KIO 199/19 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2019 r.

Data: 17 maja 2019

Sygn. akt KIO 199/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  13  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  Impel  Facility 

Services  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul. 

Ślężna 118, 53-111 Wrocław  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  6  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy 

Lędowo – Osiedle 1N, 76-271 Ustka  

przy  udziale  wykonawcy  ECO-

PLAN  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Słupsku,  ul. 

Przemysłowa  33,  76-200  Słupsk,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt: 199/19 po stronie zamawiającego  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Impel  Facility  Services  Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością  

z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Ślężna  118,  53-111  Wrocław  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i poz. 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1669 i 1693) na 

niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku

Przewodniczący:   ……………  


Sygn. akt: KIO 199/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  6  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  Lędowo  –  Osiedle  1N,  76-271  Ustka 

wysłał  ogłoszenie  o  zamówieniu  do  Dziennika  Urzędowego  Unii  Europejskiej  12.10.2018  r.  

i ogłoszenie ukazało się w tym organie 16.10.2018 r. pod nrem 2018/S 199-453249.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  i  poz.  2018  oraz  z  2018  r.  poz. 

1560, 1669 i 1693), 

zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub ustawą bez bliższego określenia.  

Izba  ustaliła,  że  4.02.2019  r.  wykonawca  Impel  Facility  Services  Spółka  z  Ograniczoną 

Odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Ślężna  118,  53-111  Wrocław  złożył 

odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  pod  nazwą  »Usługa  utrzymania  porządku  w  kompleksach  wojskowych 

administrowanych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo – Sekcja Obsługi 

Inf

rastruktury Słupsk (SOI Słupsk)«.  

Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest R. 

M. 

.  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informację  odpowiadającą 

odpisowi  aktualnemu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący,  reprezentowany  przez  A.  P.,  wycofał  pisemnie odwołanie przed  otwarciem 

rozprawy  12.02.2019  r. 

Do  pisemnego  oświadczenia  o  wycofaniu  odwołania  odwołujący 

dołączył  notarialną  kopię  pełnomocnictwa.  Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał 

skutecznie  odwołanie,  Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania,  zgodnie  z  unormowaniem  art.  197  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień  Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 w 

zw.  z  art.  187  ust.  8 zdanie drugie Pzp oraz  § 5 ust.  1 pkt  3 lit.  a  rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. Nr 41, poz. 238 i z 2017 r. poz. 47).  

Przewodniczący:   ……………  


wiper-pixel