KIO 225/19 POSTANOWIENIE dnia 20 lutego 2019 r.

Data: 20 maja 2019

Sygn. akt: KIO 225/19

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:     Anna Wojciechowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  Warszawie  w  dniu  20  lutego  2019  r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2019 r. przez wykonawcę P. S. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  po  firmą  Usługi  Remontowo  -  Budowlane  „SOL-BET”  P.  S. 

siedzibą  w  Sierpcu  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę 

Mochowo 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  P.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  po  firmą  Usługi 

Remontowo - 

Budowlane „SOL-BET” P. S. z siedzibą w Sierpcu kwoty 10 000 zł 00 gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. 

Przewodniczący:   ……………………… 


Sygn. akt KIO 225/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Mochowo  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Budowa 

Targowiska  Mój  Rynek  w  Miejscowości  Mochowo,  am.  Mochowo”.  Postępowanie  zostało 

wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 grudnia 

2018 r. za numerem 664676-N-2018. 

Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem 

są  roboty  budowlane,  jest  mniejsza  od  kwot  wskazanych  w przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 8 lutego 2019 

r. odwołanie wniósł wykonawca P. S. prowadzący działalność 

gospodarczą po firmą Usługi Remontowo - Budowlane „SOL-BET” P. S. z siedzibą w Sierpcu 

–  dalej  Odwołujący.  Odwołanie  zostało  wniesione  wobec  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania oraz wobec unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12 ustawy  pzp  w  zw.  z  art. 26  ust.  3  ustawy  pzp,  poprzez  wykluczenie 

udziału w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Odwołującego, z powodu 

niewykazania  przez  niego  spełnienia  warunków  udziału  w  tym  postępowaniu,  przez  nie 

uzupełnienie  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

braku  podstaw  do  wykluczenia,  do  których  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  pzp. 

Odwołujący  miał  zostać  rzekomo  wezwany  pismem  z  dnia  25  stycznia  2019  r.,  w  sytuacji 

której  Zamawiający  w  toku  przedmiotowego  postępowania  nigdy  nie  wykonał  względem 

Odwołującego czynności polegającej na wezwaniu do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy pzp

, a jedynie pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. wezwał Odwołującego na 

podstawie art. 25 ust. 2 ustawy pzp 

do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  pzp, 

zakresie którego Odwołujący złożył w terminie do jego wykonania wniosek o wydłużenie ww. 

terminu, co tym samym nie dawało podstaw do wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

2.  art.  24  ust.  4  ustawy  pzp, 

poprzez  uznanie  oferty  Odwołującego,  jako  wykluczonego 

Wykonawcy,  za  odrzuconą,  w  sytuacji  w  której  wobec  nie  odniesienia  się  przez 

Zamawiającego do wniosku Odwołującego o wydłużenie terminu na złożenie oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp (do 

których złożenia na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy pzp Odwołujący został wezwany pismem 


z  dnia  25  stycznia  2019  r.  oraz 

wobec  niewypełnienia  przez  Zamawiającego  (w  przypadku 

uznania, iż Odwołujący nie złożył w terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp) obowiązku wezwania Odwołującego 

do złożenia ww. dokumentów w oparciu art. 26 ust. 3 ustawy pzp, w zakresie Odwołującego 

nie istniały podstawy do wykluczenia go z ww. postępowania. 

3.  art.  26  ust.  3  ustawy  pzp, 

poprzez przyjęcie przez Zamawiającego, iż Odwołujący  został 

wezwany do uzupełnienia dokumentów w trybie ww. przepisu i nie wypełnił tego wezwania, co 

stanowiło  następnie  podstawę  do  wykluczenia  przez  Zamawiającego  (na  podstawie  art.  24 

ust. 1 pkt 12 ustawy pzp

) Odwołującego, jako Wykonawcy z ww. postępowania i unieważnienia 

przedmiotowego  postępowania  (na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  pzp),  w  sytuacji 

której Zamawiający w toku ww. postępowania nigdy nie wykonał takiej czynności względem 

Odwołującego, wzywając go jedynie pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. na podstawie art. 25 

ust.  2  ustawy  pzp 

do  złożenia  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. 

4. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, 

poprzez unieważnienie przez Zamawiającego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na przewyższanie przez najkorzystniejszą ofertę 

(po  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania)  kwoty,  którą  Zamawiający  zamierzał 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  w  sytuacji  w  której  brak  było  podstaw  do 

unieważnienia  postępowania,  bowiem  nie  istniały  podstawy  do  wykluczenia  Odwołującego 

postępowania i to jego oferta (przed wykluczeniem) została uznana za najkorzystniejszą, nie 

przewyższając  jednocześnie  kwoty,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 

W  związku  z  powyższymi  zarzutami  wniósł  o  unieważnienie  czynności  wykluczenia 

Odwołującego z ww. postępowania i w związku z tym unieważnienie czynności unieważnienia 

ww.  postępowania;  zobowiązanie  Zamawiającego  do  powtórzenia  czynności  wyboru  oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej;  zobowiązanie  Zamawiającego  do  powtórzenia 

czynności  wezwania  Odwołującego  na  podstawie  art.  25  ust.  2  ustawy  pzp  do  złożenia 

aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności, 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub ewentualnie zobowiązanie Zamawiającego do 

wykonania czynności wezwania Odwołującego do złożenia ww. dokumentów w oparciu art. 26 

ust. 3 ustawy pzp. 

W  dniu  15  lutego  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył,  że  uwzględnia  wniesione  odwołanie  w  całości.  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

stwierdziła, że pismo uwzględniające odwołanie zostało złożone prawidłowo i podpisane przez 


osobę  umocowaną,  w konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie 

uwzględnione przed otwarciem rozprawy. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż zachodzi podstawa do umorzenia postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp,  zgodnie  z  którym  w  sytuacji  gdy 

zamawiający  dokona  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba 

może  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  niniejszej  sprawie  nie  przystąpił  w  terminie  po 

stronie zamawiającego żaden wykonawca. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

pzp.  

Na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 10 000 zł uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu p

ostępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………. 


wiper-pixel