KIO 233/19 WYROK dnia 25 lutego 2019 r.

Data: 23 maja 2019

Sygn. akt KIO 233/19 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Emilia Garbala 

Emil Kawa 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2019 r. przez wykonawcę MIRBUD 

S.A.  w  Skierniewicach  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Miasto 

Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ursynów w Warszawie 

orzeka: 

1. oddala 

odwołanie; 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  MIRBUD  S.A.  w  Skierniewicach  i  zalicza  w  poczet 

kosztów  postepowania  kwotę  20.000  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero 

groszy) uiszczoną przez MIRBUD S.A. tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………… 

………………………. 

………………………. 


Sygn. akt KIO 233/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Dzielnica  Ursynów  w  Warszawie  – 

wszczęło  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: „ustawa” 

lub  „Pzp”  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  budowa 

kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie. Ogłoszenie o 

zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 stycznia 2019 r. 

pod  numerem  2019/S  022-

047136.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  wskazana  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Zamawiający  opublikował  na  swojej  stronie  specyfikację  istotnych  warunków 

zamówienia,  dalej  jako:  „SIWZ”  w  związku  z  czym  11  lutego  2019  r.  wykonawca  MIRBUD 

S.A.  w  Skierniewicach  wniósł  odwołanie.    Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek 

przekazania zamawiającemu kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

„1.  art.  7  ust.  1  Pzp  w  związku  z  art.  14  i  art.  139  ust.  1  Pzp  (i)  w  związku  z  art.  5  i  353

kodeksu cywilnego, a także (ii) w związku z art. 656 kodeksu cywilnego w związku z art. 638 

kodeksu  cywilnego  przez  ukształtowanie  treści  przyszłego  stosunku 

zobowiązaniowego  w  sposób  naruszający  jego  właściwość  (naturę),  bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa i równowagę stron i prowadzący do nadużyć własnego prawa 

podmiotowego,  tym  samym  Zamawiający  w  sposób  nielegalny  przyznał  sobie 

(Zamawiającemu)  w  §  9  ust.  6  pkt  1  wzoru  umowy  prawo  do  odmowy  dokonania  odbioru 

końcowego  (stanowiącego  potwierdzenie  wykonania  wszystkich  zobowiązań  przez 

General

nego  Wykonawcę  wynikających  z  umowy,  w  tym  potwierdzenie  terminu  wykonania 

umowy  oraz  przejęcie  inwestycji  przez  Zamawiającego)  oraz  do  odmowy  zapłaty 

wynagrodzenia  w  rozumieniu  art.  647  kodeksu  cywilnego  w  każdym  wypadku  wystąpienia 

wad,  nawet  jeżeli  wady  mają  charakter  nieistotny,  co  jest  sprzeczne  z  zasadami  prawa 

popartymi judykaturą; 

2.  art.  7  ust.  1  Pzp  w  związku  z  art.  14  i  art.  139  ust.  1  Pzp  (i)  w  związku  z  art.  5  i  353

kodeksu cywilnego, a także (ii) w związku z art. 656 kodeksu cywilnego w związku z art. 638 

kodeksu  cywilnego  przez  ukształtowanie  treści  przyszłego  stosunku 

zobowiązaniowego  w  sposób  naruszający  jego  właściwość  (naturę),  bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa i równowagę stron i prowadzący do nadużyć własnego prawa 


podmiot

owego;  tym  samym  Zamawiający  w  sposób  nielegalny  przyznał  sobie 

(Zamawiającemu) w § 10 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy prawo do naliczenia 10% kary umownej 

w  każdym  jednym  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  przez  co 

Zamawiający  jest  w  stanie  w  przypadku    drobnych  niedoskonałości  naliczyć  kary  umowne 

równe  wynagrodzeniu  Wykonawcy,  co  w  sposób  rażący  narusza  równowagę  stosunku 

prawnego; 

3.  art.  7  ust.  1  Pzp  w  związku  z  art.  14  i  art.  139  ust.  1  Pzp  (i)  w  związku  z  art.  5  i  353

kodeksu cywilne

go, a także (ii) w związku z art. 656 kodeksu cywilnego w związku z art. 638 

kodeksu  cywilnego  przez  ukształtowanie  treści  przyszłego  stosunku 

zobowiązaniowego  w  sposób  naruszający  jego  właściwość  (naturę),  bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa i równowagę stron i prowadzący do nadużyć własnego prawa 

podmiotowego;  tym  samym  Zamawiający  w  sposób  nielegalny  zaniechał  wprowadzenia 

ograniczenia  naliczenia  kar  umownych,  przez  co  kary  te mogą  w  szybkim  tempie  nie  tylko 

dorównać wartości całego wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nawet przewyższyć je; 

4. art. 7 ust. 1 Pzp w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (i) w związku z art. 5 i 

kodeksu cywilnego, a także (ii) w związku z art. 656 kodeksu cywilnego w związku z art. 

638  i  353

  kodeksu  cywiln

ego  przez  ukształtowanie  treści  przyszłego  stosunku 

zobowiązaniowego  w  sposób  naruszający  jego  właściwość  (naturę),  bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa i równowagę stron i prowadzący do nadużyć własnego prawa 

podmiotowego;  tym  samym  Zamawiający  w  sposób  nielegalny  przyznał  sobie 

(Zamawiającemu)  w  §  12  ust.  1  pkt  2  wzoru  umowy  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w 

przypadku przerwania przez Wykonawcę wykonania robót z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, na okres dłuższy niż 7 dni, przez co Zamawiający w sposób niewspółmierny 

przerzuca  na  wykonawcę  wszelkie  ryzyka  związane  z  działaniami  i  zaniechaniami  osób 

trzecich (z wyłączeniem siły wyższej).” 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie  zamawiającemu, 

aby: 

„1.  zmienił  treść  Ogłoszenia  o  zamówieniu  i  SIWZ  w  sposób  wskazany  w  uzasadnieniu 

odwołania; 

2.  dokonaną  zmianę  SIWZ  przekazał  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieścił zmianę SIWZ na, stronie internetowej na której SIWZ jest 

udostępniana; 

3. prz

esunął termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach.” 

Szczegółowe żądania odwołujący sformułował żądając odpowiednio: 

Ad. 1. zmiany § 9 ust. 6 ust. 1 Załącznika nr 14 SIWZ "Wzór umowy” z: 


„Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  Zamawiającemu  będą 

przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku: 

Wad nadających się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 

wad wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie", na: 

„Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  Zamawiającemu  będą 

przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku: 

wad nadających się do usunięcia - Komisja podpisze protokołu odbioru końcowego (tj. 

Zamawiający dokona odbioru) oraz sporządzi Listę Wad Nieistotnych i Usterek, która 

będzie  stanowić  załącznik  do  protokołu  odbioru  końcowego;  równocześnie 

Zamawiający  wyznaczy  termin  nie  przekraczający  30  dni  na  usunięcie  wad 

wskazanych  w  Liście  Wad  Nieistotnych  i  Usterek,  przy  czym  w  uzasadnionych 

przypadkach  term

in  ten  zostanie  wydłużony;  usunięcie  wad  nadających  się  do 

usunięcia Listy Wad Nieistotnych i Usterek, przez Generalnego Wykonawcę zostanie 

potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez Komisję i będzie oznaczało 

potwierdzenie  wykonania  wszystkich  zob

owiązań  wynikających  z  podpisanego 

protokołu odbioru końcowego"; 

Ad.  2.  skreślenia  §  10  ust.  1  pkt.  5)  Załącznika  nr  14  SIWZ  "Wzór  umowy"  w 

brzmieniu:  „Z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Przedmiotu  umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 

Ad.  3.  nadania  §  10  ust.  2  wzoru  umowy  brzmienia  „Zamawiający  ma  prawo 

kumulować  kary  umowne  określone  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  z  zastrzeżeniem,  że 

naliczone  kary  umowne  nie  mogą  przekroczyć  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o 

którym mowa w § 6 ust 1"; 

Ad. 4. zmiany § 12 ust. 1 ust. 2 Załącznika nr 14 SIWZ „Wzór umowy”, w brzmieniu:  

„Zamawiający  w  okresie  do  31.07.2020  r.  może  odstąpić  od  umowy  w  ciągu  30  dni  od 

upływu  terminów  wymienionych  w  pkt  1),  2),  4),  5)  oraz  od  upływu  terminy  wyznaczonego 

zgodnie z pkt 2) w następujących przypadkach: (...) 

2)  przerwania  przez  Wykonawcę  wykonywania  robót  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie 

Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa będzie 

trwała dłużej niż 7 dni", na: 

,,Zamawiający  w  okresie  do  31.07.2020  r.  może  odstąpić  od  umowy  w  ciągu  30  dni  od 

upływu  terminów  wymienionych  w  pkt  1),  2),  4),  5)  oraz  od  upływu  terminy  wyznaczonego 

zgodnie z pkt 2) w następujących okolicznościach: (...) 

2)  przerwania  przez  Wykonawcę  wykonywania  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy, zaś przerwa będzie trwała dłużej niż 14 dni. 


Odwołujący  wniósł  również  o  dokonanie  modyfikacji  postanowień  Ogłoszenia  o 

zamówieniu  i    SIWZ  przez  wydłużenie  terminu  składania  ofert  o  co  najmniej  15  dni,  jako 

czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, tj. o wyznaczenie terminu składania 

ofert najwcześniej na dzień 19 marca 2019 r. 

Nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zam

awiający  przed  otwarciem  posiedzenia  z  udziałem  stron  wniósł  18  lutego  2019  r. 

pisemną odpowiedź na  odwołanie,  w której wskazał,  że  zmienił kwestionowane postanowienia 

wzoru umowy w ten sposób, że:

Ad. 1. nadał § 9 ust. 6 pkt 1 wzoru umowy brzmienie: 

Ad.  1.  „Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  Zamawiającemu  będą 

przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku: 

1)  wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej 

Zamawiający  odmówi  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad  wyznaczając  jednocześnie 

termin na ich usunięcie; 

Ad. 2. skreślił § 10 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy; 

Ad. 3. nadał § 10 ust. 2 wzoru umowy brzmienie: 

„Zamawiający  ma  prawo  kumulować  kary  umowne  określone  w  ust.  1  niniejszego 

paragrafu do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w nadał § 8 

ust. 1”; 

Ad. 4. 

nadał § 12 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy brzmienie: 

„Zamawiający  w  okresie  do  31.07.2020  r.  może  odstąpić  od  umowy  w  ciągu  30  dni  od 

upływu  terminów  wymienionych  w  pkt  1),  2),  4),  5)  oraz  od  upływu  terminy  wyznaczonego 

zgodnie z pkt 3) w następujących przypadkach: (...) 

przerwania przez Wykonawcę wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa 

będzie trwała dłużej niż 14 dni". 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 7 marca 2019 r., godz. 12.00. 

W trakcie posiedzenia z udziałem stron odwołujący oświadczył, że zarzuty opisane w pkt 

2 i 3 odwołania po zmianie SIWZ uznaje za bezsporne, a przedłużony termin składania ofert jest 

satysfakcjonujący. Odwołujący podtrzymał zarzuty 1 i 4. Zamawiający oświadczył, że uwzględnił 

zarzuty 2 i 3. 

Izba ustaliła, że odwołanie w spornym zakresie nie podlega odrzuceniu i skierowała je na 

rozprawę.  


Izba ustaliła i  zważyła, co następuje: 

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. W 

przypadku  kwestionowania  przez  wykonawcę  postanowień  SIWZ,  w  tym  stanowiących  jej 

część  postanowień  wzoru  umowy  przesłanki  zawarte  w  powołanym  przepisie  należy 

wykładać  szeroko.  Każdy  wykonawca  zainteresowany  danym  zamówieniem  ma  interes  w 

tym,  aby  postanowienia  wzoru  umowy  nie  naruszały  obowiązujących  przepisów  ustawy  i 

kodeksu  cywilnego  i  nie  narażały  go  na  poniesienie  szkody,  w  szczególności  przez  swój 

nadmiernie restrykcyjny charakter.  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Ad.  1.  Przede  wszystkim  Izba  zważyła,  że  kwestionowane  postanowienie  wzoru 

umowy,  nie  odnosi  się  wyłącznie  do  odbioru  końcowego,  ale  stosuje  się  do  wszystkich 

rodzajów  odbiorów  przewidzianych  przez  zamawiającego  w  §  9  wzoru  umowy,  a  zatem 

również odbiorów zanikowych i częściowych. 

W drugiej kolejności należy dostrzec, że zamawiający zmienił postanowienie § 9 ust. 

6 pkt 1 wzoru umowy.  Zgodnie z jego brzmieniem aktualnym w dniu rozprawy oraz w dacie 

wydania  wyroku,  prawo  do  odmowy  odbioru  wykonanych  robót  budowlanych  nie  jest 

zastrzeżone na rzecz zamawiającego w przypadku każdej wady, niezależnie od jej rodzaju i 

znaczenia  dla  całej  inwestycji,  ale  ogranicza  się  do  wad  polegających  na  wykonaniu 

przedmiotu  umowy  niezgodnie  z  projektem  i  zasadami  wiedzy  technicznej.  Odpowiada  to 

definicji  wad  istotnych  wypracowanych  w  orzecznictwie  powołanym  przez  odwołującego  w 

uzasadnieniu odwołania (m.in.: wyroki Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2007 r. sygn. akt V 

CSK 99/07, z 7 kwietnia 1998 r. sygn. akt II CKN 673/97, 7 marca 2013r., sygn. akt II CSK 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  uznała,  że  naruszenie  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, którego dopuścił się zamawiający, czyli wskazanego w wywodach uzasadnienia art. 

647 k.c. (w związku z art. 14 i 139 ust. 1 Pzp) nie ma, ani nie może mieć wpływu na wynik 

postępowania.  Odwołujący  w  uzasadnieniu  odwołania  domagał  się  bowiem  ograniczenia 

prawa  zamawiającego  do  odmowy  odbioru  wykonanych  robót  do  sytuacji,  gdy  przedmiot 

zamówienia obciążają wady istotne. W takiej sytuacji słusznym prawem zamawiającego jest 

wyznaczenie odpowiedniego terminu w celu usunięcia wad. 

Art.  647  k.c.  stanowi  bowiem,  że  przez  umowę  o  roboty  budowlane  wykonawca 

zobowiązuje  się  do  oddania  przewidzianego  w  umowie  obiektu,  wykonanego  zgodnie  z 

projektem  i  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  a  inwestor  zobowiązuje  się  do  dokonania 

wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  związanych  z  przygotowaniem  robót,  w 


szczególności  do  przekazania  terenu  budowy  i  dostarczenia  projektu,  oraz  do  odebrania 

obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

W  konsekwencji  uprawnienia  zamawiającego  wynikające  z  §  9  ust.  6  pkt  1  wzoru 

umowy ograniczają się do wad istotnych możliwych do usunięcia. Zakres przedmiotowy  § 9 

ust.  6  pkt  2  wzoru  umowy  reguluje  natomiast  uprawnienia  zamawiającego  w  sytuacji 

stwierdzenia wad nieusuwalnych. 

Izba  uznała,  że  oczekiwanie  zamawiającego  bieżącego  usuwania  przez  wykonawcę 

wad  i  usterek  o  nieistotnym  charakterze  nie  naru

sza  ani  art.  647  k.c.,  ani  pozostałych 

przepisów  kodeksu  cywilnego  powołanych  przez  odwołującego,  zwłaszcza,  że  –  co  było 

niesporne  - 

istotność  wady  jest  ocenna.  Art.  656  §  1  stanowi  bowiem,  że  do  skutków 

opóźnienia  się  przez  wykonawcę  z  rozpoczęciem  robót  lub  wykończeniem  obiektu  albo 

wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi 

za  wady  wykonanego  obiektu,  jak  również  do  uprawnienia  inwestora  do  odstąpienia  od 

umowy  przed  ukończeniem  obiektu  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  o  umowie  o  dzieło. 

Natomiast  art.  638  k.c.  §  1  k.c.  głosi,  że  do  odpowiedzialności  za  wady  dzieła  stosuje  się 

odpowiednio  przepisy  o  rękojmi  przy  sprzedaży.  Odpowiedzialność  przyjmującego 

zamówienie  jest  wyłączona,  jeżeli  wada  dzieła  powstała  z  przyczyny  tkwiącej  w  materiale 

dostarczonym  przez  zamawiającego.  Zgodnie  z  §  2  tego  artykułu  jeżeli  zamawiającemu 

udzielono  gwarancji  na  wykonane  dzieło,  przepisy  o  gwarancji  przy  sprzedaży  stosuje  się 

odpowiednio. 

Zauważyć  też  należy,  że  zadośćuczynienie  żądaniu  sformułowanemu  przez 

odwołującego i podtrzymanemu pomimo zmiany § 9 ust. 6 pkt 1 wzoru umowy prowadziłoby 

do sytuacji, w której umowa de facto nie dawała zamawiającemu możliwość odmowy odbioru 

robót w sytuacji, w której zamawiający stwierdziłby wady istotne przedmiotu umowy nadające 

się  do  usunięcia.  Literalne  brzmienie  żądania  odwołującego  zobowiązuje  bowiem 

zamawiającego do dokonania odbioru i wyznaczenie jedynie terminu na dokonanie odbioru 

wad i usterek o charakterze nieistotnym. 

Ad.  4.  Kwestionowa

ne  przez  odwołującego  postanowienie  §  12  ust.  1  pkt  2  wzoru 

umowy nie narusza powołanych przez odwołującego przepisów kodeksu cywilnego.  

W  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wyrażany  jest  pogląd,  że  obciążenie 

wykonawcy  konsekwencjami  działań  i  zaniechań  osób  lub  podmiotów  trzecich,  na  które 

wykonawca nie ma wpływu, narusza prawo. Jednak w okolicznościach sprawy pogląd ten nie 

znajduje zastosowania. 

§ 12 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy w swoim literalnym brzmieniu wyłącza 

odpowiedzialność  wykonawcy  za  przerwanie  robót  jedynie  w  razie  zaistnienia  przyczyn 

leżących  po  stronie  zamawiającego  albo  spowodowanych  siłą  wyższą,  jednak  nie  można 

czytać ich w oderwaniu od pozostałych postanowień umowy.   


§  15  ust.  2  wzoru  umowy  zamawiający  przewidział  możliwość  zmiany  umowy  w 

następujących sytuacjach mających znaczenie dla terminowego wykonania robót: 

wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  których  przykładowy 

katalog zamawiający sformułował; 

gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  lub  zamiennych  albo 

zamówień  dodatkowych,  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  inwestycjami 

planowanymi  lub  prowadzonymi  równolegle  przez  inne  podmioty  w  zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tej kolizji; 

wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie 

przez  właściwe  organy  administracji  państwowej,  będące  następstwem 

okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

braku  możliwości  wykonania  robót  z  powodu  niedopuszczenia  do  ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy; 

wystąpienie  siły  wyższej,  zdefiniowanej  jako  zdarzenie  zewnętrzne  wobec 

łączącej strony więzi prawnej: 

niezależne od stron; 

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; 

którego  nie  można  uniknąć,  ani  któremu  strony  nie  mogły  zapobiec,  przy 

zachowaniu należytej staranności.  

W  ocenie  składu  orzekającego  katalog  przesłanek  zmiany  umowy  wyczerpuje 

zdarzenia  niezależne  od  odwołującego,  które  mogą  wystąpić  w  toku  wykonywania  robót 

budowalnych. Należy mieć na względzie, że przedmiot umowy obejmuje jedynie wykonanie 

robót budowlanych na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, a sam odwołujący 

na rozprawie nie potrafił wskazać zdarzenia zawinionego przez osobę trzecią, które mogłoby 

spowodować przerwanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Przewodniczący: 

…………………………. 

…………………………. 


wiper-pixel