KIO 214/19 WYROK dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 20 maja 2019

Sygn. akt: KIO 214/19 

WYROK 

 z dnia 26 lutego 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant: 

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  21  lutego  2019  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum IBC Group Central Europe Holding 

S.A.,  ul.  Mokotowska  1,  00-640  Warszawa,  Evalu  Sp.  z  o.o.,  ul.  Dzika  19/23,  00-172 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 

2.  Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  -  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  IBC  Group  Central  Europe  Holding  S.A.,  ul. 

Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, Evalu Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  konsorcjum  IBC  Group 

Central  Europe  Holding  S.A.,  ul.  Mokotowska  1,  00-640 Warszawa,  Evalu  Sp.  z  o.o.,  

ul. Dzika 19/23, 00-

172 Warszawa, tytułem wpisu od odwołania, 

2.2. zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od 

Odwołującego - konsorcjum IBC Group Central Europe Holding S.A., ul. Mokotowska 

1,  00-640  Warszawa,  Evalu  Sp.  z  o.o.,  ul.  Dzika  19/23,  00-172  Warszawa  na  rzecz 

Zamawiającego  -  Ministerstwo  Przedsiębiorczości  i  Technologii,  Plac  Trzech  Krzyży 

3/5, 00-507 Warszawa

, stanowiącą koszty wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

..……………………. 


Sygn. akt KIO 214/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 

00-507 Warszawa, prowadzi  w trybie przetargu nie

ograniczonego postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  usługę  na  „wykonanie  analizy  zasobów,  aktywności  i  osiągnięć 

jednostek  naukowych  w  Polsce  w  dziedzinie  tworzenia  i  rozwoju  technologii

”.  Wartość 

postępowania nie przenosi kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Pzp. 

Prowadzone 

przez 

Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszcz

enie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 649371-N-2018 

z  dnia  16.11.2018  r., 

a  więc  do  postępowania  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  zmienionej  z  dniem  28.07.2016  r.  na  mocy  przepisów  ustawy  

z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).    

W  dniu  1.02.2019  r

.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  IBC  Group  Central  Europe  Holding  S.A.,  

ul.  Mokotowska  1,  00-640  Warszawa,  Evalu  Sp.  z  o.o.,  ul.  Dzika  19/23,  00-172  Warszawa 

(dalej również jako Odwołujący) o wykluczeniu wykonawcy z postępowania na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  12  oraz  unieważnieniu  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy 

Pzp. 

Od  tej  czynności  Odwołujący  wniósł  odwołanie  w  dniu  6.02.2019  r.,  w  którym  zarzucił 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

odrzucenie  oferty  Odwołującego,  mimo  że  Odwołujący  wykazał  złożoną  ofertą,  że  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

W oparciu o powyższy zarzut, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowaniu  

i odrzuceniu oferty przez niego 

złożonej, 

unieważnienia czynności polegającej na unieważnieniu postępowania, 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  oferty  Odwołującego  oraz  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty przez niego złożonej, 

z ostrożności procesowej o: 

zobowiązanie  Zamawiającego  do  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  dalej  idących 

wyjaśnień,  w  zakresie  potwierdzającym  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

o których mowa w pkt. w pkt. 4.2.3.1 oraz 4.2.3.2 SIWZ. 


Uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania. 

Odwołujący  informuje,  że  w  dniu  4.01.2019  r.  otrzymał  wezwanie  do  złożenia 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  dniu 

10.01.2019 r. Odwołujący złożył dokumenty na spełnianie warunków. W dniu 24.01.2019 r. 

Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów/złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  wykazu  usług  i  wykazu  osób.  W  dniu  28.01.2019  r.  Odwołujący  złożył 

wyjaśnienia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie usług 

oraz  osób.  W  dniu  1.02.2019  r.  Zamawiający  przekazał  Odwołującemu  zawiadomienie  

o wykluczeniu Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i unieważnieniu 

postepowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podnosi,  że  zgodnie  z  opisem  warunku  określonego  w  pkt  4.2.3.1  SIWZ 

wymagane było wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje doświadczeniem polegającym 

na  wykonaniu  „trzech  usług  (badań/analiz/ekspertyz/ewaluacji)  dotyczących  oceny 

potencjału sektora nauki w zakresie tworzenia i rozwoju technologii na potrzeby gospodarki, 

w tym jednej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto”. 

Warunek określony w pkt 4.2.3.2 SIWZ wymagał, by wykonawca dysponował: 

1)  Kierownikiem  projektu,  który  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert  pełnił  funkcję  kierownika  co  najmniej  dwóch  projektów  badawczych 

dotyczących sektora nauki, w tym co najmniej jednego projektu o wartości co najmniej 200 

000,00 zł brutto, 

Ekspertem  tematycznym,  który  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert  brał  udział  w  realizacji  co  najmniej  2  projektów  badawczych  lub  projektów 

analityczno-

eksperckich,  dotyczących  zagadnień  związanych  z  analizą  i  oceną 

funkcjonowania  jednostek  naukowych  w  kontekście  ich  działalności  badawczo-

rozwojowej/komercjalizacyjnej, 

3)  Eksperte

m  ds.  analiz  statystycznych,  który  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 

terminu  składnia  ofert  brał  udział  w  realizacji  co  najmniej  3  projektów  badawczych  lub 

analityczno- 

eksperckich,  w  których  był  odpowiedzialny  za  nadzór  nad  doborem  

i stosowaniem me

tod badawczych”. 

Zdaniem  Odwołującego  brzmienie  warunku  wyrażało  oczekiwanie,  aby  wykonawca 

dysponował doświadczeniem w realizacji usług, które dotyczyły szeroko rozumianej oceny 

potencjału sektora nauki w zakresie tworzenia i rozwoju szeroko rozumianej technologii na 

potrzeby  szeroko  ujmowanej  gospodarki, 

a  także:  kierownikiem,  który  kierował  projektami 

badawczymi  dotyczącymi  szeroko  pojętego  sektora  nauki  oraz  ekspertem  tematycznym, 

który brał udział w 2 projektach dotyczących zagadnień, które tylko w nieokreślonym treścią 


warunku  stopniu,  musiały  związane  być  z  analizą  i  oceną  funkcjonowania  jednostek 

naukowych w kontekście ich działalności badawczo-rozwojowej/komercjalizacyjnej. 

Szerokie  oczekiwanie  Odwołujący  wywodzi  z  braku  wskazania  treścią  warunku,  w  jaki 

sposób  należy  rozumieć  sektor  nauki,  a  także  co  należy  rozumieć  poprzez  tworzenie  

i  rozwój  technologii  na  potrzeby  gospodarki.  Podnosi,  że  brak  było  w  treści  warunku  też 

wskazań,  kreujących  jakiekolwiek  dalsze  wymagania  Zamawiającego  w  zakresie  cech 

specyficznych  żądanych  usług,  czy  też  doświadczeń  osobowych  osób  kierowanych  do 

realizacji zamówienia, które to wskazania z kolei, mogłyby stanowić podstawę dla podjęcia 

najdalej idącej sankcji w postaci wykluczenia wykonawcy i w konsekwencji odrzucenia jego 

oferty. Wskazuje,  że brak  w  treści  warunku  wymogu,  by głównym  celem usług, miała  być 

ocena  potencjału  sektora  nauki  w  zakresie  tworzenia  i  rozwoju  technologii  na  potrzeby 

gospodarki,  nie  pozwalała  na  stwierdzenie  braku  wykazania  spełniania  warunków  udziału 

przez  w

ykonawcę.  Odwołujący  podkreśla,  że  z  literalnej  treści  warunku  wynika,  że  usługi 

wykazywane  celem  potwierdzenia  spełniania  warunku  wymaganego  doświadczenia  nie 

musiały  polegać  wyłącznie  na  wykonaniu  oceny  sektora  nauki  w  zakresie  tworzenia  

i rozwoju technologii na potrzeby gospodarki. 

Wskazuje, że dla spełnienia opisanego w pkt 

4.2.3.1  SIWZ  warunku  wystarczało  bowiem,  aby  usługi  obejmowały  w  swym  zakresie 

szeroko rozumianą ocenę potencjału sektora nauki w zakresie tworzenia i rozwoju szeroko 

rozumianej  technologii  na  potrzeby  gospodarki  (w  tym,  aby  jedna  wykazywana  usługa 

odpowiadała wymaganej wartości 200 tys. zł). Wskazuje, że warunek także nie precyzował, 

co  należy  rozumieć  poprzez  dokonanie  oceny  -  brak  w  SIWZ  wskazania,  jak  taka  ocena 

pow

inna  zostać  przeprowadzona  i  jaki  powinna  mieć  ona  zakres  merytoryczny.  Dalej 

Odwołujący podnosi, że również literalna treść warunku określonego w pkt 4.2.3.2.1 SIWZ 

w  zakresie  wymogu  dot.  doświadczenia  kierownika  badania  nie  precyzowała,  że  badania 

którymi  kierowała  osoba,  wskazana  do  pełnienia  funkcji  kierownika,  powinny  dotyczyć 

wyłącznie  sektora  nauki.  Podobnie  literalna  treść  warunku  określonego  w  pkt  4.2.3.2.2 

SIWZ w zakresie wymogu dot. doświadczenia eksperta tematycznego określała w sposób 

szeroki i 

ogólny, iż projekty, w których osoba skierowana do pełnienie funkcji eksperta brała 

udział  powinny  być  jedynie  „związane”  z  analizą  i  oceną  funkcjonowania  jednostek 

naukowych w kontekście ich działalności badawczo-rozwojowej/komercjalizacyjnej. 

Zdaniem  Od

wołującego,  warunki  udziału  określone  w  pkt  4.2.3.1  i  4.2.3.2  SIWZ 

postawione zostały w sposób ogólny i na tyle szeroki, że na obecnym etapie postępowania 

należy je rozumieć na jego korzyść. 

Odwołujący  wywodzi,  że  analiza  zawiadomienia  o  wyniku  postępowania  prowadzi  do 

ustalenia,  że  interpretacja  warunku  wskazanego  w  pkt  4.2.3.1  i  4.2.3.2  SIWZ  dokonana 

przez  Zamawiającego  i  zawarta  w  rozstrzygnięciu  postępowania,  nie  odnajduje  podstaw  

w  SIWZ,  gdyż  po  pierwsze  eliminuje  usługi,  w  ramach  których  wykonawca  dokonywał 


szeroko  rozumianej  oceny  potencjału  sektora  nauki,  gdyż  wymagany  zakres,  w  ocenie 

Zamawiającego, musiałby wynikać z celu tych usług, co nie znajduje uzasadnienia w treści 

pkt 4.2.3.1  SIWZ, - 

cel usług nie został w żaden sposób narzucony i usługi miały dotyczyć 

jedynie  (w  dowol

nym  stopniu)  miały  takiej  oceny  i  ocena  ta  w  szczególności  nie  musiała 

stanowić celu samego w sobie. To samo dotyczy projektów wskazanych na potwierdzenie 

dysponowania  potencjałem  osobowym  wymaganym  punktem  4.2.3.2  SIWZ.  Po  drugie  - 

interpretacja  dokonana  rozstrzygnięciem  sugerowałaby,  że  tylko  badania  polegające  na 

dokonaniu  oceny  samego  sektora  nauki,  byłyby  przez  Zamawiającego  uznane,  jako 

spełniające  warunki  SIWZ,  zaś  zdaniem  Odwołującego  nic  takiego  z  treści  warunku  nie 

wynika. 

W opinii Odwołującego, dokonana ocena jego oferty niezgodna jest z warunkami udziału, 

które  zostały  opisane  w  sposób  ogólny,  przez  co  szeroki.  Podnosi,  że  w  świetle 

powyższego,  każda  z  usług  wykonanych  przez  Odwołującego,  która  bezpośrednio  lub 

pośrednio  dotyczyła  lub  obejmowała  w  jakimkolwiek  stopniu  ocenę  szeroko  rozumianego 

sektora nauki w zakresie tworzenia i rozwoju szeroko rozumianych technologii na potrzeby 

gospodarki,  powinna  zostać  uznana  jako  spełniająca  warunek  wskazany  w  pkt  4.2.3.1 

SIWZ.  R

ównież  każdy  projekt,  który  dotyczył  w  jakimkolwiek  stopniu  sektora  nauki, 

wskazany  na  potwierdzenie  doświadczenia  kierownika  oraz  każdy  projekt  wskazany  na 

potwierdzenie doświadczenia ekspertów tematycznych, który w choć minimalnym zakresie 

dotyczył  zagadnień  „związanych”  z  analizą  i  oceną  funkcjonowania  jednostek  naukowych  

w  kontekście  ich  działalności  badawczo  rozwojowej/komercjalizacyjnej,  winien  zostać 

uznany  jako  spełniający  warunek  4.2.3.2  SIWZ.  Odwołujący  wywodzi,  że  Zamawiający, 

utożsamiając  w  rozstrzygnięciu  postępowania  cel  usług  (stopień  w  jakim  dotyczyły  one 

oceny  sektora  nauki  a  także  charakter  ewaluacji  (ex-post/ex-ante),  dokonał 

niedopuszczalnej  wykładni  wymagań  wprost  niewyrażonych  w  SIWZ,  wywodząc 

jednocześnie  tezę  o  braku  wymaganego  doświadczenia  po  stronie  Wykonawcy. 

Odwołujący wskazuje, że w orzecznictwie KIO wskazywano, że to zamawiający odpowiada 

za  właściwe  i  precyzyjne  opisanie  wymagań,  uwzględniając  wszelkie  istotne  dane  

i  parametry,  zaś  warunki  i  wymagania  są  wiążące  dla  stron  postępowania  i  tylko  jasne  

i  klarowne  warunki  wprost  wyrażone  w  SIWZ  pozwalają  na  dokonanie  prawidłowej  oceny 

ich  spełniania  (np.  wyrok  KIO  z  dnia  3  lutego  2016  r.  KIO  68/16).  Powołuje  się  także  na 

wyroki KIO: z dnia 14 stycznia 2015 r. KIO 2826/14, z  18 czerwca 2015 r. (sygn. akt KIO 

1148/15), oraz w zakresie konieczności interpretacji SIWZ na korzyść wykonawców: z dnia 

21 lutego 2013 r., KIO 310/13, z dnia 16 marca 2010 r., KIO/UZP 240/10, z dnia 28 marca 

2011 r., KIO 545/11, 

z dnia 6 października 2011 r. KIO 2077/11, z dnia 29 marca 2010 r. 

KIO/UZP 269/10). 

Odwołujący wskazuje, że gdyby Zamawiający chciał nadać szczególne znaczenie danym 


wymaganiom,  powinien  to  wprost  zapisać  w  treści  udziału,  gdyż  Odwołujący  na  etapie 

składania oferty  nie był  w  stanie odgadnąć intencji  Zamawiającego i  nie może w  związku  

z  tym  ponosić  z  tego  tytułu  negatywnych  konsekwencji.  Odwołujący  podnosi,  że  miał 

natomiast  prawo  i  obowiązek  dostosować  ofertę  do  dosłownych  wymagań,  co  uczynił  

w  postępowaniu.  Podnosi,  że  nieuznanie  przez  Zamawiającego  doświadczenia  nabytego  

w  toku  wykonywania  usług  (przedstawionych  w  złożonym  wykazie  i  wyjaśnieniach)  dla 

Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju,  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości, 

Ministerstwa Rozwoju,  oraz  doświadczenia kierownika i  ekspertów  tematycznych,  stanowi 

naruszenie  art.7  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp. 

Dalej  wskazuje,  że  rolę  

i  znaczenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  potwierdzała  w  swoim  orzecznictwie 

wielokrotnie KIO, np. w wyroku z dnia 19.05.2011 r. KIO 978/11. 

Odwołujący  w  konkluzji  wskazuje,  że  brak  jest  podstaw  w  treści  SIWZ  dla  uznania,  że 

warunek sformułowany w pkt 4.2.3.1 i 4.2.3.2 SIWZ należy tak interpretować, by wynikało  

z niego, że wykonawcy wykazać winni wykonanie usług w całości i tylko dotyczących oceny 

potencjału samego sektora nauki czy analizy i oceny funkcjonowania jednostek naukowych 

w  kontekście  ich  działalności  badawczo-rozwojowej/komercjalizacyjnej.  Podnosi,  że  brak 

jest także podstaw w treści warunków dla uznania, że głównym celem usług powinna być 

taka  właśnie  ocena,  bądź,  że  ocena  taka  powinna  stanowić  główny  ich  przedmiot.  Usługi 

zgodnie  z  treścią  warunków  jedynie  dotyczyć  miały  określonych  w  nich  w  sposób  bardzo 

szeroki  zagadnie

ń,  a  interpretacja,  którą  zastosował  Zamawiający  nie  jest  uzasadniona 

brzmieniem warunków określonych w pkt. 4.2.3.1 oraz 4.2.3.2 SIWZ. Odwołujący zauważa, 

że jeżeli Zamawiającemu zależało na tym, by żądane usługi w całości dotyczyły wyłącznie 

samego sektora nauki i aby ich głównym celem, być miała wykonana w konkretny sposób 

ocena  takiego  sektora  - 

powinien  był  to  zaznaczyć  treścią  SIWZ  i  warunek  ten  określić  

w  sposób  wyczerpujący  i  szczegółowy,  precyzując  jak  należy  rozumieć  ocenę,  a  także 

sektor nauki i wskazując, jaki powinien być dokładny zakres merytoryczny żądanych usług 

(co usługi powinny obejmować) w sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości.  

W  dniu  21.02.2019  r.  Odwołujący  wniósł  pismo  procesowe,  w  którym  podtrzymał 

dotychczasowe stanowisko oraz złożył dodatkowe dowody. 

Zamawiający  na  posiedzeniu  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  w  dniu  21.02.2019  r. 

złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

W toku rozprawy przed Izbą strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szcz

ególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych 

Wa

runków  Zamówienia,  jak  również  po  zapoznaniu  się z  odwołaniem i  pismami  stron, 

złożonymi  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  złożonych 

ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła, co następuje.  

Izba  ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący,  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  

w  dostateczny  sposób  wykazał  interes  w  złożeniu  środka  ochrony  prawnej  -  odwołania,  

w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny. 

Zgodnie  z  pkt  4.2.3.1  SIWZ  Zamawiający  jako  warunek  udziału  w  postępowaniu 

ustanowił:

wykazanie  przez  wykonawcę,  że  dysponuje  doświadczeniem  polegającym  na 

wykonaniu  „trzech  usług  (badań/analiz/ekspertyz/ewaluacji)  dotyczących  oceny  potencjału 

sektora nauki w zakresie tworzenia i rozwoju technologii na potrzeby gospodarki w tym jednej 

o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto”. 

W pkt 4.2.3.2. SIWZ wyma

gano, by wykonawca dysponował: 

1)  Kierownikiem  projektu,  który  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert  pełnił  funkcję  kierownika  co  najmniej  dwóch  projektów  badawczych  dotyczących 

sektora  nauki, w tym  co  najmniej  jednego  projektu 

o wartości co najmniej 200 000,00  zł 

brutto, 

Ekspertem tematycznym, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania  

ofert  brał  udział  w  realizacji  co  najmniej  2  projektów  badawczych  lub  projektów 

analityczno-

eksperckich,  dotyczących  zagadnień  związanych  z  analizą  i  oceną 

funkcjonowania  jednostek  naukowych  w  kontekście  ich  działalności  badawczo-

rozwojowej/komercjalizacyjnej, 

Ekspertem  ds.  analiz  statystycznych,  który  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 

terminu  składnia  ofert  brał  udział  w  realizacji  co  najmniej  3  projektów  badawczych  lub 

analityczno- 

eksperckich,  w  których  był  odpowiedzialny  za  nadzór  nad  doborem  

i stosowaniem metod badawczych”. 


dniu 

2019  r.  Zamawiający  przekazał  Odwołującemu  zawiadomienie  

o  wykluczeniu  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  uznaniu  jego 

oferty za odrzuconą. Zamawiający poinformował, że Odwołujący nie spełnia warunków udziału  

w  postepowaniu,  o  których  mowa  w  pkt  4.3.2.1  SIWZ.  Wskazał,  że  „Żadna  z  wykazanych 

przez 

Wy

konawcę 

usług 

nie 

polegała 

na 

realizacji 

badań/wykonaniu 

analiz/ekspertyz/ewaluacji  dotyczących  oceny  potencjału  sektora  nauki  w  zakresie  tworzenia  

i rozwoju technologii na potrzeby gospodarki, tzn.: 

Badanie  ewaluacyjne  ex  post  wybranych  programów  Narodowego  Centrum  Badań  

i rozwoju 

– badanie dotyczyło programów i projektów strategicznych oraz programów 

wieloletnich  realizowanych  z  udziałem  jednostek  naukowych,  ale  nie  polegało  na 

ocenie potencjału samego sektora nauki w zakresie tworzenia i rozwoju technologii na 

potrzeby  gospodarki.    Było  to  badanie  typu  ex  post  wykonywane  po  zakończeniu 

realizacji  programów  finansowanych  ze  środków  publicznych,  którego  celem  była 

ocena  zrealizowanych  programów,  określenie  efektów  tych  programów  oraz  ich 

trwałości. 

2.  Podsu

mowanie  realizacji  działań  na  rzecz  infrastruktury  badawczej  w  ramach  II  osi 

POIG 

–  celem  tego  badani  również  była  ocena  skuteczności  realizowanych  działań 

(instrumentów  wsparcia  finansowanych  ze  środków  publicznych)  w  osiąganiu 

zakładanych  w  Programie  PO  IG  rezultatów  przewidzianych  dla  II  osi  priorytetowej. 

Projekty  zrealizowane  w  ramach  II  osi  priorytetowej  POIG  dotyczyły  rozwoju 

infrastruktury  badawczej  w  jednostkach  naukowych.  Badanie  dotyczyło  tym  samym 

beneficjentów  wspomnianych  projektów,  a  nie  oceny  potencjału  sektora  nauki  

w zakresie tworzenie i rozwoju technologii na potrzeby gospodarki. 

Ocena  wsparcia  udzielanego  w  ramach  działania  1.2  POIR  na  rozwój  wybranych 

sektorów gospodarki – celem badania było sformułowanie rekomendacji dotyczących 

kontyn

uacji  lub  zaprzestania  wdrażania  poszczególnych  programów  sektorowych 

(instrumentów wsparcia finansowanych ze środków publicznych) realizowanych przez 

NCBR  oraz  ocena  potencjalnego  wpływu  projektów  realizowanych  w  ramach 

programów  sektorowych  na  rozwój  poszczególnych  sektorów  i  na  zakres 

realizowanych w  nich  prac  B+R.  W  ramach  programów  sektorowych  wsparcie  mogą 

uzyskać przedsiębiorstwa na realizację prac badawczo-rozwojowych, programy te nie 

dotyczą  więc  sektora  nauki.  Nie  ma  w  tym  wypadku  znaczenia  fakt,  że  faktycznym 

inicjatorem części programów sektorowych były jednostki badawcze. 

4.  Monitoring  Krajowej  Inteligentnej  Specjalizacji  Programu  Operacyjnego  Inteligentny 

Rozwój  2014-2020  –  koncepcja  krajowej  inteligentnej  specjalizacji  nawiązuje  do 

rozwiązań  technologicznych  tworzonych  w  różnych  sektorach,  w  tym  w  naukowym, 


niemniej badanie nie polegało na ocenie potencjału tego sektora w zakresie tworzenia 

i  rozwoju  technologii 

na  potrzeby  gospodarki.  Było  to  badanie  typu  ex-ante,  którego 

celem  była  ocena  projektu  pozakonkursowego  realizowanego  w  ramach  Programu 

Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój  „Monitoring  Krajowej  Inteligentnej  Specjalizacji 

(KIS)”.  Ewaluacja  dotyczyła  oceny  stanu  wdrażania  strategii  KIS  oraz  identyfikacji  

i oceny wpływu czynników zewnętrznych, które mogły mieć istotny wpływ na rezultaty 

projektu w latach 2017 

– 2023. Na poziomie operacyjnym ewaluacja  dotyczyła oceny 

logiki  projektu  oraz  trafności  przyjętych  założeń  w  odniesieniu  do  celów,  działań  

i efektów. 

5.  Ewaluacja ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

– usługa nie polegała 

na  wykonaniu  badania  dotyczącego  oceny  potencjału  sektora  nauki  w  zakresie 

tworzenia i rozwoju technologii na potrzeby gospodarki. Było to badanie typu ex-ante 

wykonywane  w  celu  usprawnienia  projektowanego  dokumentu  strategicznego  na 

etapie  jego  przygotowania.  Głównym  celem  ewaluacji  ex-ante  było  dokonanie  oceny 

logiki  interwencji  przyjętej  w  ramach  SOR  oraz  wypracowaniem  aplikowalnych 

rekomendacji dotyczących pożądanych zmian projektu dokumentu. 

Ponadto  Zamaw

iający  poinformował  Odwołującego,  iż  nie  spełnia  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  pkt  4.2.3.2  SIWZ.  Wskazał,  że  osoba  powołana  jako 

kierownik  projektu 

–  pan  M.P  nie  pełnił  funkcji  projektu  badawczych  dotyczących  sektora 

nauki,  w  tym  co  na

jmniej  jednego  o  wartości  co  najmniej  200 000,00  zł  brutto,  gdyż  trzy 

projekty, w których osoba ta miała pełnić funkcję kierownika (opisane powyżej w pkt 1-3), nie 

dotyczą sektora nauki. Ponadto Zamawiający podał, że wskazany ekspert tematyczny nr 1  – 

pan 

P.H. nie brał udziału w realizacji co najmniej 2 projektów badawczych jak w pkt 4.2.3.2.2) 

SIWZ 

–  poinformował  że  wskazane  usługi  (tj.  z  pkt  1  i  2  powyżej)  miały  inny  cel  i  zakres 

tematyczny 

– jw. Ponadto wskazał, że również wskazany ekspert tematyczny nr 2 – pan C.P. 

nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem, gdyż powołane projekty (z pkt 1 i 3 powyżej) nie 

dotyczą  zagadnień  związanych  z  analizą  i  oceną  funkcjonowania  jednostek  naukowych  

w kontekście ich działalności badawczo rozwojowej/komercjalizacyjnej, miały inny cel i zakres 

tematyczny. 

Tym  samym  pismem  Zamawiający  poinformował  o  unieważnieniu  postępowania  na 

podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  wobec  odrzucenia  jedynej 

oferty  złożonej  

w postępowaniu. 


Izba zważyła, co następuje. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący zarzuty odwołania opierał o twierdzenie, że Zamawiający w sposób nieprawidłowy 

zweryfikował  spełnianie  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wywodził,  

że    Zamawiający  błędnie  uznał,  że  5  z  6  usług,  wykazanych  na  potwierdzenie  spełniania 

warunku  doświadczenia,  nie  pozwalało  na  uznanie  spełniania  rzeczonego  warunku.  Istota 

rozpoznawanej  sprawy  sprowadza  się  zatem  do  oceny  ustaleń  Zamawiającego  w  ww. 

zakresie.  Na  podstawie  zgromadzonego  w  sprawie  materi

ału dowodowego,  w  szczególności 

specyfikacji 

zamówień będących przedmiotem wykazywanych usług oraz odpowiadających im 

raport

ów, jak również innych wskazanych dokumentów, Izba dokonała poniżej opisanej oceny 

ustaleń Zamawiającego. 

Ad usługi 1 

W ocenie Izb

y Zamawiający błędnie zweryfikował rzeczoną usługę w kontekście warunku 

postawionego  w  pkt  4.3.2.1  SIWZ. 

Jakkolwiek  sama  specyfikacja  zamówienia,  którego 

przedmiotem była omawiana usługa, nie pozwalała na stwierdzenie, że usługa ta odpowiada 

warunkowi  post

ępowania,  to  ustalenie  takie  było  możliwe  na  podstawie  raportu  końcowego 

wykonania tej usługi. Przed dokonaniem oceny rzeczonej usługi, należy poddać analizie ww. 

warunek  udz

iału  w  postępowaniu,  ustalenia  w  tym  zakresie  znajdą  również  odniesienie 

odpowiednio 

do pozostałych wykazanych usług.  

Po  pierwsze,  jak  zasadnie  wskazywał  Odwołujący  –  nie  można  przyjąć,  że  warunek 

wymagał,  by  wykonana  usługa  dotyczyła  jedynie,  wyłącznie,  „oceny  potencjału…”,  by  był  to 

jedyny  przedmiot  tej 

usługi.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  usługa  nr  1  miała  zakres  szerszy  niż 

„ocena potencjału…” – jednakże ocena ta, wg ustaleń Izby zawierała się tym zakresie, o czym 

dalej. 

Po drugie, nie został przez Zamawiającego zdefiniowany „potencjał”. Dla zinterpretowania 

treści  warunku  należy  zatem  w  pierwszej  kolejności  posłużyć  się  wykładnią  leksykalną. 

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego  PWN „potencjał”  oznaczać może m.in.:   „1.  czyjeś 

możliwości  w  jakiejś  dziedzinie,  2.  sprawność  i  wydajność  czegoś,  zwłaszcza  państwa  

w jakiejś dziedzinie” (www.sjp.pwn.pl, dostęp w dniu 25.02.2019 r.). Interpretując postawiony 

w  postępowaniu  warunek  nie  sposób  odnieść  się  również  do  jego  celu  -  w  odniesieniu  do 

formułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazuje  się,  że  powinny  one  być  tak 

postawione,  by 

wyłonić  wykonawców,  którzy  będą  zdolni  do  realizacji  zamówienia  na 

odpowiednim poziomie jakości. Przy ocenie prawidłowości sformułowania warunku podkreśla 

się,  że  powinien  być  tak  postawiony,  by  zapewnić  konkurencyjność  postępowania,  przy 


jednoczesnym  zagw

arantowaniu  wybrania  wykonawcy,  który  będzie  w  stanie  prawidłowo 

zrealizować zamówienie. Warunek powinien odnosić się do minimalnego poziomu wymagań, 

bez  którego  wykonawca  nie daje gwarancji  należytego  wykonania zamówienia  –  wymagania 

te zatem muszą korespondować z przedmiotem zamówienia (por. np. wyrok KIO z 18.04.2018 

r.,  KIO  630/18).  S

zczegółowy  zakres  zamówienia  będącego  przedmiotem  rozpoznawanej 

sprawy

, opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

obejmował:  analizę  publikacji,  analizę  patentową,  analizę  cytowań,  analizę  aktywności 

projektowej (w tym m.in. złożone wnioski o dofinansowanie, określenie stopnia technologicznej 

technologii  tworzonych  i  rozwijanych  w  ramach  tych  projektów,  projekty  realizowane  przez 

jednostk

i naukowe wspólnie z przedsiębiorstwem), analizę oferty technologicznej (w tym m.in. 

gotowość  technologiczną  oferowanych  technologii,  usługi  badawcze  związane  z  rozwojem  

i wdrażaniem technologii) oraz analizę dostępnej infrastruktury badawczej. Z kolei jako ogólną 

regułę,  odnoszoną  do  całości  SIWZ,  zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem  KIO,  należy 

uznać zasadę interpretacji niejasności, nieostrości SIWZ na korzyść wykonawcy. 

Odnosząc  powyższe  do  okoliczności  sprawy,  należało  uznać,  że  usługa  nr  1  dotyczyła 

oceny  potencjału…”  -  jej  przedmiotem  było  bowiem  m.in.  badanie  wpływu  wybranych 

programów  NCBiR  na  ilość  publikacji  naukowych,  ilość  wdrożeń,  patentów  i  gotowości 

technologicznej  wypracowanych  projektów  (TRL),  a  zatem  dotyczyła  oceny  „możliwości” 

jednost

ek biorących udział w ww. programach w dziedzinie tworzenia technologii. Co więcej, 

przedmiot  badania  przeprowadzonego  w  ramach  usługi  nr  1  w  ww.  zakresie  w  znacznej 

mierze pokrywał się z przedmiotem postępowania w tej sprawie.  

Po  trzecie,  jako  kolejny  element  warunku,  analizie  pod

dać  należy  określenie  „sektor 

nauki”. Zamawiający nie definiował tego pojęcia, również wykonawcy nie dążyli do wyjaśnienia 

jego  znaczenia  w  drodze  zapytań  do  SIWZ.  Jedynie  odpowiedź  na  pytanie  nr  3,  zawarta  

w  wyjaśnieniach  z  dnia  22.11.2018  r.  odnosiła  się  do  zbliżonej  materii,  gdzie  Zamawiający 

wskazał, że „przez jednostki naukowe należy rozumieć instytucje tworzące system szkolnictwa 

wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym  i  nauce”.  Powołany  przepis  Prawa  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  ww.  system 

szkolnictwa  wyższego  i  nauki  określa  bardzo  szeroko,  wskazując  m.in.  na  „inne  podmioty 

prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły” (art. 7 ust. 1 pkt 8 

powołanej  ustawy).  Zgodnie  ze  szczegółowym  opisem  przedmiotu  zamówienia,  jego 

przedmiotem  jest  analiza  zasobów  (materialnych  i  niematerialnych),  aktywności  i  osiągnieć 

jednostek  naukowych  w  Polsce  w  dziedzinie  tworzenia  i  rozwoju  technologii  (pkt  1  SOPZ).  

Jako  cel  zamówienia  określono  m.in.  „określenie  potencjału  technologicznego  jednostek 

naukowych…”  (pkt  II.1),  „wskazanie  wiodących  ośrodków  naukowych…”  (pkt  II.2),  „ocena 

potencjału  technologicznego  polskiej  nauki”  (pkt  II.3).  Szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia nie pozwala zatem na jednoznaczne ustalenie, co poza jednostkami naukowymi 


należy  rozumieć  jako  sektor  nauki.  Ma  to  znaczenie  dla  okoliczności  sprawy,  bowiem 

odwołujący  rozróżnił  pojęcia  „sektor  nauki”  -  użyte  w  warunku  pkt  4.2.3.1  i  4.2.3.2.1  SIWZ  

„jednostki  naukowe”  –  użyte  w  warunku  pkt  4.2.3.2.2  SIWZ.  Wobec  braku  innych 

jakichkolwiek  wskazówek  w  SIWZ,  oraz  braku  ustawowej  definicji  „sektora  nauki”  należy 

uznać,  że  pojęcie  to  obejmuje  zarówno  jednostki  naukowe  w  ww.  rozumieniu,  jak  również 

konsorcja  naukowe  i  przemysłowo-naukowe.  Zatem  badanie/analiza/ekspertyza/ewaluacja 

miała  dotyczyć  któregoś  z  tych  obszarów  sektora  nauki  –  gdyż  niedopuszczanym  byłoby, 

wobec  przedmiotu  zamówienia  i  zasad  wykładni  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przy 

braku  wprost  wyrażonych  odmiennych  wskazań,  że  wykazywana  usługa  musiała  dotyczyć 

wszystkich ww. obszarów. 

Usługa  nr  1  wprost  odnosiła  się  do  jednostek  naukowych,  jak  również  do  konsorcjów 

naukowych 

(por.  np.  str.  36  raportu)  i  konsorcjów  naukowo  –  przemysłowych  (np.  str.  46 

raportu). 

Ponadto  warunek  określony  w  pkt  4.2.3.1  SIWZ  precyzował,  iż  oceniany  potencjał  miał 

dotyczyć  tworzenia  i  rozwoju  technologii  „na  potrzeby  gospodarki”.  Również  ten  fragment 

warunku  nie  został  przez  Zamawiającego  w  żaden  sposób  sprecyzowany,  nie  był  również 

interpretowany. 

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN gospodarka to m.in. „1. Całość 

mechanizmów  i  warunków  działania  podmiotów  gospodarczych  związana  z  wytwarzaniem  

i  podziałem  dóbr  i  usług,  2.  ogół  zakładów  wytwórczych  danego  kraju  lub  dana  dziedzina 

wytwórczości” (www.sjp.pwn.pl, dostęp w dniu 25.02.2019 r.). Tak szerokie zdefiniowanie celu 

wytwarzania  i  rozwoju  technologii 

–  „na  potrzeby  gospodarki”  nakazuje  na  uznanie,  że  o  ile 

wytwarzanie, rozwijanie technologii 

nie miało wprost określonego odmiennego celu (np. rozwój 

własny  jednostki  naukowej,  badania  podstawowe),  o  tyle  mogło  dotyczyć  „potrzeb 

gospodarki”. Wymaga przy tym zaznaczenia, że wobec mnogości czynników mających wpływ 

na gospodarkę, bardzo trudno jest wykluczyć, że rozwijane technologie nie mogą mieć wpływu 

na gospodarkę, że nie są tworzone na jej potrzeby.  

Usługa  nr  1  wprost  odnosiła  się  do  projektów,  w  ramach  których  prowadzono  badania  

i  rozwijano  technologie  odpowiadające  na  potrzeby  gospodarki  –  np.  pozyskanie  energii, 

walka  ze  smogiem  (str.  49 

raportu),  poprawa  bezpieczeństwa  pracy  w  kopalniach  (str.  62 

raportu), itp. 

Mając  na  uwadze  powyższe  ustalenia,  należało  uznać,  iż  Zamawiający  błędnie  ocenił 

usługę nr 1 wskazaną w wykazie wykonanych przez Odwołującego usług, jako niepozwalającą 

na  uznanie,  że  spełnia  ona  wymogi  określone  w  warunku  4.2.3.1  SIWZ.  Jak  wskazano 

powyżej,  usługa  ta  bezpośrednio  dotyczyła  oceny  potencjału  sektora  nauki  

w  tworzeniu  i  rozwoju  technologii  na  potrzeby  gospodarki. 

Bezpodstawne  są  twierdzenia 

Zamawiającego zawarte w informacji o wykluczeniu Odwołującego, że usługa ta nie polegała 


na ocenie 

potencjału „samego” sektora nauki w zakresie jak w warunku, gdyż było to badanie 

ex  post  po  realizacji  programów,  którego  celem  była  ocena  zrealizowanych  programów, 

określenie  ich  efektów  i  trwałości.  Przede  wszystkim  nieuzasadnione  jest  dodanie  do  treści 

przytoczonego warunku określenia „samego” sektora nauki – warunek był pozbawiony takiego 

zawężenia i nie jest dopuszczalna taka zmiana na etapie oceny zdolności wykonawcy. Dalej, 

okoliczność,  że  badanie  miało  charakter  ex  post  i  dotyczyło  oceny  realizacji  programów  nie 

wyklucza,  że  częścią  tej  oceny  było  dokonanie  badań/analiz  jak  w  treści  warunku  – 

szczególnie,  że  jak  wykazano  powyżej,  z  treści  raportu  wprost  wynika,  że  takie  analizy  były 

wykonywane.  Zamawiający  sam  wskazuje,  że  celem  badania  była  ocena  m.in.  efektów 

rzeczonych programów – jak zaś wynika z treści raportu, wpływ ww. programów na potencjał 

sektora  nauki  w  zakresie  two

rzenia  technologii  był  jednym  z  ich  efektów.  W  ocenie  Izby 

wykazana  usługa  nr  1  potwierdzała  spełnianie  części  warunku  określonego  w  pkt  4.2.3.1 

SIWZ 

–  tj.  wykonanie  jednej  z  trzech  usług  o  określonym  tamże  przedmiocie  –  przy  czym, 

mając  na  uwadze  bezsporną  wartość  wykonywanej  usługi  (175 209,35  zł  brutto),  nie 

potwierdzała części warunku w zakresie „(...) w tym jednej o wartości co najmniej 200 000,00 

zł (brutto)”. 

Ad usługi 2 

Podobnie  jak  w  odniesieniu  do  usługi  nr  1,  Izba  uznała,  że  Zamawiający  nieprawidłowo 

ocenił  doświadczenie  Odwołującego  wynikające  z  wykonania  usługi  nr  2.  Stanowisko 

Zamawiającego  w  tym  zakresie  wydaje  się  całkowicie  pomijać  zakres  wykonanej  usługi.  

W  informacji  o  wykluczeniu  Odwołującego  wskazał,  że  badanie  dotyczyło  beneficjentów 

projektów,  a  nie  potencjału  sektora  nauki  w  zakresie  tworzenia  i  rozwoju  technologii  na 

potrzeby  gospodarki.  Owo  stwierdzenie  należy  uznać  za  co  najmniej  zbyt  lakoniczne,  mając 

na  uwadz

e,  że  wcześniej  Zamawiający  sam  wskazuje,  że  badanie  dotyczyło  projektów, 

których  przedmiotem  był  rozwój  infrastruktury  badawczej  w  jednostkach  naukowych.  Wobec 

tego  sama  okoliczność,  że  badanie  dotyczyło  sektora  nauki,  nie  budzi  wątpliwości.  Analiza 

raportu z tego badania potwierdza to ustalenie, jak również pozwala na uznanie, że wszystkie 

przesłanki  omówione  powyżej,  w  odniesieniu  do  usługi  1,  zostały  spełnione.  Odwołujący  

w  toku  badania oceniał potencjał  naukowo  –  badawczy  uczelni  (por.  np.  str.  122),  poddawał 

analizie  takie  zagadnienia  jak  „materialne  efekty  działalności  naukowej”  –  opatentowane 

wynalazki,  prawa  ochronne  na  wzory  użytkowe,  praktyczne  wykorzystanie  poza  jednostką 

badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  prowadzonych  w  jednostce  (np.  str.  126  raportu). 

Badanie  dotyczyło  także  czynników  mających  wpływ  na  implementacje  wytworzonych 

rozwiązań w przemyśle (str. 131). Powyższe wskazuje na to, że w ramach omawianej usługi - 

Podsumowanie  realizacji  działań  na  rzecz  infrastruktury  badawczej  w  ramach  II  osi  POIG”, 

Odwołujący dokonał analizy potencjału (możliwości) sektora nauki (w tym wypadku jednostek 


naukowych)  w  tworzeniu  i  rozwoju  technologii  (wynalazki,  wzory  użytkowe,  rozwiązania 

praktyczne) na potrzeby gospodarki (np. implementacja w przemyśle). Usługa nr 2 z wykazu 

usług  powinna  zatem  zostać  oceniona  tak  jak  usługa  nr  1  –  jako  spełniająca  warunek  z  pkt 

2.3.2.1 SIWZ, ale o wartości poniżej 200 000,00 zł.  

Ad usługi nr 3 

W  zakresie  usługi  nr  3  wykazu  wykonanych  usług  –  „Ocena  wsparcia  udzielanego  

w  ramach  działania  1.2  POIR  na  rozwój  wybranych  sektorów  gospodarki”  Izba  podzieliła 

stanowisko  Zamawiającego,  iż  wykonanie  tej  usługi  nie  pozwala  na  uznanie,  że  Odwołujący 

posiada 

doświadczenie  o  którym  mowa  w  pkt  2.3.2.1  SIWZ.  Najważniejszą  okolicznością, 

wobec której koniecznym była taka ocena rzeczonej usługi, był brak odnoszenia się do sektora 

nauki.  Badanie  dotyczyło  wpływu  programów  na  rozwój  sektorów  i  prac  B+R  realizowanych  

w  przedsiębiorstwach.  Programy  te  były  skierowane  do  przedsiębiorstw,  do  sektora 

gospodarki,  nie  zaś  nauki  –  wprost  wynika  to  ze  złożonego  przez  Odwołującego 

dwuczęściowego raportu – np. str. 9, 14 cz. I raportu. W treści raportu Odwołujący odnosi się 

do sektora nauki jako do bytu zewnętrznego w stosunku do podmiotów badanych – np. str. 23, 

31, 34, 83 cz. II raportu. 

Wobec powyższego należało uznać, że Zamawiający prawidłowo dokonał oceny usługi nr 

3  wskazanej  w  wykazie  wykonanych  usług,  jako  niespełniającej  warunku  opisanego  w  pkt 

2.3.2.1 SIWZ. 

Ad usługi nr 4 

Poddając  analizie  usługę  nr  4  w  pierwszej  kolejności  należy  zaznaczyć,  że  wbrew 

spos

obowi  opisania  jej  w  wykazie  wykonanych  usług  –  „Monitoring  Krajowej  Inteligentnej 

Specjalizacji  Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój  2014-2020  –  koncepcja  krajowej 

inteligentnej  specjalizacji”,  jej  przedmiotem  nie  był  sam  monitoring  KIS,  a  tak  jak  wskazano 

chociażby  w  złożonych  referencjach  –  „Ewaluacja  ex-ante  projektu  pozakonkursowego  pn. 

„Monitoring  Krajowej  Inteligentnej  Specjalizacji”  Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój 

2020”.  Już  z  tego  wynika,  że  przedmiotem  badania  nie  była  ocena  założeń  samej 

Krajowej  Inteligentnej  Specjalizacji,  a  projektu  jej  monitoringu. 

Chociażby  w  samym 

streszczeniu  raportu  wskazano,  że  „Celem  projektu  „Monitoring  Krajowej  Inteligentnej 

Specjalizacji”,  realizowanego w ramach Osi  Priorytetowej  II (Wsparcie  otoczenia i  potencjału 

przedsiębiorstw  do  prowadzenia  działalności  B+R+I)  PO  IR,  będącego  przedmiotem 

niniejszego  badania  ewaluacyjnego,  jest  stworzenie  i  wdrożenie  systemu  monitorowania  

i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji (priorytetów w obszarze B+R+I) (…)”, zatem 

przedmiotem  badania  była  ewaluacja  projektu,  którego  przedmiotem  jest  monitoring  

i ewaluacja KIS. Rzeczona usługa nie odnosi się więc bezpośrednio do KIS, a do projektu jej 


monitoringu  i  ewaluacji.  W  tej  sytuacji,  wszelkie  argumenty  O

dwołującego  odnoszące  się  do 

przedmiotu KIS należy uznać za nietrafione, bowiem przedmiot wykonanej usługi nie dotyczył 

bezpośrednio  samej  KIS.  Analiza  SIWZ  oraz  raportu  z  wykonanej  usługi  nie  pozwala  na 

uznanie,  że  dotyczyła  ona  oceny  potencjału  sektora  nauki  w  zakresie  tworzenia  i  rozwoju 

technologii  na  potrzeby  gospodarki.  Co  więcej,  autor  raportu  sam  wskazuje,  że  koniecznym 

jest  wykonanie  badań  pozwalających  na  ocenę  tego  potencjału  –  np.  na  str.  116,  133. 

Również  w  tabelarycznym  podsumowaniu  wniosków  raportu  w  pkt  9  –  „Ocena  bieżących 

działań na aktualnych danych” wskazano na potrzebę dokonania oceny potencjału badawczo-

rozwojowego  sektora  nauki.  Ponadto  raport 

wskazuje,  że  w  ramach  Smart  Labs  

w  województwie dolnośląskim  przygotowano Business  Technology  Roadmap (BTR), którego 

przedmiotem była m.in. ocena potencjału gospodarczego i naukowego „opartego o B + R”  – 

jednakże ocena ta nie była dokonywana przez Odwołującego, jak również nie sposób ustalić, 

czy  odnosiła  się  do  sektora  nauki.  Jedynym  elementem  wykazanej  usługi,  którego 

przedmiotem  mogło  być  wykonanie  badanie  potencjału  sektora  nauki  jak  w  warunku,  było 

opracowanie 

„przykładowej ekspertyzy BTR dla jednej z technologii wpisującej się w KIS”, co 

było  niezbędnym  elementem  „poradnika  metodycznego  przygotowania  analiz  typu  Business 

Technology 

Roadmaps”,  którego  to  przygotowanie  było  elementem  wykonania  zamówienia 

zgodnie  z  pkt  3.2  szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Jednakże  w  tym  zakresie 

brak  było  możliwości  ustalenia,  czy  zakres  rzeczonej  ekspertyzy  pozwala  na  stwierdzenie 

spełnienia  warunku  z  pkt  4.3.2.1  SIWZ.  Odwołujący  nie  przedłożył  samej  analizy  BTR,  

a  jedynie  jej  recenzję,  wobec  czego  nie  była  możliwą  ocena,  czy  zakres  sporządzonej 

ekspertyzy  odpowiadał  przedmiotowemu  warunkowi  udziału  w  postępowaniu.  Na  zakres 

wymagany dla uznania spełnienia ww. warunku nie wskazuje również treść SOPZ, która w pkt 

3.2  nie  zawiera  wymogu,  by  poradnik, 

bądź  przykładowa  ekspertyza  obejmowała  badanie 

potencjału sektora nauki.  

W  tak  ustalonym  stanie  faktycz

nym  Izba  uznała,  że  brak  było  podstaw  dla  uznania 

nieprawidłowości  dokonanej  przez  Zamawiającego  oceny  usługi  nr  4  w  kontekście  warunku 

pkt 2.3.2.1 SIWZ. 

Ad usługi nr 5 

Izba za niezasadny uznała zarzut odwołania w zakresie oceny usługi wskazanej jako piąta  

w  wykazie  wykonanych  usług  –  tj.  „Ewaluacja  ex-ante  Strategii  na  rzecz  Odpowiedzialnego 

Rozwoju”.  Po  przeprowadzonej  analizie  SIWZ  postępowania  na  wykonanie  ww.  usługi  oraz 

dotyczącego  jej  raportu,  Izba  doszła  do  przekonania,  że  jej  przedmiotem  nie  była  ocena 

potencjału  sektora  nauki  w  zakresie  tworzenia  i  rozwoju  technologii  na  potrzeby  gospodarki. 

Dokonana przez Odwołującego ewaluacja dotyczyła prawidłowości przyjętych w SOR założeń. 

Przeprowadzone  w  jej  ramach  badania  miały  charakter  wtórny,  Odwołujący  opierał  się  na 


dokumentach  uprzednio  sporządzonych,  sam  nie  zrealizował  badania,  analiz,  ekspertyz  czy 

ewaluacji  dotyczących  oceny  potencjału  sektora  nauki  jak  w  warunku.  Zgodnie  ze 

stanowiskiem Zamawiającego, ewaluacja dotyczyła oceny przyjętej logiki SOR i rekomendacji 

zmian projektu dokumentu SOR. Usługa wskazana w pozycji 5 wykazu wykonanych usług nie 

pozwala w ocenie Izby na uznanie, że Odwołujący spełnia warunek posiadania wymaganego 

doświadczenia określony w pkt 2.3.2.1 SIWZ.  

Dodać  należy,  że  odmienna  ocena  nie  wykonanych  przez  Odwołującego  nie  była 

możliwa  na  podstawie  złożonej  przez  Odwołującego  opinii  –  Izba  uznała,  że  opinia  stanowi 

element  oświadczenia  Odwołującego  –  jej  szerokie  fragmenty  zresztą  uprzednio  zostały 

dołączone do Odwołania i podpisane przez prezesa zarządu jako stanowisko własne. 

Reasumując  powyższe,  Izba  uznała,  że  Zamawiający  błędnie  ocenił  usługę  wykazaną  

w  pkt  1  i  2  wykazu  usług,  prawidłowo  natomiast  –  jako  nieodpowiadające  warunkowi  z  pkt 

4.3.2.1  SIWZ  - 

usługi  3  –  5.  Wobec  postawionego  wymagania  wykazania  się  co  najmniej 

trzema  usługami  o  ww.  charakterze,  w  tym  przynajmniej  jednej  o  wartości  co  najmniej 

000,00 złotych, należało uznać, że nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

12  ustawy  Pzp,  bowi

em  Odwołujący  nie  wykazał  doświadczenia  w  wykonaniu  jednej  z  ww. 

usług  o  wskazanej  wartości,  wobec  czego  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  zgodnie  

z powołanym przepisem. Usługi, co do których ocenę Zamawiającego Izba uznała za błędną, 

posiadały  mniejszą  niż  wymagana  wartość,  zatem  owe  błędy  pozostawały  bez  wpływu  na 

wynik postępowania.  

Tytułem  uwag  uzupełniających  należy  wskazać,  że  bezpodstawne  było  żądanie 

Zamawiającego  potraktowania  zarzutów  odwołania  jako spóźnionych,  wobec  okoliczności,  iż 

miały  one dotyczyć  rozumienia zapisów  SIWZ. Czynnością,  którą  zaskarżył  Odwołujący  było 

wykluczenie  z  postępowania,  które  nastąpiło  na  skutek  dokonanej  oceny  wykazanego 

doświadczenia.  Odwołujący  nie  odwoływał  się  od  treści  warunku,  a  od  sposobu  jego 

zastosowani

a  przez  Zamawiającego,  który  ujawnił  się  w  czynności  wykluczenia  wykonawcy. 

Odwołujący  argumentował,  że  wykazane  przez  niego  usługi  spełniają  warunek  w  brzmieniu 

SIWZ,  nie  sugerował  jego  zmiany.  Warunek  ów  został  postawiony  wąsko,  jednakże 

Odwołujący  był  przekonany,  że  jest  w  stanie  go  spełnić.  Jakkolwiek  wykonawca  nie  ma 

obowiązku  występowania  o  sposób  rozumienia  warunku  przez  Zamawiającego,  to  

w  przypadku  jego  niejednoznacznego  brzmienia,  podejmując  decyzję  o  udziale  

w  postępowaniu,  wykonawca,  w  swoim  najlepiej  pojętym  interesie,  powinien  zwrócić  się  

w  trybie art.  38  ustawy  Pzp do  Zamawiającego z  pytaniem  pozwalającym  mu  na  ocenę,  czy 

posiada  odpowiednie  doświadczenie,  bądź  zaskarżenie  rzeczonego  warunku  –  celem 


uzyskania  jego  modyfikacji.  W  niniejszym 

postępowaniu  Odwołujący  tego  zaniechał, 

przyjmując ryzyko, iż Zamawiający uzna, że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu. 

Jednakże nie pozbawia to Odwołującego prawa do wniesienia odwołania od dokonanej przez 

Zamawia

jącego  oceny  jego doświadczenia,  wynikającej  z  przyjętego  rozumienia  rzeczonego 

warunku.  

Ad 

doświadczenia kierownika projektu – pana M.P.  

Izba  uznała,  że  zgodnie  z  oceną  Zamawiającego,  pan  M.P.  nie  spełniał  warunku 

postawionego w pkt 4.2.3.2.1) 

dla osoby mającej pełnić funkcję kierownika SIWZ – tj. pełnienia 

funkcji kierownika co najmniej dwóch projektów badawczych dotyczących sektora nauki, w tym 

co  najmniej  jednego  o  wartości  co  najmniej  200 000,00  zł  brutto.  Projekty  powołane  dla 

wykazania  doświadczenia  pana  M.P.  to  ww.  usługi  nr  3,  4  i  5  wykazu  usług.  Jak  wskazano 

powyżej, Izba uznała, że nie były to projekty dotyczące sektora nauki, wobec należało uznać, 

że osoba  wyznaczona przez  Odwołującego na  stanowiska kierownika  projektu  nie posiadała 

doświadczenia  wymaganego  w  pkt.  4.2.3.2.1)  SIWZ,  a  tym  samym  Odwołujący  nie  wykazał 

dysponowania  odpowiednim  potencjałem  kadrowym,  wobec  czego  podlegał  wykluczeniu  

z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Ad doświadczenia eksperta tematycznego – pana P.H. 

Dla  wykazania  dysponowania,  zgodnie  z  pkt  4.2.3.2.2

)  osobą  eksperta  tematycznego, 

który  brał  udział  w  realizacji  co  najmniej  2  projektów  badawczych  lub  projektów  analityczno-

eksperckich, dotyczących zagadnień związanych z analizą i oceną funkcjonowania jednostek 

naukowych 

w  kontekście  ich  działalności  badawczo-rozwojowej/komercjalizacyjnej, 

Odwołujący  wskazał  dwie  osoby.  Pierwszą  z  nich  był  pan  P.H.,  jako  którego  doświadczenie 

powołano ww. usługi nr 1 i 2. Wobec powyżej ustalonej oceny tych usług, w ocenie Izby brak 

było  podstaw  dla  nieuznania  doświadczenia  pana  P.H.  jako  wystarczającego  dla  spełnienia 

rzeczonego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Jak  Izba  ustaliła,  obie  z  tych  usług  dotyczyły 

oceny  potencjału jednostek  naukowych,  odnosiły  się do  ich funkcjonowania w  szczególności  

właśnie w zakresie działalności badawczo-rozwojowej/komercyjnej.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  należało  uznać,  że  Zamawiający  niezasadnie  uznał,  że 

Odwołujący  nie  dysponuje  osobą  eksperta  tematycznego  posiadającego  doświadczenie 

określone w pkt 4.2.3.2.2). 

Ad doświadczenia eksperta tematycznego – pana C.P. 

Drugą  osobą  wskazaną  na  stanowisko  eksperta  tematycznego  był  pan  C.P.  Jako  jego 

doświadczenie  Odwołujący  powołał  usługę  nr  1  i  3  z  wykazu  usług. W  zakresie  usługi  nr  1, 

podobnie jak w odniesieniu do 

pana P.H., wobec ustalenia przez Izbę, że usługa ta dotyczyła 


oceny  sektora  nauki  jak  w  warunku  4.2.3.1,  należało  uznać,  że  usługa  ta  odpowiada 

warunkowi postawionemu ekspertowi tematycznemu 

– pkt 4.2.3.2.2) SIWZ. Z kolei w zakresie 

usługi nr 3 – wobec stwierdzenia, że nie dotyczyła ona sektora nauki, nie można uznać jej za 

odpowiednią  dla  wykazania  się  doświadczeniem  w  udziale  w  projekcie  badawczym  lub 

analityczno-

eksperckim, dotyczącym zagadnień związanych z analizą i oceną funkcjonowania 

jednostek nauko

wych. W związku z tym, osoba ta, wobec udziału tylko w jednym projekcie jw. 

–  z  wymaganych  dwóch  –  nie  mogła  być  uznana  za  eksperta  tematycznego  spełniającego 

warunek pkt 4.2.3.2.2) SIWZ.  

W konkluzji należy stwierdzić, że Zamawiający zasadnie uznał, że Odwołujący nie spełnia 

warunku  4.2.3.2  SIWZ 

–  dysponowania  zespołem  3  ekspertów,  gdyż  osoba  wyznaczona  na 

stanowisko  Kierownika  projektu 

–  pan  M.P.,  nie  posiadał  wymaganego  w  pkt  4.2.3.2.1) 

doświadczenia.  Bez  wpływu  na  powyższą  ocenę  pozostaje  błędne  uznanie  doświadczenia 

eksperta  tematycznego 

–  pana  C.P.  za  niewystarczające  w  świetle  sformułowanych 

warunków, bowiem dla spełnienia warunku dysponowania zespołem eksperckim koniecznym 

było wykazanie, że wszystkie z 3 powołanych osób posiadają wymagane doświadczenie. 

Wobec tak ustalonych okoliczności sprawy, Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 24 ust. 

1  pkt  12  ustawy  Pzp  nie  potwierdził  się  –  Zamawiający  zasadnie  dokonał  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  i  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą.  W  konsekwencji,  za 

bezpodstawny należało uznać także zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – zaszła 

bowiem określona w powołanej normie przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak 

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 

kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1 pkt 1

, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972).  

O  zasądzeniu  kosztów  zastępstwa  przed  Izbą  na  rzecz  Odwołującego  Izba  orzekła  na 

podstawie przedłożonej faktury, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt b rozporządzenia. 

Przewodniczący: 

……………………….  


wiper-pixel