KIO 200/19 POSTANOWIENIE dnia 15 lutego 2019 r.

Data: 17 maja 2019

Sygn. akt: KIO 200/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  15  lutego  2019  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4 lutego 2019 

r. przez wykonawcę  

mpTechnology sp

ółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Portowa 13B, 76-

200 Słupsk   

w postępowaniu prowadzonym przez  

Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  mpTechnology  sp

ółki z  ograniczoną  odpowiedzialnością  kwoty 

000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 200/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Andrychów  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

rozbudowę  i  modernizację  infrastruktury  przystankowej  wraz  z  systemem 

dynamicznej  informacji  p

rzystankowej  w  Gminie  Andrychów  w  ramach  realizowanego 

działania  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  przystankowej  wraz  z  systemem 

dynamicznej  informacji  przystankowej  i  systemem  monitoringu  wizyjnego  w  Gminie 

Andrychów,  wchodzącego  w  zakres  projektu  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury 

techniczno-komunikacyjnej  lokalnego  transportu  publicznego  w  Andrychowie  wraz  

z  zakupem  taboru  autobusowego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 23 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  016-033049. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący – mpTechnology Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego, 

polegających  na  zaniechaniu  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny, 

zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytego 

sporządzenia  oferty  oraz  zaniechaniu  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

nieut

rudniający uczciwej konkurencji, przez co Zamawiający dopuścił się naruszenia:  

1. art. 7 ust. 1 

w związku z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

oraz w związku z § 19 pkt 4 lit. g) oraz i) rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z  dnia 

2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 

projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu  funkcjonalno-

użytkowego  poprzez  błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest 

zobowiązany  do  jednoznacznego  i  wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia, 

uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty,  a  co  za  tym  idzie, 

nie  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  jednoznacznej,  spójnej  i  wyczerpującej  (kompletnej)  dokumentacji, 

umożliwiającej poleganie wyłącznie na programie funkcjonalno-użytkowym. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu: 

dokonania modyfikacji treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w  sposób  wskazany  w  uzasadnieniu  odwołania,  a  następnie  niezwłocznego  przekazania 

wszystkim  w

ykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia, 

dokonanej  zmiany  ogłoszenia  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz 


nakazanie  zamieszczenia  zmiany 

internetowej, na której specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana, 

przedłużenia  terminu  składania  ofert  o  czas  niezbędny  na  wprowadzenie  określenia 

przedm

iotu zamówienia oraz oszacowania jego wartości, tj. o co najmniej 15 dni, zgodnie z 

art. 12a ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3.  dokonania  zmiany 

ogłoszenia  o  zamówieniu  opublikowanego  w  Dzienniku  Urzędowym 

Un

ii Europejskiej oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu 

składania ofert. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  informacje  o  wniesieniu  odwołania  oraz  kopię 

odwołania przekazał on wykonawcom 5 lutego 2019 r.  

Do dnia wydania pos

tanowienia nie zgłoszono przystąpień do postępowania odwoławczego. 

Pismem  z  14  lutego  2019  r.  Z

amawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty  odwołania  

w całości i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia,  a 

jako  że  nie  zgłoszono  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego, 

stwierdziła,  iż  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania  odwoławczego  

i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustaw

y  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekła  jak  

w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. w s

prawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  

z 2018 r., poz. 972)

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel