KIO 215/19 WYROK dnia 20 lutego 2019 r.

Data: 20 maja 2019

,Sygn. akt: KIO 215/19 

WYROK 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  

EKO-

STYL  Rental  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa,  

ul.  Spółdzielcza  13B,  37-300  Leżajsk  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital 

Neuropsychiatryczny  im. 

prof.  Mieczysława  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin 

orzeka: 

Uwzględnia 

odwołanie 

nakazuje 

zamawiającemu 

Szpitalowi 

Neuropsychiatrycznemu  im.  prof.  Mieczysława  Kaczyńskiego  Samodzielnemu 

Publicznemu 

Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  unieważnienie  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonanie powtórnej czynności badania i oceny 

ofert,  w  tym  wezwanie  wykonawcy  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala 

Klinicznego  nr  4  w  Lublinie 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty 

mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny,  

kosztami  postępowania  obciąża  Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  prof.  Mieczysława 

Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie,  

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę EKO-STYL Rental 


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Spółdzielcza 13B, 

300 Leżajsk tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  prof.  Mieczysława  Kaczyńskiego 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie,  ul.  Abramowicka  2,  

20-442  Lublin  na  rzecz  EKO-

STYL  Rental  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

spółka  komandytowa,  ul.  Spółdzielcza  13B,  37-300  Leżajsk  kwotę  11 100  zł  00  gr 

(słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania 

oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 215/19 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  prof.  Mieczysława  Kaczyńskiego  Samodzielny 

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

w

ykonywanie kompleksowej usługi prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, 

maglowanie)  bielizny  szpitalnej. 

Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za

mówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze 

zm.), 

zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18 

stycznia 2018 r. w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 504963-N-2019.  

W  dniu  6  lutego  2019  r.  wykonawca  EKO-

STYL  Rental  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  spółka komandytowa  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na wyborze jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  

w Lublinie.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

-  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

nieprzeprowadzenie 

przez 

Z

amawiającego  procedury  wyjaśniającej,  pomimo,  iż  

zachodziły  przesłanki  uzasadniające  powinność  Zamawiającego,  a  to  zwrócenie  się  przez 

Z

amawiającego  do  wykonawcy  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  4  

w Lublinie 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, w zakresie ceny. 

- naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  uznania  za  odrzuconą  oferty  wykonawcy  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala 

Klinicznego  nr  4  w  Lublinie,  podczas  gdy  Z

amawiający  jest  zobowiązany  odrzucić  ofertę 

wykonawcy,  jeżeli  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest drugim postępowaniem dotyczącym 

świadczenia  usług  pralniczych.  Wcześniejsze  postępowanie  zostało  unieważnione  przez 


Zamawiającego. 

Odwołujący  podał,  że  w  dniu  25  października  2018  r.  Zamawiający  zaprosił  do 

s

kładania  ofert  w  postępowaniu  na  wykonanie  kompleksowej  usługi  prania  i  dezynfekcji 

suszenia oraz  obróbki (prasowanie,  maglowanie)  bielizny  szpitalnej,  prowadzonym  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej  progów  ustalonych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający w dniu 3 grudnia 2018 r. dokonał wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  uznając  za  najkorzystniejszą  ofertę  wykonawcy  Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego nr  4  w  Lublinie, którego cena  brutto  wynosiła 797 527,08 

zł. 

Pismem  z  dnia  6  li

stopada  2018  r.  Odwołujący  poinformował  Zamawiającego,  iż 

wykonawca Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zaoferował cenę rażąco 

niską.  Wykonawca  ten  złożył  bowiem  ofertę  zawierającą  cenę  jednostkową  w  wysokości 

netto  - 

2,17  zł/kg,  podczas  gdy  w  postępowaniu  przetargowym  prowadzonym  w  2017  r. 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  złożył  ofertę,  która  zawierała 

jednostkową  cenę  netto  –  2,29  zł/kg.  Cena  zaoferowana  przez  Samodzielny  Publiczny 

Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublin

ie  była  więc  niższa  od  tej  z  2017  r.,  co  biorąc  pod  uwagę 

znaczący wzrost cen środków produkcji i mediów - jest niemożliwe. 

Kolejne pismo 

Odwołujący wystosował do Zamawiającego w dniu 28 grudnia 2018 r. 

Pismo  to  stanowiło  odpowiedź  na  wyjaśnienia  Samodzielnego  Publicznego  Szpitalu 

Klinicznego nr 4 w Lublinie w zakresie ceny. Odwołujący w piśmie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

podtrzymał swoje stanowisko dotyczące zarzutu zaoferowania przez Samodzielny Publiczny 

Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  ceny  rażąco  niskiej.  Odwołujący  wskazał,  że  wyjaśnienia 

dokonane  przez  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  nie  zawierały 

kluczowych  kosztów,  których  pominięcie  było  niedopuszczalne.  Wykonawca  Samodzielny 

Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  nie  ws

kazał  bowiem  metody  pozwalającej  na 

oszczędności  w  wykonaniu  zamówienia,  ponadto  pominął  całkowicie  koszty  osobowe, 

wskazując jedynie koszty  ewentualnego dodatkowego zatrudnienia.  Samodzielny  Publiczny 

Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  podał,  ze  prowadzi  rozruch  nowoczesnej  kotłowni,  jednak  

w  przedstawionej  kalkulacji  całkowicie  pominął  koszty  wynikające  z  modernizacji,  a  w  tym 

koszty  amortyzacji  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  do  wykonania  usług  pralniczych 

czy koszty konserwacji sprzętu. 

Odwołujący  podał,  że  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

dotyczące  między  innymi  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  jako 


najkorzystniejszej oferty zawierającej rażąco niska cenę. Pismem z dnia 17 grudnia 2018 r. 

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  Odwołującego. W konsekwencji,  dnia 8  stycznia 

2019 r. Z

amawiający przekazał informację o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 

93  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Pzp

,  ponieważ  „cena najkorzystniejszej  oferty  przewyższała kwotę, 

którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia,  a  zamawiający  nie 

może  zwiększyć  tej  kwoty  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty.  Zamawiający  przeznaczył  na 

finansowanie zamówienia kwotę 733 155, 26 zł, następnie ją zwiększył w dniu 22.11.2018 r. 

do kwoty 797 

527, 08 zł i nie może już jej zwiększyć do kwoty 915 134,76 zł” oraz odrzuceniu 

oferty Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

Jak zauważył Odwołujący, w dniu 18 stycznia 2019 r. Zamawiający ponownie zaprosił 

do  składania  ofert  w  postępowaniu  na  wykonywanie  kompleksowej  usługi  prania  

i  dezynfekcji,  suszenia  oraz  obróbki  (prasowanie,  maglowanie)  bielizny  szpitalnej 

prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej  progów 

ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Pismem  z  dnia  30  stycznia  2019  r.  (przesianym  zamawiającemu  za  pośrednictwem 

poczty  e-  ma

il  w  dniu  31  stycznia  2019  r.)  Odwołujący  poinformował  Zamawiającego,  że 

cena zaoferowana przez Samodzi

elny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie jest rażąco 

niska. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  Samodzielny  Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie złożył ofertę zawierającą cenę jednostkową 2,28 zł netto za 

1  kg  asortymentu  odd

awanego  do  prania.  Zaoferowana  cena  była  więc  tylko  o  0,11  zł 

wyższa  od  ceny  zaoferowanej  w  unieważnionym  postępowaniu.  Odwołujący  wskazał,  że 

biorąc pod uwagę, że średniomiesięczna ilość asortymentu oddawanego do prania wynosiła 

będzie ok 16 600 kg miesięcznie, wzrost ceny o 0,11 zł spowoduje zwiększenie miesięcznej 

kwoty za wykonanie usługi o 1 826,00 zł, co nie zapewni wypłaty wynagrodzenia nawet dla 

jednego  pracownika.  Ponadto  O

dwołujący  zauważył,  że  do  kosztów  tych  należy  doliczyć 

również  koszty  związane  z  uprawnieniem  pracownika  do  urlopu  wypoczynkowego, 

opłacanego przez pracodawcę, wynagrodzenia za czas choroby, ewentualnych dodatków za 

staż  pracy,  ewentualnych  nagród  jubileuszowych,  co  podnosi  koszt  minimalnego 

wynagrodzenia do wartości ponad 3 000 zł miesięcznie. Odwołujący w ww. piśmie podkreślił, 

że  biorąc  pod  uwagę,  że  dla  prawidłowego  wykonania  zamówienia  niezbędne  jest 

zapewnienie  zatrudnienia  przeciętnie  co  najmniej  2  pracownikom  z  minimalnym 

wynagrodzeniem, a więc poniesienie kosztu wynagrodzeń co najmniej w wysokości 6 000 zł 

miesięcznie,  oferta  złożona  przez  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie 


zawiera  rażąco  niską  cenę  nie  przewidującą  finansowania  kosztów  wynagrodzeń 

pracowników  wykonujących  usługę  ze  środków,  jakie  uzyskiwane  będą  comiesięcznie  

z  realizacji  przedmiotowego  zamówienia.  Odwołujący  stwierdził  również,  że  wykonawca 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie nie uwzględnił w kalkulacji ceny do 

unieważnionego  przetargu  kosztów  amortyzacji  i  konserwacji,  w  tym  napraw  urządzeń  

i innego sprzętu wykorzystywanego do wykonania usługi. 

Jak stwierdził Odwołujący, pomimo powyższych zarzutów ze strony Odwołującego co 

do  zgodności  oferty  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  4  w  Lublinie  

z  przepisami  prawa,  w  dniu  1  lutego  2019  r.  Z

amawiający  poinformował  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  4  

w Lublinie. 

Wobec  powyższego  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  90  ust.  1 

ustawy  Pzp  poprzez  nieprzeprowadzenie  przez  Z

amawiającego  procedury  wyjaśniającej, 

pomimo,  iż  zachodziły  przesłanki  uzasadniające  zwrócenie  się  przez  Zamawiającego  do 

wykonawcy  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  4  w  Lublinie  o  udzielenie 

wyjaśnień  w  zakresie  ceny.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  piśmie  z  dnia  30  stycznia  

r.  jednoznacznie  poinformował  Zamawiającego,  że  cena  zaoferowana  przez 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  jest  rażąco  niska.  Zdaniem 

Odwołującego, celem zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz w celu wyboru 

wykonawcy, który za zaoferowaną cenę rzeczywiście może wykonać zamówienie w sposób 

zgody  z  oczekiwaniami  i  wymogami  Z

amawiającego,  Zamawiający  powinien  wezwać 

Samodzielny  Publiczny  Szpit

al  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie 

ceny.  Tymczasem

, jak wskazał  Odwołujący,  przytoczony  powyżej  stan faktyczny  wskazuje, 

że  Zamawiający  po  raz  drugi  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy,  który 

zaoferował  cenę  nieadekwatną  do  wymogów  stawianych  w  przedmiotowym  zamówieniu.  

W ocenie Odwołującego, Zamawiający winien powziąć wątpliwości co do zaoferowanej przez 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie ceny, tym bardziej, 

że w poprzednim 

postępowaniu  właśnie  ze  względu  na  rażąco  niską  cenę  Zamawiający  odrzucił  ofertę  tego 

wykonawcy. 

Odwołujący podkreślił, że aktualna oferta złożona przez Samodzielny Publiczny 

Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  zawiera  cenę  nieznacznie  wyższą  od  ceny  zaoferowanej 

przez ten pod

miot w poprzednim postępowaniu, co uzasadnia zarzuty Odwołującego. 

Odwołujący wniósł o: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 


- nakazanie Z

amawiającemu dokonania ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym 

postępowaniu,  zaś  w  konsekwencji  tej  czynności,  nakazanie  odrzucenia  oferty 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublin

ie z powodu rażąco niskiej ceny, 

-  nakazanie  Z

amawiającemu  dokonania  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  

i wyboru oferty O

dwołującego jako oferty najkorzystniejszej, 

dopuszczenie dowodów wskazanych w piśmie na okoliczność ich treści; 

zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania wg norm przepisanych. 

Izba ustaliła, że przedmiot zamówienia został oszacowany przez Zamawiającego na 

kwo

tę  602 743,14  zł,  co  stanowi  równowartość  139 792,46  euro  (pkt  2  Protokołu 

postępowania). W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

- EKO-STYL Rental sp. z o.o. sp. k. 

– 882 057,60 zł, 

- IRON A. S. 

– 882 057,60 zł, 

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr  4 w Lublinie 

– 837 954,72 zł (pkt 12 Protokołu 

postępowania).  

K

rajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

treść  protokołu postępowania,  jak  również  stanowiska  stron  postępowania  zaprezentowane 

na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody. 


Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że podlega 

ono uwzględnieniu. 

Izba  stwierdziła,  że  w  stanie  faktycznym  przedmiotowej  sprawy  nie  zaistniały 

przesłanki  ustawowe  do  wezwania  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  4  

w  Lublinie 

do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny, o których mowa w art. 90 ust. 1a ustawy Pzp. Ustawodawca nie ograniczył 

jednak  możliwości  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  takich  wyjaśnień  wyłącznie  do  różnic 

pomiędzy poszczególnymi wartościami wskazanymi w art. 90 ust. 1a ustawy Pzp wskazując 

w  ust.  1  art.  90  ustawy  Pzp,  że  zamawiający  zwraca  się  do  wykonawcy  o  udzielenie 

wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  części 

składowe  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Ustawodawca dał przy tym wytyczne co do zakresu takich wyjaśnień przykładowo wskazując 

na okoliczności mogące uzasadniać poziom ceny lub kosztu, takie jak oszczędność metody 

wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające  warunki 

w

ykonywania  zamówienia  dostępne  wykonawcy,  oryginalność  projektu  wykonawcy,  koszty 

pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego 

wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), pomoc publiczna udzielona na podstawie 

odrębnych  przepisów,  okoliczności  wynikające  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  

o  zabezpieczeniu  społecznym,  obowiązujących  w  miejscu,  w  którym  realizowane  jest 

zamówienie,  wynikające  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska,  czy  też  powierzenia 

wykonania 

części zamówienia podwykonawcy.  

Izba  stwierdziła,  że  okoliczności  wskazane  przez  Odwołującego,  w  tym  podane  

w  wątpliwość  uwzględnienie  w  cenie  zaoferowanej  przez  Samodzielny  Publiczny  Szpital 

Kliniczny  nr  4  w  Lublinie 

kosztów  pracy,  kosztów  amortyzacji  i  konserwacji  urządzeń 

niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  przedstawione  różnice  pomiędzy 

kosztami  osobowymi,  które  według  obliczeń  Odwołującego,  ponoszą  Odwołujący  

i  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie, 

jak  również  inne  okoliczności 

pozwalające  Odwołującemu  na  obniżenie  ceny,  jak  pozyskiwana  pomoc  publiczna, 

uzasadniają  twierdzenie  Odwołującego  o  zaistnieniu  podstaw  do  wystosowania  przez 

Zamawiającego  do  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  4  w  Lublinie 


wezwan

ia  do  złożenia  wyjaśnień  mających  na  celu  wykazanie,  że  zaoferowana  cena 

umożliwia prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.   

Izba  miała  na  uwadze,  że  analizując  poziom  ceny  zaoferowanej  przez  Samodzielny 

Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie  Zam

awiający  oparł  się  na  wyjaśnieniach 

złożonych  przez  tego  wykonawcę  w  uprzednim  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, 

co  było  działaniem  nieuprawnionym,  bowiem  kalkulacja  dokonana  

w  poprzednim  postępowaniu  może  nie  przekładać  się  na  wycenę  przedmiotowego 

postępowania.  Zamawiający  nie  powinien  domniemywać,  że  zaoferowana  cena  umożliwia 

prawidłowe  wykonanie  zamówienia,  tym  bardziej,  że  Zamawiający  oparł  się  na 

okolicznościach,  co  do  których  nie  ma  pewności,  że  pozostają  aktualne.  Zamawiający  nie 

p

owinien  był  we  własnym  zakresie  dokonywać  niejako  wyjaśnień  i  przyjmować,  że 

zaoferowana przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 

cena uwzględnia 

wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia. Przygotowanie oferty, w tym 

prawidłowe ustalenie ceny,  w  zgodzie z  obowiązującymi  przepisami,  należą do  wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, i to po stronie wykonawcy spoczywa obowiązek 

wykazania,  że  wykonał  to  należycie.  Tylko  wykonawca  może  wykazać,  że  zaoferowana 

pr

zez  niego  cena  została  skalkulowana  prawidłowo,  z  uwzględnieniem  wszystkich 

niezbędnych kosztów i poszanowaniem przepisów. 

O  realności  zaoferowanej  przez  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  

w  Lublinie 

ceny  nie  może  świadczyć  przywołana  przez  Zamawiającego  okoliczność,  że 

obecnie usługa objęta przedmiotem zamówienia jest realizowana przez ww. wykonawcę za 

kwotę  2,29  zł/kg.  Jak  podał  Zamawiający,  usługa  stanowiąca  przedmiot  zamówienia 

wykonywana jest obecnie na podstawie umowy zawartej na okres 35 dni. W ocenie Izby, jest 

to  zbyt  krótki  czas,  aby  stwierdzić,  czy  zaoferowana  cena  umożliwia  prawidłową  realizację 

zamówienia, obejmuje wszystkie koszty usługi, której realizacja ma trwać 18 miesięcy.    

Izba  miała  także  na  względzie  wskazywaną  przez  Zamawiającego  różnicę  

w  odległości  pomiędzy  siedzibą  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Klinicznego  nr  4  

w Lublinie 

oraz siedzibą Odwołującego od siedziby Zamawiającego (odpowiednio 7 km i 129 

km)

,  co,  zdaniem  Zamawiającego, ma wpływ  na koszty  transportu i czas  pracy kierowców. 

Jest  to  niewątpliwie  okoliczność,  która  może  mieć  wpływ  na  kalkulację  kosztów,  jednak 

wykazanie tego należy do wykonawcy.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  stwierdziła,  że  wskazane  przez  Odwołującego 

okoliczności  uzasadniają  powzięcie  wątpliwości  co  do  wysokości  zaoferowanej  przez 


Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  4  w  Lublinie 

ceny  i  nakazała  wezwanie  tego 

wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.    

Jednocześnie, Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez zaniechanie uznania za odrzuconą 

oferty Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. 

Czynność wezwania 

wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jest czynnością pierwotną i niezbędną 

wobec  uznania,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  i  podlega  odrzuceniu.  Analizy 

zasadności  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  zamawiający 

może dokonać po złożeniu przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących dokonanej kalkulacji.   

Z  uwagi  na 

powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji.  

O  koszta

ch  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  w

ysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel