KIO 21/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 21/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

                                   Anna Chudzik 

                                   Anna Wojciechowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2019 r. przez wykonawcę EKONOVA S. A. z 

si

edzibą  w  Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb 

Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedziba w Krakowie  

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

EKONOVA  S.  A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  18  000  zł  00    gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Pra

wo  zamówień 

publicznych (

t.j. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ………………………. 

………………………. 

……………………….. 


Sygn. akt: KIO 21/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  –  Generalna  Dyrekcja Dróg  Krajowych i  Autostrad  z 

siedzibą w Krakowie prowadzi w  trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą 

Pzp

”),  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  pn.  „Budowa  mostu  przez  rzekę  Dunajec  w 

Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75". 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wsp

ólnot  Europejskich  w  dniu  17  września  2018  r.  oraz  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 września 2018 r. pod numerem 2018/S 181-409233.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 9 

stycznia 2019 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zama

wiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  –  w  terminie  przewidzianym  w    ustawie  –  żaden 

wykonawca.  

W  dniu  18  stycznia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy

,  Odwołujący  –  wykonawca 

EKONOVA  S.  A.  z  siedzibą  w  Warszawie  cofnął  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  KIO  w 

dniu 7 stycznia 2019 r. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  Izba 

postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonego 

wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 

………………………. 

……………………….. 


wiper-pixel