KIO 209/19 Sygn. akt: KIO 210/19 POSTANOWIENIE dnia 19 lutego 2019 r.

Data: 20 maja 2019

KIO 209/19 i KIO 210/19 

Sygn. akt: KIO 209/19 

Sygn. akt: KIO 210/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia  19 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  19  lutego  2019  r. 

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2019 r. przez 

wykonawcę  MOTA  –  ENGIL  CENTRAL  EUROPE  S.A.,  ul.  Wadowicka  8W,  30-415 

Kraków,  

w  postępowaniach  prowadzonych  przez  zamawiającego:  Generalną  Dyrekcję  Dróg 

Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, 

przy  udziale  wykonawcy 

Aldesa  Construcciones  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  18a,               

02-676  Warszawa, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowań  odwoławczych  po  stronie 

odwołującego (KIO 209/19 i KIO 210/19) 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

MOTA 

– ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kwoty: 

,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% wpisu

uiszczonego 

w postępowaniu odwoławczym KIO 209/19, 

18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% wpisu 

uiszczonego w 

postępowaniu odwoławczym KIO 210/19. 


KIO 209/19 i KIO 210/19 

 
 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....…………… 

……………………….. 

……………………….. 


KIO 209/19 i KIO 210/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Oddział  w  Katowicach,                  

ul.  Myśliwska  5,  40-017  Katowice,  prowadzi,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  dwa 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Budowa  obwodnicy  Poręby  i  Zawiercia  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  78,  odcinek  I  – 

Siewierz 

–  Poręba  –  Zawiercie  (Kromołów)  –  od  km  105  +  836  do  km  122  +  500. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 6 grudnia 2018 r., nr 2018/S 235-536553. 

Budowa  obwodnicy  Poręby  i  Zawiercia  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  78,  odcinek  II  – 

odcinek w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice) – od km 122 + 500 do km 130 + 135. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 6 grudnia 2018 r., nr 2018/S 235-536515. 

M

odyfikacje  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  „siwz”)  zostały  dokonane 

przez zamawiającego w dniach: 29, 30 i 31 stycznia 2019 r. 

W  dniu  6  lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęły  dwa 

odwołania  wniesione  przez  wykonawcę  MOTA  –  ENGIL  CENTRAL  EUROPE  S.A.,                         

ul.  Wadowicka  8W,  30-

415  Kraków  (dalej:  „odwołujący”),  w  których  odwołujący  zarzucił 

zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  poprzez  brak  przedłużenia  terminu  składania  ofert                           

o  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  w  sytuacji  gdy 

zamawiający  dokonał  zmiany  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  takim 

stopniu,  że  niezbędne  jest  przedłużenie  terminu  składania  ofert,  co  prowadzi  do 

naruszenia  zasady  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji                     

i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności                           

i przejrzystości, 

art. 38 ust. 6 ustawy Pzp oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp poprzez brak przedłużenia 

terminu  składania  ofert  o  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian                     

w  ofertach  oraz  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  tym  zakresie,  w  sytuacji 

gdy  zamawiający  dokonał  zmiany  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w 

takim stopniu, że niezbędne jest przedłużenie terminu składania ofert, 

3)  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  w  zw.  z  art.  38  ust.  6  ustawy  Pzp,                        

w  przypadku  gdy  zamawiający  nie  przesunie  terminu  składania  ofert  o  czas 

niezbędny  do  wprowadzenia  zmian  w  ofertach  i  złożenie  ofert  nastąpi  przed 


KIO 209/19 i KIO 210/19 

rozstrzygnięciem niniejszego odwołania i jego uwzględnieniem, ponieważ naruszenie 

art. 38 ust. 6 ustawy Pzp będzie niewątpliwie mieć wpływ na wynik postępowania w 

ten  sposób,  że  podmioty  mogące  zrealizować  niniejsze  zamówienie,  na  skutek 

zaniechań zamawiającego, nie będą w stanie złożyć oferty, a zatem w dniu składania 

ofert krąg potencjalnych wykonawców będzie inny, niż gdyby zamawiający prowadził 

postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

W  związku  z  tym  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  przedłużenia  terminu 

składania  ofert  do  dnia  25  lutego  2019  r.  (w  obu  postępowaniach),  w  tym  w  szczególności 

nakazanie  zamawiającemu  odpowiedniej  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  zmiany 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  odzwierciedlających  nowy  termin  składania 

ofert. 

Pismami  z  dnia  5  lutego  2019  r.  (wpływ  do  Prezesa  KIO  w  dniu  6  lutego  2019  r.) 

wykonawca  Aldesa  Construcciones  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  18a,  02-676  Warszawa, 

zgłosił przystąpienia do obu postępowań odwoławczych po stronie odwołującego. 

Pismami  z  dnia  13  lutego  2019  r.,  tj.  przed  otwarcie

m  wyznaczonego  na  dzień                   

19 lutego 2019 r. posiedzenia, 

odwołujący oświadczył, że cofa oba odwołania. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 


wiper-pixel