KIO 208/19 WYROK dnia 20 lutego 2019 r.

Data: 20 maja 2019

Sygn. akt: KIO  208/19 

WYROK 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Członkowie:   

Anna Chudzik 

Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:   

 Dominik Haczykowski 

po 

rozpoznaniu na  rozprawie  w  dniu 19  lutego 2019  r.  odwołania  wniesionego do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2019 r. przez wykonawcę Strunobet-Migacz Sp. 

z o.o., ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski 

w postępowaniu prowadzonym przez ENEA 

Op

erator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  

przy  udziale  wykonawcy 

ZPUE  S.A.,  ul.  Jędrzejowska  79c,  29-100  Włoszczowa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

2.  kosztami 

postępowania obciąża Odwołującego Strunobet-Migacz Sp. z o.o., i: 

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  Strunobet-

Migacz Sp. z o.o. 

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO  208/19 

U z a s a d n i e n i e 

ENEA  Operator  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Poznaniu  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej: „ustawa 

Pzp” lub „PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa żerdzi strunobetonowych 

wirowanych i żelbetowych oraz elementów prefabrykowanych ustojowych dla potrzeb ENEA 

Operator  Sp.  z  o.o.,  nr  referencyjny  RPUZ/P/1395/2018/DL/LZ.  Wartość  zamówienia 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

z  dnia  18  grudnia  2018  r.,  numer  2018/S  243-

556801.  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

W  dniu  31  stycznia  2019  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawcę  Strunobet-Migacz  Sp.  

z o.o. o odrzuceniu złożonej przez niego oferty. Wykonawca ten (dalej: „Odwołujący”) w dniu 

5 lutego 2019 r. w

niósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na tę czynność oraz 

na zaniechanie przyjęcia w trakcie weryfikacji ofert stanowiska wystawcy gwarancji wadialnej 

nr 31 1020 2629 0000 9596 0125 4192 tj.: Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. 

z  dnia  29  stycznia  2019  r.  w  zakresie  potwierdzenia  zachowania  elektronicznej  formy 

czynności prawnej. Wskazując na powyższe Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie 

art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp  oraz  art.  78

Kodeksu  cywilnego i  wniósł  o uwzględnienie 

odwołania  i  uznanie  prawidłowości  wniesienia  wadium  w  formie  elektronicznej,  a  w 

konsekwencji unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz o zwrot kosztów 

postępowania odwoławczego. 

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

podał,  iż  jego  oferta  była  najkorzystniejszą  w  postępowaniu,  jednakże  wskutek  jej 

niezasadnego  odrzucenia  przez  Zamawiającego  nie  może  być  uwzględniona  w  toku 

postępowania przetargowego, co skutkuje szkodą po jego stronie. Odwołujący podał, iż jest 

wiodącym  producentem  żerdzi  wirowanych  w  Polsce  i  odrzucenie  jego  oferty  jedynie  z 

przyczyny  kwestionowania  przez  Zamawiającego  poprawności  wystawienia  gwarancji 

wadialnej  przez  PKO  BP  S.A.  w  sytu

acji  potwierdzenia  przez  wystawcę  gwarancji  faktu  jej 

wystawienia  jest  nieuzasadnione.  Spółka  miała  zagwarantowane  moce  produkcyjne  na 

realizację  tego  kontraktu.  Jak  wynika  z  dotychczasowego  doświadczenia  kontrakt  zostałby 

zrealizowany bez żadnych problemów.  


W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podał, iż Zamawiający w dniu 28 stycznia 2019 r. 

zwrócił  się  do  niego  z  informacją  o  treści:  „podczas  weryfikowania  oferty  Wykonawcy 

napotkaliśmy  problem  z  weryfikacją  podpisu  elektronicznego  instytucji,  która  wystawiła 

gwarancję  wadialną.  W  chwili  obecnej,  zgodnie  z  załączonym  dokumentem,  nasze 

oprogramowanie nie widzi by załączony dokument został podpisany prawidłowo. (...) Wszelkie 

pozostałe  podpisy  (dokumentów  wystawionych  przez  Wykonawcę)  zostały  zweryfikowane 

poprawnie".  

Powyższe  wystąpienie  zostało  przekierowane  do  Wystawcy  gwarancji  wadialnej,  tj. 

Powszechnej  Kasy  Oszczędności  Spółka  Akcyjna  (dalej:  „Bank”)  z  prośbą  o  udzielenie 

wyjaśnień w sprawie. Pismem z dnia 29 stycznia 2019 r. Bank przekazał za pośrednictwem 

Odwołującego do Zamawiającego informację, iż oświadczenie w zakresie udzielenia gwarancji 

wadialnej  zostało  złożone  przez  osoby  upoważnione  w  imieniu  Banku  do  zaciągania 

zobowiązań i jest w całości skuteczne i wiążące dla Banku. Ponadto Bank wskazał, iż: „z uwagi 

na okoliczność, iż Zamawiający w pkt. 7.3 SIWZ postawił wymóg złożenia wadium w formie 

niepieniężnej  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

osoby upoważnionej (osób upoważnionych), do wystawienia przedmiotowej gwarancji doszło 

poprzez  złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  oraz  opatrzenie  składanego 

oświadczenia  woli  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Na  dokumencie  o  nazwie 

„Oryginał  e-gwarancja_PZP.pdf”  podpis  certyfikatem  kwalifikowanym  o  wskazanym  nr 

seryjnym  wydanym  przez  Krajową  Izbę  Rozliczeniową  S.A.  w  dniu  2019-01-24  o  godzinie 

08:04:14  złożyła  Pani  I.J.,  a  podpis  certyfikatem  kwalifikowanym  o  podanym  numerze, 

wydanym  przez  Krajową  Izbę  Rozliczeniową  S.A.  w  dniu  2019-01-24  o  godzinie  07:59:39 

złożyła Pani J. M. K.. Odwołujący stwierdził, iż zostało to potwierdzone w treści dokumentu 

gwarancji.  W  ocenia  Banku  skoro  nie  może  ulegać  wątpliwości,  iż  elektroniczna  forma 

czynności  prawnej  wymagana  przez  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  gwarancji  wadialnej 

została zachowana,  bo  spełnione zostały  przesłanki  opisane w  art.  78

  Kodeksu  cywilnego 

definiującego  elektroniczną  formę  czynności  prawnej,  to  przyjąć  trzeba,  że  zobowiązanie 

Gwaranta  jest  w  całości  skuteczne  i  wiążące.  Przeszkody  techniczne  w  odczytaniu  wyżej 

oznaczonych podpisów, nie mogą prowadzić do wniosku, iż Bank nie złożył oświadczenia woli 

odpowiadającego znamionom ustawowym z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe,  tj.  gwarancji  bankowej.  Skoro  w  nauce  prawa  wskazuje 

się jednoznacznie,  iż  do 

zachowania  elektronicznej  formy  czynności  prawnej  wymagane  jest  spełnienie  dwóch 

przesłanek: złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie składanego 

oświadczenia  woli  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  (por.  A.  Brzozowski  w: 

Komentarz do Kodeksu Cywilnego, LEGALIS, teza 2 do art. 78

k.c.), to w niniejszej sprawie 


trzeba przyjąć, iż obydwie te przesłanki wystąpiły, na co wskazują załączane dowody i opisane 

wyżej okoliczności.  

Następnie  Odwołujący  podał,  iż  ww.  pismo  Banku  zostało  przekazane  Zamawiającemu 

pocztą  elektroniczną  dnia  29  stycznia  2019  r.  na  adres  wskazany  w  SIWZ  do  komunikacji. 

Pomimo  przesłania ww. odpowiedzi  Banku,  Zamawiający  odrzucił  jego  ofertę  na  podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pz

p,  zarzucając,  iż  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy. Uzasadniając decyzję, Zamawiający wskazał, iż „napotkał 

problem przy weryfikacji podpisu dokumentu wytworzonego przez Bank PKO BP, (...) złożony 

w  formacie  *.pdf  d

okument  (...)  nie  zdradzał  cech  dokumentu  opatrzonego  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym  osoby  upoważnionej.  (...)  W  trakcie  weryfikacji  podpisu 

elektronicznego  dostępnymi  Zamawiającemu  programami  (...)  uzyskiwał  komunikaty,  iż  plik 

nie zawiera podpisów. Odwołujący zwrócił uwagę, iż w dokumencie gwarancji przekazanym 

Zamawiającemu jako załącznik do oferty informacje o podpisaniu gwarancji, ze wskazaniem 

imienia  i  nazwiska  oraz  numeru  certyfikatu  wraz  ze  wskazaniem  instytucji  wydającej 

certyfikaty, były zamieszczone w tym dokumencie, co zostało przytoczone w treści informacji 

Banku skierowanej do Zamawiającego. 

Odwołujący  podniósł,  iż  w  związku  z  odrzuceniem  jego  oferty  wystąpił  do  Banku  o 

wyjaśnienie  kwestii  weryfikacji  złożonych  podpisów.  W  odpowiedzi  Bank  pismem  z  dnia  5 

lutego  2019  r.  wskazał:  „w  odpowiedzi  na  Państwo  pismo  z  dnia  31  stycznia  2019  r. 

dotyczącego  informacji  o  odrzuceniu  przez  ENEA  Operator  Sp.  z  o.o.  (Zamawiający, 

Beneficjent Gwarancji) oferty złożonej przez Strunobet-Migacz Sp. z o.o. w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  w  trybie  przetargu  niegraniczonego, 

którego przedmiotem jest Dostawa żerdzi strunobetonowych wirowanych i żelbetowych oraz 

elementów  prefabrykowanych  ustojowych  dla  potrzeb  ENEA  Operator  Sp.  z  o,  o.  - 

RPUZ/P/1395/2018/OL/LZ oraz wniosku o wskazanie narzędzia (programu) umożliwiającego 

poprawną weryfikację złożonych podpisów informujemy, iż Bank jako gwarant jest związany 

oświadczeniem, w którym zobowiązał się do wypłaty na rzecz Beneficjenta gwarancji sumy 

gwarancyjnej podanej w liście gwarancyjnym nr 31 1020 2629 0000 9596 0125 4192 z dnia 

24 stycznia 2019 roku, we wszystkich przypadkach w nim opisanych. Podpisy elektroniczne 

złożone na gwarancji wadialnej spełniają wszystkie wymogi zachowania formy elektronicznej 

czynności prawnej (art. 78 z indeksem 1 k.c.), co czyni gwarancję ważną i w pełni skuteczną.” 

Bank  jednocześnie  wskazał,  iż  „z  przyczyn  technicznych  brak  jest  możliwości  dostarczenia 

narzędzi  służących  do  weryfikacji  złożonych  pod  gwarancją  podpisów”.  W  świetle 

powyższego, w ocenie Odwołującego, brak było podstaw do odrzucenia jego oferty albowiem 

przedłożona  gwarancja  wadialna  spełnia  warunki  SIWZ,  nadto  opatrzona  była  podpisem 

kwalifikowanym  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentacji  Banku,  uwidocznione  w  treści 


dokumentu gwarancji, tj. Panią J. M. K. oraz I. J.. Czynność powyższa została potwierdzona 

oświadczeniem Banku z dnia 29 stycznia 2019 r. ze wskazaniem, że zobowiązanie Gwaranta 

wynikające z udzielonej gwarancji jest w całości skuteczne i wiążące. 

Do odwołania zostały m.in. dołączone: wydruk gwarancji bankowej nr 31 1020 2629 0000 

9596 0125 4192 Banku PKO BP S.A z dnia 24 stycznia 2019 r., pismo Banku PKO BP S.A, z 

dnia 29.01.2019 r., pismo Banku PKO BP S.A, z dnia 5 lutego 2019 r. 

Pismem  złożonym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  lutego  2019  r.  

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 

ZPUE  S.A.  z  siedzibą  we Włoszczowej,  który  następnie  w  piśmie  z  dnia  18  lutego  2019  r. 

złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lutego 2019 r. przedstawił swoje 

stanowisko w sprawie, podnosząc m.in., iż w jego ocenie Zamawiający prawidłowo dokonał 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego, przyjmując za podstawę prawną art. 89 ust. 1 pkt 

7b ustawy Pzp tj. niewniesienie wymaganego wadium lub nieprawidłowe jego wniesienie.  

Wykonawca  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  podniósł,  iż  Odwołujący  wniósł 

wadium  w  formie  gwarancji  bankowej,  w  postaci  elektronicznej,  p

rzesyłając  je  do 

Zamawiającego wraz z ofertą. W Rozdziale I pkt 7 SIWZ Zamawiający zastrzegł, iż wadium w 

formie  niepieniężnej  winno  być  wniesione  w  oryginale,  w  postaci  elektronicznej,  opatrzone 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  osoby/osób  upoważnionych  do  wystawienia 

dokumentu wadium. Wadialna gwarancja bankowa Odwołującego w/w wymogów nie spełnia, 

bowiem  nie  została  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Na  poparcie 

powyższego,  Wykonawca  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodu  w  postaci  eksperymentu 

procesowego polegającego na weryfikacji na komputerze składu orzekającego KIO bankowej 

gwarancji  wadialnej  złożonej  wraz  z  ofertą  Odwołującego,  przy  pomocy  oprogramowania 

któregokolwiek z dostawców usług zaufania, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o 

usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.), 

na  okoliczność  braku  możliwości  dokonania  walidacji  podpisu  ww.  plików  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz 

uchylającego  dyrektywę  1999/93/WE  (Dz.  Urz.  UE.  seria  L  2014  r.  Nr  257,  s.73,  dalej 

Rozporządzenie elDAS).  

W ocenie  ZPUE  S.A.  brak  podpisu  elektronicznego  na  dokumencie  gwarancji  wadialnej 

przesądza  o  nieskuteczności  zabezpieczenia  oferty  wadium  i  tym  samym  implikuje 

bezwzględną  konieczność  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  bowiem  wadium  nie  zostało 

wniesione  w  sposób  prawidłowy.  Irrelewantne  dla  prawidłowości  wniesienia  wadium  w 


postępowaniu  jest  oświadczenie  gwaranta  o  podpisaniu  dokumentu,  bowiem  to  na 

Zamawiającym  ciąży  obowiązek  walidacji  podpisu  elektronicznego,  który  nie  może  być 

zastąpiony złożeniem oświadczenia przez wystawcę gwarancji.  

Zgodnie z  definicją z  art.  3 pkt  14  i  15  Rozporządzenia elDAS,  kwalifikowany  certyfikat 

podpisu  elektronicznego  to  poświadczenie  elektroniczne,  które  przyporządkowuje  dane 

służące do walidacji podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię 

i nazwisko lub pseudonim tej osoby, wydane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, 

spełniające  wymagania  określone  w  Załączniku  I  do  Rozporządzenia  elDAS.  Walidacja 

podpisu  elektronicznego  jest  więc  obligatoryjnym  elementem  składowym  kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. Mając powyższe na uwadze, podpis elektroniczny można uznać za 

prawidłowo złożony tylko wówczas, gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego 

ważność. Proces weryfikacji podpisu elektronicznego reguluje art. 32 ust. 1 Rozporządzenia 

elDAS.  Zamawiający,  będący  w  tym  przypadku  stroną  ufającą,  potwierdza  ważność 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod warunkiem że: 

a) 

certyfikat, który towarzyszy podpisowi, był w momencie składania podpisu kwalifikowanym 

certyfikatem podpisu elektronicznego zgodnym z załącznikiem I; 

b) 

kwalifikowany certyfikat został wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i 

był ważny w momencie składania podpisu; 

c) 

dane służące do walidacji podpisu odpowiadają danym dostarczonym stronie ufającej; 

d) 

unikalny zestaw danych reprezentujących podpisującego umieszczony w certyfikacie jest 

prawidłowo dostarczony stronie ufającej; 

e) 

jeżeli  w  momencie  składania  podpisu  użyty  został  pseudonim,  zostaje  to  wyraźnie 

wskazane stron

ie ufającej; 

f) 

podpis elektroniczny został złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania 

podpisu elektronicznego; 

g) 

integralność podpisanych danych nie została naruszona; 

h) 

wymogi  przewidziane  w  art.  26  Rozporządzenia  elDAS  zostały  spełnione  w  momencie 

składania podpisu. 

Walidacja podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 32 ust. 2 Rozporządzenia elDAS, winna 

zostać  dokonana  przez  system,  który  zapewnia  prawidłowy  wynik  procesu  walidacji  i 

umożliwia wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Zamawiający, aby 

dokonać  walidacji  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  musi  korzystać  z  usług 

kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, który zapewnia walidację zgodnie z art. 32 ust. 1 

rozporządzenia elDAS, oraz umożliwia stronom ufającym uzyskanie wyniku procesu walidacji 


w  sposób  automatyczny,  wiarygodny  i  skuteczny.  Żadne  oświadczenie  gwaranta  nie  może 

zastąpić  procesu  walidacji  przeprowadzonego  przez  Zamawiającego.  Jeżeli  dany  podpis 

elektroniczny zostaje użyty w taki sposób, że nie jest możliwe dokonanie jego walidacji, a przy 

sprawdzaniu pojawia się komunikat, że dokument podpisów nie zawiera, jego uwierzytelnienie 

nie  jest  możliwe,  to  nie  można  w  ogóle  mówić  o  podpisaniu  dokumentu  przy  pomocy 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

co z kolei przesądza o nieprawidłowości wniesienia 

wadium i nieważności oferty. 

Wykonawca podniósł, iż wszystkie przeprowadzone próby walidacji podpisu zawartego 

w gwarancji bankowej w aplikacjach dedykowanych, dostarczanych przez dostawców usług 

zaufania 

Szafir  (dostawca  usługi  zaufania:  KIR),  aplikacji  ProCertum  smartsign  (dostawca 

usługi zaufania: Assecco Data Systems S.A.), aplikacji Cencert Pem-Heart (dostawca usługi 

zaufania:  ENIGMA  Systemy  Ochrony  Informacji  Sp.  z  o.o.),  oraz  przez  stronę 

www.weryfik

acjapodpisu.pl udostępnioną przez dostawcę usługi zaufania Madcom S.A dały 

rezultat negatywny, uniemożliwiający zweryfikowanie złożonego podpisu i potwierdzenie, że 

złożony  przez  Wykonawcę  podpis  jest  ważny  i  można  go  uznać  za  kwalifikowany  podpis 

elektron

iczny.  Regulacje  dotyczące  zabezpieczenia  wadialnego,  będącego  gwarancją 

bankową, zawiera ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1876 ze zm.), (dalej: p.b). Udzielenie i potwierdzanie gwarancji bankowych stanowi czynność 

ban

kową (art. 5 ust 1 pkt 4 p.b.), zaś oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności 

bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej (art. 7 ust. 1 p.b.). 

W podsumowaniu  wykonawca ZPUE  S.A.  wskazał,  iż  ustawa dopuszcza możliwość 

złożenia przez wykonawcę gwarancji bankowej w postaci elektronicznej. Powyższe oznacza, 

że jedynymi  akceptowalnymi formami  bankowych gwarancji  wadialnych jest forma  pisemna 

lub  elektroniczna  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Bez  znaczenia  w 

przedmiotowej spra

wie jest kto popełnił błąd i czy za zaistniałą nieprawidłowość odpowiada 

pracownik banku czy Odwołujący. Wyłączna odpowiedzialność za nieprawidłowość wadium w 

takim przypadku spoczywa na Odwołującym. Ponadto Odwołujący do wniesionego odwołania 

nie załączył, poza cytowanym stanowiskiem Banku, żadnych dowodów w postaci wydruków 

lub  screenów,  potwierdzających  prawidłowość  wniesienia  podpisu.  Nadrukowane  na 

dokument  potwierdzenie  z  numerem  certyfikatu  nie  jest  żadnym  dowodem  prawidłowości 

złożenia podpisu. 

Na  p

osiedzeniu  w  dniu  19  lutego  2019  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie 

wnosząc o jego oddalenie w całości.  

W  uzasadnieniu  swojego  stanowiska  Zamawiający  podał  m.in.,  iż  bezspornym  jest,  że 

Zamawiający  w  pkt.  7  Rozdziału  ISIWZ  postawił  wymóg  złożenia  wadium  w  wysokości 


150.000,00  zł  w  jednej  z  kilku  dopuszczonych  w  SIWZ  form,  wśród  których  była  również 

gwarancja  bankowa  jako  forma  niepieniężna,  która  powinna  być  wniesiona  w  oryginale  w 

postaci elektronicznej wraz z opatrzeniem jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

upoważnionej  (osób  upoważnionych).  Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  złożył  ofertę  w 

całości w formie elektronicznej, w załączeniu której przedłożył również gwarancję bankową nr 

31  1020  2629  0000  9596  0125  4192,  udzieloną  na  rzecz  Beneficjenta  (Zamawiającego). 

Podjęta bezzwłocznie przez Zamawiającego weryfikacja złożonej oferty w pierwszej kolejności 

polegała  (podobnie  jak  w  przypadku  oferty  złożonej  w  formie  pisemnej  tak  zwykłej  jak  i 

kwalifikowanej)  na  ocenie  poprawności  złożenia  oświadczenia  woli  w  analizowanym 

przypadku  w  postaci  podpisu  elektronicznego.  W  wyniku  powyższego,  Zamawiający  z 

wykorzystaniem  specjalistycznego  oprogramowania  dokonał  ustalenia  prowadzącego  do 

jednoznacznego  wniosku,  że  dokumenty  wytworzone  przez  Odwołującego  posiadały  cechy 

dokumentów  złożonych  w  formie  elektronicznej  prawidłowo  podpisanych  z  wykorzystaniem 

podpisów  kwalifikowanych  przez  uprawnione  osoby  działające  po  stronie  Odwołującego. 

Inaczej  było  w  przypadku  weryfikacji  skuteczności  podpisu  złożonego  zabezpieczenia 

niepieniężnego  w  postaci  ww.  gwarancji  bankowej.  Stosując  dostępne  oprogramowania  w 

postaci: Szafir (KIR), Aplikację proCentrum SmartSign (Asseco Data Systems S.A.), Adobe 

Acrobat 

Reader, 

jak 

również 

wykorzystując 

stronę 

internetową 

adresie: 

www.weryfikacjapodpisu.pl, Zamawiający każdorazowo uzyskiwał jednoznaczny komunikat o 

stałej treści iż „plik nie zawiera popisów". Na dowód swoich twierdzeń Zamawiający załączył 

zrzut z ekranu komputera komunikatu: proCentrum SmartSign - weryfikowanie; zrzut z ekranu 

komputera komunikatu ze strony internetowej o adresie: www.weryfikacjapodpisu.pl oraz zrzut 

z  ekranu  komputera  komunikatu  „Wskazany  plik  nie  zawiera  podpisu".  Zamawiający 

zaznaczył, iż w przypadku uznania, że powyższe dowody nie są wystarczające do wykazania 

stanowiska Zamawiającego w sprawie, za konieczne i uzasadnione, w ocenie Zamawiającego, 

byłoby  przeprowadzenie  bezpośredniego  dowodu  przed  składem  orzekającym  KIO  na 

okoliczność weryfikacji złożenia przez Gwaranta na zlecenie Odwołującego elektronicznego 

podpisu kwalifikowanego pod ustanowioną Gwarancją bankową zabezpieczającą wnoszone 

wadium oferty z wykorzystaniem wybranego oprogramowania. 

W ocenie Zamawiającego uprawnione jest stanowisko, że złożona oferta nie spełniała 

żądanego  wymogu  złożenia  wadium,  bowiem  nie  doszło  do  złożenia  oświadczenia  woli  w 

postaci  elektronicznej  wraz  z  opatrzeniem  składanego  oświadczenia  woli  kwalifikowanymi 

podpisami elektronicznymi dwóch osób działających w imieniu i na rzecz Gwaranta. Wobec 

powyższego Zamawiający był zobowiązany do zastosowania jedynego rozwiązania formalno 

prawnego  jakim  było  odrzucenie  Oferty  Odwołującego,  co  czyni  wniesione  Odwołanie  

bezpodstawnym i nieuzasadnionym. Zamawiający stwierdził również, iż mając na względzie 


powyższe okoliczności formalne, bez znaczenia pozostaje podnoszony przez Odwołującego 

fakt, że złożona przez niego Oferta była najkorzystniejsza, a na skutek jej odrzucenia przez 

Zamawiającego nie może być uwzględniona w toku postępowania przetargowego. Odwołujący 

n

ie przedłożył bowiem żadnego dowodu na zasadniczą okoliczność związaną z odrzuceniem 

jego  oferty,  który  wskazywałby,  że  złożona  gwarancja  bankowa  została  podpisana 

wymaganym podpisem elektronicznym. Za taki, w ocenie Zamawiającego, nie można uznać 

komunika

tu  w  formacie  .pdf,  który  może  być  dowolnie  umieszczany  w  tekście,  wobec 

możliwości jego kopiowania, podobnie jak przedłożonego pisemnego Oświadczenia Banku z 

dnia 29 stycznia 2019 roku, stanowiącego w istocie potwierdzenie czynności prawnej w formie, 

która  nie  jest  dopuszczalna  wobec  wymagań  jednoznacznie  sformułowanych  przez 

Zamawiającego w znanych i zaakceptowanych przez Odwołującego postanowieniach SIWZ. 

Zamawiający podkreślił przy tym, że ciężar dowodu spoczywa na Odwołującym, o ile nie jest 

to dowód na brak rażąco niskiej ceny. Tym samym zgodnie z art. 6 kc to Odwołujący, jeśli ma 

wolę  wykazania,  że  doręczono  Zamawiającemu  gwarancję  bankową  podpisaną  podpisem 

kwalifikowanym musi przedstawić dowód w tym zakresie. Na poparcie swojego stanowiska w 

tym zak

resie Zamawiający przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 marca 2018 

roku,  sygn.  akt:  KIO  393/18,  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  XIX  Wydział 

Gospodarczy  Odwoławczy  z  dnia  19  marca  2008  r.  sygn.  akt  XIX  Ga  92/08,  wyrok  Sądu 

Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 8 kwietnia 2008 roku, sygn. 

akt V Ca 571/08. 

Zamawiający  zauważył,  iż  z  wyżej  wskazanych względów  o charakterze formalnym, 

wynikającym  z  treści  zasad  rangi  ustawowej  rządzących  postępowaniem  o  zamówienia 

publiczne 

Zamawiający nie może zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego podniesionym w 

odwołaniu o następującej treści: „Odwołujący jest wiodącym producentem żerdzi wirowanych 

w Polsce i odrzucenie naszej oferty jedynie z przyczyny kwestionowania przez Zamawiającego 

poprawności wystawienia gwarancji wadialnej przez PKO BP S. A. w sytuacji potwierdzenia 

przez  wystawce  gwarancji  faktu  jej  wystawienia  jest  nieuzasadnione.",  podkreślając,  iż 

podstawą  odrzucenia  oferty  nie  jest  „jedynie  kwestionowanie  poprawności  wystawienia 

przedmiotowej gwarancji tylko nieskuteczne złożenie oświadczeń w przedmiocie ustanowienia 

przedmiotowej  gwarancji  przez  należycie  umocowanych  przedstawicieli  Gwaranta. 

Potwierdzenie  mocą  następczego  oświadczenia  woli  przez  przedstawicieli  wystawcy 

gwar

ancji faktu jej wystawienia nie może skutkować konwalidacją czynności prawnej, czego 

skutkiem  byłoby  uznanie  oferty  Odwołującego  za  prawidłowo  i  skutecznie  złożoną.  W  tym 

kontekście,  bez  znaczenia  jest  wskazywanie  podmiotu  odpowiedzialnego  zaniechania 

praw

idłowego opatrzenia podpisem kwalifikowanym przedmiotowej gwarancji, bowiem oferta 

została złożona przez Odwołującego i podpisana przez osoby jego reprezentujące. 


Po zapoznaniu się z treścią dokumentacji postępowania ogłoszenia o zamówieniu 

oraz  SIWZ,  a  ta

kże  materiałem  dowodowym  zgromadzonym  w  sprawie,  po 

przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu stanowisk stron i uczestnika postępowania, 

który  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego , Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej  wysokości  został 

wniesiony w ustawowym terminie. N

ie została wypełniona żadna z przesłanek, skutkujących 

jego odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp 

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym 

postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona  materialnoprawna 

przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  zainteresowany 

pozyska

niem zamówienia i w tym celu złożył ofertę. W przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania mógłby zatem liczyć na udzielenie zamówienia. 

Wykonawca zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego:  ZPUE  S.A.  z  siedzibą  we  Włoszczowej  (dalej  również:  „Przystępujący”) 

wypełnił wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, iż wykonawca 

może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia 

otrzymania  od  zamawiającego  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje  i 

interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Wykonawcy, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami  postępowania 

odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w  tym,  aby  odwołanie  zostało  rozstrzygnięte  na  korzyść 

jednej  ze  stron. 

W  związku  z  powyższym  ww.  wykonawca  skutecznie  przystąpił  do 

postępowania odwoławczego, stając się jego uczestnikiem. 

Izba  postanowiła  dopuścić  dokumentację  postępowania  oraz  złożone  do  akt  sprawy 

dowody, w tym załączone do odwołania: gwarancję bankową nr 31 1020 2629 0000 9596 0125 

4192 z dnia 24 stycznia 2019 r. oraz pisma Banku PKO BP S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r. i 5 

lutego 2019 r., a także załączone do odpowiedzi  na odwołanie zrzuty z ekranu, obrazujące 

wynik weryfikacji podpisów gwarancji. 

Uznając,  iż  materiał  dowodowy  zgromadzony  w  sprawie  pozwala  na  merytoryczne 

rozpatrzenie  odwołania,  a  okoliczność  braku  pozytywnej  walidacji  podpisów  na  gwarancji 

wadialnej,  złożonej  przez  Odwołującego  nie  jest  sporna,  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  o 

przeprowadzenie  dowodu  z  eksperymentu,  uznając,  że  jego  przeprowadzenie  nie  jest 

konieczne i spowodowałoby zwłokę w postępowaniu. 

Następnie Izba ustaliła: 


Z  pkt  1  SIWZ  wynika,  iż  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcami,  w 

szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż  oferty),  zawiadomień  oraz 

przekazywanie  informacji,  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem  dedykowanego 

formularza  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal  (Formularz  do 

komunikacji).  Zostało  wskazane,  iż  wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i 

odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji  przekazywanych  przy  ich  użyciu  opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z 

miniPortalu  oraz  Regulaminie  ePUAP.  Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub 

elektroniczne  kopie  dokumentów  lub  oświadczeń  składane  są  przez  Wykonawcę  za 

pośrednictwem  Formularza  do  komunikacji  jako  załączniki.  Sposób  sporządzenia 

dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub 

oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 

Stosownie  do  postanowień  pkt  7  SIWZ  Zamawiający  wymagał  wniesienia  wadium  w 

wysokości:  150.000,00  PLN,  zaznaczając,  iż  może  być  wnoszone  w  jednej  lub  kilku 

wskazanych formach, w tym  

gwarancjach bankowych. W pkt. 7. 3 SIWZ zostało zaznaczone, 

że  wadium  w  formie  niepieniężnej  wystawione  na  potrzeby  postępowania  powinno  być 

wniesione  w  oryginale  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  osoby  upoważnionej  (osób  upoważnionych)  do  wystawienia  dokumentu 

wadium.  Szczegółowe  warunki  dotyczące  komunikacji  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej, określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

(Dz.U. 2017 poz. 1320 zm. Dz.U. 2018 poz. 1991).  

SIWZ zawiera również postanowienia dotyczące wymaganej treści gwarancji, wskazując, 

iż  musi  z  niej  w  szczególności  jednoznacznie  wynikać:  zobowiązanie  gwaranta  (banku, 

zakładu  ubezpieczeń)  do  zapłaty  całej  kwoty  wadium  nieodwołalnie  i  bezwarunkowo  na 

pierwsze  żądanie  zamawiającego  (beneficjenta  gwarancji),  zawierające  oświadczenie,  że 

zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych 

okoliczności, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą  oraz  miejsce  i  termin  zwrotu  gwarancji.  W  pkt  7.12  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  iż 


zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana: 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,  nie  wni

ósł  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  zawarcie 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po 

stronie  wykonawcy  oraz  w  sytuacji  określonej  art.  46  ust  4a)  ustawy  Pzp,  zamieszczając 

uwagę,  aby  wykonawcy, którzy  wniosą  wadium  w  innej  formie  niż  pieniądz,  zwrócili  uwagę 

wystawcy na zmianę treści art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  

Z  zawiadomienia  Zamawiającego  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  z  dnia  30  stycznia 

2019 r. wynika, iż nastąpiło to na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, tj. z uwagi na 

fakt,  iż  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy.  W 

uzasadnieniu faktycznym tej czynności Zamawiający wskazał m.in., iż Odwołujący złożył ofertę 

w  formie  elektronicznej  w  wyznaczo

nym  przez  Zamawiającego  terminie.  Jednym  z 

załączonych do oferty dokumentów była gwarancja bankowa Banku PKO BP S.A. („Bank”) nr 

31  1020  2629  0000 9596 0125  4192 mająca stanowić  potwierdzenie wniesienia wadium  w 

postaci  niepieniężnej.  Zamawiający  napotkał  problem  przy  weryfikacji  podpisu  tego 

dokumentu, który został złożony w formacie *.pdf, stwierdzając, iż poza przedstawionymi w 

piśmie komunikatami wpisanymi poniżej właściwej treści gwarancji, nie zdradzała ona cech 

dokumentu  opatrzonego  kwalifikowanym  po

dpisem  elektronicznym  osoby  upoważnionej. W 

trakcie weryfikacji podpisu elektronicznego dostępnymi Zamawiającemu programami (Szafir 

weryfikująca  1.0,  Szafir  2.0.0,  ProCentrum  SmartSign,  Adobe  Acrobat  Reader  oraz  strona 

internetowa  weryfikujpodpis.pl)  Zamaw

iający  uzyskiwał  komunikaty,  iż  „plik  nie  zawiera 

podpisów”. 

Zamawiający stwierdził, że nie mógł także uznać towarzyszących gwarancji komunikatów 

dotyczących  podpisu  gwarancji  za  wystarczające  z  uwagi  na  to,  iż  można  je  swobodnie 

kopiować  i  wklejać  do  każdego  dokumentu,  co  pokazuje  choćby  jego  pismo. W  związku  z 

powyższym  Zamawiający  uznał,  iż  dokument  potwierdzający  wniesienie  wadium  w  formie 

niepieniężnej  został  przez  Wykonawcę  złożony  wadliwie,  co  skutkuje  to  koniecznością 

odrzucenia oferty Odwołującego. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Nie potwierdziły się bowiem zarzuty odwołania, 

których zakresem, stosownie do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba jest związana.  

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium 

nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żąda 

wniesienia  wadium.  Zgodnie  z  art. 

§  1  Kodeksu  cywilnego  do  zachowania  elektronicznej 

formy  czynności  prawnej  wystarcza  złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i 


opatrzenie  go  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym

.  §  2  tego  przepisu  stanowi,  iż 

oświadczenie  woli  złożone  w  formie  elektronicznej  jest  równoważne  z  oświadczeniem  woli 

złożonym w formie pisemnej. 

W  analizowan

ym  postępowaniu  Zamawiający  żądał  wniesienia  wadium.  Wadium  mogło 

być wniesione m.in. w gwarancjach bankowych, przy czym w takim przypadku powinno być 

wniesione  w  oryginale  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  osoby  up

oważnionej  (osób  upoważnionych)  do  wystawienia  dokumentu 

wadium.  

Jak wynika z ustaleń Izby Odwołujący złożył ofertę w formie elektronicznej w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Do oferty została dołączona gwarancja bankowa Banku PKO 

BP S.A. nr 31 1

020 2629 0000 9596 0125 4192 z dnia 24 stycznia 2019 r. Towarzyszyły jej 

informacje, zamieszczone na kolejnych stronach tj. 2 i 3, oznaczonych nr 1/1 każda, o treści 

wskazującej na podpisanie dokumentu „Oryginał e-gwarancja_PZP.pdf” przez panią J. M. K. 

(s

tr. 2) oraz panią I. J. (str. 3) certyfikatem kwalifikowanym o podanym numerze seryjnym w 

dniu 24 stycznia 2019 r., które to informacje, co potwierdza pismo Zamawiającego z dnia 30 

stycznia 2019 r. zawiadamiające o odrzuceniu oferty Odwołującego, czemu Odwołujący nie 

zaprzeczył,  można  swobodnie  kopiować  i  wklejać  do  każdego  dokumentu.  Okoliczności  te 

należy zatem uznać za niesporne pomiędzy stronami.  

Nie jest także sporne, że przy weryfikacji podpisu dokumentu wytworzonego przez Bank, 

złożonego  w  formacie  pdf.  nie  zdradzał  on  cech  dokumentu  opatrzonego  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym  osoby  upoważnionej.  Zauważenia  przy  tym  wymaga,  iż  według 

oświadczenia Odwołującego, złożonego na rozprawie, otrzymał on z Banku jeden plik, który 

następnie bez dokonywania w nim modyfikacji przesłał do Zamawiającego. Dokument ten w 

ocenie Odwołującego został opatrzony wewnętrznymi podpisami elektronicznymi, a złożenie 

tych  podpisów  zostało  uwierzytelnione  na  jego  kolejnych  stronach.  Odwołujący  nie 

zakwestionował stanowiska Zamawiającego i Przystępującego, z których wynika, że podczas 

weryfikacji podpisu programami Szafir weryfikująca 1.0, Szafir 2.0.0, ProCentrum SmartSign, 

Adobe  Acrobat  Reader  oraz  strona  internetowa  weryfikacjapodpisu.pl,  uzyskiwane  są 

komunikaty,  iż  „plik  nie  zawiera  podpisów”,  pomimo,  iż  Zamawiający  do  odpowiedzi  na 

odwołanie  załączył  wyniki  weryfikacji  przy  wykorzystaniu  ProCentrum  SmartSign,  strony 

internetowej  weryfikacjapodpisu.pl  oraz  Adobe  Acrobat  Reader,  wskazujące  na  brak 

potwierdzenia,  iż  dokument  został  podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

osoby/osób  upoważnionej/ych  do  jego  wystawienia  w  imieniu  Banku.    Odwołujący  nie  

przedstawił przeciwdowodów w tym zakresie,  poddał jedynie w wątpliwość zakres czynności 

Zamawiającego dotyczących weryfikacji złożonego pod dokumentem podpisu.  


Sporna  jest  natomiast  kwestia  podniesiona  w  odwołaniu,  a  dotycząca  oceny  złożonego 

przez  Bank  pisma  z  dnia  29  stycznia  2019  r.,  jak  również  podkreślana  na  rozprawie  przez 

Odwołującego  kwestia  zakresu  weryfikacji  przez  Zamawiającego  podpisu  elektronicznego. 

Jak na rozprawie stwierdził sam Odwołujący, w jego ocenie przedmiot sporu sprowadza się 

do tego, w jakim zakresie Zamawiający winien dokonywać weryfikacji podpisu złożonego na 

dokumencie gwarancji i czy w w

yniku takiego procesu może dojść do odrzucenia oferty.  

Według  stanowiska  Odwołującego  brak  pozytywnej  weryfikacji  podpisu  nie  skutkuje 

odrzuceniem jego oferty, tym bardziej, że pismo Banku z dnia 29 stycznia 2019 r. potwierdza 

treść gwarancji i złożonych pod nią podpisów, przy czym, zdaniem Odwołującego pismo to nie 

stanowi  zmiany  formy  z  elektronicznej  na  pisemną,  lecz  stanowi  potwierdzenie  złożonych 

podpisów  elektronicznych  na  gwarancji  złożonej  przez  Odwołującego.  Natomiast  ze 

stanowiska  prezentowanego 

przez  Zamawiającego  wynika,  że  jest  on  uprawniony  do 

weryfikacji  podpisu  elektronicznego,  w  celu  ustalenia  czy  wadium  zostało  skutecznie 

wniesione,  a  ww.  pismo  Banku  pozostaje  bez  wpływu  na  ocenę  prawidłowości  złożonego 

przez Odwołującego wadium. 

Izba  nie 

podziela  stanowiska  Odwołującego.  Pozostaje  ono  bowiem  w  sprzeczności  z 

wymogami  jednoznacznie  określonymi  w  SIWZ,  która  dla  wadium  w  formie  gwarancji 

bankowej  wyraźnie  wymagała  złożenia  dokumentu  gwarancji  w  oryginale  w  postaci 

elektronicznej  opatrzonej  k

walifikowanym  podpisem  elektronicznym  osoby  upoważnionej 

(osób upoważnionych) do wystawienia takiego dokumentu, jak również nie znajduje oparcia w 

obowiązujących przepisach prawa. 

 Zgodnie  z  art.  78

§  1  k.c.  do  zachowania  elektronicznej  formy  czynności  prawnej 

konieczne są dwa elementy. Po pierwsze, złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej, 

po  drugie,  opatrzenie  takiego  oświadczenia  woli  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Oznacza  to,  że  opatrzenie  gwarancji  bankowej  składanej  w  przedmiotowym  postępowaniu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym było niezbędne dla stwierdzenia prawidłowości jej 

złożenia.

Zgodnie  z  art.  14  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  września  2016  r.  o  usługach  zaufania  oraz 

identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. poz. 1579 ze zm.), która służy stosowaniu rozporządzenia 

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie 

identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na 

r

ynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.UE L 257 z 28.08.2014 

r.,  str.  73  - 

Rozporządzenie  eIDAS)  kwalifikowany  dostawca  usług  zaufania,  wydając 

kwalifikowany  certyfikat  podpisu  elektronicznego,  jest  obowiązany  uzyskać  od  osoby 

ubie

gającej  się  o  certyfikat  potwierdzenie  przyporządkowania  do  niej  danych  służących  do 


weryfikacji podpisu elektronicznego, które są zawarte w wydanym certyfikacie. Stosownie do 

art. 18 ust. 1 i 2 tej ustawy podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za 

pomocą  certyfikatu  wywołują  skutki  prawne,  jeżeli  zostały  złożone  w  okresie  ważności 

certyfikatu, natomiast złożone w okresie zawieszenia certyfikatu wykorzystywanego do jego 

weryfikacji  nie  wywołują  skutków  prawnych.  Informacja  o  zawieszeniu  certyfikatu  jest 

udostępniana w ramach usługi informowania o statusie certyfikatu.  

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia eIDAS „kwalifikowany 

podpis  elektroniczny”  oznacza  zaawansowany  podpis  elektroniczny,  który  jest  składany  za 

pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się 

na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 

Zgodnie natomiast z pkt 14 „certyfikat 

podpisu  elektronicznego”  oznacza  poświadczenie  elektroniczne,  które  przyporządkowuje 

dane służące do walidacji podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej 

imię  i  nazwisko  lub  pseudonim  tej  osoby,  zaś  zgodnie  natomiast  z  pkt  15  „kwalifikowany 

certyfikat  podpisu  elektronicznego”  oznacza  certyfikat  podpisu  elektronicznego,  który  jest 

wydawany  przez  kwalifikowanego  dostawcę  usług  zaufania  i  spełnia  wymogi  określone  w 

załączniku I.   

Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  Rozporządzenia  elDAS  kwalifikowaną  usługę  walidacji 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych świadczy wyłącznie kwalifikowany dostawca usług 

zaufania,  który:  zapewnia  walidację  zgodnie  z  art.  32  ust.  1  Rozporządzenia  elDAS 

(przywołanym  powyżej  w  stanowisku  Przystępującego)  oraz  umożliwia  stronom  ufającym 

otrzymanie  wyniku  procesu  walidacji  w  automatycz

ny,  wiarygodny  i  skuteczny  sposób  oraz 

przy  użyciu  zaawansowanego  podpisu  elektronicznego  lub  zaawansowanej  pieczęci 

elektronicznej dostawcy kwalifikowanej usługi walidacji.  

Powyższe  wskazuje,  że  dla  uznania,  iż  dokument  został  opatrzony  kwalifikowanym 

po

dpisem  elektronicznym,  Zamawiający,  jako  osoba  ufająca,  powinien  mieć  możliwość 

dokonania  walidacji  podpisu  za  pośrednictwem  kwalifikowanego  dostawcy  usług  zaufania, 

który  jest  wpisany  do  rejestru,  bowiem  stosownie  do  art.  32  ust.  2  Rozporządzenia  elDAS 

za

pewnia to prawidłowy  wynik procesu walidacji i umożliwia wykrycie wszelkich problemów 

związanych z bezpieczeństwem.  

Kwalifikowany p

odpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas, 

gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność. Oznacza to, iż negatywny 

wynik  takiej  weryfikacji  dokumentu  gwarancji  złożonej  przez  Odwołującego,  potwierdzony 

załączonymi  do  odpowiedzi  na  odwołanie  „zrzutami”  z  ekranu,  którym  Odwołujący  nie 

przedstawił przeciwdowodu, prowadzi do wniosku, że kwalifikowany podpis elektroniczny nie 

został złożony lub został złożony w sposób nieprawidłowy, co rodzi skutek w postaci uznania 


tego  dokumentu  za  nieopatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  zatem 

niespełniający wymogu pkt 7.3 SIWZ i art. art. 78

§ 1 k.c.   

W  ocenie  Izby  dodanie  do  dokumentu  gwarancji  kolejnych  dwóch  stron,  zawierających 

informacje o złożeniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez określone osoby, które 

to  informacje  można  swobodnie kopiować  i  wklejać  do  każdego  dokumentu,  co  potwierdza 

Zamawiający w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty Odwołującego, a czemu Odwołujący nie 

zaprzeczył,  nie  może  być  uznane  za  dowód  na  to,  że kwalifikowane  podpisy  elektroniczne 

zostały złożone, w sytuacji gdy wynik walidacji temu przeczy.  

Również  za  dowód  złożenia  kwalifikowanych  podpisów  elektronicznych,  w  sytuacji 

negatywnego wyniku walidacji,  nie  można  uznać  przypisu wprowadzonego  w gwarancji,  na 

który  powołał  się  Odwołujący  na  rozprawie,  w  brzmieniu:  „Niniejsza  gwarancja  została 

sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 

weryfikowanymi przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z przepisami określonymi 

ustawą z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U 

2016 po

z. 1579 z dnia 29.09.2016 z późn. zm.). Lista pełnomocników Banku znajduje się na 

stronie  internetowej  Banku  …”.  Taki  przypis  nie  może  zastąpić  rzeczywiście  złożonych 

podpisów,  a jedynie  potwierdza,  iż  podpisy  na  dokumencie  gwarancji  powinny  być  złożone 

zg

odnie z przywołaną ustawą.  

Stosownie do art. 45 ust. 3 ustawy Pzp 

wadium wnosi się przed upływem terminu składania 

ofert. Wadium służy zabezpieczeniu oferty, a w konsekwencji zabezpieczeniu zawarcia umowy 

w  sprawie  wykonania  zamówienia  publicznego.  Jego  celem  jest  m.in.  łatwe  wyciąganie 

konsekwencji  wobec  wykonawcy  naru

szającego  obowiązki  określone  w  ustawie,  czego 

skutkiem jest zatrzymanie wadium (art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp).

Za  prawidłowo  ustanowione  wadium  należy  uznać  takie,  które  daje  realną  gwarancję 

wyegzekwowania  ustalonej  kwoty,  a  zatem  należycie  zabezpiecza  interes  zamawiającego 

(beneficjenta). W okolicznościach przedmiotowej sprawy oznacza to, że prawidłowo złożona 

gwarancja  bankowa  to  taka,  która  zostałaby  złożona  wraz  z  ofertą  w  oryginale  w  postaci 

elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektr

onicznym  osoby  upoważnionej 

(osób upoważnionych) do wystawienia dokumentu wadium. 

Nie można zatem zgodzić się z Odwołującym, że oświadczenie Banku, zawarte w piśmie 

z dnia 29 stycznia 2019 r. (złożonym na etapie badania ofert), w sytuacji negatywnego wyniku 

walidacji  podpisów,  wskazuje  na  prawidłowość  złożonej  gwarancji.  Wszelkie  późniejsze 

oświadczenia  Banku  nie  mogą  konwalidować  wadliwej  czynności  złożenia  wadium, 

niezależnie od tego, czy ich celem jest potwierdzenie przez Bank złożenia oświadczenia woli 

czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  


W  ocenie  Izby  niepoparte  żadnym  dowodem  oświadczenie  Banku  o  złożeniu 

kwalifikowanych  podpisów  elektronicznych  na  dokumencie  gwarancji,  nie  może  zastąpić 

takiego  podpisu  i  nie  może  konwalidować  nieprawidłowo  złożonego  wadium,  nie  może 

zastąpić oświadczenia woli złożonego wraz z ofertą w formie elektronicznej, które nie zostało 

opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  przez  uprawnione  osoby.   W  sytuacji, 

gdy  podpis  nie  zostaje  złożony  lub  zostaje  złożony  w  taki  sposób,  że  wynik  walidacji  jest 

negatywny,  to  na  skutek  takiego  oświadczenia  Banku,  nie  można  przyjąć,  iż  dokument 

gwarancji bankowej został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Zauważenia przy tym wymaga, iż dokument wadium nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 

26 ust 3 ustawy Pzp, ponieważ nie stanowi dokumentu, o mowa w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia (  Dz.U.  z  2016  poz. 

1126), jak również nie stanowi części oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy z 

wszelkimi doprecyzowującymi to oświadczenie dokumentami i informacjami co do zakresu i 

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. 

Oświadczenie  Banku  z  dnia  29  stycznia  2019  r.,  złożone  po  otwarciu  ofert,  nie  może 

zastąpić  procesu  walidacji  w  aplikacjach  dedykowanych,  dostarczanych  przez  dostawców 

usług  zaufania,  do  przeprowadzenia  którego  Zamawiający,  jako  osoba  ufająca,  jest 

uprawniony.  

W  s

prawie  zostało  wykazane,  że  gwarancja  bankowa  załączona  do  oferty  nie  została 

prawidłowo podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym zaktualizowała 

się przesłanka odrzucenia oferty Odwołującego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy 

Pzp. 

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba 

uwzględnia odwołanie w przypadku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub może mieć istotny wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.  

Nie  zostało  wykazane,  aby  w  analizowanym  postępowaniu  doszło  do  naruszenia 

przepisów, które miało istotny wpływ na wynik postępowania.   

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji 

wyroku. 


O kosztach post

ępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9  

i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel