KIO 220/19 POSTANOWIENIE dnia 20 lutego 2019 roku

Data: 20 maja 2019

Sygn. akt: KIO 220/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Ewa Sikorska 

Członkowie:   

Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  20  lutego  2019  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego, odwołania wniesionego do Prezesa 

Kr

ajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2018 roku przez wykonawcę CTL Północ Spółkę 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością w Gdyni  w  postępowaniu prowadzonym  przez  ENEA 

Elektrownia Połaniec Spółkę Akcyjną w Połańcu, 

przy udziale wykonawcy PKP Car

go Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Warszawie, 

zgłaszającego swoje przystąpienie do  postępowania odwoławczego po  stronie 

odwołującego, 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz  CTL 

Północ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 220/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający – ENEA Elektrownia Połaniec Spółkę Akcyjną w Połańcu – działając na 

podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.

), zwanej dalej „ustawą P.z.p.”, prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  obsługa  bocznicy  kolejowej  w  ENEA 

Połaniec S.A. w latach 2019 - 2021. 

W  dniu  7  lutego  2019  roku  wykonawca 

CTL  Północ  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Gdyni  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

zamawiającego  ENEA  Elektrownia  Połaniec  S.A.  (dalej:  zamawiający)  w  postaci 

unieważnienia przedmiotowego postępowania przetargowego, bazującego na uznaniu przez 

zamawiaj

ącego, iż oferta złożona przez odwołującego podlegała w sprawie odrzuceniu jako 

nieważna. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o:  uwzględnienie  odwołania  w  całości, 

nakazanie  unieważnienia  zaskarżonej  czynności  zamawiającego  w  postaci  unieważnienia 

postępowania przetargowego celem dalszego jego prowadzenia z udziałem odwołującego i 

złożonej  przez  niego  oferty  jako  najkorzystniejszej.  Ponadto  wniósł  o  zasądzenie  kosztów 

postępowania odwoławczego. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 18 lutego 2019 roku zamawiający oświadczył, że 

uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu.   

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przystąpił wykonawca PKP 

Cargo Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 


Izba zważyła, co następuje: 

Art. 186 ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. stanowi, i

ż w przypadku uwzględnienia przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że 

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Rozstrzygając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, 

iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy P.z.p., orzekając 

o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

…………………………. 


wiper-pixel