KIO 20/19 WYROK dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 20/19 

WYROK 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Andrzej Niwicki 

Beata Pakulska-Banach 

Protokolant: Dominik Haczykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2019  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Multiconsult Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Transprojekt Gdański spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Poznaniu 

postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego  -   PKP  Polskie Linie Kolejowe  spółka 

akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  SYSTRA 

spółka akcyjna w Paryżu, Francja oraz S. B. i J. B., prowadzących działalność gospodarczą 

w formie spółki cywilnej pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S. B., J. 

B. 

we Wrocławiu,  zgłaszających  przystąpienie do  podstępowania odwoławczego po  stronie 

z

amawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Multiconsult  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie, 

Transprojekt  Gdański  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gdańsku  i  Voessing 

Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i: 


2.1 zalicza  w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Multiconsult  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzi

alnością  w  Warszawie,  Transprojekt  Gdański  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Poznaniu 

tytułem wpisu od odwołania; 

2.2.  zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Multiconsult  Polska 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie,  Transprojekt 

Gdański  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gdańsku  i  Voessing  Polska  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Poznaniu  na  rzecz  zamawiającego  PKP  Polskie  Linie 

Kolejowe 

spółka  akcyjna  Centrum  Realizacji  Inwestycji  w  Warszawie  kwotę  3 600  zł  00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  wynagrodzenie 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 

………….........................… 

………….........................… 


Sygn. akt KIO 20/19 

U z a s a d n i e n i e 

I. 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  spółka  akcyjna  Centrum  Realizacji  Inwestycji  w  Warszawie 

(d

alej: Zamawiający) prowadzi postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem  jest  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  roboty  budowlane  dla 

przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)”. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia  1  sierpnia  2018  r.,  poz.  2018/S  146-

335324.  Zamawiający zamieścił 

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  SIWZ)  na  swojej  stronie  internetowej. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy 

z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.; 

dalej: Prawo zamówień publicznych). 

W  dniu  7  stycznia  2019  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Multiconsult  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie, 

Transprojekt  Gdański  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gdańsku  i  Voessing 

Polska  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Poznaniu  (dalej:  Odwołujący),  wnieśli 

odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych  poprzez błędne 

zastosowanie  i  wadliwą  ocenę  oferty  Odwołującego  w  zakresie,  w  jakim  Zamawiający 

nie  przyznał  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert:  Doświadczenie  kluczowego 

personelu zgodnie z pkt 20.7.3 IDW za doświadczenie, zdobyte przez osobę wskazaną 

w  ofercie  Odwołującego  na  stanowisko:  Koordynator  w  branży  kolejowej  w  zakresie 

kolejowych o

biektów budowlanych; 

art.  87  ust.  1  w  związku  z  art.  7  ust.  1  i  3  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez 

zaniechanie  wezwania Odwołującego  do  złożenia wyjaśnień  w  zakresie doświadczenia 

zdobytego przez osobę wskazaną w ofercie Odwołującego na stanowisko: Koordynator 

branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych  obiektów  budowlanych,  co  doprowadziło  do 

nieprzyznania  Odwołującemu  9  dodatkowych  punktów  w  ramach  pozacenowego 

kryterium oceny ofert. 

Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: 

Zdaniem  Odwołującego,  doświadczenie  uzyskane  przez  osobę  wskazaną  w  ofercie 

Odwołującego  na  stanowisko:  Koordynator  w  branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych 


obiektów  budowlanych  i  przedstawione  przez  Wykonawcę  w  ofercie,  spełnia  wymagania 

uzasadniające  przyznanie  punktów  w  ramach  omawianego  kryterium.  Osoba  wskazana 

ofercie  Odwołującego  na  ww.  stanowisko,  jako  główny  projektant  branży  torowej 

opracowała 

wielobranżowe 

projekty 

budowlane 

obejmujące 

wymagane 

przez 

Zamawiającego  elementy.  W  oparciu  o  te  dokumentacje  projektowe,  wykonywane  na 

zlecenie  generalnego  wykonawcy  ówczesnych  projektów,  przygotowano  wnioski  o  wydanie 

decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  które  zostały  udzielone.  W  związku  z  powyższym,  nie 

sposób twierdzić, iż wymagane w ramach kryterium oceny ofert punktowane doświadczenie 

nie zostało wykazane w sposób przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ. 

W zakresie kryterium wymagane było zatem uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

w  oparciu  o  opracowana  przez  projektanta  dokumentację  projektową,  a  nie-pozwolenia 

obejmuj

ącego  pełny  zakres  wykonanej  przez  projektanta  dokumentacji  zgodnej  z  ww. 

wymaganiami. Takie oczekiwanie Zamawiającego jest nieuzasadnione. 

Przede  wszystkim na  istnienie  takiego  wymagania  nie  wskazuje treść  opisu kryterium. 

Zamawiający  nie  doprecyzował  w  opisie  kryterium,  jakiego  zakresu  decyzji  o  pozwoleniu  na 

budowę oczekuje, z czego należy wnioskować, iż wystarczające dla spełnienia wymagań było 

uzyskanie  pozwoleń  wydanych  w  oparciu  o  opracowane  dokumentacje,  nawet  jeśli  nie  objęły 

one  ich  pełnego  zakresu  (w  szczególności,  w  wymaganiu  nie  wskazano,  aby  pełny  zakres 

projektowy  branży  torowej  został  objęty  pozwoleniem  na  budowę).  Zgodnie  z  przyjętą 

powszechnie wykładnią postanowień SIWZ, wszelkie jego nieścisłości tłumaczy się na korzyść 

wykonawcy,  gdyż  to  Zamawiający  jako  autor  wymagań,  odpowiada  za  sformułowanie  ich  w 

sposób precyzyjny i pełny. Zamawiający nie określił żadnych dodatkowych wymagań dla decyzji 

o  pozwoleniu  na  budowę  wydanych  w  oparciu  o  dokumentację,  poza  tym,  że  mają  one  być 

ostateczne. Z

atem, wymaganie obecnie (jak wynika z treści karty oceny oferty Odwołującego), 

aby  pozwolenia  odzwierciedlały  dokładnie  zakres prac  wynikający  z  dokumentacji  projektowej 

jest niezasadne i 

wykracza poza treść SIWZ. 

Interpretacja przedstawiana przez Zamawi

ającego prowadziłaby do określenia kryterium 

sposób  ograniczający  istotnie  konkurencyjność  postępowania  oraz  niezgodnego 

powszechną praktyką, w tym również praktyką akceptowaną przez samego Zamawiającego 

przy  realizacji  innych  projektów.  Zgodnie  ze  stanowiskiem  Zamawiającego  przedstawionym 

uzasadnieniu oceny oferty, ale nie wynikającym z brzmienia kryterium, decyzja o pozwoleniu 

na budowę powinna obejmować całość projektowanej przez daną osobę dokumentacji, co nie 

jest  uzasadnione  ani  treścią  opisanego  w  SIWZ  wymagania  ani  też  celem  kryterium,  czy  też 

faktycznymi okolicznościami realizacji projektów infrastrukturalnych. 


Ponadto,  dla  tych  prac,  dla  których  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  nie  było 

konieczne,  najwłaściwsze  było  dokonanie  wyłącznie  zgłoszenia  robót  do  właściwego  organu. 

Działanie  takie  zgodne  jest  z  przepisami  prawa,  jak  i  praktyką  akceptowaną  przez 

Zamawiającego,  dlatego  też  kryterium  nie  należy  interpretować  w  sposób  prowadzący  do 

wyłączenia  możliwości  wykazania  się  doświadczeniem  uzyskanym  w  ramach  realizacji 

zamówienia  zgodnie  z  wyżej  przedstawionym  mechanizmem.  Pełny  zakres  dokumentacji  nie 

został  objęty  pozwoleniami  na  budowę,  gdyż  w  odniesieniu  do  takich  prac,  co  do  których 

przepisy  prawa  nie  wymagają  wydania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  dokonywano 

zgłoszenia  robót  budowlanych  (procedura  ta,  jak  wiadomo,  nie  kończy  się  co  do  zasady 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę). 

W przypadku projektów infrastrukturalnych, w tym kolejowych, bardzo często zdarza się, 

że  niektóre  elementy  dokumentacji  nie  wymagają  pozwolenia  na  budowę  a  wyłącznie 

zgłoszenia (np. przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 

ustawy  Prawo  budowalne),  zatem  zasadne  jest  odczytanie  przez  Odwołującego  opisu 

kryterium, jako wymag

ania, aby w oparciu dokumentację spełniającą szczegółowe wymagania, 

uzyskano (jakieś - niedoprecyzowane przez Zamawiającego) ostateczne decyzje o pozwoleniu 

na budowę, czyli tylko dla tych elementów, które zgodnie z przepisami prawa tego wymagały. 

Odwołujący  podnosił,  że  nie  do  końca  zrozumiałe  jest  lakoniczne  uzasadnienie  braku 

przyznania  Odwołującemu  punktów  ze  względu  na  fakt,  iż  według  posiadanej  przez 

Zamawiającego  dokumentacji,  osoba  wskazana  w  ofercie  Odwołującego  była  projektantem 

jedynie  Projektów  Regulacji  Osi  Torów.  Dokumentacja,  obejmująca  projekt  budowlany, 

wykonywana  była  przez  Odwołującego  jako  podwykonawcę,  zatem  nie  odpowiada  on  za  jej 

zakres  ujawniony  Zamawiającemu.  Ponadto,  nawet  samo  wykonanie  Projektu  Osi  jest 

wymagane  dla  ustalenia  po

łożenia  krawędzi  peronu,  co  przekłada  się  na  zakres  objęty 

pozwoleniem na budowę. 

Ponadto,  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  zaniechał  zastosowania  instytucji 

wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnień  złożonej  oferty.  Jeżeli  podane  w  Wykazie  informacje 

budziły  wątpliwości  Zamawiającego  lub  nie  były  spójne  z  posiadanymi  przez  niego  z  innych 

źródeł informacjami, to prawidłowym krokiem, przed podjęciem decyzji o odmowie przyznania 

Odwołującemu  punktów  w  przedmiotowym  kryterium,  powinno  być  wezwanie  do  udzielenia 

w

yjaśnień  w  zakresie  budzącym  wątpliwości  Zamawiającego,  w  szczególności  gdy  z  oferty 

wynika  iż  dokumentacja  została  wykonana  dla  Wykonawcy  robót,  a  nie  Zamawiającego 

i w 

sposób  oczywisty  zakresy  te  nie  musza  być  tożsame  (i  nie  były).  Odwołujący,  w  sposób 

nieprowadzący  do  zmiany  treści  złożonej  oferty,  mógłby  wyjaśnić  pozorne  nieprawidłowości 

dostrzeżone przez Zamawiającego w ofercie. Ma to szczególne znaczenie w aktualnej sytuacji, 


gdy  nieprzyznanie  Odwołującemu  punktów  wynika,  jak  się  wydaje,  nie  z  treści  Wykazu 

załączonego  do  oferty  Odwołującego,  ale  z  informacji  uzyskanych  przez  Zamawiającego  ze 

źródeł innych, niż oferta Odwołującego. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

powtórzenia czynności badania i oceny oferty Odwołującego; 

przyznania 9 punktów ofercie Odwołującego w ramach kryterium Doświadczenie 

kluczowego personelu - 

Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów 

budowlanych za doświadczenie zdobyte przez osobę wskazaną w ofercie Odwołującego 

na  stanowisko:  Koordynator  w  branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych  obiektów 

budowlanych; 

dokona

nia wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu. W odpowiedzi i na 

rozprawie wnosił o jego oddalenie. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpili  wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia SYSTRA spółka akcyjna w Paryżu, Francja 

oraz S. B. i J. B.

, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

Biuro  Projektowo  -  Konsultingowe  BPK  Mosty  s.c.  S.  B.,  J.  B. 

we Wrocławiu których oferta 

została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą (dalej: Przystępujący). 

II. 

Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpozn

ano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych  - 

jeżeli  podniesione  przez  niego  zarzuty  by  się  potwierdziły  –  wówczas 

Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie należy oddalić. 


Izba ustaliła, co następuje: 

W  postępowaniu  kryteriami  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  były  następujące  kryteria: 

całkowita  cena  brutto  z  wagą  60  %,  termin  wykonania  zamówienia  z  wagą  10%, 

doświadczenie  kluczowego  personelu  z  wagą  25%,  aspekt  społeczny  z  wagą  5%  (pkt 

20.7 SIWZ). 

Zamawiający  przewidział,  że  w  kryterium  ,,Doświadczenie  Kluczowego  Personelu” 

przyzna punkty za dodatkowe doświadczenie personelu Wykonawcy wskazanego w pkt 

– na spełnienie warunków udziału w postępowaniu (na podstawie Załącznika nr 8 

do IDW). Każda z badanych ofert może otrzymać maksymalnie 25 pkt w przedmiotowym 

kryterium (pkt 20.7.3 SIWZ). 

Osoba,  wskazana  na  stanowisko  koordynatora  w  branży  kolejowej  w  zakresie 

kolejowych  obiektów  budowlanych  powinna  posiadać  udokumentowane  dodatkowe 

(poza  wykazanym  na  potrzeby  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu) 

doświadczenie, polegające ,,na opracowaniu w charakterze projektanta w danej branży, 

w  okresie  ostatnich  pięciu  [5]  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  dokumentacji 

projektowej  (obejmującej  co  najmniej  projekt  budowlany)  dla  budowy  lub  przebudowy 

łącznie co najmniej 40 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej. 

Dokumentacja powinna obejmować w swym zakresie co najmniej: 

• dwa [2] szlaki 

• jedną [1] stację kolejową. 

Stacja powinna obejmować przynajmniej: 

• dwa [2] tory główne zasadnicze 

• dwa [2] tory główne dodatkowe, 

W  oparciu  o  powyższe  dokumentacje  projektowe  uzyskano  ostateczne  decyzje 

pozwoleniu na budowę. 

Za  wskazanie  każdego  opracowania  dokumentacji  projektowej  spełniającego  ww. 

warunek  zostanie przyznany  trzy  [3]  punkty.  Maksymalnie można  uzyskać dziewięć [9] 

punktów”. 

Odwołujący  wskazał  w  ofercie  na  stanowisko  koordynatora  w  branży  kolejowej  osobę, 

pos

iadającą doświadczenie zgodnie z opisem w trzech pozycjach w tabeli na stronie 58-

59  oferty.  Doświadczenie  to  zostało  zastrzeżone  przez  Odwołującego  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa  –  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

Zamawiający uznał skuteczność zastrzeżenia i zastrzeżenie to nie było kwestionowane.  

Zamawiający  nie przyznał  Odwołującemu punktów  za doświadczenie osoby  wskazanej 

na  stanowisko  koordynatora  w  branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych  obiektów 

budowlanych, ponieważ stwierdził, na podstawie posiadanej przez siebie dokumentacji, 


że osoba wskazana na stanowisko koordynatora wykonała jedynie projekty regulacji osi 

torów. 

Z  taką  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący  się  nie  zgodził  i  wniósł  rozpatrywane 

odwołanie. 

Oceniając tak ustalony stan faktyczny, Izba stwierdziła, że czynności Zamawiającego, 

podjęte  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  były  prawidłowe. 

Zasadniczo spór sprowadzał się nie do samego zakresu doświadczenia posiadanego przez 

koordynatora Odwołującego, a do rozumienia postanowień SIWZ, opisujących zasady oceny 

doświadczenia  koordynatora  w  branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych  obiektów 

budowlanych.  W  ocenie  składu  orzekającego,  Zamawiający  ocenił  doświadczenie 

wskazanego  przez  Odwołującego  koordynatora  w  branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych 

obiektów budowlanych zgodnie z SIWZ. Zdaniem Zamawiającego osoba zaproponowana na 

to stanowisko powinna wykonać projekt w zakresie opisanym w SIWZ (dwa [2] szlaki i jedną 

[1]  stację  kolejową,  a  stacja    powinna  obejmować  przynajmniej:  dwa  [2]  tory  główne 

zasadnicze i dwa [2] tory główne dodatkowe), i w oparciu o dokumentację projektową o co 

najmniej takim zakresie powinno zostać wydane pozwolenie na budowę. Przy czym nie jest 

istotne,  ile  pozwoleń  na  budowę  zostało  wydane  –  dokumentacja  projektowa  może  być 

dzielona na części i części te mogą stanowić załącznik do wniosków o wydanie pozwolenia 

na budowę.  

Z  kolei  zdaniem  Odwołującego  pozwolenie  (pozwolenia)  na  budowę  wydane  w 

oparciu  o  dokumentację  wykonaną  przez  koordynatora  nie  musiały  obejmować  zakresu 

opisanego  w SIWZ  ,,

W  zakresie  kryterium  wymagane  było  zatem  uzyskanie  decyzji  o 

pozwoleniu na budowę w oparciu o opracowana przez projektanta dokumentację projektową, a 

nie-

pozwolenia obejmującego pełny zakres wykonanej przez projektanta dokumentacji zgodnej 

z ww. wymaganiami.” (pkt X odwołania). 

Izba  nie  zgodziła  się  z  Odwołującym  i  całkowicie  podzieliła  stanowisko 

Zamawiającego.  W ocenie  składu  orzekającego  z  opisu  doświadczenia,  za  które  będą 

przyznane punkty, je

dnoznacznie wynikało, że osoba wskazana na stanowisko koordynatora 

w  branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych  obiektów  budowlanych  powinna  wykonać 

dokumentację  projektową o podanym  zakresie  (dwa [2]  szlaki  i  jedną [1]  stację kolejową,  a 

stacja    powinna  obejm

ować  przynajmniej:  dwa  [2]  tory  główne  zasadnicze  i  dwa  [2]  tory 

główne  dodatkowe),  w  oparciu  o którą  zostało wydane  pozwolenie na  budowę (obejmujące 

ten  zakres).  Gdyby  zakres  dokumentacji  nie  miał  znaczenia  przy  ocenie  doświadczenia 

danej  osoby,  to  Zamawi

ający  nie  opisywałby  tego  zakresu  w  ramach  doświadczenia 

podlegającego ocenie.  W  ocenie  składu  orzekającego  nie ma  znaczenia,  czy  Zamawiający 

użył  sformułowania  ,,w  oparciu”  o dokumentację  projektową  (jak  w SIWZ),  czy  ,,na 


podstawie”  (jak  postulował  Odwołujący)  –  nie  ma  to  wpływu  na  ocenę  treści  spornego 

postanowienia  SIWZ.  Odwołujący  nie  wykazał,  że  osoba  wskazana  na  stanowisko 

koordynatora w branży projektowej posiada doświadczenie, podlegające punktacji zgodnie z 

SIWZ. W części niejawnej rozprawy jako dowody przedkładał pozwolenia na budowę, które 

nie  obejmowały  zakresu  wskazanego  w  SIWZ  (skuteczność  zastrzeżenia  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  koordynatora  nie  była 

kwestionowana  ani  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  ani  w  toku 

postępowania odwoławczego). 

Tym samym nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 

1 i 3 Prawa zamówień publicznych. 

Odwołujący zarzucał także Zamawiającemu naruszenie art. 87 ust. 1 w związku z art. 

7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  doświadczenia  zdobytego  przez  osobę  wskazaną  w  ofercie 

Odwołującego  na  stanowisko:  Koordynator  w branży  kolejowej  w  zakresie  kolejowych 

obiektów  budowlanych,  co  doprowadziło  do  nieprzyznania  Odwołującemu  9  dodatkowych 

punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w toku badania i oceny ofert 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz  dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej  treści.  W 

niniejszym postępowaniu Zamawiający nie miał żadnych wątpliwości, które mógłby wyjaśniać 

– zakres doświadczenia osoby wskazanej przez Odwołującego na stanowisko koordynatora 

wynikał wprost z dokumentacji projektowej, posiadanej przez Zamawiającego (Odwołujący w 

trzech pozycjach opisujących doświadczenie osoby  wskazanej na stanowisko koordynatora 

podał prace projektowe wykonywane dla Zamawiającego). Niezależnie od powyższego, art. 

87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy stosować z dużą ostrożnością w odniesieniu 

do  pozacenowych kryteriów  oceny  ofert.  Reasumując, Izba  nie dopatrzyła się podstawy  do 

zastosowania przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

Wobec  powyższych  okoliczności  Izba  stwierdziła,  że  nie  doszło  do  naruszenia 

przepisów Prawa zamówień publicznych, wskazywanych w odwołaniu, dlatego orzeczono jak 

w sentencji. 


ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobierania  wpisu  od  od

wołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie: 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel