KIO 194/19 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2019 r.

Data: 16 maja 2019

Sygn. akt: KIO 194/19 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym  be

z  udziału  stron  w  dniu  18 

lutego 2019 r. w Warszaw

ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w  dniu  4  lutego  2019  r.  przez  Wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie: 

Ekspert Security 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110 (02-593 Warszawa), Biuro Szybkiej Interwencji Z. M. i 

Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 

w  Zamościu  przy  ul.  Fryderyka  Szopena  3  (22-400  Zamość),  Agencja  Ochrony  Mienia 

„MATPOL”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Dominikańskiej 

Warszawa), 

KASTA 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Jabłonnej  przy  ul.  Leśnej  17C/24  (05-110  Jabłonna)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  23  Baza  Lotnictwa  Taktycznego  w 

Mińsku Mazowieckim (05-300 Mińsk Mazowiecki)  

przy udziale 

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  Solid  Security  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Postępu  17  (02-676 

Warszawa)  (Lider), 

Solid  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Krakowie  przy  ul.  Tynieckiej  18  (30-

323  Kraków),  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  r

achunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Ekspert Security Sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Warszawie,  Biuro  Szybkiej  Interwencji  Z.  M.  i  Wspólnicy  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Zamościu, 

Agencja Ochrony Mienia „MATPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KASTA Sp. z 


o.o. 

z siedzibą w Jabłonnej kwoty 13.500 zł 00 gr. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych, zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 194/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu odwoławczym wywołanym odwołaniem na czynności Zamawiającego – 23 

Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu ograniczonego na 

zapewnienie usług ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej 

przez  SUFO  na  rzecz  jednostek  wojskowych  (nr  referencyjny  ZP/20/2018

),  ogłoszonym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  2  sierpnia  2018  r.,  2018/S  149-34336, 

wniesionym 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4.02.2019 r. przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie: Ekspert Security Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Biuro 

Szybkiej  Interwencji  Z.  M. 

i  Wspólnicy  Sp.  z  o.o.  sp.  k.  z/s  w  Zamościu,  Agencja  Ochrony 

Mienia „MATPOL” Sp. z o.o. z/s w Warszawie, KASTA Sp. z o.o. z/s w Jabłonnej (sygn. akt 

KIO  194/19)

, Odwołujący  pismem  złożonym  do akt sprawy  w  dniu 15  lutego 2019 r.  cofnął 

odwołanie. 

Oświadczenie  to  zostało  złożone  przed  otwarciem  posiedzenia  wyznaczonego  na  dzień 

18.02.2019 r. i podpi

sane przez pełnomocnika konsorcjum w osobie Prezesa Zarządu Spółki 

ustanowionej Liderem, tj. Ekspert Security Sp. z o.o. z/s w Warszawie.  

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  Izba  umorzyła 

postępowanie odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu  o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 15.000 zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel