KIO 196/19 WYROK dnia 19 lutego 2019 r.

Data: 16 maja 2019

Sygn. akt: KIO 196/19 

WYROK 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  i  rozprawie  w  dniu  15  lutego  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2018  r.  

przez  wykonawc

ów  P.  D.  A.  D.  prowadzących  wspólnie  działalność  gospodarczą  pod 

firmą GRANI-TEC D. P. i D. A. S.C., ul. Raciborska 271, 44-273 Rybnik w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44 - 200 Rybnik 

przy udziale wykonawcy B. J. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład 

Produkcyjno  - 

Usługowo  -  Handlowy  „AL-DUE”  B.  J.,  ul.  Niedobczycka  50c,  44-218 

Rybnik 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej  z  31  stycznia  2019  r.  i 

czynności  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie 

wynikającym  z  uwzględnionych  zarzutów;  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  

z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego,  w  tym  odrzucenie  oferty  złożonej  przez:  B.  J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Produkcyjno  -  Usługowo  - 

Handlowy „AL-DUE” B. J., Niedobczycka 50c, 44-218 Rybnik na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych;  

w pozostałym zakresie uznaje zarzuty odwołania za niepotwierdzone; 


kosztami  postępowania  obciąża  Miasto  Rybnik,  ul.  Bolesława  Chrobrego  Nr  2,  

44 - 200 Rybnik i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  P.  D.  A.  D. 

prowadzących  wspólnie  działalność  gospodarczą  pod  firmą  GRANI-TEC  D. 

P. i D. A. s.c., ul. Raciborska 271, 44-273 Rybnik 

tytułem wpisu od odwołania;

zasądza  od  Miasta  Rybnik,  ul.  Bolesława  Chrobrego  Nr  2,  44  -  200  Rybnik  

na  rzecz  P.  D.  A.  D. 

prowadzących  wspólnie  działalność  gospodarczą  pod 

firmą GRANI-TEC D. P. i D. A. s.c., ul. Raciborska 271, 44-273 Rybnik kwotę 

13  600  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  grosze) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  zwrotu 

kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika.    

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 

dni  od  dnia jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.   

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 196/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.: 

„Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  4,  dzielnica  Golejów  -  rozbudowa 

budynku szkoły.” – dalej „Postępowanie” lub „Zamówienie”, znak sprawy: ZP.271.133.2018, 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  618333-N-2018  

z  dnia 18 

września  2018  r.,  przez  Miasto  Rybnik,  ul.  Bolesława  Chrobrego  Nr  2,  44  -  200 

Rybnik (zwane dalej: 

„Zamawiającym”). 

W dniu 31 stycznia 2019 r., pismem z 30 stycznia 2019 

r. Zamawiający poinformował 

o  wyborze  jako  najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  wykonawcę:  B.  J.  prowadzący 

działalność gospodarcza pod firmą Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „AL-DUE” B. 

J.,  Niedobczycka  50c,  44-218  Rybnik  (

zwany  dalej:  „AL-DUE”  lub  „Przystępującym”)  oraz 

odrzuceniu  oferty  złożonej  przez  P.  D.  i  A.  D.  prowadzących  wspólnie  działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

GRANI-TEC 

D. 

P. 

i  D.  A.  S.C.,  ul.  Raciborska  271,  44-273  Rybnik  (zwani 

dalej:  „GRANI-TEC”  albo 

„Odwołującym”).  

W  dniu  4  lutego  2019  r.  wykonawca  GRANI-

TEC  wniósł  odwołanie  na  niezgodne  

z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z 

2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  -  dalej  jako 

„ustawa  PZP”,  czynności  Zamawiającego  podjęte  

w P

ostępowaniu, polegające na: 

bezpodstawnym 

odrzuceniu oferty Odwołującego; 

nieprawidłowym  badaniu  i  ocenie  oferty  wykonawcy  AL-DUE,  sklasyfikowanego  

na pozycji pierwszej, co mi

ało wpływ na wynik postępowania; 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  AL-DUE 

mimo,  iż  treść  oferty  tego  wykonawcy  nie 

odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”); 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  AL-

DUE, mimo, iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  AL-

DUE  mimo,  iż  złożenie  tej  oferty  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawne  i  błędne  odrzucenie  oferty 

Odwołującego; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  i  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  sposób  niezapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 


art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  AL-DUE 

mimo,  iż  treść  oferty  tego  wykonawcy  nie 

odpowiada treści SIWZ; 

art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  AL-DUE 

mimo,  iż  oferta  ta  zawiera  rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 419 

ze zm.) - dalej jako ZNK, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy  AL-DUE 

mimo, iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

Wskazując  na  powyższe  uchybienia  Zamawiającego,  Odwołujący  wniósł  

o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  

z uwz

ględnieniem oferty Odwołującego; 

odrzucenia 

oferty złożonej przez wykonawcę AL-DUE. 

a także: 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

według norm prawem przepisanych; 

dopuszczenie  dowodów  z  dokumentacji  przetargowej  i  w  tym  zakresie  zobowiązanie 

Zamawiającego  do  przedłożenia  całej  dokumentacji  przetargowej  w  tym  prowadzonej  

z  wykonawcami  korespondencji,  kosztorysów  inwestorskich  oraz  dokumentacji  

szacowania wartości zamówienia; 

dopuszczenie  dowodów  z  dokumentów  załączonych  do  odwołania  na  okoliczności 

wynikające z ich treści; 

dopuszczenie  dowodu  z  zeznań  świadka  B.  G.  (adres  do  doręczeń  pracodawcy 

Epufloor  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piramowicza  11/13,  90-

254  Łódź)  na  okoliczność  gdzie 

składowana  jest  mata,  o  której  mowa  w  ofercie  specjalnej,  kiedy  faktycznie  była 

opracowywana oferta specjalna, na czym polegać ma pomoc organizacyjna i formalna 

AL-DUE

, wysokości rynkowej ceny maty, o której mowa w ofercie specjalnej; 

dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  sądowego  z  zakresu  budownictwa  

o specjalizacji  z  zakresie izolacji  akustycznej  na  okoliczność  ustalenia czy  oferowana 

przez  AL-DUE  mata  elastomerowa  posiada  parametry  techniczne  wymagane  

w  dokumentacji  przetargowej  w  szczególności  te  określone  w  dokumencie  

pt.: „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna" (strony 95 i 103); 

dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  sądowego  z  zakresu  rachunkowości  

na  okoliczność  ustalenia  czy  poszczególne  kwestionowanie  w  odwołaniu  ceny 


jednostkowe  ujęte  w  ofercie  AL-DUE  zawierają  wszystkie  składniki  cenotwórcze 

zgodnie  z  wymogami  SIWZ  oraz  czy  oferta  AL-DUE  zawiera  ceny  nierynkowe,  ceny 

poniżej kosztów wytworzenia lub świadczenia, ceny poniżej kosztów zakupu oraz czy 

wykonawca  AL-DUE 

uwzględnił  w  ofercie  wymogi  ustawy  o  minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

Uzasadniając  podnoszone  zarzuty  Zamawiający  wskazywał,  że  na  skutek  wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej z 17 grudnia 2018 r. sygn. akt KIO 2520/18, w dniu 30 stycznia 

2019  r.  rozstrzygnął  postępowanie  przetargowe na  roboty  budowlane  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pt.:  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  4,  dzielnica 

Golejów  -  rozbudowa  budynku  szkoły.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  

o odrz

uceniu jego oferty wskazując, iż podstawą odrzucenia jest art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy 

Pzp  a  to  z  uwagi  na  brak  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.  Zamawiający  

w  niniejszym  postępowaniu  tylko  raz  zwracał  się  do  Odwołującego  w  trybie  art.  85  ust.  2 

ustawy  Pzp  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.  Na  wezwanie  

to  Odwołujący  odpowiedział  pozytywnie  godząc  się  na  przedłużenie  terminu  związania  

z  ofertą  akceptując  w  pełni  warunki  Zamawiającego.  Tym  samym  Zamawiający  błędnie 

od

rzucił  ofertę  Odwołującego  z  powołaniem  się  na  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp  a  to  

z  uwagi  na  fakt,  iż  sytuacja  opisana  w  tej  normie  nie  miała  miejsca.  Przepis  ten  dotyczy 

bowiem  wyłącznie  przypadków  braku  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania 

ofertą  po  wcześniejszym  wystąpieniu  o  taką  zgodę  przez  Zamawiającego.  Przywoływana 

norma  nie  dotyczy  sytuacji  kiedy  to  uczestnik  danego  postępowania  z  własnej  inicjatywy 

samodzielnie nie przedłuży terminu związania ofertą. Oferta, której termin związana upłynął 

jest  nadal  ważna  i  na  jej  podstawie  Zamawiający  może  dokonać  oceny  i  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty.  Jedyna  zmiana  jaka  wówczas  zachodzi  to  brak  obowiązku  po 

stronie Wykonawcy do zawarcia umowy. 

Odwołujący zwrócił uwagę, iż ani przepisy ustawy 

P

zp  ani  dokumentacja  przetargowa,  w  szczególności  postanowienia  SIWZ,  nie  zawierają 

skutku  w  postaci  odrzucenia 

oferty  czy  wykluczenia  wykonawcy,  któremu  upłynął  termin 

związania  ofertą.  W  SIWZ  problematyka  terminu  związania  ofertą  opisana  została  

w rozdzi

ale VIII, strona 11 gdzie brak jest sankcji za upływ terminu związania ofertą. Sankcja 

ta  nie  może  być  także  przedmiotem  wykładni  przepisów  a  to  z  uwagi  na  poważne 

następstwa takiego stanu rzeczy, tj. sankcyjny charakter przepisów.  

Odnosząc  się  do  zarzutów  odnoszących  się  do  decyzji  Zamawiającego  o  wyborze 

oferty  AL-DUE 

jako  najkorzystniejszej  podnosił,  że  pierwszy  wybór  przez  Zamawiającego 

wykonawcy  AL-DUE 

został  zaskarżony  przez  Odwołującego.  W  wyniku  tego  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  wyrokiem  z  17  grudnia  2018  r.  sygn.  akt  KIO  2520/18  uwzględniła  odwołanie  

i  nakazała  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

wezwanie  AL-DUE  d

o  wyjaśnień  i  przedłożenia  dowodów  w  kwestionowanym  w  odwołaniu 


zakresie oraz powtórzenie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W następstwie 

ww.  wyroku  Zamawiający  wystąpił  w  piśmie  z  4  stycznia  2019  r.  do  tego  wykonawcy  

o  przedstawienie  wyjaśnień  oraz  przedłożenie  dowodów  w  przedmiocie  zarzutu  rażąco 

niskiej ceny oferty. Termin złożenia wyjaśnień został wyznaczony na dzień 17 stycznia 2019 

r. 

Zamawiający  wyznaczając wykonawcy  AL-DUE  tak  odległy  termin na złożenie  wyjaśnień 

nie ustrzegł się naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Dotychczas  bowiem  Zamawiający  wzywając  AL-DUE  czy  pozostałych  uczestników 

postępowania  do  złożenia  wyjaśnień  wyznaczał  termin  6  -  dniowy.  Odnośnie  wykonawcy  

AL-DUE 

w  zasadzie  było  to  już  trzecie  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  i  dokumentów  

w  temacie  wyceny  kwestionowanych  pozycji  kosztorysowych.  Za  pierwszym  razem  termin  

na złożenie wyjaśnień wynosił 4 dni, a za drugim 6 dni. W piśmie z dnia 4 stycznia 2019 r. 

Zamawiający  wyznaczył  AL-DUE  termin  blisko  14  -  dniowy.  Takie  zachowanie 

Zamawiającego  budzi  uzasadnione  wątpliwości  co  do  jego  bezstronności  i  zachowania 

zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Art. 90 ustawy Pzp co prawda w obecnym 

brzmieniu  nie  określa  długości  terminu,  w  jakim  wykonawca  musi  złożyć  wyjaśnienia  wraz  

z  dowodami,  lecz  z  uwagi  na  zasady  post

ępowania  określone  w  ustawie  Pzp  oraz 

konieczność  zachowania  sprawności  prowadzonego  postępowania  termin  ten  nie  powinien 

być  zbyt  długi.  Tym  bardziej,  że  wykonawca  AL-DUE  brał  udział  w  postępowaniu 

odwoławczym  przed  KIO.  Należy  wyraźnie  zaakcentować,  iż  wykonawca  składający  daną 

ofertę  cenową  powinien  dochować  należytej,  profesjonalnej  staranności  z  zachowaniem 

rzetelności  i  realności  oferty.  Już  bowiem  przed  upływem  terminu  na  złożenie  oferty 

wykonawca  winien  być  w  posiadaniu  dokumentów  i  kalkulacji,  które  pozwalają  mu  przyjąć 

odpowiedni poziom cen w swojej ofercie. Zatem nie sposób uznać, iż termin 14 - dniowy jest 

terminem odpowiednim i zgodnym z normami ustawy Pzp. 

W  dalszej  części  Odwołujący  podnosił,  iż  przedłożone  przez  AL-DUE  wyjaśnienia  

w  piśmie  z  dnia  17  stycznia  2019  r.  w  zasadzie  potwierdzają  wszystkie  zarzuty  jakie  były 

zgłoszone  w  pierwotnym  odwołaniu,  które  zakończyło  się  wyrokiem  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej.  Co  prawda  w  wyroku  tym  KIO  uznało  zasadność  części  zarzutów  

tj.  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  i  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  lecz  w  zakresie 

pozostałych  zarzutów  KIO  wprost  wskazało,  iż  są one przedwczesne a to  z  uwagi  na  brak 

wezwania AL-DUE w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp

. Tym samym zarzuty te aktualizują się 

obecnie. W tym miejscu należy  zauważyć, iż Zamawiający będąc zobligowanym przez KIO 

do  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  żaden  sposób  nie 

sformalizował tej czynności. Zarówno na stronie internetowej, gdzie Zamawiający publikował 

wszystkie  dokumenty  związane  ze  sprawą  jak  również  w  aktach  postępowania,  w  tym  

w protokołach brak jest jakiejkolwiek wzmianki o oświadczeniu w przedmiocie unieważnienia 

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 


Odwołujący  zwracał  uwagę,  iż  zgodnie  z  Rozdziałem  XI  SIWZ  cena  ofertowa  jest 

ceną kosztorysową (pkt 2). Obliczenie ceny ofertowej należy dokonać w oparciu o SIWZ (pkt 

3  ppkt  1).  Cena  ofertowa  jest  ceną  obliczoną  w  kosztorysie  ofertowym,  ustaloną  na 

podstawie cen jednostkowych każdej pozycji oraz ilości jednostek przedmiarowych podanych 

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia ceny jednostkowej każdej 

pozycji  kosztorysu  ofertowego  na  podstawie  składników  cenotwórczych  obejmujących 

robociznę,  ceny  materiałów  i  sprzętu  oraz  narzuty  kosztów  pośrednich,  koszt  zakupu 

m

ateriałów  i  zysk.  (...).  Cena  ofertowa  obliczona  przez  Wykonawcę  musi  obejmować 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania (pkt 4). W całkowitej cenie ofertowej i cenach 

jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne 

należności  płatne  przez  Wykonawcę  (pkt  5).  Każda  pozycja  musi  zawierać  ilość  jednostek 

przedmiarowych,  cenę jednostkową pozycji  wraz  z  narzutami  oraz  wartość całkowitą danej 

pozycji  (pkt  7  ppkt  2). 

Istota  przyjętego  w  przetargu  wynagrodzenia  kosztorysowego  oraz 

znaczenie cen jednostkowych wyraża także §8 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do 

SIWZ,  gdzie  w  ust.  2  określono,  iż  ceny  jednostkowe  kosztorysu  powykonawczego  muszą 

być  takie  same  jak  w  kosztorysie  ofertowym.  Ponadto,  Zamawiający  w  korespondencji 

kierowanej  do  wykonawców,  gdzie  uzasadnia  odrzucenie  oferty  wykonawcy  Firma 

Usługowo-Handlowa  „B.I.T"  J.  B.  wyraża  swój  zamiar  takiego  właśnie  podejścia  do  cen 

jednostkowych  cyt.: 

„Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  ustalił  wynagrodzenie 

kosztorysowe, 

które 

nastąpi 

na 

podstawie 

kosztorysu 

powykonawczego  

i  stanowić  będzie  sumę  iloczynów  ostatecznie  wykonanych  i  zaakceptowanych  przez 

Zamawiającego  ilości  i  cen  jednostkowych  poszczególnych  pozycji  kosztorysowych.  

związku  z  powyższym  wiedza  co  do  cen  jednostkowych  poszczególnych  pozycji 

kosztorysowych ma kluczowe 

znaczenie dla ustalenia i rozliczania wynagrodzenia należnego 

wykonawcy.  Brak  wskazania  ceny  jednostkowej  uniemożliwia  dokonanie  wyceny  pozycji, 

zatem Zamawiający nie jest w stanie ustalić prawidłowej treści oświadczenia woli". W świetle 

ww.  postanowień  SIWZ,  wykonawca  nie  może  zaniżać  ceny  jednostkowej  danej  pozycji 

kosztorysowej,  która  to  cena  jednostkowa  nie  uwzględnia  wszelkich  kosztów  i  składników. 

Inaczej  mówiąc  cena  jednostkowa  każdej  pozycji  kosztorysowej  musi  zawierać  w  sobie 

wszelkie składowe, wszystkie składniki cenotwórcze.  

Zamawiający,  po  wyroku  KIO  wezwał  AL-DUE,  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp, do złożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia. AL-DUE, pismem 

z  17  stycznia  2019  r.  przedstawiła  wyjaśnienia  oraz  przedłożyła  szereg  dokumentów 

mających  stanowić  uzasadnienie  dla  prawidłowości  przyjętych  cen  istotnych  składników 

oferty.  Odnośnie  wyjaśnień  i  dokumentów  dotyczących  maty  elastomerowej  AL-DUE 

powołało  się  na  ofertę  specjalną  spółki  Epufloor. W  ofercie  tej  wskazano,  iż  cena  30  zł/m

wynika  z  faktu  pomocy  organizacyjnej  i  formalnej  w  wyprodukowaniu  materiałów 


marketingowych (zdjęcia, filmy, badania) z procesu montażu na obiekcie. Chodzi o materiały 

promocyjne spółki Epufloor. Wyjaśnienia te oraz przedłożona oferta specjalna nie spełniają 

wymagań stawianych przez przepisy ustawy Pzp. Są to wyjaśnienia zbyt ogólne, których nie 

sposób  zweryfikować.  Brak  jest  szerszego  wyjaśnienia  o  jaką  pomoc  organizacyjną  

i formalną chodzi. Co więcej udzielenie pomocy w celu pozyskania materiałów promocyjnych 

nie może zostać potraktowane jako okoliczność przynależna wyłącznie wykonawcy AL-DUE. 

Niewątpliwie nie mieści się to w kategorii wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 

zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy.  Każda  bowiem  firma  wykonująca  tego typu  prace 

może  udzielić  wsparcia  w  zakresie  pozyskania  materiałów  promocyjnych.  W  ocenie 

O

dwołującego  wyjaśnienia  te  oraz  przedłożoną  ofertę  specjalną  należy  uznać  

za  niewiarygodne,  pozorne  i  stworzone  wyłącznie  na  użytek  postępowania.  Trudno  uznać  

za  logiczne  i  wiarygodne  wyjaśnienia  o  możliwości  pozyskania  materiałów  promocyjnych 

przez tak doświadczoną firmę, która od wielu lat działa w branży. Prowadzi to do podejrzeń, 

iż  oferta  specjalna  z  dnia  2  października  2018  r.  mogła  zostać  antydatowana.  Spółka 

Epufloor  na  swojej  stronie  internetowej  reklamuje  się,  iż  posiada  6  letnie  doświadczenie  

i  ponad  2000  zrealizowanych  obiektów  na  całym  świecie.  Ponadto    producent,  firma 

Isolgomma,  na  swojej  stronie  internetowej  przedstawia  szereg  referencji,  zrealizowanych 

obiektów  oraz  materiały  marketingowe  (zdjęcia,  filmy,  badania)  z  procesu  montażu.  Tym 

samym  argument  przedstawiony  w  wyjaśnieniach  AL-DUE  jest  pozorny  i  stworzony 

wyłącznie na potrzeby postępowania. 

Dalej  Odwołujący  podnosi,  że  niezależnie  od  tego,  iż  wyjaśnienia  te  są  błędne  

i  niewystarczające  to  oferowana  przez  AL-DUE  mata  elastomerowa  nie  spełnia  wymagań 

określonych  w  dokumentacji  przetargowej.  W  dokumencie  pt.  Szczegółowa  Specyfikacja 

Techniczna  (dalej  „SST”),  Zamawiający  na  stronach  95-96  i  103  określił  parametry 

techniczne  dla  maty  elastomerowej.  Zakres  stosowania  SST:  SST  jest  stosowana  jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.3 

Pkt.  1.3  Zakres  robót  objętych  SST.  (np.  str.  95)  Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja, 

obejmuje wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: gruntowanie podłoża, ułożenie płyt 

styropianowych, 

ułożenie  izolacji  akustycznej  w  postaci  matu  elastomerowej  lub 

różnokomórkowej  pianki  poliuretanowej,  ułożenia  izolacji  z  folii  PE,  wykonanie  jastrychu 

cementowego, 

wykonanie posadzki z płytek gresowych, wraz ze spoinowaniem. Wykonawca 

AL-DUE 

przedstawia w swojej ofercie alternatywę w postaci produktu Highmat 20, który nie 

spełnia projektowanych założeń i metodologii badania parametru akustycznego określonego 

w SST wg normy ISO 717-

2. Ponadto produkt ten nie posiada znaku CE ani B tylko Krajową 

Deklarację  Właściwości  Użytkowych  (z  kraju  pochodzenia  Włochy).  Odwołujący  w  swojej 

ofercie  ujął  matę  elastomerową,  która  spełnia  wszystkie  wymagania  wskazane  przez 

Zamawiającego  w  dokumentacji  oraz  SST.  Mata  ta  posiada  znak  CE.  Cena  tej  maty  wg 


oferty wynosi 174,04 zł netto/m

. AL-DUE w dotychczasowyc

h wyjaśnieniach jednoznacznie 

oświadczył,  że  wycenił  matę  elastomerową  zgodną  z  wymaganiami  Zamawiającego 

wynikającymi z SIWZ. Odwołujący przedstawił, w formie tabelarycznej, oczekiwane i opisane 

przez  Zmawiającego  w  dokumentacji  przetargowej  parametry  maty  elastomerowej, 

porównując  je  do  oferowanych  przez  AL-DUE  i  wskazując  na  niezgodności  w  treści  oferty 

tego wykonawcy z treścią SIWZ. 

Dalej  podnosi, 

że  niezależnie od  tego  iż mata  oferowana przez  AL-DUE nie spełnia 

wymagań  Zamawiającego  to  w  dalszym  ciągu  należy  uznać,  iż  cena  30  zł/m

jest  ceną 

poniżej kosztów jej wytworzenia. Odwołujący po wyroku KIO złożył zapytania bezpośrednio 

do producenta maty oraz spółki Epufloor. Producent firma Isolgomma przedstawiła ofertę na 

kwotę 33 Euro/m

. Z kolei spółka Epufloor przedstawiła ofertę w wysokości 98,50 zł netto/m

Za pośrednictwem swoich partnerów biznesowych skierował również kilka zapytań o to, czy 

mata  oferowana  przez  AL-DUE, 

produkt  Higmat  200  mm  spełnia  wymagania 

Zamawiającego. Żadna pytana przez Odwołującego firma nie była w stanie tego oświadczyć. 

Przedstawiciele 

Odwołującego,  w  rozmowach  telefonicznych  z  osobą,  która  podpisała  się  

na  specjalnej  ofercie  dla  AL-DUE  tj.  z  Panem  B.  G.  uzyskali  informacji,  

iż mata oferowana przez AL-DUE kosztuje 160 zł netto/m

Ponadto, wskazywał, że w ofercie 

specjalnej  znalazła  się  informacja,  iż  towar  składowany  jest  w  Łodzi,  co  jest  niezgodne  

z rzeczywistym stanem. W ramach kontaktów Odwołującego z firmą EPUFLOOR sp. z o.o.  

z  siedzibą  w  Łodzi  otrzymał  on  informację,  iż  okres  oczekiwania  na  matę  Isolgomma 

Highmat  20  mm  wynosi  ok.  2  tygodni,  gdyż  maty  te  produkowane  są  na  indywidualne 

zamówienia. 

Odnośnie  opraw  oświetleniowych  podkreślał,  iż  oferty  firmy  Solar  dołączone  do 

wyjaśnień AL-DUE są ofertami z dnia z dnia 17 stycznia 2019 r. a więc po terminie składania 

ofert. Przystępujący nie był w posiadaniu tych ani podobnych ofert na etapie składania ofert. 

AL-DUE 

przedstawiając  te  dokumenty  stwierdza,  że  są  to  zaktualizowane  oferty  bez 

dołączenia  ofert  pierwotnych  o  ile  takowe  posiada.  Sytuacja  ta  jest  niedopuszczalna, 

sprzeczna  z  zasadą  niezmienności  oferty  i  uczciwej  konkurencji.  Odwołujący  skierował 

zapytanie o wycenę do firmy Solar odnośnie opraw oświetleniowych bezpośrednio do osoby, 

która  opracowywała  wycenę  dla  AL-DUE.  Osoba  ta  oświadczyła,  że  w  celu  wykonania 

wyceny  musi  skierować  zapytanie  do  producenta.  Gdyby  faktycznie  była  wykonywana 

wycena  dla  AL-DUE 

zapytanie  to  byłoby  zbędne,  gdyż  przedstawiciel  Solar  dysponowałby 

już  ofertą  od  producenta.  Potwierdza  to  przypuszczenia  Odwołującego,  iż  wycena  była 

dopasowywana do kwot wskazanych przez AL-DUE 

aby osiągnąć poziom cen z kosztorysu, 

bez zwracania się do producenta. Odwołująca posiada ofertę od producenta, która znacząco 

przewyższa wycenę AL-DUE. Ponadto, oferty cenowe firmy SOLAR i INTER SERVICE, nie 

zawierają  szczegółowego  opisu  parametrów  wynikających  z  dokumentacji,  a  także  nie 


posiadają  nazwy  producenta  oraz  typu  opraw,  które  jednoznacznie  by  potwierdziły,  

że  wycenione  oprawy  spełniają  parametry  zadeklarowane  przez  AL-DUE  w  piśmie  z  dnia  

13  listopada  2018  r.  Oferty  firmy  SOLAR  nie  zawierają  również  informacji,  czy  ceny 

uwzględniają  60  miesięczną  gwarancję  na  urządzenia,  co  Przystępujący  zadeklarował  w 

ofercie  przetargowej.  KIO  w  wyroku  z  dnia  17  grudnia 

2018  r.  wprost  przyznało,  iż: 

„...każdorazowo przedłużenie okresu gwarancji ponad standardowy wiąże się z dodatkowymi 

kosztami  po  stronie  Wykonawcy".  W  pr

zedstawionych  przez  firmę  AL-DUE  ofertach  firmy 

SOLAR widnieje data wystawienia 17 stycznia 201

9 r., co jednoznacznie wskazuje, iż oferty 

te  są  przygotowane  tylko  i  wyłącznie  na  potrzeby  złożonych  wyjaśnień,  dopasowując  ceny 

materiałów stricte do pozycji kosztorysowej. Nakłady wynikające z narzuconych pozycji KNR 

oraz  podane  w  ofercie  AL-DUE  narzuty

,  uniemożliwiają  skorygowanie  cen  robocizny  

i  sprzętu,  więc  oferta firmy  SOLAR  wskazuje  dopasowane  na  te  potrzeby  ceny  materiałów  

co do grosza, tak aby zachować ceny jednostkowe. Godzi się również zauważyć, iż założona 

przez  Zamawiającego  podstawa  wyceny  narzuca  nakład  na  robociznę  0,4219  roboczo-

godziny  na  m

.  Oferta  AL-DUE 

to  przykład  manipulacji  pozycji  nakładów  w  robociźnie.  

AL-DUE 

dokonała przemnożenia nakładu 0,4219 x 0,081, co daje 0,034174 roboczo-godziny 

na  m

.  W  konsekwencji  tego  zabiegu  oferta 

Przystępującego  wycenia  robociznę  ułożenia 

1296 m

maty na kwotę 1 244,16 zł podczas gdy oferta Odwołującego wycenia robociznę w 

zakresie  ułożenia  maty  w  wysokości  19  241,27  zł  netto  z  narzutami  za  1296  m

Zamawiający  przyjął  przy  stawce  roboczogodziny  13,50  zł  wartość  całej  robocizny  za 

ułożenie 1 296 m

maty w kosztorysie inwestorskim 13 482,78 zł. W celu weryfikacji danych 

zawartych  w  przedstawionej  przez  firmę  AL-DUE  ofercie  firmy  SOLAR,  podwykonawca 

Odwołującego  zadał  pytanie  w  sprawie  wyceny  opraw  oświetleniowych  bezpośrednio  do 

producenta tj. firmy  BEGELLI. W odpowiedzi  otrzymał  informację,  iż  nie jest możliwym  aby 

jakakolwiek firma otrzymała rabaty wskazane w ofercie (niższe od cen katalogowych o 60%, 

a  maksymalny  rabat  przy  zamówieniu  inwestycyjnym  (setki,  tysiące  sztuk)  to  35-40%.  Tak 

wysoki  rabat  jest  w  stanie  dostać  jedynie  hurtownia  i  to  przy  zakupie  sprzętu  w  tysiącach 

sztuk. Dodatkowo zwracał uwagę, iż w poz. 54 należało przyjąć puszkę podłogową 8xK45 i 

wyposażoną  w  8  gniazd  K45  na  co firma  AL-DUE  przyjęła  100  zł  netto. W  przedstawionej 

ofercie  na  zakup  materiału  nie  ma  podanej  ceny  na  puszkę  8xK45,  a  ilości  elementów 

składowych (adaptery, gniazda itd.) nie odpowiadają ilościom jakie powinny być przyjęte aby 

skompletować  puszkę  8xK45.  Ponadto  przedstawiona  oferta  materiałowa  potwierdza 

niedoszacowanie  ceny  ponieważ  po  skompletowaniu  według  przedstawionej  ceny  puszki 

mniejszej  czyli  6xK45  (pozycje  nr.  2;  7;  8;  9)  to  135,22  zł  netto  bez  gniazd.  W  poz.  55 

należało wycenić puszkę podłogową 2xK45 kompletną i wyposażoną w 2 gniazda K45, na co 

firma AL-DUE 

przyjęła 43,60 zł netto. Brak w ofercie materiałowej wyceny takiej puszki. 


Odwołujący  stoi  zatem  na  stanowisku,  iż  po  pierwsze  poszczególne  ceny 

jednostkowe  przyjęte  w  ofercie  Przystępującego  nie  obejmują  wszystkich  składników 

cenotwórczych.  Po  drugie,  iż  oferta  AL-DUE  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  gdyż 

przedstawia  ceny  nierynkowe,  poniżej  kosztów  wytworzenia  i  świadczenia.  Po  trzecie,  

iż oferta wykonawcy AL-DUE zawiera rażąco niską cenę z uwagi na niskie, nierynkowe ceny 

jednostkowe  w  istotnych  branżach  dla  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Oferowane  przez 

Przystępującego  ceny  jednostkowe  są  rażąco  niskie  w  stosunku  do  obowiązujących  cen 

rynkowych i  nie obejmują wszystkich składników  cenotwórczych.  I  tak: (i) kosztorys  branży 

budowlanej  - 

dział  o  poz.  49d.l.l.l2  (izolacja  akustyczna  z  maty  elastomerowej)  zaniżona  

o  ok.  70-80  %  od  ceny  rynkowej  tj.  o  ok.  210 000

,00  zł.  do  260 000,00  zł.  Sam  zakup 

materiału w tej pozycji kosztorysowej to min. 220 000,00 zł; (ii) kosztorys branży elektrycznej 

dział  1.5  oświetlenie,  cena  zaniżona  o  ok.  35%  od  wartości  ceny  rynkowej  tj.  o  ok. 

zł.  W  swoich  pierwotnych  wyjaśnieniach  AL-DUE  stwierdziło,  że  nie  będzie 

stosować  w  tej  pozycji  zamienników.  Wartość  rynkowa  samego  zakupu  opraw 

oświetleniowych  zgodnie  z  przedstawioną  ofertą  producenta  firmy  Beghelli  przy  36 

miesięcznej  gwarancji  to  koszt  71  104,40  zł  netto.  Zgodnie  z  zadeklarowaną  przez 

Przystępującego  60  -  miesięczną  gwarancją  wartość  ta  wzrasta  o  ok.  15%,  co  daje  

w  zakupie  ok.  81,00 

zł. netto.  AL-DUE  cały  dział  1.5  wyceniło na kwotę 74  420,23 zł  netto  

z czego 4 280,00 

zł. to przygotowanie podłoża i pomiary natężenia oświetlenia (poz. 20, poz. 

36) więc na zakup opraw, montaż i udzielenie 60 miesięcznej gwarancji pozostaje 70 140,23 

zł netto (poz. 21-35); (iii) kosztorys branży elektrycznej - dział 1.7 poz. 54-57 - cena zaniżona 

w stosunku wartości cen rynkowych o ok. min. 80% tj. 9 000,00 zł., oferowane przez AL-DUE 

ceny  robocizny  i  materiału  są  znacznie  niższe  od  najniższych  cen  rynkowych  samego 

mater

iału;  (iv)  kosztorys  branży  niskoprądowej  -  dział  2  -  instalacje  niskoprądowe, 

urządzenia  aktywne,  wartość  zaniżona  w  stosunku  do  cen  rynkowych  ok.  34%  co  daje 

wartość  ok.  17 000,00  zł.  netto.  Kosztorys  ofertowy  Przystępującego  zawiera  ceny 

jednostkowe,  które  nie  obejmują  wszystkich  składników  cenotwórczych  zatem  oferta 

wykonawcy AL-DUE 

nie odpowiada treści SIWZ. 

Godzi  się  również  zaakcentować,  iż  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp, 

Zamawiaj

ący  zobligowany  jest  do  odrzucenia  oferty  jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej 

„ZNK”)  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi 

obyc

zajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta.  Czynami 

nieuczciwej  konkurencji  są  w  szczególności:  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie 

przedsiębiorstwa,  fałszywe  lub  oszukańcze  oznaczenie  pochodzenia  geograficznego 

towarów  albo  usług,  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie  towarów  lub  usług,  naruszenie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa,  nakłanianie  do  rozwiązania  lub  niewykonania  umowy, 


naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do 

rynku,  przekupstwo  os

oby  pełniącej  funkcję  publiczną,  a  także  nieuczciwa  lub  zakazana 

reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie 

działalności  w  systemie  konsorcyjnym.  Stosownie  do  art.  15  ust.  1  pkt  1  ZNK,  czynem 

nieuczciwej konkurenc

ji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku m.in. przez 

sprzedaż  towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich 

odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Oferta AL-DUE 

w  powyższym  zakresie  wyczerpuje  znamiona  uznania  jej  złożenia  za  czyn  nieuczciwej 

konkurencji,  gdyż  poszczególne  ceny  jednostkowe  w  istotnych  częściach  oferty  zostały 

skalkulowanie  poniżej  kosztów  zakupu  czy  wytworzenia.  W  niniejszym  postępowaniu 

obowiązuje  wynagrodzenie  kosztorysowe  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe,  które  według 

oświadczeń Zamawiającego mają bardzo istotne znaczenie i powinny obejmować wszystkie 

składniki  cenotwórcze  danej  pozycji  kosztorysowej.  Badanie  oferty  wykonawcy  co  do  cen 

jednostkowych  pod  kątem  rażąco  niskiej  ceny  jest  dopuszczalne  w  orzecznictwie  KIO.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  wymaga  aby  ceny  jednostkowe  każdej 

pozycji  kosztorysu  obejmowały  wycenę  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzuty  kosztów 

pośrednich, koszt zakupu materiałów i zysk. Temu obowiązkowi nie sprostał Przystępujący, 

który między innymi w zakresie wyceny maty elastomerowej proponuje kwotę 32,40 zł za m

mimo,  iż  na  rynku  sam  zakup  tego  materiału  spełniającego  wymagania  Zamawiającego  to 

koszt  160  - 

180 zł/m

.  Zatem ta 

pozycja kosztorysowa nie obejmuje wszystkich składników 

cenotwórczych jak tego wymaga SIWZ. Podobna sytuacja występuje w branży elektrycznej 

dział  1.5  gdzie  całość  działu  oświetlenia  ma  niewiele  większą  wartość  od  wartości  zakupu 

opraw  zgodnych  z  dokument

acją  oraz  w  branży  niskoprądowej  dział  2  gdzie  urządzenia 

aktywne  z  montażem  i  uruchomieniem  wyceniono  poniżej  kosztów  zakupu  samych 

urządzeń.  

ocenie 

O

dwołującego 

złożone 

przez 

Przystępującego 

wyjaśnienia  

są  niewystarczające  do  uznania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  Należy 

przypomnieć, iż celem art. 90 ustawy Pzp jest eliminowanie z postępowania przetargowego 

niewiarygodnych  wykonawców.  Zgodnie  z  ugruntowanymi  tezami  przedstawicieli  doktryny 

norma ta 

ma zapobiegać wybieraniu ofert, które nie dają pewności, że zamówienie zostanie 

wykonane  i  to  bez  uszczerbku  dla jego jakości.  Gwarantuje  więc  Zamawiającemu  ochronę 

przed  nieuczciwymi  praktykami  wykonawców,  którzy  zaniżając  cenę  w  celu  uzyskania 

zamówienia,  na  etapie  realizacji  mogą  sobie  to  rekompensować  niższą  jakością  robót  lub 

zgłaszaniem roszczeń domagając się dodatkowego wynagrodzenia. W skrajnych wypadkach 

zagrożone  może  być  wykonanie  całego  zamówienia.  Jednocześnie  norma  ta  chroni 

rzetelnych  wykonawców,  gdyż  ułatwia  eliminowanie  z  zamówień  publicznych  tych,  którzy 


łamią zasady uczciwej konkurencji w zakresie ceny (tak m in.: Prawo zamówień publicznych. 

Komentarz Jerzy Pieróg, rok wydania: 2015, Wydawnictwo: C.H. Beck Wydanie: 13).  

Zamawiający w dniu 5 lutego 2019 r. przekazał droga elektroniczną kopię odwołania 

wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu,  w  trybie  art.  185  ust.  1  ustawy  Pzp,  oraz 

wezwał  uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym.  

W dniu 7 lutego 2019 r.  wykonawca AL-DUE 

zgłosił przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, wnosząc  o oddalenie odwołania w całości. 

W dniu 14 lutego 2019 r. Zamawiający, wobec wniesienia odwołania do Prezesa KIO 

złożył,  w  trybie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  

o oddalenie odwołania w części dotyczącej zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego. 

W  zakresie 

zarzutu  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7a 

ustawy Pzp 

– złożył oświadczenie o uwzględnieniu odwołania. 

W  po

zostałym  zakresie  wskazał,  iż  Zamawiający  nie  znajduje  podstaw  

do uwzględnienia odwołania. Podnosił, że zgodnie z wydanym wyrokiem KIO 2520/18 z dnia 

17  grudnia  2018  r.  zwrócił  się  do  wykonawcy  AL-DUE  o  złożenie  wyjaśnień  oraz 

przedstawienie  dowodów,  że  zaoferowane  przez  niego  w  ofercie  ceny  jednostkowe  nie  są 

rażąco  niskie.  Zakres  wezwania był  zgodny  z  sentencją  cytowanego wyroku KIO.  Zdaniem 

Z

amawiającego  wyznaczony  przez  niego  termin  10-  dniowy  na  złożenie  wyjaśnień  był 

podyktowany  świadomością  konieczności  skompletowania  przez  wykonawcę  AL-DUE 

stosowanych dokumentów, jak też miał związek z nieobecnością przewodniczącego komisji 

w  tym  czasie

.  Jego  zdaniem,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  Przystępujący 

przedstawił  wyczerpujące  wyjaśnienia,  poparte  dowodami,  które  stanowią  oferty 

przygotowane  przez  dostawców  materiałów.  Odwołujący,  jego  zdaniem,  kwestionuje  ich 

prawdziwość, jednakże nie przedstawia w tym zakresie żadnych konkretnych argumentów.  

W zakresie, w jakim Odwołujący podniósł, że oferowana mata akustyczna nie spełnia 

wymagań  SIWZ,  Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  wymagania  odnośnie  maty  akustycznej 

znalazły  się  w  dokumentacji  projektowej,  w  części  opisowej  projektu  (pkt  5.7,  str.  61)  oraz  

w  specyfikacjach  technicznych  (str.  95,  96,  103).  Niest

ety  już  w  samej  dokumentacji 

przetargowej  wystąpiły  rozbieżności  pomiędzy  podanymi  parametrami  mat  akustycznych, 

których  na  etapie  postępowania  przetargowego  nie  wychwycił  ani  Zamawiający  ani  żaden  

z  wykonawców.  Specyfikacje  techniczne  dopuszczają  zastosowanie  mat  z  dwóch  różnych 

materiałów, określając dla każdej z nich odmienne parametry, w tym najistotniejszy z nich to 

współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych. Dla maty elastomerowej ≥35 dB, dla maty 

z różnokomórkowej pianki poliuretanowej ≥34 dB. W części opisowej tymczasem podano już 

tylko jedną wartość tego współczynnika dla maty izolacyjnej na poziomie ≥34 dB. Mając na 

uwadze  powyższe  Zamawiający  nie  miał  innej  możliwości  jak  uznać,  że  zaproponowany 


przez  Przystępującego  materiał  izolacyjny,  posiadający  współczynnik  tłumienia  dźwięków 

uderzeniowych  na  poziomie  =34  dB,  spełnia  wymagania  dokumentacji.  Odnosząc  się  do 

pozostałych  parametrów  wskazuje,  że:  grubość  zaproponowanej  maty  20  mm  spełnia 

wymagania,  dodatkowe  3  mm  nie  stanowią  tu  żadnego  istotnego  odstępstwa  od  projektu; 

ściśliwość  na  poziomie  10%  (tj.  2  mm  w  przypadku  maty  o  grubości  20  mm,  przy 

maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 4,83 kN/m

spełnia warunek; przewodność cieplna 

i  opór  cieplny  to  parametry,  które  nie  mają  w  omawianym  przypadku  żadnego  znaczenia  

z  uwagi  na  fakt,  że  mata  akustyczna  nie  pełni  tutaj,  poza  funkcją  izolacji  akustycznej, 

dodatkowej  funkcji  izolacji  termicznej  (str.  66  opisu  projektu  budowlanego).  Zwraca  też 

uwagę,  że  przywołana  w  dokumentacji  norma  ISO  717-2  bazuje  na  wynikach  pomiarów 

przeprowadzonych na podstawie normy EN ISO 10140, tj. tej na podstawie której określono 

współczynnik  tłumienia  dźwięków  uderzeniowych  dla  maty  zaproponowanej  przez  firmę  

AL-DUE

.  Odpowiadając  na  zarzuty  Odwołującego,  że  Przystępujący  dokonał  manipulacji 

poprzez przemnożenie nakładu robocizny przez współczynnik zmniejszający zwrócił uwagę, 

że w przedmiarze robót pozycja dotycząca ułożenia maty akustycznej tj. KNR 202-1112-02 

została  uzupełniona  w  kolumnie  „podstawa  wyceny”  o  zapis  „ANALOGIA”,  co  wskazuje 

wprost  że  nie  należy  jej  traktować  dosłownie  a  właśnie  zmodyfikować.  Tak  właśnie 

uczyniono  w  ofercie  wykonawcy  AL-DUE

,  urealniając  wymagany  nakład  na  robociznę. 

Odnośnie  wyceny  w  zakresie  opraw  oświetleniowych  oraz  zastrzeżeń  Odwołującego  

do  przedstawionych  ofert  firmy  SOLAR  zwrócił  uwagę,  że  wykonawca  nie  ma  obowiązku 

posiadania  pisemnych  ofert  na  wszystkie  materiały  przyjęte  w  ofercie  zaś  fakt,  

że przedstawione oferty są aktualne na dzień składania wyjaśnień, nie zaś pozyskane przed 

term

inem  składania  ofert,  nie  jest  wystarczające  dla  kwestionowania  ich  wiarygodności.  

W  zakresie  zarzutu  niedoszacowania  cen  puszek  przypodłogowych  Zamawiający  wyjaśnił, 

że  analizując  wyjaśnienia  złożone  przez  Przystępującego  rozpoznał  ceny  na  stronach 

inter

netowych  producentów/  dostawców  materiałów  elektrycznych  i  stwierdził,  że  koszt 

skompletowania przedmiotowych puszek waha się w granicach od 125,00 zł. do 135,00 zł. 

Jest  to  cena  dostępna  dla  każdego,  zaś  każdy  z  wykonawców  prowadzących  działalność 

korzysta  w  tym  zakresie  z  rabatów  i  upustów.  Z  tego  też  powodu  Zamawiający  uznał,  że 

zaoferowana cena niewiele odbiega od ceny „katalogowej” i jest możliwa do uzyskania przez 

wykonawcę AL-DUE. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, 

treścią oferty Przystępującego, korespondencją prowadzoną pomiędzy Zamawiającym 


a  P

rzystępującym  w  postępowaniu,  w  szczególności  wyjaśnieniami  złożonymi  

w  odpowiedzi  na 

wezwanie do  złożenia wyjaśnień w trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp, 

zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron 

złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.  

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Jed

nocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący,  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  

w  dostateczny  sposób  wykazał  interes  w  złożeniu  środka  ochrony  prawnej  -  odwołania,  

w  rozumieniu  przepisu  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  złożył  ofertę  w  niniejszym 

postępowaniu. Gdyby nie odrzucenie oferty Odwołującego to jego oferta uplasowałaby się na 

drugiej  pozycji,  a  w  wypadku  potwierdzenia  powyższych  zarzutów,  Odwołujący  ma  szansę 

na uzyskanie zamówienia.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  Zamawiającego  do  akt  sprawy  w  kopii 

potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem,  w  tym  w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  treści  oferty  Przystępującego,  korespondencji  prowadzonej 

pomiędzy Zamawiającym a Przystępującym w postępowaniu w szczególności  wyjaśnieniami 

złożonymi  w  odpowiedzi  na  wezwanie do  złożenia wyjaśnień  w  trybie art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp 

a  także  pisma  procesowego  złożonego  przez  Przystępującego  do  akt  sprawy  oraz 

dopuściła  dowód  złożony  przez  Odwołującego  na  rozprawie  w  postaci  korespondencji 

mailowej  prowadzonej  pomiędzy  przedstawicielem  Odwołującego  a  przedstawicielem  firmy 

SOLAR  w  zakresie  dotyczącym  wyceny  opraw  oświetleniowych.  Izba  nie  dopuściła 

analogicznej  korespondencji  prowadzonej  w  języku  niemieckim,  która  nie  została 

przetłumaczona  na  język  polski.  Zgodnie  bowiem  z  §19  ust.  3  Rozporządzenia  Prezesa 

Ra

dy  Ministrów  w  sprawie  Regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  

(tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  ze  zm.)  wszystkie  dokumenty  przedstawia  się  w  języku 

polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania 

odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawi ich tłumaczenie na język polski. 

Izba  oddaliła  wnioski  o  przeprowadzenie  dowodów:  z  zeznań  świadka  B.  G.  na 

okoliczność gdzie składowana jest mata, o której mowa w ofercie specjalnej, kiedy faktycznie 

była opracowywana oferta specjalna, na czym polegać ma pomoc organizacyjna i formalna 

AL-DUE

wysokości 

rynkowej 

ceny 

maty, 

której 

mowa  

w  ofercie  specjalnej;  z  opinii  biegłego  sądowego  z  zakresu  budownictwa  o  specjalizacji  

w zakresie izolacji ak

ustycznej na okoliczność ustalenia czy oferowana przez AL-DUE mata 

elastomerowa  posiada  parametry  techniczne  wymagane  w  dokumentacji  przetargowej  

w  szczególności  te  określone  w  dokumencie  pt.:  „Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna" 


(strony  95  i  103);  z  opi

nii  biegłego  sądowego  z  zakresu  rachunkowości  na  okoliczność 

ustalenia czy poszczególne kwestionowanie w odwołaniu ceny jednostkowe ujęte w ofercie 

AL-DUE 

zawierają  wszystkie  składniki  cenotwórcze  zgodnie  z  wymogami  SIWZ  oraz  czy 

oferta  AL-DUE  zawiera  ceny 

nierynkowe,  ceny  poniżej  kosztów  wytworzenia  lub 

świadczenia,  ceny  poniżej  kosztów  zakupu  oraz  czy  wykonawca  AL-DUE  uwzględnił  

w  ofercie  wymogi  ustawy  o  mi

nimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  uznając,  że  tezy  objęte 

wnioskami  dowodowymi  zostały  w  wystarczający  sposób  wyjaśnione  w  toku  rozprawy, 

zebrany  materiał  dowodowy  i  wyjaśnienia  stron  są  wystarczające  do  wydania  orzeczenia,  

a  przeprowadzenie  wnioskowanych  dowodów  przyczyniłoby  się  jedynie  do  przewlekłości 

prowadzonego postępowania. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  iż  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot  wskazanych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła, iż przedmiotem postępowania, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 

II  SIWZ 

–  Przedmiot  zamówienia  jest  rozbudowa  budynku  szkoły  Zespołu  Szkolno-

Przedszkolnego 

nr 

nowy,  niezależny  segment  częściowo  podpiwniczony, 

dwukondygnacyjny  wraz  z  budową  w  ramach  zagospodarowania  terenu  chodników,  dróg 

dojazdowych  z  placem  manewrowym  z  wyznaczonymi  miejscami  parkingowymi.  Zakres 

całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące etapy (wg kolejności realizacji): 

-   roboty przygotowawcze wraz z karczowaniem drzew i przesadzeniami,  

-   roboty ziemne i fundamentowe,    

roboty zewnętrzne instalacyjne,  

roboty konstrukcyjne murowe, żelbetowe,  

roboty instalacyjne wewnętrzne w pełnym zakresie branżowym,  

roboty wykończeniowe,  

wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt dydaktyczny,  

budowa parkingów i dróg dojazdowych oraz chodników z kostki brukowej.  

Przedmiot 

zamówienia 

określony 

został 

dokumentacji 

projektowej,                               

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, które 

to  dokumenty  stanowią  załączniki  do  SIWZ.  Zgodnie  z  art.  30  ust.  5  ustawy  Pzp, 

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez 

Zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy,  usługi  lub 

roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  


Izba  ustaliła,  że  w  Projekcie  budowlanym  dla  tej  inwestycji,  Część  3  –  Projekt 

architektoniczno-budowlany, pkt 5.7 

– Izolacje, ppkt Izolacje akustyczne Zamawiający zawarł 

nast

ępujący  wymóg:  „Projektuje  się  w  stropach  międzykondygnacyjnych  wykonanie  izolacji 

akustycznej  w  postaci  maty  z  rożnokomórkowej  pianki  poliuretanowej  lub  maty 

elastomerowej  gr.  17  mm  ułożonej  bezpośrednio  na  warstwie  styropianu.  Mata  powinna 

posiadać  zdolność  tłumienia  dźwięków  uderzeniowych  ΔLw  ≥  34  dB.  Jednocześnie 

szczegółowy opis parametrów wymaganych odnośnie maty akustycznej zawarto w SST, str. 

95,  96  precyzując  parametry  techniczne  dla  użytych  materiałów  określając  je  odrębnie  dla 

maty  elastomerowej 

i  różnokomórkowej  pianki  poliuretanowej.  Zamawiający  określił 

parametry techniczne dla maty elastomerowej w następujący sposób: 

· Odporny na procesy starzenia się 

· Trwale elastyczny 

· Grubość warstwy 17mm 

· Odporność na działanie temperatury -20°C ÷ +80°C 

· Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg ISO 717-2 ΔLw ≥ 35 dB 

· Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1 s’t ≤ 12 MN/m3  

· Przewodność cieplna λ=0,063 W/mK 

· Opór cieplny R=0,289 m2K/W 

· Przewodność cieplna klasy odporności 

· ogniowej wg DIN 4102/DIN EN 13501-1 klasa E 

· Maksymalne obciążenie stałe do 3000 kg/m2 (30kN/m2) 

· Ściśliwość wg DIN EN 12431 c ≤ 2,0 mm 

zaś parametry techniczne dla różnokomórkowej pianki poliuretanowej: 

· Odporny na procesy starzenia się, butwienie, niezmienność kształtu 

· Trwale elastyczny 

· Grubość warstwy 17mm 

· Odporność na działanie temperatury -20°C ÷ +80°C 

· Współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych wg ISO 717-2 ΔLw ≥ 34 dB 

· Średnia sztywność dynamiczna wg DIN EN 29052-1 s’t ≤ 10 MN/m3 

· Przewodność cieplna λ=0,046 W/mK 

· Opór cieplny R=0,331 m2K/W 

· Przewodność cieplna klasy odporności 

· ogniowej wg DIN 4102/DIN EN 13501-1 klasa E 

· Maksymalne obciążenie stałe do 2500 kg/m2 (25kN/m2) 

· Ściśliwość wg DIN EN 12431 c ≤ 2,0 mm 


wskazując  jednocześnie,  że  wszystkie  stosowane  materiały  muszą  być  zgodne  z  polskimi 

normami,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mie

ć  decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  

w budownictwie. 

Z  kolei  zgodnie  z  ustaleniami  w  Rozdziale  XI  SIWZ  Z

amawiający  opisał  sposób 

obliczenia ceny ofertowej ws

kazując, że: 

Ceną  ofertową  jest  cena  brutto  podana  w  formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  1  do 

SIWZ). 

Cena ofertowa jest cena kosztorysową. 

Obliczenia ceny ofertowej należy dokonać w oparciu o: 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

dokumentację projektową, 

przedmiar robót, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

własną  kalkulację  dotyczącą  zakresu  robót  uzupełniających  i  przygotowawczych 

np.  zorganizowanie  zaplecza  dla  pracowników;  wydzielenie,  oznakowanie  

i zabezpieczenie terenu prowadzeni

a robót; zorganizowanie zaplecza na potrzeby 

składowania  materiałów  budowlanych  oraz  kontenera  do  gromadzenia  urobku  

z  dem

ontaży  i  rozbiórek;  transport  materiałów;  zabudowa  podliczników  energii 

elektrycznej  i  wody  wraz  z  poniesieniem  kosztów  zużytej  energii  elektrycznej  i 

wody  (uzgodnienie  formy  rozliczenia  nastąpi  w trakcie  przekazania  terenu 

prowadzenia 

robót) 

przygotowania 

dokumentów 

odbiorowych 

wraz 

oznakowaniem  i  wyposażeniem  w  gaśnice  zgodnie  z  wymogami  ppoż,  którą 

należy uwzględnić w kosztach pośrednich do kosztorysu. 

Cena ofertowa jest ceną obliczoną w kosztorysie ofertowym ustaloną na podstawie cen 

jednostkowych  każdej  pozycji  oraz  ilości  jednostek  przedmiarowych  podanych  przez 

Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ustalenia  ceny  jednostkowej  każdej 

pozycji  kosztorysu  ofertowego  na  podstawie  składników  cenotwórczych  obejmujących 

robociznę,  ceny  materiałów  i  sprzętu  oraz  narzuty  kosztów  pośrednich,  koszt  zakupu 

materiałów i zysk.  

Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty zestawienia składników cenotwórczych. 

Cena ofertowa obliczona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane 

z realizacją zadania. 

W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę 

będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.  

W cenie ofertowej należy również uwzględnić ewentualne uwagi i korekty wprowadzone 

przez  Zamawiającego  w  wyniku  odpowiedzi  na  pytania,  które  mogą  zostać  zadane  na 

etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 


Kosztorys  należy  przedstawić  w  formie  uproszczonej  wg  wzoru,  przy  zachowaniu 

następujących zasad: 

musi  zawierać  wycenę  wszystkich  pozycji  wyszczególnionych  w  przedmiarach 

robót z zachowaniem ilości jednostek przedmiarowych, 

każda pozycja musi zawierać ilość jednostek przedmiarowych, cenę jednostkową 

pozycji wraz z narzutami oraz wartość całkowitą danej pozycji, 

wartość pozycji jednostkowych bez podatku VAT (podatek VAT należy uwzględnić  

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), 

cenę  jednostkową  należy  podać  z  zaokrągleniem  do  dwóch  miejsc  po  przecinku 

(zasady  zaokrąglania:  poniżej  5  należy  końcówkę  pominąć,  powyżej  i  równe  5 

należy zaokrąglić w górę), 

kolejność  pozycji  w  kosztorysie  ofertowym  powinna  być  zgodna  z  przedmiarem 

robót dołączonym do specyfikacji, 

niedopuszczalne  jest  nie  dokonanie  wyceny  jakiejkolwiek  pozycji 

–  cena 

jednostkowa nie może wynosić „0 zł”, 

należy podać wartości (podsumowania) poszczególnych działów kosztorysu bądź 

dołączyć tabelę elementów scalonych. 

8.  Cena ofertowa nie podlega walory

zacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ponadto  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający,  zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  17 grudnia 2018  r.  sygn. akt  KIO  2520/18,  wezwał  wykonawcę  AL-DUE  do 

złożenia wyjaśnień, wraz z dowodami w kontekście istotnych części składowych ceny oferty, 

w  zakresie  zaoferowanych  cen  jednostkowych.  Zgodnie  z  sentencją  cytowanego  wyroku 

Przystępujący  zobowiązany  został  również  do  przedstawienia  zestawienia  składników 

cenotwórczych  z  czytelnym  i  jednoznacznym  wyliczeniem  wymaganych  kosztów  dla  danej 

pozycji, ze wskazaniem ewentualnych rabatów, upustów i innego rodzaju okoliczności, które 

są  przynależne  tylko  Przystępującemu.  Pismo  wzywające  do  złożenia  wyjaśnień  zostało 

przekazane wykonawcy  AL-DUE w dniu 7 stycznia 2019 

r., wyznaczając termin odpowiedzi 

na 17 stycznia 2019 r. Przystępujący, w zakreślonym terminie, złożył stosowne wyjaśnienia, 

w zakresie wymienionych pozycji kosztorysowych tj. 

poz. 49d.1.1.12 kosztorysu branży budowlanej (Izolacja akustyczna z maty elastomerowej), 

załączając  ofertę  specjalną  firmy  Epufloor  Sp.  z  o.o.  z  2  października  2018  r.  na  matę 

wieloizolacyjną Highmat 20 za cenę 30 zł. netto/m

; dołączył również dokument pn. „Krajowa 

deklaracja  właściwości  użytkowych  nr  3/EP/2017”  dotyczącą  wyrobu  pn.  Isolgomma 

Highmat, Highmat, Highmat Customized i Highmat Customized Plus; p

rzedstawił również dla 

tej pozycji 

kosztorys szczegółowy prezentujący wyliczenie ceny jednostkowej, na podstawie 

składników cenotwórczych obejmujących robociznę, ceny materiałów i sprzętu oraz narzuty 

kosztów pośrednich, koszt zakupu materiałów i zysk; 


dla działu 1.5 (poz. od 20 do 36 d.1.5) branży elektrycznej, załączając na dowód wyliczenia 

ceny  ofertę  (zaktualizowaną)  firmy  SOLAR  z  17  stycznia  2019  r.  na  zakup  opraw 

oświetleniowych  Beghelli  wyjaśniając,  że  nazwy  opraw  są  zgodne  z  opisem  zawartym  

w  projekcie;  dla  tego  działu  przedłożył  kosztorys  szczegółowy  prezentując  wyliczenie  jak 

wyżej; 

-  w  poz.  54-

57  działu  1.7  branży  elektrycznej,  przedstawiając  na  dowód  wyliczenia  ceny  

ofertę  (zaktualizowaną)  firmy  SOLAR  z  17  stycznia  2019  r.  na  zakup  materiałów 

elektrycznych;  dla  tej  branży  również  przedłożył  kosztorys  szczegółowy  prezentując 

wyliczenie jak wyżej; 

dla  całego  działu  2  (poz.  od  49  do  55  d.2)  branży  niskoprądowej  (dotyczy  urządzeń 

aktywnych  z  montażem  i  uruchomieniem),  przedłożył  ofertę  firmy  Inter  Service  

z  2  października  2018  r.  na  zakup  materiałów  elektrycznych;  wyliczenie  dla  tych  pozycji 

przedstawiając w kosztorysie szczegółowym. 

Zamawiający, pismem z 30 stycznia 2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej 

przez 

Zakład 

Produkcyjno 

Usługowo 

Handlowy 

„AL-DUE” 

B. 

J.  

218  Rybnik,  ul.  Niedobczycka  50c  z  ceną  oferty  brutto:  4.418.936,57  zł  (z    VAT), 

gwarancja:  60  miesięcy,  podejmując  decyzję  o  odrzuceniu  trzech  innych  ofert  złożonych  

w tym postępowaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  

do  prze

konania,  iż  sformułowane  przez  Odwołującego  zarzuty  znajdują  częściowo  oparcie  

w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje 

na 

częściowe uwzględnienie. 

W zakresie podnoszonych zarzutów naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 

82  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  AL-DUE  mimo,  

iż treść oferty tego wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ – Izba uznała zarzut za zasadny 

Zamawiający  opisał  przedmiot  zamówienia  w  postępowaniu,  precyzując  swoje 

wymagania między innymi odnośnie materiałów, które mają być użyte do realizacji zlecanych 

robót  budowlanych.  W  opracowanym  Projekcie  architektoniczno-budowlanym  przewidział,  

że  w  ramach  zleconych  prac  zadaniem  wyłonionego  wykonawcy  będzie  wykonanie  izolacji 

akustycznej  w  postaci  maty  z  rożnokomórkowej  pianki  poliuretanowej  lub  maty 

elastomerowej. Wskazano tam, że użyty materiał (mata) ma mieć gr. 17 mm i być ułożona 

bezpośrednio na warstwie styropianu. Mata powinna posiadać zdolność tłumienia dźwięków 


uderzeniowych ΔLw ≥ 34 dB. Projekt przewidywał zatem alternatywny sposób realizacji robót 

w postaci użycia maty elastomerowej lub też maty z rożnokomórkowej pianki poliuretanowej. 

Dla każdej z nich Zamawiający opisał szczególne cechy, które winien spełnić dany materiał 

(odrębnie dla każdego z alternatywnie użytych materiałów), określając minimalne parametry 

techniczne 

w SST. Tym samym każdy wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

zobligowany  był  przy  kalkulacji  ceny  ofertowej  uwzględnić  te  wymagania,  w  zależności  

od oferowanego przez niego materiału. Bezspornym jest, że Przystępujący zaoferował matę 

elastomerow

ą  Highmat  20  mm  (ΔLw  =  34  dB),  co  wynika  z  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego (pismo wykonawcy AL-DUE z dnia 17 stycznia 2019 r.) skierowane w trybie 

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Oprócz wskazania nazwy i ceny materiału w swoich wyjaśnieniach 

Przystępujący  wraz  z  pismem  przedłożył  również  dokument  pn.  „Krajowa  deklaracja 

właściwości  użytkowych  nr  03/EP/2017”  dla  oferowanego  wyrobu  budowalnego  oraz  opis 

parametrów  technicznych  maty,  z  których  wynikało  między  innymi,  że  materiał  ten 

charakteryzuje się następującymi właściwościami użytkowymi:  

grubość nominalna 20 mm 

współczynnik tłumienia dźwięków uderzeniowych UNI EN ISO 10140 ΔLw = 34 dB 

Odwołujący  wskazywał  również  na  niezgodności  w  zakresie  innych  parametrów  maty 

oferowanej  przez  wykonawcę  AL-DUE  w  zestawieniu  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego  w  dokumentacji  przetargowej,  które  to  parametry  nie  zostały  wprost 

wymienione w przywołanym dokumencie. 

W  odpowiedzi  na  zastrzeżenia  Odwołującego,  Zamawiający  z  jednej  strony 

wskazywał  na  rozbieżności  z  zapisach  SIWZ,  które  to  odmiennie  określały  wymagania 

odnośnie  maty  akustycznej  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  ponadto  podnosił,  że  nie 

wszystkie z wyspecyfikowanych wymagań mają dla niego znaczenie. Z takim stanowiskiem 

Zamawiającego  nie  sposób  się  zgodzić.  Należy  zauważyć,  że  w  dokumentacji  projektowej,  

w  części  opisowej  w  sposób  ogólny  wskazano  na  możliwość  zastosowania  mat  z  dwóch 

różnych  materiałów,  jednakże  już  w  SST  jednoznacznie  przesądzono  jakimi  parametrami 

winien  charakteryzować  się  każdy  z  użytych  przez  wykonawcę  materiałów.  Izba  podzieliła  

w  tym  zakresie  stanowisko  Odwołującego,  że  skoro  wykonawca  AL-DUE  przewidział  

w  swoim  kosztorysie  i  wycenił  matę  elastomerową  winna  ona  spełniać  wymagania  jak  dla 

tego  konkretnego  wyrobu.  Tymczasem  z  porównania  parametrów  opisanych  w  SST  

a opisanych w 

wyspecyfikowanych w materiałach, które załączył sam Przystępujący wynika, 

że co najmniej w zakresie grubości oraz współczynnika tłumienia dźwięków uderzeniowych 

mata ta nie spełnia opisywanych wymagań.  

Izba  w  tym  miejscu  zauważa,  że  każdorazowo  o  zgodności  treści  oferty  z  treścią 

SIWZ  przesądza  ich  porównanie.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  należy  oceniać  

z  uwzględnieniem  pojęcia  oferty  zdefiniowanego  w  art.  66  KC,  czyli  niezgodności 


oświadczenia  woli  wykonawcy  z  oczekiwaniami  Zamawiającego  w  odniesieniu  

do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia - w danym postępowaniu. Należy mieć 

na uwadze, że stwierdzenie takiej niezgodności stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia 

oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp. 

Jeśli  zatem  Zamawiający  stwierdzi,  że  zawartość  merytoryczna  złożonej  w  danym 

postępowaniu  oferty  nie  odpowiada  pod  względem  przedmiotu  zamówienia  albo  sposobu 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  ukształtowanym  przez  Zamawiającego  i  zawartym  

w SIWZ wymaganiom lub również w sytuacji, gdy dany wykonawca nie złożył oferty bowiem 

nie  złożył  oświadczenia  o  treści,  która  stanowiłaby  odpowiedź  na  określone  przez  SIWZ 

wymagania, 

ma obowiązek zastosować sankcję przewidzianą w  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

Podkreślić  tu należy  również  znaczenie  jakie  odgrywa  takie  a  nie  inne  sformułowanie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca, zapoznając się z opisem zawartym w SIWZ podejmuje 

decyzję  o  wzięciu  udziału  lub  rezygnacji  z  ubiegania  się  o  udzielenie  danego  zamówienia.  

To  opis  w  dużej  mierze  wpływa  na  decyzje  wykonawcy  w  danym  postępowaniu.  Ma  też 

bezsprzecznie  znaczenie  przy  dokonywaniu  kalkulacji  ceny  oferty,  opis  dla  danej  pozycji 

kosztorysowej  wpływa  bowiem  na  rodzaj  zastosowanego  materiału  a  w  rezultacie 

determinuje jego cenę. Tym samym wyjaśnienia Zamawiającego, który akceptuje określone 

odstępstwa  w  zakresie  użytej  maty  elastomerowej  twierdząc,  że  jakich  parametr,  jak  

na  przykład  grubość  maty  nie  ma  znaczenia,  albowiem  „dodatkowe  3  mm  nie  stanowią  

tu  żadnego  istotnego  odstępstwa  od  projektu”  czy  też  w  zakresie  w  jakim  twierdzi,  że 

parametry  przewodności  cieplnej  i  oporu  cieplnego  nie  mają  w  omawianym  przypadku 

żadnego znaczenia, gdyż mata akustyczna poza funkcją izolacji akustycznej nie pełni żadnej 

dodatkowej  funkcji  izolacji  termicznej  -  jest  nie  d

o  zaakceptowania.  Każda  stwierdzona 

niezgodność  pomiędzy  treścią  SIWZ,  a  treścią  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  wymaga 

reakcji Zamawiającego. 

Z  wyżej  opisywanych  powodów  Izba  uwzględniła  postawiony  przez  Odwołującego 

zarzut  naruszenia 

przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  i  nakazała  jak  

w sentencji. 

Za  niezasadne  Izba  uznała  zarzuty  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  4 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy AL-DUE mim

o, iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 

1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  (t.j.  Dz.U.  2018, 

poz.  419  ze  zm.)  -  dalej  jako  ZNK,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  

AL-DUE 

mimo, iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 


Na  wstępie  należy  zauważyć,  że  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  stanowi,  

że Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  Możliwość  zastosowania  przywołanego  przepisu  poprzedzona  być  musi 

wyczerpaniem  przez  Zamawiającego  procedury  wyjaśniającej  cenę,  która  została 

uregulowana w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Z kolei przepis art. 90 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, 

że  w  przypadkach  gdy  wyjaśnienia  nie  zostaną  złożone  lub  z  ich  treści  wynika,  że  mamy  

do czynienia z rażąco niską ceną – złożoną ofertę odrzuca się. Samo pojęcie rażąco niskiej 

ceny w ustawie Pzp nie 

zostało zdefiniowane. Przyjmuje się za orzecznictwem europejskim, 

orzecznictwem sądów okręgowych, orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej oraz doktryną, 

iż  za  cenę  rażąco  niską  uważana  jest  cena  nierealistyczna,  niewiarygodna  w  porównaniu  

do  cen  ryn

kowych  podobnych  zamówień  i  innych  ofert  (tak  np.  wyrok  Sądu  Okręgowego  

w  Katowicach  z  dnia  28  kwietnia  2008  r.,  sygn.  akt  XIX  Ga  128/08).  W  wyroku  z  dnia  

28  marca  2013  roku  KIO  przyjęła,  że  o  cenie  rażąco  niskiej  można  mówić,  gdy  oczywiste 

jest,  że przy  zachowaniu reguł  rynkowych  wykonanie umowy  przez  wykonawcę  za podaną 

cenę byłoby nieopłacalne (sygn. akt KIO 592/13). O zjawisku rażąco niskiej ceny będziemy 

mówili, kiedy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego 

wartości,  a  różnica  ta  nie  będzie  uzasadniona  obiektywnymi  względami  pozwalającymi 

wykonawcy  bez  strat  i  finansowania  wykonania  zamówienia  z  innych  źródeł  niż 

wynagrodzenie umowne, to zamówienie wykonać (tak KIO w wyroku z dnia 4 sierpnia 2011 

r., sygn. akt KIO 1562/11). 

Zgodnie  zaś  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  jeżeli  cena  oferty  wydaje  się  rażąco  niska  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawia

jącego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  w  szczególności  jest  niższa  

o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny,  w  szczególności  w  zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

(  Dz.U.  Nr  200,  poz.  1679  ze  zm.  )  oraz  pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie 

odrębnych  przepisów.  Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  obiektywne 

czynniki,  w  szczególności  oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 

wykonawcy,  oryginalność  projektu  wykonawcy,  koszty  pracy,  których  wartość  przyjęta  


do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz 

wypływ  pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  Obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  ciąży  na  wykonawcy,  który  został 

wezwany  do  złożenia  wyjaśnień.  Obecnie  ustawodawca  przesądził  tę  okoliczność,  wprost 

wskazując  w  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp,  że  to  wykonawca  powinien  udowodnić 

Zamawiającemu,  iż  jego  cena  nie  jest  rażąco  niska,  i  ma  to  mieć  miejsce  na  etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Tym samym jak najbardziej aktualna i wymagająca 

podkreślenia  jest  teza  o  wymaganej  staranności  wykonawcy  w  składaniu  wyjaśnień,  

o  których  mowa  w  art.  90  ustawy  Pzp,  a  tym  samym  ryzyku  jakie  ponosi  on  w  przypadku 

uznania, iż wyjaśnienia są niewystarczające do wykazania legalnego charakteru jego ceny. 

Zauważenia  wymaga,  że  z  kolei  obowiązkiem  Zamawiającego, który  wystosował  do 

wykonawcy  wezwanie  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp

,  bez  względu  na  to  czy  takie 

wezwanie  było  obowiązkowe,  czy  nie,  to  winien  je  ocenić  przy  zastosowaniu  wszystkich 

reguł  wynikających  z  przepisów  ustawy  Pzp,  a  odnoszących  się  do  badania  prawidłowości 

kalkulacji  ceny  ofertowej. 

Wykonawca  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  ma  obowiązek 

wskazać  Zamawiającemu  okoliczności  uzasadniające  obniżenie  ceny  w  stosunku  

do  przedmiotu  zamówienia,  określonych  cen  jednostkowych  jeśli  tego  dotyczyło  wezwanie 

Zamawiającego  lub  też  innych  sprzyjających  okoliczności,  które  mogły  spowodować,  

że  wskazana  przez  Wykonawcę  cena  zawiera  wszystkie  elementy  których  obowiązek 

uwzględnienia został opisany w SIWZ. Przy ocenie wyjaśnień składanych przez wykonawcę 

Zamawi

ający  winien  uwzględnić  treść  samego  wezwania,  a  zatem  na  ile  wyjaśnienia  

te rozwiewają wątpliwości Zamawiającego w kontekście zadanych pytań.  Przyjmuje się, że 

Zamawiający powinien badać nie tylko same ceny podane w ofercie, ale również poczynione 

przez 

wykonawcę  założenia  przyjęte  dla  kalkulacji  tych  kwot,  w  zakresie  realności 

(porównując do obowiązujących na rynku) i zgodności z prawem stawek wynagrodzenia oraz 

do  realnego  kosztu  czynności  do  zrealizowania,  celem  zrealizowania  przedmiotu 

zamówienia,  a  także  przez  pryzmat  złożonych  dowodów,  które  wymienione  założenia 

wykonawcy  potwierd

zają,  jak  choćby  oferty  handlowe  które  składa  wykonawca  

na potwierdzenie, że dokonana przez niego kalkulacja opiera się na propozycjach cenowych, 

pozyskanych od innych pod

miotów. 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami potwierdza,  że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien pozyskać 

je

dnoznaczne  wyjaśnienia  od  wykonawcy  i  dopiero  w  wyniku  oceny  tych  wyjaśnień  podjąć 

dalsze  decyzje,  w  tym  o  wyborze  oferty  (wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  z  dnia 

8.04.2009 r., sygn. Akt XII Ca 59/09).  


Przenosząc powyższe uwagi natury ogólnej na  realia rozpoznawanej sprawy należy 

zauważyć, że Zamawiający, do czego został zobowiązany na mocy wyroku KIO z 17 grudnia 

2018  r.  sygn.  akt  KIO  2520/18,  wezwał  wykonawcę  AL-DUE,  na  podstawie  art.  90  ust.  1 

ustawy  Pzp,  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  wskazanym  w  sentencji  orzeczenia. 

Przystępujący,  pismem  z  17  stycznia  2019  r.  przedstawił  wyjaśnienia  oraz  przedłożył 

dowody,  które  w  jego  ocenie  potwierdzają  rzetelność  dokonanej  kalkulacji  i  wysokość 

poszczególnych składników oferty.  

W  zakresie,  w  jakim  Przystępujący  wyjaśnił  poziom  ceny  jednostkowej,  przyjętej  

za  1  m

  maty  elastomerowej, 

powołał  się  na  ofertę  specjalną  spółki  Epufloor.  Skład 

orzekający doszedł jednak do przekonania, uwzględniając odwołanie w zakresie naruszenia 

art.  89  ust.  1  pkt 

2 ustawy Pzp, że proponowana w ofercie mata elastomerowa nie spełnia 

wymagań  opisanych  w  SIWZ.  Tym  samym  porównywanie  cen  wyrobów,  które  nie 

odpowiadają wymaganiom Zamawiającego co do parametrów z matą, która takie wymagania 

spełnia  jest,  w  ocenie  Izby  bezprzedmiotowe.  Niezależnie  od  tego  należy  przyznać  rację 

Zamawiającemu,  iż  nie  sposób  uznać,  że  oferta  kierowana  bezpośrednio  do  

Przystępującego,  opiewająca  na  konkretną  kwotę,  winna  wzbudzić  wątpliwości  co  do  jej 

realności.  W  ofercie  wskazano  jakie  okoliczności  powodują,  że  dla  tego  właśnie 

Przystępującego, materiał dostępny jest w specjalnej cenie. Fakt, że taki poziom cen nie jest 

dostępny  dla  innego  wykonawcy,  zwracającego  się  o  wycenę  do  spółki  Epufloor  nie 

potwierdza, że współpraca opisana w ofercie specjalnej i związane z tym upusty cenowe nie 

dotyczą wykonawcy AL-DUE. Należy zatem uznać, że wyjaśnienia w tym zakresie urealniają 

przyjęty  w  kosztorysie poziom  ceny  1 m

maty,  o  parametrach  wskazanych  w  ofercie 

a już  

z  pewnością  za  nieuprawniony  wniosek  Odwołującego,  że  argumenty  przedstawione  

w  wyjaśnieniach  AL-DUE  są  pozorne,  stworzone  wyłącznie  na  potrzeby  postępowania  

a  oferta  pozyskana  od  firmy  Epufloor  stworzona  wyłącznie  na  potrzeby  udowodnienia,  

że cena jednostkowa nie jest ceną rażąco niską. Odwołujący, kwestionując realność wyceny 

tej  części,  podnosił  również  argument,  iż  wykonawca  AL-DUE  dokonał  manipulacji  

w  kalkulacji  ceny  ofertowej  w  pozycji  nakładów  w  robociźnie.  AL-DUE  dokonała  bowiem 

przemnożenia  nakładu  0,4219  x  0,081,  co  daje  0,034174  roboczo-godziny  na  m

W konsekwencji tego zabiegu  oferta  Przystępującego  wycenia robociznę  ułożenia 1296 m

maty na kwotę 1 244,16 zł., podczas gdy oferta Odwołującego wycenia robociznę w zakresie 

ułożenia  maty  w  wysokości  19  241,27  zł  netto  z  narzutami  za  1296  m

,  zaś  Zamawiający 

przyjął  przy  stawce  roboczogodziny  13,50  zł  wartość  całej  robocizny  za  ułożenie  1  296  m

maty  w kosztorysie inwestorskim  13  482,78  zł. Izba  uznała  tu  wyjaśnienia Zamawiającego, 

że przyjęty przez Przystępującego nakład wynika z przyjętej pozycji KNR, a zakres robót do 

wykonania,  przyjęty  przy  jej  zastosowaniu,  umożliwia  ułożenie  1  m

mat

y  w  zakładanym 

przez Przystępującego czasie. Odwołujący tym twierdzeniom Zamawiającego nie przeczył. 


Odnosząc  się  do  kwestionowanych  przez  Odwołującego  pozycji  w  zakresie  wyceny 

działu  1.5.  (od  poz.  20  do  36.d.1.5)  branży  elektrycznej  oraz  poz.  54-57  działu  1.7  branży 

elektrycznej Izba wzięła pod uwagę, iż w tym zakresie Przystępujący złożył dowód w postaci 

oferty  firmy  Solar.  Bez  znaczenia dla oceny  wiarygodności  przedłożonej  oferty  jest  data jej 

wystawienia,  albowiem 

z oświadczenia złożonego przez firmę  AL-DUE wynika, że oferta ta 

jest zaktualizowana, 

a kosztorys ofertowy został przygotowany w oparciu o taki poziom cen. 

Nietrafiona,  w  ocenie  Izby,  jest  podnoszona  przez 

Odwołującego  argumentacja  odnośnie 

dokonanej  w  ten  sposób  zmiany  ceny  oferty  czy  też  jej  „skonkretyzowaniu”  w  toku 

postępowania, nieuprawnione są także wnioski odnośnie faktu, że wykonawca  AL-DUE nie 

dysponował  ofertą  firmy  Solar  na  ten  przedmiot  na  etapie  składania  ofert.  Odwołujący 

przedstawiał  jako  dowód  korespondencję  prowadzoną  z  przedstawicielem  firmy  Solar,  

z  której  wynikać  miało,  że  wycena  teka  nie  była  wcześniej  przygotowywana  dla 

Przystępującego,  jednakże  z  jej  treści  wniosek  taki  nie  może  zostać  wyprowadzony. 

Przedstawiciel  firmy  Solar  stwierdza 

jedynie,  że skieruje  zapytanie do   producenta  nie  zaś, 

że  wycena  w  tym  zakresie  nie  była  wcześniej  przygotowywana  dla  innego  podmiotu,  który 

się  o  to  zwracał.  Kolejnym  argumentem,  który  potwierdzać  ma,  że  wykonawca  AL-DUE 

zaoferowa

ł  w  tych  pozycjach  ceny  nierealne,  rażąco  niskie  jest  oferta  firmy  Solar,  którą 

pozyskał  Odwołujący,  jak  też  fakt  uzyskania  informacji  bezpośrednio  od  producenta  opraw 

oświetleniowych,  firmy  Beghelli,  która  przy  założeniu  okresu  36  -  miesięcznej  gwarancji  

na  oprawy  oferuje  cenę  71  104,40  zł  netto,  tymczasem  AL-DUE  cały  dział  1.5  wyceniło  

na  kwotę  74  420,23  zł  netto  z  czego  4 280,00  zł.  to  przygotowanie  podłoża  i  pomiary 

natężenia  oświetlenia  (poz.  20,  poz.  36),  więc  na  zakup  opraw,  montaż  i  udzielenie  

60  miesięcznej  gwarancji  pozostaje  70  140,23  zł  netto  (poz.  21-35).  Ponadto  oferty  firmy 

Solar,  którymi  dysponuje  Przystępujący,  nie  zawierają  również  informacji,  czy  ceny 

uwzględniają  60  miesięczną  gwarancję  na  urządzenia,  co  ten  zadeklarował  w  ofercie 

przetargowej.  W  tym  zakresie 

Izba  uznała  również  zarzuty  Odwołującego  za nieznajdujące 

potwierdzenia  w  materiale  dowodowym.  N

ie  sposób  uznać,  że  zaistniały  podstawy  do 

kwestionowania prawdziwości i realności wyceny przyjętej przez Przystępującego. Również 

fakt,  że  z  treści  oferty  handlowej  firmy  Solar  nie  wynika,  że  obejmuje  ona  60-  miesięczny 

okres  gwarancji  nie  dowodzi,  że  taką  gwarancją  Przystępujący  nie  dysponuje  lub  jej  nie 

udzieli.  Wykonawca  AL-DUE  dysponuje 

wiążącymi  ofertami,  w  żądanym  zakresie 

przedstawił  szczegółową  kalkulację  obejmującą  wszystkie  składniki  cenotwórcze  dla  tych 

pozycji,  uwzględniające  koszty  ogólne,  koszty  zakupu  i  zysk,  a  zatem  nieuprawnione  są 

twierdzenia, że ceny jednostkowe przyjęte przez wykonawcę AL-DUE są nierynkowe, rażąco 

niskie a poprzez ich przyjęcie na określonym poziomie wykonanie tego zamówienia staje się 

niemożliwe. 


Podnoszone  przez  Odwołującego  zastrzeżenia  dotyczą  również  wyceny  w  zakresie 

działu 2 (poz. od 49 do 55 d.2) branży niskoprądowej. Przystępujący załączył do złożonych 

przez  siebie  wyjaśnień  dowód  w  postaci  oferty  firmy  Inter  Service  na  zakup  materiałów 

elektrycznych,  tymczasem  Odwołujący  wywodził,  że  ceny  w  niej  przedstawione  

są  niedoszacowane,  załączona  oferta  handlowa  nie  obejmuje  także  ceny  jednostkowej  

za  puszkę.  W  tym  zakresie  Izba  wzięła  pod  uwagę,  co  prezentuje  w  swoim  piśmie 

procesowym Zamawiający, że z analizy cen rynkowych, którą przeprowadził wynika, że koszt 

skompletowania puszki  8xK45 

waha się w granicach od 125,00 zł. do 135,00 zł. za puszkę. 

Przyjęta  przez  wykonawcę  AL-DUE  cena  w  tej  pozycji  kosztorysowej  100  zł.  netto  nie 

odbiega zatem 

w sposób znaczący od ceny rynkowej, dostępnej dla każdego klienta z ulicy. 

Podobnej analizy dokonał Zamawiający w odniesieniu do wyceny puszki podłogowej 2xK45. 

Izba  stwierdziła,  że  ocena  Zamawiającego  jest  właściwa,  albowiem  nie  ma  podstaw  do 

uznania,  że  cena  w  tej  pozycji  może  zostać  uznana  za  rażąco  niską,  uniemożliwiającą 

realizację przedmiotowego zakresu. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  za  niezasadny  uznała  również  zarzut  naruszenia 

art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  i  2  oraz  art.  15  ust.  1  pkt  1  ZNK.  Nie 

sposób  bowiem  uznać,  że  poszczególne  ceny  jednostkowe  w  ofercie  Przystępującego,  

w  istotnych  częściach  oferty  zostały  skalkulowanie  poniżej  kosztów  ich  zakupu  czy 

wytworzenia.  

Za  nie  znajdujący  oparcia  w  stanie  faktycznym  niniejszej  sprawy  Izba  uznała  zarzut 

naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  i  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  sposób  niezapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez wyznaczenie 

Przystępującemu nieadekwatnego, zbyt długiego terminu na udzielenie wyjaśnień 

Odwołujący upatrywał naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp  w  tym,  iż  wyznaczył  on  Przystępującemu  zbyt  długi  termin  na  złożenie  wyjaśnień  

w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Podnosił, że taki termin, mając 

na  uwadze,  że  wezwanie  do  wyjaśnień  w  tym  przedmiocie  było  kierowane  do 

Przystępującego po raz trzeci, jest nieadekwatny, zbyt długi i niezgodny z zasadą uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Porównywał  ten  termin  do  terminów 

wyznaczanych w tym postępowaniu innym wykonawcom. 

Izba oddalając odwołanie w tym zakresie miała na uwadze, że wezwanie do złożenia 

wyjaśnień w tym trybie było kierowane tylko do Przystępującego, było to pierwsze wezwanie 

obligujące  wykonawcę  AL-DUE  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  przedstawienia  dowodów,  

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Ponadto  przepis  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  nie  precyzuje 

terminu na udzielenie odpowiedzi na wezwanie, zatem każdorazowo Zamawiający wyznacza 


ten  termin mając  na  względzie  okoliczności  danej  sprawy.  Należy  też  zauważyć,  że  żaden 

inny  wykonawca,  w  tym samym  terminie,  nie  otrzymał  od  Zamawiającego  wezwania w  tym 

przedmiocie.  

Z powyższych powodów  należy  uznać,  że Zamawiający  nie dopuścił  się naruszenia 

przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak  

w  sentencji. 

Zgodnie  bowiem  z  treścią  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie, 

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenia  zarzutów  wskazanych  

w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza 

normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), 

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1. 

Przewodniczący: 

…………………………………. 


wiper-pixel