KIO 22/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 22/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Katarzyna Poprawa 

Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie 

w dniu  21  stycznia  2019  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2019 r. przez wykonawcę NETIA Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Pocztę  Polską  Spółkę 

Akcyjną z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawc

ów: 

A.  Orange Polska  

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

B.  T-Mobile  Polska 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

NETIA  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu od 

odwołania; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 


dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 

……………………………….……… 

……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 22/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Poczta  Polska  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Zapewnienie usług operatora sieci 

WAN”  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia  26  grudnia  2018  r.  pod  numerem  2018/S  248-574789. 

Postępowanie 

prowadzone  jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm., 

dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 

7 stycznia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wykonawcy  NETIA  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  od 

czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  w  postaci  sformułowania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu 

naruszenie: 

art. 5 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 2 k.c., art. 353

 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zastrzeżenie w SIWZ – Wzorze Umowy 

(załącznik  nr  6  do  SIWZ,  dalej  jako  „Umowa”)  klauzul  obejmujących  obowiązek 

uiszczania kar umownych określonych w § 12 ust. 7-15 oraz ust. 17 umowy w wysokości 

rażąco  wysokiej  względem  sankcjonowanego  naruszenia,  oderwanej  od  wartości 

potencjalnej szkody Zamawiającego, zmierzających do podwójnego karania wykonawcy, 

niejednoznacznych  podstawach,  co  stanowi  nadużycie  pozycji  Zamawiającego  jako 

strony samodzielnie konstruującej stosunek prawny, przekracza granicę swobody umów 

oraz  prowadzi  do  nieuzasadnionego  wzbogacenia  się  Zamawiającego  kosztem 

wykonawcy; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  ukształtowanie  postanowień  Umowy  wskazanych 

odwołaniu  w  sposób  naruszający  zasadę  proporcjonalności,  w  tym  w  szczególności 

proporcjonalności  przyjętych  sankcji  umownych  względem  chronionych  interesów 

Zamawiającego.  

Z  uwagi  na  tak  podniesione  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

oraz  nakazan

ie  Zamawiającemu  zmianę  postanowień  Umowy  poprzez  usunięcie 

postanowień  określonych  w  §  12  ust.  7-15  Umowy  oraz  zmniejszenie  poziomu  łącznej 

wysokości  kar  umownych  przewidzianych  w  §  12  ust.  17  Umowy  oraz  nadanie  klauzuli 

przewidzianej  w  §  12  ust.  17  Umowy  następującego  brzmienia:  „Łączna  wysokość  kar 

umownych  naliczonych  zgodnie  z  Umową  nie  może  przekroczyć  kwoty  równej  30% 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia brutto określonej w § 10 ust. 1 Umowy.” 


D

o  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  w  dniu  14  stycznia  2019  r. 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Orange  Polska  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 

oraz wykonawca T-

Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Na posiedzeniu 

w dniu 21 stycznia 2019 

r. Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonych przez ww. wykonawców 

przystąpień  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  i dopuściła  ich  do 

udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestników postępowania.  

W  dniu  18  stycznia  2019  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  w całości  i  wniósł  o  zwrot  90% 

uiszczonego wpisu od odwołania. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez 

pełnomocnika  prawidłowo  umocowanego  do  reprezentacji,  co  potwierdzają  dokumenty 

złożone do akt sprawy. 

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. Skuteczne  skorzystanie  przez  Odwołującego 

przysługującej  mu  czynności  dyspozytywnej  jaką  jest  wycofanie  odwołania  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  stanowi  nieograniczone 

uprawnienie  O

dwołującego,  które  znosi  wszelkie  skutki  prawne  związane  z  wniesieniem 

odwołania.  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 187 ust. 8 u

stawy Pzp umorzyła postępowanie 

odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  zgodnie  z  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy 

Pzp zdanie drugie 

oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972).  M

ając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 

……………………………….……… 

……………………………….……… wiper-pixel