KIO 24/19 KIO 25/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: 

KIO 24/19 

KIO 25/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Magdalena Rams  

Członkowie:   

Andrzej Niwicki  

Robert Skrzeszewski  

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska  

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu 21 

stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w dniu 7 stycznia 2019 r. przez 

wykonawcę Zakłady Systemów Komputerowych ZSK Sp. 

z o.o. z siedz

ibą w Krakowie (sygn. akt: KIO 24/19) oraz przez wykonawcę Koncept Sp. 

z o.o., z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 25/19)  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Instytut  Chemii  Bioorganicznej 

Polskiej  Akademii Nauk  - 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana 

Pawła II 10, 61-139 Poznań, 

przy udziale wykonawc

ów ubiegającego się o udzielenie zamówienia: 

KONCEPT  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt:  KIO 24/19 po stronie odwołującego, 

INTARIS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienia do postępowania 

odwoławczego o sygn. akt:  KIO 24/19 i KIO 25/19 po stronie odwołującego,  


Programa  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  z  siedzibą  w  Poznaniu  zgłaszającego  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt:  KIO 24/19 i KIO 25/19 po stronie zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  24/19  oraz  w 

sprawie o sygn. akt: KIO 25/19.  

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Zakładu  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie 

(sygn.  akt:  KIO  24/19)  kwoty  15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych 

zero groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Koncept S

p. z  o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 25/19) kwoty 15 000 

zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący:      ………………….. 

Członkowie:   

……………………

……………………. 


Sygn. akt: 

KIO 24/19 

KIO 25/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-

Sieciowe  (dalej  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn: 

„Sukcesywna  dostawa  do  ośrodków  komputerów  dużej  mocy  i  jednostek  miejskich  sieci 

komputerowych  systemu  oblicze

niowego  i  systemu  składowania  danych  wraz  z  instalacją  i 

integracją,  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w  Specyfikacji  przedmiotu 

zamówienia zawartej w części IV SIWZ". 

W dniu 7 stycznia 2019 r. wykonawca 

Zakłady Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie (sygn. akt: KIO 24/19(zwany dalej: „Odwołujący I”) wniósł do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:  

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1,  ust.  2c  i  ust.  2d 

ustawy  Pzp  poprzez  ustanowienie  i  wprowadzenie  Kryterium  technicznego  (KT)  o 

wadze 40  (czterdziestu)  punktów  preferującego rozwiązania jednego z  producentów 

klastrów obliczeniowych i danych; 

art.  7  ust,  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  29  ust.  2  ustawy  poprzez 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  taki  sposób,  że  w  rezultacie  opis  ten  utrudnia 

uczciwą konkurencję; 

zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  43  ust.  2 

ustawy Pzp poprzez wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert; 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

żądanie  od  wykonawców  oświadczeń  lub  dokumentów,  które  nie  są  niezbędne  do 

przeprowadzenia postępowania; 

oraz innych przepisów ustawy wskazanych bezpośrednio w uzasadnieniu odwołania. 

Odwołujący I wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu, aby: (i) zmienił 

treść  SIWZ  w  sposób  wskazany  w  uzasadnieniu  odwołania;  (ii)  dokonaną  zmianę  SIWZ 

przekazał  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ,  oraz  zamieścił 

zmianę SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana; (iii) przesunął termin 

składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 


Również  w  dniu  7  stycznia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wykonawcy  Koncept  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  „Odwołujący  II”) 

(sygn. akt: KIO 25/19) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:  

art.  9a  ust.  1,  art.  43  ust.  2,  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wyznaczenie  terminu 

składania  ofert  w  sposób  nieuwzględniający  złożoności  zamówienia  oraz  czasu 

niezbędnego na sporządzenie oferty, co uniemożliwia złożenie rzetelnej oferty; 

art.  9a  ust  2,  art.  7 ust, 1 ustawy  Pzp poprzez  wyznaczenie terminu  składania ofert 

nieuwzględniającego czasu niezbędnego do przeprowadzenia wizji lokalnych; 

art. 29 ust. 2, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wymaganie 

załączenia  do  oferty  testu  wydajnościowego,  wykonanego  na  zasobie  SSD/NVMe 

przy  wykorzystaniu serwerów  w konfiguracji zaoferowanej, co prowadzi do: opisania 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  mogący  utrudniać  uczciwą  konkurencję,  żądania 

załączenia do oferty dokumentów zbędnych, których żądanie utrudnia złożenie oferty 

oraz do preferowania konkretnych wykonawców; 

art. 29 ust. 2, art, 7 ust, 1 ustawy Pzp poprzez wymaganie, aby serwery: FAT, Ceph 

oraz SSD/NVMe znajdowały się na liście kompatybilności systemów: 

  RedHat Enterprise Linux 7 (

https://access.redhat.com/ecosystem

  Suse Enterpise Linux Server 15 (https://www.suse.com/yessearch/) 

art. 7 ust. 1, art. 91 ust. 2 ustawy Pzp poprzez określenie kryterium oceny ofert KT(7) 

w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, w tym 

preferujący rozwiązania firmy Huawei; 

art. 7 ust. 1, art. 91 ust. 2 ustawy Pzp poprzez określenie kryterium oceny ofert KT(1) 

w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, w tym 

preferujący rozwiązania firmy Huawei; 

art. 7 ust. 1, art. 91 ust. 2 

ustawy Pzp poprzez określenie kryterium oceny ofert KT(2) 

w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, w tym 

preferujący rozwiązania firmy Huawei; 

art. 7 ust. 1, art. 91 ust. 2 ustawy Pzp poprzez określenie kryterium oceny ofert KT(3) 

w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, w tym 

preferujący rozwiązania firmy Huawei; 

art.  7  ust.  1,  art.  91  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  określenie  kryterium  oceny  ofert 

KT(11

) w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, 

w tym preferujący rozwiązania firmy Huawei; 

art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób preferujący konkretne rozwiązania firmy Huawei. 


Odwołujący  II  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  zmian  w  treści  SIWZ  oraz 

analogicznych w treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: 

Ad. zarzut nr 1 i 2 - 

przesunięcie terminu składania ofert do dnia 4 marca 2019. 

Ad.  zarzut  nr  3  - 

usunięcie  z  treści  SIWZ  wymogu  załączenia  do  oferty  wyników  testu 

wydajnościowego  dotyczącego  wydajności  zasobu  SSD/NVMe,  wykonanego  na  zasobie 

SSD/NVMe,  przy  wykorzystaniu  serwerów  w  konfiguracji  zaoferowanej  dla  węzła  dla 

metadanych według opisanej w SIWZ procedury testowej. 

Ad.  zarzut  nr  4  - 

usunięcia  z  treści  SIWZ  wymagania,  aby  serwery:  FAT,  Ceph  oraz 

SSD/NVMe znajdowały się na liście kompatybilności systemów: Red Hat Enterprise Linux 7 

(https://access.redhat.com/ecosystem) 

oraz 

Suse 

Enterpise 

Linux 

Server 

(https://www.suse.com/yessearch

/) i zastąpienia go wymaganiem, aby z załączonej do oferty 

dokumentacji technicznej producenta wskazywała na kompatybilność oferowanych serwerów 

z ww. systemami operacyjnymi. 

Ad. zarzut nr 5 - 

usunięcie z treści SIWZ kryterium oceny ofert KT(7) 

Ad.  zarzut  nr  6  - 

usunięcie  z  treści  SIWZ  kryterium  KT(1)  lub  nadanie  mu  następującego 

brzmienia:  "Możliwość  rozszerzenia  wielkości  pamięci  RAM  bez  wymiany  już 

zainstalowanych kości pamięci w serwerach obliczeniowych: 0 - Rozwiązanie zaoferowane w 

zadaniu  nr  1  nie 

pozwala  na  rozszerzenie  wielkości  pamięci  RAM  bez  wymiany 

zainstalowanych już kości pamięci RAM; 2 - Możliwość rozszerzenia wielkości pamięci RAM 

w zaoferowanych węzłach obliczeniowych w zadaniu nr 1”. 

Ad.  zarzut  nr  7  - 

usunięcie  z  treści  SIWZ  kryterium  KT(2)  lub  nadanie  mu  następującego 

brzmienia:  "Maksymalna  możliwa  wielkość  pojemności  pamięci  RAM  w  serwerach 

obliczeniowych  - 

Wartości:  0  -  możliwa  instalacja  poniżej  16  DIMM;  3  -  możliwa  instalacja 

minimum 16 DIMM".  

Ad. zarzut nr 8 - nadanie kryterium K

T(3) następującego brzmienia: 

"Rozwiązanie  typu  chassis  (zintegrowane  co  najmniej  zasilanie)  dla  serwerów 

obliczeniowych CPU Wartości: 0 - brak w ofercie rozwiązania homogenicznego typu chassis 

dla  serwerów  obliczeniowych  CPU;  2  -  oferta  zawiera  architekturę  w  postaci  węzłów 

zamieszczonych w chassis 


Ad. zarzut nr 9 - 

nadanie kryterium KT(ll) następującego brzmienia: "Mechanizm wyłączający 

nadmiarowe zasilacze w przypadku poboru prądu przez węzły na poziomie takim że poziom 

nadmiarowości  jest  większy  niż  N+1;  Wartości:  0  -  brak  mechanizmu  w  proponowanym 

rozwiązaniu; 2 - dostępny mechanizm w proponowanym rozwiązaniu lub nadmiarowość jest 

1+1". 

Ad. zarzut nr 10: 

zmianę  pkt  3.1  oraz  3.3.c  ze  str.  38  i  39  OPZ  poprzez  usunięcie  wymogu,  aby 

urządzenie  było  w  pełni  obsadzone  dyskami  oraz  usunięcie  wymagania  z  pkt  3.3.C 

OPZ lub dopuszczenie pojedynczego zasobu dyskowego 5U; 

zmianę  pkt.  2.6.2  ze  str.  55  OPZ:  poprzez  nadanie  mu  brzmienia:  "1.  Komplet 

serwerów  może  zostać  zrealizowany  jako  4  serwery  rackowalne  o  wysokości  1-2U 

lub serwery kasetowe (ang. blade), dla których w obudowie blade o wysokości 4-8U 

zainstalowane są minimum 4 serwery kasetowe”. 

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  24/19  oraz  KIO 

25/19  po stronie Zama

wiającego zgłosił przystąpienie wykonawca: Programa Sp. z o.o. Sp. 

k.,  z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej  „Przystępujący”).  Izba  potwierdziła  skuteczność 

przystąpienia  powyższego  wykonawcy  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO 

24/19 oraz KIO 25/19 po stronie Zamaw

iającego.  

Pismem z dnia 21 stycznia 2019 

r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie w sprawie o 

sygn.  akt:  KIO  24/19  oraz  KIO  25/19,  w 

której  oświadczył,  że  w  części  uwzględnia  zarzuty 

przedstawione w 

obu odwołaniach.   

W  dniu  21  stycznia  2019  r.  Przy

stępujący  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestników 

postępowania oświadczył,  iż  -  wobec uwzględnienia przez  Zamawiającego  części  zarzutów 

podniesionych w 

odwołaniach - nie wnosi sprzeciwu.  

W pozostałej części, nieuwzględnionej przez Zamawiającego, w dniu 21 stycznia 2019 r. na 

posiedzeniu z  udziałem stron  i  uczestników  postępowania  Odwołujący  I oraz  Odwołujący  II 

złożyli oświadczenia o cofnięciu zarzutów nieuwzględnionych przez Zamawiającego.  

Wobec uwzględnienia w części zarzutów odwołania w sprawie o sygn. akt: KIO 24/19 oraz  o 

sygn.  akt:  KIO  25/19  (i  braku  sprzeciwu) 

oraz  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 


Odwołującego I oraz Odwołującego II, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji 

art. 186 ust. 3a ustawy Pzp 

– należało umorzyć.  

O  ko

sztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy Pzp oraz na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

r

odzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018 

poz.  972 

z  późn.  zm.)  jednocześnie  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania 

zwrotu  Odwołującemu  I  oraz  Odwołującemu  II  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicz

nych kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Wobec brzemienia art. 186 ust. 3a oraz ust. 6 

pkt  1  ustawy  Pzp 

w  zw.  z  §  5  ust.  2  pkt  ww.  rozporządzenia  Izba  uznała,  że  brak  jest 

podstaw do zasądzenia Zamawiającemu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz 

koszt

ów dojazdu na rozprawę.  

Przewodniczący:      ………………….. 

Członkowie:   

……………………

……………………. 


wiper-pixel