KIO 236/19 WYROK dnia 25 lutego 2019 r.

Data: 27 maja 2019

Sygn. akt: KIO 236/19 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk  

Protokolant:             Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego w 

dniu 11 lutego 

2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Odwołującego – Zakład 

Elektromechaniczny "ELREM” M.G. (Mazańcowice 629, 43-391 Mazańcowice) 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Bielsko-Biała (Urząd Miejski 

w Bielsku-

Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała) 

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

Kosztami 

postępowania 

odwoławczego 

obciąża 

Odwołującego 

Zakład 

Elektromechaniczny "ELREM” M.G. (Mazańcowice 629, 43-391 Mazańcowice)  i:  

2.1. zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania odwoławczego kwotę  7.500  zł 00  gr  (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Bielsku Białej. 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 236/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pzp] przez zamawiającego: Miasto Bielsko - Biała  (Zamawiający), którego przedmiotem jest 

„Utrzymanie  oświetlenia  ulicznego,  stanowiącego  własność  Gminy  Bielsko-Biała,  w  pełnej 

sprawności technicznej zapewniającej oświetlenie w okresie do zmroku do świtu” o wartości 

mniejszej od kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy Pzp (dalej: „Postępowanie"). Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  przez  Zamawiającego  9  stycznia  2019  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod pozycją 501464-N-2019. Wnosząc odwołanie wykonawca: Zakład 

Elektromechaniczny  "ELREM”  M.G.  (Odwołujący)  zakwestionował  wybór  oferty  wykonawcy 

T.W.

, która to oferta była dotknięta wadą rażąco niskiej ceny. Odwołujący zarzucił naruszenie 

przepisów  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  –  z  uwagi  na  nie  odrzucenie  oferty  T.W., 

wyczerpującą  znamiona  zawarcia  w  niej  rażąco  niskiej  ceny.  Cena  zaproponowana  przez 

tegoż oferenta jest nierealistyczna w stosunku do cen rynkowych na tego typu usługi, jest 60% 

niższa  od  wartości  zamówienia,  jaką  określił  zamawiający.  Zaoferowanie  przez  drugiego, 

wybranego,  oferenta  tak 

nierzeczywistej,  zaniżonej  ceny  na  usługi  związane  z  pracami 

elektroenergetycznymi,  co  z  kolei  wymaga  posiadania  najlepszego,  sprawnego  sprzętu  w 

ciągłej dyspozycyjności, wykwalifikowanych, dyspozycyjnych pracowników z doświadczeniem 

i  odpowiednimi  certyfi

kowanymi  umiejętnościami,  stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa 

ludności,  grozi  nienależytym  wykonaniem  umowy,  w  dodatku  w  ściśle  określonych  ramach 

czasowych przez zamawiającego - usunięcie awarii ma nastąpić do 3 godzin od zgłoszenia, 

maksymalnie do 9 godzin. 

Odwołujący podał, że był jednym z dwóch podmiotów, które wzięły 

udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  realizację  zadania  wyżej  wskazanego.  Zaoferował  cenę 

ofertową  brutto  336015  zł,  popartą  szczegółowymi  wyliczeniami  odnośnie  ilości  punktów 

oświetleniowych,  cen  materiałów,  kosztów  pracy,  zbliżoną  do  kwoty  400.000zł  brutto,  jaką 

Zamawiający  przewidział  na  sfinansowanie  zamówienia.  W  drugiej  złożonej  ofercie  – 

Wykonawca - T.W. poda

ł cenę brutto 161.010 złotych, która jest niższa o 48 % od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich pozostałych złożonych ofert i stanowi zaledwie 40% ustalonej 

przez Zamawiającego wartości zamówienia. Zaoferowana cena przez T.W. wydaje się rażąco 

niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i winna budzić wątpliwości także Zamawiającego, 

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  i  przepisów,  w  tym  zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego. Jak ustalił Odwołujący, przygotowując ofertę do niniejszego 

postępowania  nie  jest  możliwym  wykonanie  zamówienia,  przy  przyjęciu  tak  dużej  ilości 


punktów  oświetleniowych,  jak  wskazano  w  specyfikacji,  wyższej  ilości  tych  punktów  niż  w 

latach po

przednich, przy wzroście kosztów materiałów, sprzętu, paliw, kosztów pracy, składek 

ubezpieczeniowych itd., za niższe wynagrodzenie, niż zaoferował, a już z pewnością nie za 

połowę wartości jego oferty.  Zamawiający, zdaniem wykonawcy, naruszył także art. 90 ust. 1 

ustawy  Pzp  z  uwagi  na 

przyjęcie  wyjaśnień  T.W.  dotyczących  wyliczenia  ceny  w  złożonej 

ofercie,  w  szczególności  w  zakresie:  1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia, 

wybranych rozwiązań technicznych, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za 

pracę  (i  innych  danych,  z  jakich  wynika  taka  wartość  podana  w  ofercie  za  uzasadnione. 

Zdaniem składającego odwołanie oferta T.W. wypełnia pojęcie z ustawy „rażąco niskiej ceny 

lub kosztu” i winna nie być brana pod uwagę przez Zamawiającego i na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  4  ustawy  Pzp  powinna 

zostać  przez  Zamawiającego  odrzucona.  Przepis  ten  bowiem 

wyraźnie wskazuje, że punktem odniesienia dla kwalifikacji oferty, jako złożonej z rażąco niską 

ceną jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia, wynosząca w tym 

wypadku 400 000 zł. Podkreślił, że Zamawiający z należytą starannością, z uwzględnieniem 

realiów  cenowych  na  tego  typu  usługi  określił  wartość  zamówienia.  Zaoferowana  przez 

odwołującego  się  cena  ofertowa  brutto  336.015  zł,  poparta  została  szczegółowymi 

wyliczeniami  odnośnie  ilości  punktów  oświetleniowych,  cen  materiałów,  kosztów  pracy, 

zbliżoną  do  kwoty  400.000zł  brutto,  jaką  Zamawiający  przewidział  na  sfinansowanie 

zamówienia.  W drugiej złożonej ofercie T. W., podał cenę brutto 161.010 złotych, która jest 

niższa o 48 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich pozostałych złożonych ofert i stanowi 

zaledwie 40% ustalonej przez Zamawiającego wartości zamówienia. Zaoferowana cena przez 

T.W. 

wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  winna  budzić 

wątpliwości  także  Zamawiającego,  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  w  tym  zakresie  bezpieczeństwa  energetycznego.  Jak  ustalił  Odwołujący, 

przygotowując ofertę do niniejszego postępowania, nie jest możliwym wykonanie zamówienia, 

przy przyjęciu tak dużej ilości punktów oświetleniowych, jak wskazano !w specyfikacji, wyższej 

niż w latach poprzednich, przy wzroście kosztów materiałów, sprzętu, paliw, kosztów pracy, 

składek ubezpieczeniowych itd., za niższe wynagrodzenie, niż zaoferował, a już z pewnością 

nie za połowę wartości jego oferty. 

Zdaniem  odwołującego  się  oferta  T.W.  spełnia  pojęcie  z  ustawy  „rażąco  niskiej  ceny  lub 

kosztu” i powinna nie być brana pod uwagę przez Zamawiającego i na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych zostać przez zamawiającego odrzucona. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Z

amawiającemu  powtórzenie  czynności  zamawiającego  w  zakresie  ponowienia  przetargu. 


Wniósł  także  o  zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  na  jego  rzecz.  Ponadto 

wn

iósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  złożonych  przeze 

wykonawcę do przetargu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w 

szczególności podnosząc: 

D

ziałając  na  podstawie  art.  90  ust.  1  w  związku  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1 ustawy  Pzp 

wezwał  Wykonawcę  Firma  Usługowo-Handlowa  „TOTEX"  T.W.  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  elementów,  które  miały  wpływ  na  wysokość  ceny,  w  celu  ustalenia,  czy 

przedłożona przez Wykonawcę oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, albowiem tej oferty jest o ok. 59 % niższa niż szacunkowa wartość zamówienia 

powiększona  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalona  przez  Zamawiającego  przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o ok. 35 % niższa od 

średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert.  W  odpowiedzi  na  wezwanie 

Wykonawca  przedłożył  wyjaśnienia  dotyczące  zaproponowanej  przez  niego  ceny  wraz  z 

załączeniem  dowodów  dotyczących  jej  wyliczenia.  Z  przedłożonych  wyjaśnień  wynika,  iż 

realne jest wykonanie usługi będącej przedmiotem nin. postępowania za cenę przedstawioną 

w ofercie. Zostało to potwierdzone przedłożonym dowodami - oświadczeniami producentów 

materiałów  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia  dotyczącymi  korzystnych  cen  oraz 

warunków  współpracy.  Ponadto  Wykonawca  przedłożył  faktury  potwierdzające  posiadanie 

przez  niego  samochodu  specjalnego  STAR200  (zwyżka)  oraz  samochodu  ciężarowego. 

Zamawiający wskazał, że zgodnie z 90 ust.3 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie 

udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia.  W  ocenie  Zamawiającego,  wyjaśnienia  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdzają  że  zaoferowana  cena  nie  jest  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia i realna jest realizacja usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na 

prawidłowym  poziomie  oraz  w  pełnym  zakresie  wynikającym  z  SIWZ  wraz  z  załącznikami. 

Zamawiający, po przedstawieniu przez Wykonawcę wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami, 

uznał, że zasadne jest ich przyjęcie, a przedłożone dokumenty w pełni potwierdzają możliwość 

realizacji usługi za cenę ofertową tj. 161 010,00 zł brutto. Jednocześnie z przedłożonych przez 

Wykonawcę  Firma  Usługowo-Handlowa  „TOTEX"  T.W.  na  wezwanie  Zamawiającego  na 

podstawie  art.  26  ust.  2,  dokumentów  (wykaz  usług,  wykaz  osób,  referencje,  dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia) wynika, Wykonawca 

realizuje  podobną  usługę,  w  przeciągu  dwóch  lat:  od  listopada  2017  r.  -  do  nadal  (data 

wystawienia dokumentu 07.01.2019 r.), obejmującą 4 360 pkt. świetlnych za cenę 246 000100 

zł  brutto  (średnia  wartość  ok.  56,42  zł/pkt.).  Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia 


określonym  przez  Zamawiającego,  zakres  usługi  w  nin.  postępowaniu  obejmuje  3  780  pkt  

świetlnych.      W  ocenie  Zmawiającego  stanowi  to  dodatkowe  potwierdzenie,  iż  realna  jest 

prawidłowa, rzetelna i terminowa realizacja usługi będącej przedmiotem nin. postępowania za 

cenę Wykonawcy zawartą w ofercie, w związku z posiadanym doświadczeniem w realizacji 

tożsamej usługi. W ocenie Zamawiającego, bezpodstawne jest stwierdzenie Odwołującego, iż 

wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny nie powinny zostać przyjęte, skoro Odwołujący nie 

znał treści i zapisów z nich wynikających. 

Odnośnie zarzutu naruszenia 89  ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający wskazał, że 

art. 89 ust. 1 pkt. 4 stanowi przesłankę do odrzucenia oferty, jeżeli zawiera rażąco niską cenę 

lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Przytoczonym  przez  Odwołującego 

„punktem odniesienia" do badania rażąco niskiej ceny nie jest art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, a art. 

90 ust. 1a pkt. 1 tej ustawy

. Ponadto podana przez Odwołującego wartość brutto 400.000 zł, 

nie jest szacunkową wartością zamówienia, a kwotą jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na  sfinansowanie  zamówienia.  Szacunkowa  wartość  zamówienia  wynosi  317.065  zł  netto. 

Zdaniem  Odwołującego,  zaoferowanie  przez  Wykonawcę  Firma  Usługowo-Handlowa 

„TOTEX”  T.W.  nierzeczywistej,  zaniżonej  ceny  na  usługę  związaną  z  pracami 

elektroenergetycznymi,  co  z  kolei  wymaga  posiadania  najlepszego,  sprawnego  sprzętu  w 

ciągłej dyspozycyjności, wykwalifikowanych, dyspozycyjnych pracowników z doświadczeniem 

i  odpowiednimi  certyfikowanymi  umiejętnościami,  stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa 

ludności,  grozi  nienależytym  wykonaniem  umowy,  w  dodatku  w  ściśle  określonych  ramach 

czasowych przez Zamawiającego - usunięcie awarii ma nastąpić do 3 godzin od zgłoszenia, 

maksymalnie  do  9  godzin. 

Zamawiający  stwierdził,  że  Wykonawca,  którego  oferta  została 

wybrana  jako  najkorzystniejsza,  złożył  wszystkie  niezbędne  oświadczanie  oraz  dokumenty 

potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  tj.  oświadczenia  i  dokumenty 

potwierdzające niezbędne kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia określone 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ  wraz  z  załącznikami.  Ponadto  Wykonawca  dysponuje 

wymaganym sp

rzętem niezbędnym do realizacji zamówienia oraz zaoferował czas realizacji 

naprawy pojedynczego punktu świetlnego (wymiana źródła światła) 3 godziny od zgłoszenia - 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

Rozpoznając odwołanie Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Izba  przede  wszystkim  stwierdza,  że  Zamawiający  nie  naruszył  art.  90  ust.1  ustawy  Pzp, 

albowiem  wezwał  wykonawcę  -  T.W.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą: 

Firma  Usługowo-Handlowa  „TOTEX”  T.W.(dalej:  Wykonawca)  do  złożenia  wyjaśnień  w 


przedmiocie  zastosowanej  w  ofercie  ceny  brutto  w  kwocie    161.010  złotych.  Tak  jak 

Zamawiający  podał  w  wezwaniu  (pismo  z  dnia  18/01/2019  r.)  skierowanym  do  tego 

wykonawcy na podstawie art. 90 ust.1 ustawy Pzp w związku z art. 90 ust.1a pkt 1 tej ustawy: 

(…) zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów, które miały wpływ 

na wys

okość ceny, w celu ustalenia, czy przedłożona przez Wykonawcę oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Cena  złożonej  przez  Wykonawcę  oferty  jest  o  ok.  59  %  niższa  niż  szacunkowa  wartość 

zamówienia  powiększona  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalona  przez 

Zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

o ok. 35 % niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Wykonawca  zaproponował  ceny  jednostkowe  za  utrzymanie  roczne  poszczególnych 

elementów zamówienia na poziomie znacznie odbiegającym od wyliczeń przeprowadzonych 

przez  Zamawiającego  przed  wszczęciem  postępowania,  które  opierały  się  na  kalkulacji 

cenowej,  wiedzy  i  doświadczeniu  Zamawiającego  oraz  znajomości  rynku  w  zakresie 

świadczenia tego typu usług. Z przedstawionej przez Wykonawcę wyceny usługi wynika, iż 

cena jednostkowa za utrzymanie roczne: 

•  punktów świetlnych (ulice, place, parki, ciągi piesze) jest niższa o ok. 60 % w stosunku do 

kalkulacji przeprowadzonej prze

z Zamawiającego; 

•  punktów świetlnych (przejść podziemnych) jest niższa o ok. 38 % w stosunku do kalkulacji 

przeprowadzonej przez Zamawiającego; 

•  punktów świetlnych (iluminacji obiektów) jest niższa o ok. 61 % w stosunku do kalkulacji 

przeprowadzonej przez Za

mawiającego; 

•  urządzeń energetycznych jest niższa o ok. 65 % w stosunku do kalkulacji przeprowadzonej 

przez Zamawiającego. 

Zaproponowana  przez  Wykonawcę  cena  za  realizację  usługi  oraz  wszystkie  jej  składowe 

elementy  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  wraz  z 

załącznikami”.  Dalej  w  tym  wezwaniu  wskazując  ponownie  na  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  i 

przesłanki  wymienione  w  tym  przepisie  i    wymagając  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia 

dowodów,  dotyczących wyliczenia ceny,  między  innymi  w  punkcie 3  wymagał  podania:  czy 

Wykonawca uwzględnił położenie wszystkich miejsc świadczenia usługi na rozległym terenie 

Gminy Bielsko-

Biała.  

Wykonawca  w  odpowiedzi  (pismo  z  d

nia  25/01/2019  r.)  przedłożył  wyjaśnienia 

dotyczące  zaproponowanej  przez  niego  ceny  oraz  załączył  dowody.  Z  przedłożonych 

wyjaśnień wynika, że realne jest wykonanie usługi będącej przedmiotem tego Postępowania 

za cenę 161.010 zł przedstawioną w ofercie. Powyższe zostało potwierdzone przedłożonymi 


dowodami

:  kalkulacją  (wyliczenie  stawek  dla  13  pozycji),  oświadczeniami  dostawców  - 

producentów materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia dotyczących korzystnych cen 

oraz warunków współpracy (pisma:   Grodno S.A. z Nieporętu, BIELMAT Sp. z o.o. z Bielska 

Białej).  Przedłożył  również  faktury  potwierdzające  posiadanie  przez  niego  samochodu 

specjalnego STAR200 (zwyżka) oraz samochodu ciężarowego. Ponadto przedłożył dokument 

referencyjny Tauron Dystrybucja S.A. Odd

ział w Bielsku Białej dotyczący realizowanej na tym 

terenie w roku 2017 podobnej usługi dotyczącej „Bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego 

na terenie miasta Bielsko-

Biała w ciągu ulic głównych”.  

Tak jak słusznie stwierdził Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oferta -  zgodnie 

z  art.  90  ust.3  ustawy  Pzp  -  podlega 

odrzuceniu  tylko  tego  wykonawcy,  który  nie  udzielił 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zdaniem 

Izby  brak jest  podstaw  do kwestionowania 

powyższych wyjaśnień, albowiem te wyjaśnienia 

wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdzają,  że  realna  jest  realizacja  usługi  będącej 

przedmiotem  tego  P

ostępowania na prawidłowym poziomie oraz w zakresie wynikającym z 

SIWZ.  Dodatkowo, tak jak wskaz

ał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, potwierdzeniem 

powyższego jest  doświadczenie tego Wykonawcy  przy  realizacji  podobnej  usługi  w  okresie 

ostatnich  dwóch  lat    (data  wystawienia  dokumentu  07.01.2019  r.),  obejmującej  4  360  pkt. 

świetlnych  za  cenę  246. 000,100  zł  brutto (średnia  wartość  ok.  56,42  zł/pkt.),  wynikające  z 

dokumentów  przedłożonych  na  podstawie  art.  26  ust.2  ustawy  Pzp  m.in.  Wykazu  usług  i 

załączonych  referencji  oraz  Wykazu  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  i 

dokument

ów  potwierdzających  ich  kwalifikacje  osób  przedłożone  Zgodnie  z  opisem  tego 

przedmiotu zamówienia zakres usługi w nin. postępowaniu obejmuje 3 780 pkt. świetlnych. 

Niewątpliwie stanowi to dodatkowe potwierdzenie, że oferowana cena została skalkulowana, 

w związku z posiadanym doświadczeniem w realizacji tożsamej usługi.  

Wobec powyższych ustaleń także  zarzut wskazany w odwołaniu naruszenia art. 89 

ust.1 pkt 4 należało uznać za niezasadny, albowiem nie podlega uwzględnieniu wskazywany 

w  odwołaniu  zarzut  rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie  Wykonawcy,  która  to  oferta  jako 

najkorzystniejsza została wybrana w tym Postępowaniu do realizacji zamówienia.  

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 


odwo

łania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

……………………………….. 


wiper-pixel