KIO 228/19 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2019 r.

Data: 21 maja 2019

Sygn. akt KIO 228/19 

POSTANOWIENIE 

       z dnia 18 lutego 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez 

udziału stron w dniu 18 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego  w  dniu  8  lutego  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  URTICA  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu,  Polska  Grupa 

Farmaceutyczna 

spółkę 

akcyjną 

Łodzi 

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

Wielospecjalistyczny Szpital 

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty  15.000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  poniesionej  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  URTICA  Spółką  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością we Wrocławiu, Polska Grupa Farmaceutyczna spółka akcyjna w Łodzi. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Jeleniej Górze. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 228/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Wielospecjalistyczny  Szpital  –  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Zgorzelcu 

–  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1987  ze zm.), 

dalej  jako 

„ustawa”  lub  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest 

sukcesywne  dostawy  leków,  szczepionek  oraz  innych  materiałów  do  Apteki  Szpitalnej  (w  tym 

również  do  realizacji  programów  leczenia  nowotworów).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane 

zostało w 14 listopada 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 

8  lutego  2019  r.  przez  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

URTICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, Polska Grupa Farmaceutyczna 

spółka akcyjna w Łodzi wnieśli odwołanie dotyczące części 32. Zachowany został termin ustawowy 

obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  tj.  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji 

przez odrzucenie oferty odwołującego, mimo że oferta odwołującego była zgodna z treścią 

SIWZ; 

art.  7  ust.  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  naruszenie  zasady,  zgodnie  z  którą  zamówienia 

udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  przez  wybór 

oferty  w

ykonawcy  Salus,  która  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą  w  rozumieniu  kryteriów' 

oceny ofert wskazanych w treści SIWZ. 

Odwołujący wniósł o: 

1.  d

opuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentów  wskazanych  w  treści 

uzasadnienia niniejszego odwołania na okoliczności tam wskazane; 

2.  d

opuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  sądowego  z  zakresu 

farmakologii  klinicznej  na  okol

iczność,  czy  zaoferowany  przez  odwołującego  lek  Remurel 

umożliwia kontynuację leczenia w ramach programu lekowego B.29. 

Wn

iósł o nakazanie zamawiającemu: 

1.  u

nieważnienia czynności wyboru ofert w zakresie zadania 32; 

2.  u

nieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego w zakresie zadania 32; 

3.  d

okonanie ponownej oceny badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego; 

4.  wyboru oferty o

dwołującego jako oferty zgodnej z treścią SIWZ i oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  żądał  zasądzenia  od  zamawiającego  na  swoją  rzecz  kosztów  zastępstwa 

procesowego  powiększonych  o  wysokość  opłaty  skarbowej  uiszczonej  od  udzielonego 


Nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Zamawiaj

ący przed otwarciem posiedzenia, pismem z 15 lutego 2019 r. złożył odpowiedź 

na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty odwołania i wniósł o umorzenie postępowania 

odwoławczego oraz wzajemne zniesienie kosztów postępowania.  

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp 

w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili 

do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

O

świadczenie zamawiającego  o uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania  wyczerpuje 

dyspozycję art. 186 ust. 2 zd. 1 Pzp i obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego. 

W tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  2  zd.  1  Pzp 

umorzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. O kosztach 

postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  in  initio 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów  w postępowaniu odwoławczym i sposobu 

ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel