KIO 219/19 POSTANOWIENIE dnia 25 lutego 2019 r.

Data: 20 maja 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Jan Kuzawiński 

Ewa Sikorska 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  25  lutego  2019  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 

2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  SIEMAG 

TEC

BERG POLSKA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 

oraz  DPMtech  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rybniku,  w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polską Grupę Górniczą Spółkę Akcyjną 

z siedzibą w Katowicach  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  SIEMAG  TECBERG  POLSKA 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz DPMtech 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku kwoty 15 000 zł 00 

gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 za zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

……………………..… 

……………………..… 


UZASADNIENIE 

Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia SIEMAG 

TECBERG POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz 

DPMtech  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rybniku,  w  dniu  7  lutego 

2019  r. 

wnieśli  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z 

przepisami prawa czynności i zaniechań Zamawiającego, w prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  i 

zabudowa wielokomorowego podajnika rurowego oraz chłodnic dla Polskiej Grupy Górniczej 

S.A. Oddział KWK ROW” (nr sprawy 491801616). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. pod nr 2018/S 241-551661. 

W  dniu  11  lutego  2019 

r.  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  zgłosili  wykonawca  Centrum  Hydrauliki  DOH  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu oraz wykonawca Chitec Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Piekarach Śląskich.  

W  dniu  22  lutego  2019 

r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia część zarzutów odwołania. 

W dniu 22 lutego 2019 r. wpłynęły do Izby pisma wykonawców zgłaszających swoje 

prz

ystąpienie,  tj.  wykonawcy  Centrum  Hydrauliki  DOH  Spółki  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu oraz wykonawcy Chitec Spółki Akcyjnej z siedzibą 

w Piekarach Śląskich, w których każdy z ww. wykonawców oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu 

wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  części  zarzutów  odwołania  oraz  każdy  z  ww. 

wykonawców  oświadczył,  że  wycofuje  swoje  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego.  

W  dniu  25  lutego  2019 

r.  odwołujący  oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w  zakresie 

pozostałych zarzutów, nie uwzględnionych przez Zamawiającego. 


Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, 

postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  wywołane  ww.  odwołaniem.  O  kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).    

Przewodniczący:      ……………………..… 

……………………..… 

……………………..… 


wiper-pixel