KIO 201/19 POSTANOWIENIE dnia 14 lutego 2019 r.

Data: 17 maja 2019

Sygn. akt: KIO 201/19

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:     Anna Wojciechowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  Warszawie  w  dniu  14  lutego  2019  r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  RZOŃCA  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Łomży  w postępowaniu  prowadzonym 

przez 

zamawiającego Gminę Michałowo 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

RZOŃCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży 

kwoty  7  5

00  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący:   ……………………… 


Sygn. akt KIO 201/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Michałowo  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa 

montaż  kolektorów  słonecznych  na  terenie  Gminy  Michałowo”,  znak  IG.271.9.2018. 

Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  z  dnia  20  grudnia  2018  r.  za  numerem  663588-N-2018. 

Szacunkowa  wartość 

zamówienia,  którego  przedmiotem  są  dostawy,  jest  mniejsza  od  kwot  wskazanych 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej 

dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 4 lutego 2019 

r. odwołanie wniósł wykonawca RZOŃCA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Łomży  –  dalej  Odwołujący.  Odwołanie  zostało  wniesione 

wobec wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk 

i Sidoruk Spółki Jawnej, pomimo iż oferta ta powinna zostać odrzucona. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 

przez wybór oferty wykonawcy Handan 

Instalacje  Sanitarne  Sidoruk  i  Sidoruk  Spółki  Jawnej,  której  treść  nie  odpowiada  treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w zakresie w jakim Zamawiający wymagał, 

aby układem hydraulicznym kolektorów słonecznych był pojedynczy meander, 

2. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy pzp, 

przez wybór oferty wykonawcy Handan 

Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Spółki Jawnej, a tym samym niezastosowanie się do 

obowiązku  przeprowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  udzielenia  zamówienia  wyłącznie 

Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

W związku z powyższymi zarzutami wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz 

nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty 

najkorzystniejszej,  odrzucenia  ofert

y  Handan  Instalacje  Sanitarne  Sidoruk  i  Sidoruk  Spółki 

Jawnej

, powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

W  dniu  13  lutego  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył,  że  uwzględnia  wniesione  odwołanie  w  całości.  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

stwierdziła, że pismo uwzględniające odwołanie zostało złożone prawidłowo i podpisane przez 


osobę  umocowaną,  w konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie 

uwzględnione przed otwarciem rozprawy. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż zachodzi podstawa do umorzenia postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp,  zgodnie  z  którym  w  sytuacji  gdy 

zamawiający  dokona  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba 

może  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  niniejszej  sprawie  nie  przystąpił  w  terminie  po 

stronie zamawiającego żaden wykonawca. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

pzp.  

Na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 7 500 zł uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Ma

jąc na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………. 


wiper-pixel