KIO 244/19 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 28 maja 2019

Sygn. akt KIO 244/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodnicząca:      Anna Osiecka 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  26  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  Nextbike  Polska 

S.A.  z  siedzibą w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zarząd  Dróg,  Zieleni  

i Transportu w Olsztynie 

przy  udziale  wykonawcy 

Orange  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  Um

orzyć postępowanie odwoławcze. 

2.   Nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Nextbike  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu.  

Zasądzić  od  wykonawcy  Nextbike  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz 

zamawiającego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie kwotę 3 600 zł 00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie

Przewodniczący:   ……………………………………… 


Sygn. akt KIO 244/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie 

przetargu  nieogra

niczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę 

polegającą  na  dostawie,  uruchomieniu oraz  zarządzaniu i  kompleksowej  obsłudze systemu 

Olsztyńskiego  Roweru  Miejskiego.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 021-046130 w dniu 30 stycznia 2019 r. 

W dniu 11 lutego 2019 

r. spółka Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej 

„Odwołujący”,  złożyła  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności 

dokonanej  przez  Zamawiającego  polegającej  na  ustaleniu  treści  postanowień  Specyfikacji 

Istotn

ych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w sposób sprzeczny z ustawą 

Pzp, zarzucając naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  22  ust.  1b  pkt  3  w  zw.  z  art.  22  ust.  1a  w  zw.  art.  22d  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  posta

wienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie  zdolności  technicznej,  co  wyklucza  możliwość  zweryfikowania  zdolności 

wykonawcy  do  należytego  wykonania  przedmiotowego  zamówienia,  a  co  za  tym  idzie  

w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 

2)  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  sporządzenia  opisu  przedmiotu 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 

i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniających  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące 

mieć  wpływ  na  sporządzenie  ważnej  oferty,  spełniającej  w  całości  wymagania 

Zamawiającego oraz umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty; 

3)  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który 

utrudnia uczciwą konkurencję; 

4)  art.  29  ust.  3  ustawy  Pzp 

poprzez  wskazanie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  nazw 

własnych,  znaków  towarowych,  pochodzenia  oraz  zaniechanie  dopuszczenia  rozwiązań 

równoważnych wraz z zawarciem opisu równoważności; 

5)  art.  353

  i  art.  5  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964 

r.  Kodeks  cywilny  w  związku  


z art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, art. 34 ust. 5, art. 29 ust. 1 i 

2 przez rażące 

naruszenie  równości  stron  stosunku  cywilnoprawnego  oraz  znaczne  przekroczenie 

zasady swobody umów przez określanie warunków umowy w sposób sprzeczny z zasadą 

równości  i  zasadą  uczciwej  konkurencji,  obciążenie  wykonawcy  nadmiernymi 

obowiązkami i ryzykiem; 

6)  art.  91  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  ustalenie  kryterium  „Termin 

rozpoczęcia  realizacji  zamówienia",  który  dotyczy  właściwości  wykonawcy  i  narusza 

zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

7)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przygotowanie  i  prowadzenie  p

ostępowania  w  sposób 

niezapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu 

dokonania  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  ogłoszenia  o 

zamówieniu w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania.   

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpił 

wykonawca Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Przystępujący”. 

Pismem  z  dnia  21  lutego  2019  r.  Zamawi

ający  poinformował  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  części  wskazanej  w  odpowiedzi  na 

odwołanie, wnosząc jednocześnie o oddalenie odwołania w pozostałym zakresie.  Niniejsza 

odpowiedź została podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego. 

Przystępujący  na  posiedzeniu  oświadczył,  iż  nie  wnosi  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia w części przez Zamawiającego zarzutów odwołania. 

Równocześnie  Odwołujący  na  posiedzeniu  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Odwołującego i skutkuje koniecznością umorzenia postępowania odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  O

dwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 


Na  podstawie  art.  187  ust. 

8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  i  b) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  zasądziła  od  Odwołującego  na  rzecz 

Zamawiającego koszty wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 


wiper-pixel