KIO 193/19 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2019 r.

Data: 16 maja 2019

Sygn. akt KIO 193/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 lutego 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  11  lutego  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4 lutego 2019 

r. przez wykonawcę Raven Inmedia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Centrum  Onkologii  Ziemi  Lubelskiej 

im. św. Jana z Dukli z siedzibą w Lublinie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu  Zamówień Publicznych na rzecz  wykonawcy Raven 

Inmedia  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  7  500,00  zł  (słownie:  siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 193/19  

U z a s a d n i e n i e 

Centrum  Onkologii  Ziemi  Lubelskiej 

im.  św.  Jana  z  Dukli  z  siedzibą  w  Lublinie  (dalej 

Zamawiający)  wszczęło  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Usługa 

outsourcingu  drukarek”  (nr  postępowania  COZL/ZPZ/ED/3412/PN-5/19).  Ogłoszenie  

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  10  stycznia  2019  r.  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  pod  numerem  502476-N-2019

.  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

w skrócie Pzp.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę  Raven  Inmedia  

Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Odwołujący),  pismem  z  8  lutego  2019  r.,  

które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej drogą elektroniczną w dniu 8 lutego 

2019  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby, 

złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp.  Do  postępowania 

odwoławczego w wymaganym terminie nie przystąpił żaden wykonawca.  

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W sytuacji umorzenia postępowania, w związku 

z  uwzględnieniem  całości  zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek 

wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  Pzp.  O  kosztach  orzeczono  

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia Izby, a do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił 

żaden  wykonawca.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia zwrotu  odwołującemu kwoty 

uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  


(t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972),  który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  

po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu,  a  zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  z

amówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel