KIO 213/19 WYROK dnia 20 lutego 2019 r.

Data: 20 maja 2019

WYROK 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  lutego  2019  r.  przez  SUEZ  Małopolska 

spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Oddział  w  Nowym  Sączu,  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu, przy udziale 

wykonawcy  W.  K. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma  Handlowo  - 

Usługowa  CATALEIA  W.  K.,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie podniesionego zarzutu naruszenia przepisu art. 89 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i nakazuje odrzucenie oferty wykonawcy W. K. 

prowadzącej 

działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo - Usługowa CATALEIA W. K. jako 

zawierającej błąd w obliczeniu ceny oraz ponowne badanie i ocenę ofert. Pozostałe 

zarzuty odwołanie uznaje za niepotwierdzone. 

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  zamawiającego  Prokuraturę 

Okręgową w Nowym Sączu i: 

Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Z

asądza  od  zamawiającego  Prokuratury  Okręgowej  w  Nowym  Sączu,  na  rzecz 

odwołującego SUEZ Małopolska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział 

w Nowym Sączu kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero 

groszy) 

tytułem zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający,  Prokuratura  Okręgowa  w  Nowym  Sączu,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Usługi  w  zakresie 

przewozu  i  przechowywania  zwłok  ludzkich  dla  potrzeb  Prokuratur  Rejonowych  Okręgu 

nowosądeckiego”,  znak  postępowania:  PO  VII  WB  261.1.2019.  Zamówienie  zostało 

podzielone  na  6 

zadań,  przedmiotowe  odwołanie  dotyczy  Zadania  nr  1.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15 stycznia 2019 

r., pod numerem 503611-N-2019. 

W  dniu  6  lutego  2019  r. 

odwołujący  SUEZ  Małopolska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Oddział w Nowym Sączu wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego dotyczących 

Zadania  nr  1, 

polegających  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę  W.  K.  prowadzącącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma  Handlowo  - 

Usługowa  CATALEIA  W.  K.  oraz  zaniechaniu  odrzucenia  tej  oferty,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie niżej wskazanych przepisów ustawy Pzp: 

1)  naruszenie 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

w związku z zasadą jednolitej stawki VAT dla 

tzw. usług kompleksowych (m.in. wyroki TSUE w sprawach: C-349/96 Gard Protection 

Plan  Ltd  (CPP)  v.  Commissioners  of  Customs  and  Excise;  C-276/09  Everything 

Everywhere Ltd; C-572/07 RLRE Tellmer Property sro) oraz art. 41 ust. 2 i art. 146aa 

ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 157 i 180 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i 

usług  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  CATALEIA,  złożonej  na  realizację 

Zamówienia,  pomimo  tego,  że  zawiera  błąd  w  obliczeniu  ceny,  polegający  na 

zastosowaniu  nieprawidłowej  23%  stawki  podatku  VAT  m.in.  do  czynności  dostawy 

worków,  dokonywanej  w  ramach  kompleksowej  usługi  przewozu  zwłok  ludzkich,  do 

której znajduje zastosowanie 8% stawka podatku VAT;  

2)  naruszenie  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  3  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji - poprzez zaniechanie odrzucenia ofe

rty CATALEIA, złożonej 

na  realizację  Zamówienia,  pomimo  tego,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji, polegający na przypisaniu elementom składowym tej oferty innej wartości, 

niż rzeczywiście winny być im przypisane, w celu takiego skonstruowania ceny swojej 

oferty, aby działanie to dało jej możliwość przewagi konkurencyjnej i w konsekwencji 

pozwoliło na uzyskanie Zamówienia;  


względnie:  

3)  naruszenie  art.  90  ust.  1  PZP  -  poprzez  zaniechanie  wezwania  CATALEIA  do 

przedłożenia wyjaśnień i dowodów potwierdzających możliwość wykonania istotnych 

części  składowych  przedmiotu  Zamówienia,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez Zamawiającego, za cenę: 1,08 zł  - za zbieranie zwłok, 1,08 zł  - za załadunek 

zwłok,  1,08  zł  -  za wyładunek  zwłok,  10,80  zł  - ryczał  za transport  zwłok  na  terenie 

miasta  (rażąco  niska  cena);  a  wskutek  dopuszczenia się przez  Zamawiającego  ww. 

naruszeń, 

4)  naruszenie  art.  91  ust.  1  PZP  - 

poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującej, 

złożonej na realizację Zamówienia, pomimo tego, że nie podlegała ona odrzuceniu i 

była ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Wobec  powyższego  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie „Zadania nr  1” 

(Przewóz zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu), 

2)  dokonanie 

czynności  odrzucenia  oferty  CATALEIA  z  postępowania  w  zakresie 

„Zadania nr 1”,  

3)  dokonanie wyb

oru oferty Odwołującej jako najkorzystniejszej w zakresie „Zadania nr 

1”,  

względnie (w przypadku nieuwzględnienia wniosku nr 2 i 3):  

4)  wezwanie 

CATALEIA  do  przedłożenia  wyjaśnień  w  zakresie  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego 

lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów  za  wskazane  przez  niego  w  ofercie 

wynagrodzenie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  istotnej  części  zamówienia, 

obejmującej usługi zbierania, załadunku i wyładunku zwłok oraz transportu na terenie 

miasta.  

zasądzenie na rzecz Odwołującej kosztów postępowania według norm przepisanych, 

obejmujących  mi.in.  koszty  poniesione  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  opłaty 

skarbowej,  a  także  inne  ewentualne  koszty  wedle  wyliczenia,  które  zostanie 

przedstawione na rozprawie. 

Odwołujący  wskazał,  że  zaskarżone  czynności  Zamawiającego  naruszają  interes 

Odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  gdyż  w  przypadku  prawidłowego  przeprowadzenia 

przez  Zamawiającego  czynności  oceny  złożonych  ofert,  a  w  jego  następstwie  -  odrzucenia 

oferty  CATALEIA  na  realizację  zamówienia,  to  oferta  Odwołującego  zostanie  uznana  jako 


najkorzystniejsza. W przedmiotowym postępowaniu, w ramach Zadania nr 1 zostały złożone 

dwie oferty, a oferta Odwołującej otrzymała drugą w kolejności ilość punktów. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje. 

I. BŁĄD W OBLICZENIU CENY.  

Odwołujący wskazał, że zgodnie z punktem 1 rozdziału II SIWZ oraz § 1 ust. 1 lit. a 

wzoru  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ)  -  przedmiotem  Zamówienia jest  usługa  przewozu i 

przechowywania  zwłok  ludzkich,  przy  czym  usługa  przewozu  zwłok  obejmuje  także 

zapewnienie  worków  na  zwłoki.  Wobec  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego,  czynność 

dostawy  worków  ma  charakter  pomocniczy  (służebny)  względem  usługi  przewozu  zwłok, 

będącej  głównym  przedmiotem  zamówienia.  Pomocniczy  charakter  czynności  dostawy 

worków  potwierdza  również  dokonana  przez  Zamawiającego  klasyfikacja  przedmiotu 

zamówienia  wg  kodów  CPV.  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  utrwaloną  w  doktrynie  i 

orzecznictwie  pr

awnopodatkowym  wykładnią  prawną  -  w  przypadku  świadczenia  o 

charakterze kompleksowym, na które składa się czynność podstawowa i której wykonanie było 

celem zawartej umowy oraz czynności pomocnicze, które wykonanie umowy miały ułatwić lub 

też być niezbędnymi do jej wykonania, stosować należy jedną stawkę podatku VAT, właściwą 

dla  czynności  podstawowej.  Powyższa  zasada  została  wywiedziona  i  utrwalona  w 

orzecznictwie  Trybunału  Sprawiedliwości  UE  [m.in.  wyroki  w  sprawach:  C-349/96  Card 

Protection  Plan  Ltd  (CPP)  v.  Commissioners  of  Customs  and  Excise;  C-276/09  Everything 

Everywhere  Ltd;  C-

572/07  RLRE  Tellmer  Property  sro],  w  którym  wskazywano,  że  każde 

świadczenie  obejmujące  z  ekonomicznego  punktu  widzenia  jedną  usługę  nie  powinno  być 

sztucznie dzielone, bo mogłoby to prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu 

podatku VAT. W związku z powyższym dla celów VAT Trybunał Sprawiedliwości nakazywał 

ustalać,  czy  świadczenie  usług  złożonych,  tj.  obejmujących  kilka  części  składowych,  jest 

świadczeniem kompleksowym, co z kolei ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych 

czynności  (świadczeń)  wykonywanych  na  rzecz  jednego  nabywcy  dzieli  je  na  świadczenie 

podstawowe  i  świadczenia  pomocnicze  -  tzn.  takie,  które  umożliwiają  skorzystanie  ze 

świadczenia  podstawowego  lub  są  niezbędne  dla  możliwości  skorzystania  ze  świadczenia 

podstawowego.  Jeżeli  jednak  świadczenia  te  można  rozdzielić  tak,  że  nie  zmieni  to  ich 

charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadczenia takie powinny być 

traktowane  jako  dwa 

(lub  więcej)  niezależnie  opodatkowane  świadczenia.  Powyższe 

dyrektywy  wykładni  prawnej  na  gruncie  podatku  VAT  powszechnie  stosowane  są  także  w 

orzecznictwie polskich sądów powszechnych i administracyjnych, w tym także w orzecznictwie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie [m.in. wyrok z 05.07.2006 r. o sygn. I FSK 

945/05,  publ.  CBOSA]. 

Odwołujący  podkreślił  podkreślić,  iż  ocena  prawnopodatkowa 


analogicznej sytuacji, tj. dotyczącej zastosowania stawki podatku VAT do czynności dostawy 

worków, dokonywanej w ramach kompleksowej usługi odbioru odpadów komunalnych, została 

wielokrotnie  wyjaśniona  zarówno  w  indywidualnych  interpretacjach  prawa  podatkowego 

Ministra  Finansów  [np.:  interpretacja  z  18.03.2016  r.,  znak:  ILPP1/4512-1-908/15-6/TK; 

interpretacja z 05.02.2014 r., znak: IPTPP1/443-841/13-4/RG], jak i w orzecznictwie Krajowej 

Izby Odwoławczej [np. wyrok z 18.02.2016 r., sygn. KIO 105/16].  

Wobec  powyższego,  zdaniem  Odwołującego,  w  niniejszym  postępowaniu  przedmiot 

zamówienia publicznego stanowi usługa kompleksowa przewozu zwłok, która - bez względu 

na sklasyfikowanie jej w grupowaniu PKWiU 49.39 lub 96.03 (odpowiednio w klasyfikacji CPV: 

60130000-8  oraz  98370000-7)  - 

podlega  opodatkowaniu  według  8%  stawki  podatku  VAT, 

zgodnie z art. 41 ust.2 i art. 146a

a ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 157 i 180 załącznika nr 3 do 

ustawy  o  VAT.  Mając  zaś  na  uwadze,  że  dostawa  worków  na  zwłoki  ludzkie  na  rzecz 

Zamawiającego stanowi niezbędne świadczenie pomocnicze wobec usługi zasadniczej, jaką 

jest  przewóz  zwłok  ludzkich,  zgodnie  z  treścią  SIWZ,  należy  uznać,  że  świadczenie 

pomocnicze  - 

jakim  jest  w  tym  przypadku  dostawa  worków  -  należy  opodatkować  na 

warunkach  właściwych  dla  usługi  zasadniczej,  czyli  według  stawki  8%  VAT.  W  tym  stanie 

rzeczy, mając na uwadze, iż Zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT, należy 

uznać, że oferta CATALEIA zawiera błąd w obliczeniu ceny, który  - bez względu na skalę i 

rozmiar uchybienia - 

nie podlega konwalidacji [tak m.in.: uchwała SN z 20.10.2011 r., sygn. III 

CZP 52/11, publ. OSNC 2012/4/44; wyrok KIO z 17.07.2018 r., sygn. KIO 1299/18, publ. LEX 

nr 2567832]. 

II. 

UKSZTAŁTOWANIE 

CEN 

OFERTOWYCH 

JAKO 

CZYN 

NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI.  

Zaproponowane  przez  CATALEIA  ceny,  dotyczące  istotnych  elementów  oferty  dla 

Zadania  nr  1  (obszar  właściwości  Prokuratury  Rejonowej  w  Nowym  Sączu),  dotyczące 

istotnych  elementów  oferty,  tj.  usługi  zbierania  zwłok  (1,08  zł),  załadunku  zwłok  (1,08  zł), 

wyładunku zwłok (1,08 zł), a także cena ryczałtowa za transport zwłok na terenie miasta (10,80 

zł),  są  diametralnie  inne  od  ceny  wskazanej  przez  CATALEIA  dla  tych  samych  rodzajów 

świadczeń w ramach tego samego zamówienia publicznego w części dotyczącej Zadania nr 2 

(obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Muszynie). Dla przykładu ceny jednostkowe za 

realizację usług zbierania zwłok, załadunku zwłok i wyładunku zwłok, wskazane przez  tego 

wykonawcę dla Zadania nr 1 na poziomie 1,08 zł dla każdej z ww. usług, dla Zadania nr 2 

wynoszą po 162,00 zł, a więc różnica cen wskazanych przez CATALEIA w ofertach na Zadanie 

nr 1 i Zadanie nr 2 za usługi zasadniczo tożsame wynosi aż 15000 %. W tym stanie rzeczy 

należy  stwierdzić,  iż  zaproponowane  w  ofercie  na  Zadanie  nr  1  ceny  dla  istotnych  części 

Zamówienia  z  całą  pewnością  nie  wynikają  z  obiektywnych  czynników,  w  szczególności 


metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków  wykonania  zamówienia  dostępnych  dla  odwołującego,  czy  też  wpływu  pomocy 

publicznej  udzielonej  odwołującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  Przypisując  ww. 

usługom,  stanowiącym  istotną  część  składową  przedmiotu  zamówienia,  inne  wartości,  niż 

rzeczywiście winny być im przypisane, CATALEIA tak skonstruowała cenę swojej oferty dla 

Zadania  nr  1,  że  działanie  to  dało  jej  możliwość  zdobycia  przewagi  konkurencyjnej  i  w 

konsekwencji  pozwoliło  na  uzyskanie  najwyższej  ilości  punktów,  biorąc  pod  uwagę 

zastosowaną  przez  Zamawiającego  wagę  poszczególnych  elementów  oferty.  Powyższa 

sytuacja implikowała więc obowiązek odrzucenia przez Zamawiającego oferty złożonej przez 

CATALEIA  na  podstawie  89  ust.  1  pkt  3  PZP,  jako  stanowiącej  niestypizowany  czyn 

nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący podkreślił, że działanie CATALEIA nie wypełnia wprost 

przesłanek żadnego ze stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 

5-17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednak nawet wtedy, gdy kwestionowane 

zachowania nie mieszczą się w hipotezie żadnego z wyspecyfikowanych przepisów, powstaje 

uzasadnienie dla ich oceny w świetle unormowań art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, określającego uniwersalną postać czynu nieuczciwej konkurencji. W myśl art. 3 

ust.  1  ww.  ustawy  czynem  nieuczciwej  konkurencji 

jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub 

dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta. 

Okolicznością  przesądzającą  o  naganności  postępowania  CATALEIA  w  stopniu 

uzasadniającym  zastosowanie  powołanego  przepisu  jest  więc,  zdaniem  Odwołującego,  

"manipulowanie" cenami poszczególnych usług, a w konsekwencji ceną oferty, aby otrzymać 

Zamówienie. Ponieważ takie działanie zagraża niewątpliwie interesom Odwołującego, który 

prawidłowo  skalkulował  cenę  za  poszczególne  usługi,  a  więc  zgodnie  z  oczekiwaniami 

Zamawiającego  i  znalazł  się  w  gorszej  sytuacji  podczas  dokonywania  oceny  jego  oferty, 

niewątpliwym jest, że działanie CATALEIA utrudniło mu dostęp do rynku, mimo zaoferowania 

wykonania usługi zgodnie z wymogami SIWZ [por.: wyrok KIO z dnia 13.01.2012 r., sygn. akt 

KIO 2787/11; wyrok KIO z 26.09.2012 r., sygn. KIO 1934/12].  

III. RAŻĄCO NISKA CENA.  

Odwołujący wskazał, że zaproponowane przez CATALEIA ceny, dotyczące istotnych 

elementów  oferty,  tj.  usługi  zbierania zwłok  (1,08 zł),  załadunku zwłok  (1,08  zł),  wyładunku 

zwłok  (1,08  zł),  a także cena ryczałtowa za transport  zwłok  na terenie miasta  (10,80  zł),  w 

oczywisty  sposób  nie  pozwalają  na  pokrycie  choćby  istotnej  części  kosztów  realizacji  tych 

usług,  a  tym  samym  nasuwają  poważne  wątpliwości  do  co  możliwości  prawidłowego 

wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Okoliczność tą potwierdza 

oferta złożona przez CATALEIA na Zadanie nr 2 w ramach przedmiotowego zamówienia (rejon 

działania Prokuratury Rejonowej w Muszynie), w której wskazała znacznie wyższe ceny dla 


tych  samych  rodzajów  świadczeń.  Ceny  jednostkowe  za  realizację  usług  zbierania  zwłok, 

załadunku  zwłok  i  wyładunku  zwłok,  wskazane  przez  CATALEIA  dla  Zadania  nr  1  (rejon 

działania Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu) na poziomie 1,08 zł, dla Zadania nr 2 (rejon 

działania Prokuratury Rejonowej w Muszynie) wynoszą po 162,00 zł, a więc różnica cen za 

świadczenia w istocie tożsame wynosi aż 15000 %. Powyższa sytuacja implikowała więc co 

najmniej obowiązek Zamawiającego do wezwania CATALEIA do złożenia wyjaśnień w trybie 

art.  90  PZP. W  świetle  powyższych  okoliczności,  odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  w 

całości. 

Pismem  z  dnia  7  lutego  2019  r.  Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie, 

domagając się oddalenia odwołania w całości.  

W dniu 11 lutego 2019 r. W. K. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma 

Handlowo 

– Usługowa „CATALEIA” W. K. z siedzibą w Nawojowej zgłosiła przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie  

i  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  stanowiska  stron złożone  na  piśmie  i  podane  do  protokołu 

rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Odwołujący  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  o  którym  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  podmiotem  zainteresowanym  o  ubieganie  się  o  udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Izba  stwierdziła  skuteczność  zgłoszonego  przez  wykonawcę  W.  K.  prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa „CATALEIA” W. K. z siedzibą 

w Nawojowej (dalej: Przystępujący)  przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie 

Zama

wiającego.  

Izba  oddaliła  opozycję  zgłoszoną  przez  Odwołującego.  Odwołujący  podniósł,  że 

otrzymał  od  Przystępującego  informację  o  zgłoszeniu  przystąpienia  drogą  mailową  z 

załączonym  plikiem  word,  który  nie  był  podpisany.  W  związku  z  powyższym,  w  ocenie 

Od

wołującego nie można mówić o tym, że Przystępujący przekazał mu kopię przystąpienia. 


Zdaniem  Odwołującego  doszło  jedynie  do  przekazania  treści  przystąpienia,  co  nie  jest 

równoznaczne z przekazaniem jego kopii.  

Zdaniem  składu  orzekającego  istotnym  w  przedmiotowej  sprawie  jest  fakt,  że 

Odwołujący przed rozpoczęciem posiedzenia powziął wiadomość o tym, że zostało zgłoszone 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego.  W  ocenie  Izby  celem  przekazania  kopii 

przystąpienia stronom postępowania jest to, aby strony przed rozpoczęciem posiedzenia miały 

informację  na  temat  uczestników  postępowania  odwoławczego  i  mogły  w  związku  z  tym  w 

odpowiedni sposób przygotować swoje stanowisko procesowe. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny.  

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  przewozie  i  przechowywaniu 

zwłok na potrzeby Prokuratury w Nowym Sączu. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia 

użył następujących kodów CPV: 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu 

drogowego osób – główny kod oraz 98370000-7 Usługi pogrzebowe i podobne – dodatkowy 

kod.  

Zgodnie  z  treścią SIWZ,  w  rozdziale II „Opis  przedmiotu  zamówienia”,  Zamawiający 

wskazał, że zakres usługi przewozu zwłok obejmuje transport zwłok poza terenem miasta, na 

terenie miasta, zabieranie, 

załadunek, wyładunek, worek i udostępnianie pomieszczeń.  

W  rozdziale  XII  „Opis  sposobu  obliczenia  ceny  oferty”,  Zamawiający  nie  zawarł 

informacji  na  temat  stawki  podatku  VAT,  jaka  powinna  zostać  zastosowana  przez 

wykonawców.   

Stosownie  do  treści  rozdziału  XIII  „Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się 

kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” 

kryteria oceny ofert były następujące: 

A. 

Najniższa cena –  60 pkt 

1)  Cena  Tz 

– transport  zwłok poza teren miasta  za  1 km. W cenie  ujęte jest  zbieranie 

zwłok, załadunek zwłok, wyładunek zwłok, worek i inne niezbędne materiały zdaniem 

wykonawcy potrzebne do wykonania usługi np. rękawice jednorazowe itp. –  25 pkt 

2)  Cena Tm 

– transport zwłok teren miasta – ryczałt. W cenie ujęte jest zbieranie zwłok, 

załadunek  zwłok,  wyładunek  zwłok  worek  i  inne  niezbędne  materiały  zdaniem 

wykonawcy potrzebne do wykonania usługi, np. rękawice jednorazowe itp. – 25 pkt 

Cena za udostępnienie pomieszczenia w celu przechowywania lub wykonania sekcji 

zwłok na zlecenie prokuratora. – 10 pkt 

B. 

Najwyższa liczba samochodów – max liczba pkt 20 pkt 

Liczba samochodów 1-2 –  0pkt. 

Liczba samochodów – 3 – 10 pkt. 


Liczba samochodów – 4 i więcej – 20 pkt. 

C. 

Termin płatności faktury VAT – max liczba pkt 20 pkt.  

Termin płatności 14 dni – 0 pkt. 

Termin płatności 21 dni – 10 pkt. 

Termin płatności 30 dni – 20 pkt.     

Ponadto  jak  wynika  z 

wniosku  z  dnia  15  stycznia  2019  r.  w  sprawie  wszczęcia 

postępowania  o  udzielnie  przedmiotowego  zamówienia  znajdującego  się  w  dokumentacji 

postępowania przesłanej przez Zamawiającego, dokonując czynności ustalenia szacunkowej 

wartości zamówienia, Zamawiający zastosował jedną stawkę VAT w wysokości 8%.  

Izba zważyła co następuje. 

Odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  w  zakresie  zarzutu  dotyczącego  naruszenia 

przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Przystępującego z uwagi na błąd w obliczeniu ceny polegający na zastosowaniu niewłaściwej 

stawki p

odatku VAT w zakresie jednego z elementów składających się na cenę ofertową, tj. 

worków. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  że  w  ocenie  Izby  słuszne  jest  stanowisko 

Odwołującego, zgodnie z którym w przedmiotowym postępowaniu mamy do czynienia z tzw. 

usługą  kompleksową,  co  oznacza,  że  powinna  zostać  zastosowana  jedna  stawka  podatku 

VAT.  

„Świadczenie kompleksowe" nie jest pojęciem ustawowym. Wypracowane ono zostało 

w  orzecznictwie  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  (dalej:  TSUE)  oraz  w 

orzecznictwie  krajowym.  W 

wyroku  z  27  października  2005  r.  w  sprawie  C-41/04  TSUE 

wskazał, że „jeżeli dwa świadczenia lub więcej (...) są tak ściśle powiązane, że obiektywnie 

tworzą  one  w  aspekcie  gospodarczym  jedną  całość,  której  rozdzielenie  miałoby  sztuczny 

charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów 

stosowania podatku od wartości dodanej". Podobny pogląd  został wyrażony przez TSUE w 

wyroku  z  dnia  25  lutego  1999  r.  w  sprawie  C-349/96: 

„usługę  należy  uznać  za  usługę 

pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego 

w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej". 

Odw

ołując  się  natomiast  do  orzecznictwa  krajowego  wskazać  można  wyrok  Sądu 

okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  25  kwietnia  2017  r.,  sygn.  akt  XXIII  Ga  365/17,  gdzie 

wskazano, że „O kompleksowości świadczeń można mówić, gdy: co najmniej dwa elementy 

albo co najmniej 

dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, 

że  tworzą  obiektywnie  tylko  jedno  nierozerwalne  świadczenie  gospodarcze,  którego 

rozdzielenie 

miałoby  sztuczny  charakter,  albo  gdy  co  najmniej  jeden  element  stanowi 


świadczenie główne, podczas gdy przeciwnie, jedno lub więcej świadczeń jest postrzegane 

jako jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los prawny świadczenia głównego.”  

Zatem dokonując ustaleń, czy mamy do czynienia ze „świadczeniem kompleksowym” 

należy w szczególności mieć na uwadze cel gospodarczy realizacji danego świadczenia oraz 

jego dominujący charakter.  

Mając na uwadze przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu jakim jest usługa 

polegająca  na  transporcie  i  przechowywaniu  zwłok,  zgodzić  się  należy  z  tym,  że  w  celu 

wykonania  tej  usługi  koniecznym  jest  dostawa  worków  oraz  innych  materiałów  (co  zostało 

również  wskazane  w  treści  SIWZ  przez  samego  Zamawiającego)  niezbędnych  do 

prawidłowego wykonania tej usługi, jak np. rękawiczki. W świetle powyższego uprawnionym 

jest wniosek, że bez worków prawidłowe wykonanie przedmiotowej usługi nie będzie możliwe. 

Innymi słowy dostawa worków w ramach przedmiotowej usługi ma charakter pomocniczy, a 

głównym celem zamówienia jest usługa obejmująca transport i przechowanie zwłok.  

Nie  zasługuje  na  uwzględnienie  stanowisko  Przystępującego,  że  z  uwagi  na 

okoliczność iż czasami worki służyć będą do przechowania materiału dowodowego, dlatego 

„wyłamują”  się  z  usługi  kompleksowej.  Z  treści  żadnego  dokumentu  składającego  się  na 

dokumen

tację postępowania powyższe nie wynika, ani nie zostało również potwierdzone przez 

samego Zamawiającego. Z treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu wprost natomiast wynika, 

że usługa obejmująca transport i przechowanie zwłok obejmuje również dostawę worków.  

Podobnie  nie  mogła  zostać  uwzględniona  argumentacja  Zamawiającego 

przedstawiona w odpowiedzi na odwołanie, zgodnie z którą pod poz. 180 załącznika nr 3 do 

ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  wymieniono  tylko  dostawę  trumien,  urn  i  tekstyliów 

pogrzebowych i 

to tylko tych dostarczanych wraz z trumną lub urną. Zamawiający wskazał, że 

nie  zalicza  się  do  nich  worków,  które  służą  do  przechowania  zwłok  na  okres  ich 

zabezpieczenia i przewozu na potrzeby prokuratury.  

W ocenie składu orzekającego okoliczności przedmiotowej sprawy wskazują, że worki 

są niezbędne w celu prawidłowego wykonania przedmiotowej usługi i wobec tego zasadnym 

jest  uznanie,  że  mamy  do  czynienia  ze  świadczeniem  kompleksowym.  Tym  samym 

rozdzielenie dostawy samych li tylko worków od pozostałych czynności składających się na 

świadczenie  główne  tj.  transport  i  przechowanie  zwłok  miałoby  sztuczny  charakter.  W  tym 

miejscu odnotowania wymaga, że również sam Zamawiający szacując przedmiot zamówienia 

zastosował  jedną  stawkę  podatku  VAT  w  wysokości  8%,  co  oznacza  że  również  sam 

Zamawiający potraktował przedmiotową usługę jako świadczenie kompleksowe.  

Odnosząc  się  natomiast  do  złożonego  w  sprawie  przez  Odwołującego  dowodu  w 

postaci  wydruku  ze  strony  internetowej  zawierającego  informację  o  odrzuceniu  ofert  w 

postępowaniu prowadzonym  przez  Prokuraturę Okręgową w  Gorzowie  Wielkopolskim,  Izba 

oceniła ten dowód jako pozostający bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. 


Dowód  ten  dotyczył  innego  postępowania,  prowadzonego  przez  innego  zamawiającego  i 

słusznie wskazał Zamawiający, że nie można go w pełni ocenić bez znajomości dokumentacji 

postępowania, w którym został wydany.  

Podkreślenia wymaga, że cena oferty powinna być wskazana w sposób prawidłowy, w 

tym powinna zostać zastosowana przez wykonawcę prawidłowa stawka podatku VAT.  

W związku z powyższym w okolicznościach przedmiotowej sprawy skład orzekający 

uznał, że oferta Przystępującego zawiera błąd w obliczeniu ceny i jako taka powinna zostać 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Odnosząc się do drugiego z podniesionych zarzutów, dotyczącego naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

w związku z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez 

zaniechanie odrzucenia oferty  Przystępującego  z  uwagi  na to,  że jej  złożenie stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji, 

Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się. Stanowisko Odwołującego 

pre

zentowane  na  potwierdzenie  powyższego  zarzutu  opierało  się  przede  wszystkim  na 

porównaniu cen, jakie Przystępujący zaoferował dla zadania 1 i dla zadania 2 oraz powiązane 

było z zarzutem ewentualnym w zakresie rażąco niskiej ceny (zarzut nr 3 odwołania).  

Samo porównanie cen jakie Przystępujący zaoferował dla zadania 1 i dla zadania 2 nie 

jest wystarczające w celu wykazania, że działanie takie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

Przystępujący w ocenie Izby wyjaśnił w sposób wiarygodny powody dla których ceny zostały 

oszacowane  odmiennie  w  zależności  od  zadania.  Każde  zadanie  obejmuje  inny  okręg,  na 

terenie  którego  zamówienie  będzie  wykonywane,  co  w  ocenie  Izby,  przy  uwzględnieniu 

argumentacji  związanej  z  koniecznością  zatrudnienia  dodatkowych  osób  oraz  zakupu 

dodatkowego auta w przypadku uzyskania zamówienia w zadaniu 2, mogło przekładać się na 

zaoferowanie  wyższych  cen.  Odwołujący  nie  wykazał  w  tym  zakresie  okoliczności 

przeciwnych.  

Zarzut  nr  3  dotyczący  naruszenia  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wezwania  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  został 

podniesiony  przez  Odwołującego  jako  zarzut  ewentualny  i  zgodnie  ze  stanowiskiem 

Odwołującego zaprezentowanym podczas rozprawy miał zostać przez Izbę rozpoznany tylko 

w przypadku, gdyby w ocenie Izby nie potwierdziły się pierwsze dwa zarzuty.  

Wobec powyższego, z uwagi na uwzględnienie odwołania w zakresie zarzutu 1 Izba 

uznała zarzut nr 3 za bezprzedmiotowy.  

Zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego, pomimo tego, że nie podlegała ona odrzuceniu i była ofertą najkorzystniejszą 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Izba oceniła jako nie uzasadniony, gdyż w treści 


uzasadnienia  odwołania  Odwołujący  nie  przytoczył  żadnej  argumentacji  na  poparcie  tego 

zarzutu.  

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp 

oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972.), 

stosow

nie do wyniku postępowania.  

Przewodniczący: 

………………………………. 


wiper-pixel