KIO 235/19 POSTANOWIENIE dnia 21 lutego 2019 r.

Data: 27 maja 2019

Sygn. akt KIO 235/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Członkowie:  

Ernest Klauziński  

Daniel Konicz  

Protokolant:  

Adam Skowroński  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawn

ym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  11.02.2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.02.2019 r. przez wykonawcę KWE AB Energy Polska 

Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Miedziana 38, 43-300 Bielsko-Biała  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Jastrzębska  Spółka  Węglowa  S.A.  

z  sie

dzibą  w  Jastrzębiu  Zdroju  Zakład  Wsparcia  Produkcji,  ul.  Towarowa  1,  44-330 

Jastrzębie Zdrój  

przy  udziale  wykonawcy  Eneria  Sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Łomiankach,  ul.  Modlińska  11, 

Izabelin  Dziekanówek,  05-092  Łomianki  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 235/19 po stronie zamawiającego  

postanawia:  

umarza postępowanie odwoławcze;  

2)   n

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

KWE  AB  Energy  Polska  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej,  ul. 

Miedziana  38,  43-300  Bielsko-

Biała  kwoty  18  000  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu;  

zasądza  od  wykonawcy  KWE  AB  Energy  Polska  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Biel-

sku-

Białej,  ul.  Miedziana  38,  43-300  Bielsko-Biała  na  rzecz  zamawiającego 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Zakład Wsparcia 

Produkcji,  ul.  Towarowa  1,  44-

330  Jastrzębie  Zdrój  kwotę  4  028  zł  00  gr  (słownie: 


cztery 

tysiące dwadzieścia osiem złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu kosztów dojazdu i wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w  terminie 7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:   ……………  

……………  

……………  


Sygn. akt: KIO 235/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z 20.10.2018 r. pod nrem 2018/S 203-463322.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie »Pzp«.  

Izba  ustaliła,  że  21  stycznia  2019  r.  wykonawca  KWE  AB  Energy  Polska  Spółka  z  o.o.  

z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Miedziana 38, 43-300 Bielsko-Biała złożył odwołanie w pos-

tępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na 

»budowę układu kogeneracyjnego z generatorami o łącznej mocy 12 MW zasilanego gazem 

z  odmeta

nowania  kopalni  wraz  z  infrastrukturą  niezbędną  do  jego  funkcjonowania  oraz 

przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW SA KWK Knurów-Szczyg-

łowice Ruch Knurów«.  

Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest I. 

K.-

Ł.  .  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informację  odpowiadającą 

odpisowi  aktualnemu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany m.in. przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie 

przed  otwarciem  rozprawy  2

1.02.2019  r.  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania.  Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie  odwołanie,  Izba 

stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unor-

mowaniem  art.  197  ust. 8 zdanie drugie Pzp,  wobec czego  odwołującemu zwraca  się 90% 

wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  czyli 

wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  18  000  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

złotych zero groszy).  

Ponadto  Izba  stwierdza,  że  zamawiający  wniósł  o  zaliczenie  do  kosztów  postępowania 

odwoławczego  kosztów  dojazdu  i  wynagrodzenia  pełnomocnika  i  złożył  fakturę  VAT  na 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) oraz kopie biletów 

PKP  na  łączną  sumę  428  zł  00  gr  (słownie:  trzy  czterysta  dwadzieścia  osiem  złotych  zero 

groszy),  czyli  razem  4 

028 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych zero 

groszy)

. W związku z tym Izba zasądza od wykonawcy KWE AB Energy Polska Spółka z o.o. 

z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Miedziana 38, 43-300 Bielsko-Biała na rzecz zamawiającego 

Jas

trzębska  Spółka  Węglowa  S.A.  z  siedzibą  w  Jastrzębiu  Zdroju  Zakład  Wsparcia 


Produkcji,  ul.  Towarowa  1,  44-

330  Jastrzębie  Zdrój  kwotę  4 028  zł  00  gr  (słownie:  cztery 

tysiące  dwadzieścia  osiem  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu kosztów dojazdu i wynagrodzenia pełnomocnika.    

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w  zw.  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  oraz  §  3  pkt  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący:   ……………  

……………  

……………  


wiper-pixel