KIO 23/19 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Andrzej Niwicki 

Beata Pakulska-Banach 

Protokolant: Dominik Haczykowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  22  stycznia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

7 stycznia  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

SYSTRA 

spółka  akcyjna  w  Paryżu,  Francja  oraz  S.  B.  i  J.B.,  prowadzących  działalność 

gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod  firmą  Biuro  Projektowo  -  Konsultingowe  BPK 

Mosty s.c. S.B., J.B. 

we Wrocławiu 

postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego  -   PKP  Polskie Linie Kolejowe  spółka 

akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Multiconsult 

Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Transprojekt Gdański spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gdańsku  i  Voessing  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Poznaniu,  zgłaszających  przystąpienie  do  podstępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  SYSTRA  spółka  akcyjna 

Paryżu,  Francja  oraz  S.B.  i  J.B.,  prowadzących  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki 

cywilnej pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S.B., J.B. we Wrocławiu 

kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu, 


spółka akcyjna w Paryżu, Francja oraz S.B.i J.B., prowadzących działalność gospodarczą w 

formie spółki cywilnej pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S.B., J.B. 

we Wrocławiu na rzecz zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna Centrum 

Realizacji  Inwestycji  w Warszawie 

kwotę  3 600  zł  00 gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych zero groszy), stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 

………….........................… 

………….........................… 


Sygn. akt KIO 23/19 

U z a s a d n i e n i e 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe 

spółka  akcyjna  Centrum  Realizacji  Inwestycji  w 

Warszawie 

(dalej:  Zamawiający)  prowadzi  postępowanie  na  udzielenie  zamówienia 

publicznego, 

którego  przedmiotem  jest  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  roboty 

budowlane dla 

przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)”. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986;    dalej:  Prawo  zamówień 

publicznych). 

W t

ymże  postępowaniu,  w  dniu  7 stycznia  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia SYSTRA spółka akcyjna w Paryżu, Francja oraz 

S.B. i J.B.

, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Biuro 

Projektowo  -  Konsultingowe  BPK  Mosty  s.c.  S.B.,  J.B. 

we  Wrocławiu  (dalej:  Odwołujący), 

zostało wniesione odwołanie. 

W dniu 22 stycznia 2019 r., na posiedzeniu, 

przed otwarciem rozprawy, Odwołujący 

cofnął odwołanie. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Prawa 

zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonego  wpisu.  Na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  b 

Rozporządzenia  w  sprawie  wysokości  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 

r., poz 972) zasądzono koszty pełnomocnika Zamawiającego. 

Przewodniczący:      ………….........................… 

………….........................… 

………….........................… 


wiper-pixel