KIO 206/19 POSTANOWIENIE dnia 15 lutego 2019 r.

Data: 17 maja 2019

Sygn. akt: KIO 206/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna  Odrzywolska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 15 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  5  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę:  Impel  Catering 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  53-111  Wrocław,  ul.  Ślężna  118 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej 

Żorach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz           

wykonawcy 

Impel  Catering  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  

111 Wrocław, ul. Ślężna 118 kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej kwotę uiszczonego wpisu. 

 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 206/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pn. „Usługa przygotowania, transportu i dostarczania posiłków na oddziały 

szpitalne”  -  znak  postępowania  02-DZP-2019  (dalej  „Postępowanie”  lub  „Zamówienie”),  

o wartości nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach  wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz.  1986  ze  zm.)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  z  dnia  16  stycznia    2019  r.  nr  504171-N-2019  przez  Miejskie 

Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-240 

Żory, ul. Dąbrowskiego 20 (dalej „zamawiający”).  

W  dniu  31  stycznia  2019  r.  zamawiający  poinformował  odwołującego  o  wyborze 

oferty  najkorzystniejszej,  złożonej  przez  wykonawcę:  Góralska  Chata  s.  c;  J.  R.,  

K. K. 44-335 Jas

trzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 132. 

W  dniu  5  lutego  2019  r.  wykonawca: 

Impel  Catering  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 (zwany dalej „odwołującym”), 

działając na podstawie art. 180 ust. 1 i 2 pkt 6 w związku z art. 179 ust 1 ustawy Pzp, wniósł 

odwołanie wobec czynności zamawiającego polegającej na wyborze, jako najkorzystniejszej, 

oferty  wykonawcy  który  nie  wykazał,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  a  nadto,  

że  złożona  przez  niego  oferta  odpowiada  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  

– dalej „SIWZ”. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu obrazę przepisów: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania 

wybranego wykonawcy 

mimo, że ten: 

a) 

nie  wyka

zał,  że  należycie  zrealizował  lub  realizuje  usługi  przygotowania, 

transportu i dostarczania posiłków w szpitalach; 

b) 

nie  wykazał,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponował  dwoma  samochodami 

posiadającymi decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

c) 

nie  w

ykazał,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponował  w  okresie  realizacji 

zamówienia dwoma kierowcami, którzy posiadają aktualne badania sanitarne; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wybranego 

wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ, w uw

agi na okoliczność, że wybrany wykonawca 

nie  przedstawił  jadłospisów  potwierdzających,  że  oferowane  usługi  odpowiadają 

wymaganiom określonym w SIWZ; 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  jako  najkorzystniejszej  wybory  oferty, 

która podlega odrzuceniu. 


Wskazując  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  

i nakazanie z

amawiającemu: 

unieważnienia wyboru oferty wybranego wykonawcy: - Góralska Chata s. c; J. R., K. K. 

335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 132 - jako najkorzystniejszej; 

nakazanie 

zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 

dokonanie czynności wykluczenia z postępowania wybranego wykonawcy; 

nakazanie 

zamawiającemu  wyboru,  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  oferty 

odwołującego. 

Zamawiający  w  dniu  5 lutego  2019 r.,  zgodnie z  dyspozycją    art.  185 ust.  1  ustawy 

Pzp

,  poinformował  o  wniesieniu  odwołania,  przekazując  w  formie  elektronicznej  kopię 

odwołania  wykonawcom,  wzywając  uczestników  postępowania  do  wzięcia  udziału  w 

postępowaniu odwoławczym. Termin na zgłoszenie przystąpienia, zgodnie z art. 185 ust. 2 

ustawy Pzp, upłynął w dniu 8 lutego 2019 r. Do postępowania odwoławczego nie przystąpił 

żaden wykonawca. 

Zamawiający,  wobec  wniesienia  odwołania  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

w  dniu  8  lutego  2019  r. 

poinformował  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  podniesionych  

w  odwołaniu.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odpowiedź  na  odwołanie, 

zawierająca oświadczenie zamawiającego o uwzględnieniu złożonego odwołania w całości, 

została  podpisana  przez  osobę  umocowaną,  w  konsekwencji  czego  uznała,  że  zachodzą 

przesłanki  określone  w  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  

w sprawie o sygn. akt: KIO 206/ 19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a) 

R

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  o

dwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

całej kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………………   


wiper-pixel