KIO 230/19 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2019 r.

Data: 23 maja 2019

Sygn. akt: KIO 230/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  18  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2019 r. przez wykonawcę Althea Polska sp. z 

o.o. w Mikołowie 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w 

Białymstoku 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Althea  Polska  sp.  z 

o.o. w Mikołowie, stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 230/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji  w  Białymstoku  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  zm.

),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego 

przedmiotem  jest 

„wykonywanie  usług  naprawy,  przeglądów  i  konserwacji  sprzętu 

medycznego na 

potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 29 stycznia 2019 r., nr 2019/S 020-043336. 

Wobec czynności opisania przedmiotu zamówienia wykonawca Althea Polska sp. z o.o. 

w  Mikołowie,  zwany  dalej  „odwołującym”,  wniósł  8  lutego  2019  r.  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. 

z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp 

przez opisanie przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady 

równego  traktowania  wykonawców  i  zasady  uczciwej  konkurencji  polegające  na 

uniemożliwieniu  złożenia  oferty  w  pakiecie  nr  19  wykonawcom  innym  niż  podmioty 

świadczące  usługi  serwisowania  wszystkich  urządzeń  medycznych  objętych  tym  pakietem, 

podczas  gdy  w  przypadku  gdyby  usługa  serwisowania  tomografu  komputerowego 

BrightSpeed  16  została  wydzielona  do  odrębnego  pakietu,  to  ofertę  na  tę  usługę  mogliby 

złożyć  również  inni  wykonawcy  (w  tym  również  odwołujący),  zaś  nie  istnieją  uzasadnione 

w

zględy  techniczne  nakazujące  łączne  udzielenie  zamówienia  na  serwisowanie  tomografu 

komputerowego oraz pozostałych urządzeń. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania zmiany zakresu zamówienia 

objętego  pakietem  nr  19  poprzez  wydzielenie  usługi  naprawy,  przeglądów  i  konserwacji 

tomografu komputerowego Brig

htSpeed 16 do odrębnego pakietu.  

Na podstawie 

dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego w dniu 18 

lutego 2019 r. 

ustalono, że zamawiający kopię odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  przekazał  innym  wykonawcom  12  lutego 

2019 r., 

zamieszczając je na swej stronie internetowej.  

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 13 lutego 2019 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający doręczył 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu w całości. 


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp.  Zg

odnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestni

k  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel