KIO 224/19 Sygn. akt: KIO 224/19 POSTANOWIENIE dnia 20 luty 2019 r.

Data: 20 maja 2019

Sygn. akt: KIO 224/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 luty 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  20  luty  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  lutego  2019  r.  przez 

odwołującego: konsorcjum firm N4B Sp. z o.o. ul. Krzyżówki 36A lok. 21; 03-193 Warszawa 

i  Ariston  UTH  Sp.  z  o.o.  ul.  Perłowa  3;  03  -  682  Warszawa  w  postępowaniu  powadzonym  

przez zamawiającego: PGNiG Termika S.A. ul. Modlińska 15; 03-216 Warszawa  

z udziałem przystępującego po stronie zamawiającego: Bilfinger Industrial Services Polska 

Sp. z o.o. ul. Pożarowa 6, 03-309 Warszawa  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 zł 

00  gr (słownie:  piętnaście tysięcy  złotych zero  groszy)  uiszczonej  przez  konsorcjum 

firm N4B Sp. z o.o. ul. Krzyżówki 36A lok. 21; 03-193 Warszawa i Ariston UTH Sp. z 

o.o. ul. Perłowa 3; 03 - 682 Warszawa tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P

rawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz. 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Odwołujący  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  o  nr  18DOZZ316  prowadzonym  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na „Obsługę urządzeń i instalacji obszaru nawęglania na potrzeby 

MIOS  w  Elektrociepłowni  Siekierki  oraz  załadunek  UPS  na  magazynach  Składowiska 

Odpadów Paleniskowych Zawady”- część I i II . 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 15.11.2018 roku pod numerem 2018/S 220-504576. 

W odwołaniu zaskarżono czynności Zamawiającego, polegające na: 

1)  niezgodnej  z  przepisami  PZP  ocenie  ofert  oraz  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy 

Bilfinger Industrial $ervices Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. 

Pożarowa 6, dalej jako „Bilifinger"; 

zaniechaniu  wykluczenia  Bilfinger  z  postępowania  z  uwagi  na  to,  iż  nie  wykazał  on 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, względnie 

zaniechanie  wezwania  wykonawcy  Bilfinger  do  złożenia,  a  następnie  uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiającemu zarzucono naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  91  ust.  1  PZP,  poprzez  wybranie  jako  najkorzystniejszej  oferty  Bilfinger, 

pomimo, że Wykonawca ten podlega wykluczeniu, a jego oferta powinna zostać 

odrzucona; 

art.  26  ust.  1  PZP  poprzez  zaniechanie  wezwania  Bilfinger  do  złożenia  części 

dokumentów, do których żądania był on zobowiązany w świetle zarówno przepisu 

art. 26 ust. 1 ustawy, jak i postanowień pkt 8.7.1 Instrukcji dla Wykonawców, 

art. 7 ust. 1 PZP w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, poprzez 

zaniechanie wykluczenia z postępowania Bilfinger z uwagi na to, iż nie wykazał on 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego 

doświadczenia w odniesieniu tak do I, jak i do II części zamówienia; 

4)  art. 

26  ust.  3  PZP  poprzez  zaniechanie  wezwania  Bilfinger  do  uzupełnienia 

nieprawidłowych dokumentów w zakresie wykazu wykonanych usług w odniesieniu 

do  obu  części  zamówienia  pomimo,  iż  usługa  wykazana  przez  Bilfinger  jako 

potwierdzająca  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  potwierdza  w 

rzeczywistości ich spełnienia. 


Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  oceny  ofert,  w  tym  czynności  wyboru  oferty  Bilfinger  w 

odniesieniu do części I i II zamówienia; 

2)  dokonanie w tym zakresie ponownej oceny ofert; 

wezwanie  Bilfinger  do  uzupełnienia  w  trybie  przepisu  art.  26  ust.  3  dokumentów,  o 

których mowa w pkt 8.7.1 Instrukcji, w tym w szczególności w zakresie wykazania się 

przez niego posiadaniem odpowiedniego doświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2,2 

Instrukcji dla Wykonawców; 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w obu częściach postępowania, 

Do postępowania odwoławczego, w myśl art.185 ust.2 ustawy PZP w terminie 3 dni od daty 

przesłania przez zamawiającego odwołania w dniu 11 lutego 2019 roku przystąpił w sprawie 

po stronie zamawiającego wykonawca Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie.  

W dniu 12 lutego 2019 roku zamawiający uwzględnił zarzuty podniesione w odwołaniu przez: 

unieważnienie czynności oceny ofert, w tym czynności wyboru oferty wykonawcy Bilfinger 

Industrial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

2)  wezwanie  wykonawcy  Bilfinger  Industrial  Services  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzi

bą  w 

Warszawie 

do  złożenia  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  8.7.1.  Instrukcji  dla 

wykonawców, 

3)  dokonanie ponownej oceny ofert.  

W dniu 13 lutego 2019 r.  wykonawca 

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 

został wezwany drogą komunikacji elektronicznej na podstawie § 13 ust.2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu 

ich rozliczania (j.t. z dnia 7 maja 2018r. Dz. U. z 2018r. poz.972) 

do złożenia oświadczenia w 

przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni pod rygorem umorzenia postepowania.   

Do upływu dnia  18  lutego  2019 r.  w  związku z treścią art.  185  ust.8  ustawy  PZP  wezwany 

wykonawca 

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie złożył 

sprzeciwu, 

w związku z tym na mocy art.186 ust.3 ustawy PZP Izba umorzyła postępowanie  


O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy PZP 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 2 lit.b) ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t.  z  dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i 

dokonując zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 

złotych. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel