KIO 192/19 WYROK dnia 15 lutego 2019 r.

Data: 16 maja 2019

Sygn. akt: KIO 192/19 
 

WYROK 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2019 r. przez Wykonawcę – TOM-

INSTAL 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul. 

Gimnazjalnej  6  (51-

170  Wrocław)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  – 

Prze

dsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15 (55-114 Wisznia Mała) 

przy udziale 

Wykonawcy 

– Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Świdnicy  przy  ul.  Towarowej  12-14  (58-

100  Świdnica)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Wykonawcę  –  TOM-INSTAL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr. (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Wykonawcę TOM-INSTAL Sp. 

z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Wykonawcy  –  TOM-INSTAL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  na  rzecz 

Zamawiającego  –  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Wiszni  Małej 

k

wotę  4.532 zł  14 gr. (słownie:  cztery  tysiące  pięćset trzydzieści  dwa  złote,  czternaście 

groszy), 

tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w  związku  z  dojazdem 

pełnomocników na rozprawę oraz wynagrodzeniem pełnomocnika zawodowego. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 192/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Wiszni  Małej  na  budowę  sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz  z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i 

Szymanów,  gmina  Wisznia  Mała  –  Etap  II  i  Etap  III  wraz  z  usunięciem  kolizji  z  linią 

energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowice (nr 

postępowania:  7/ZP/201),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

27.09.2018  r.,  2018/S  421085,  wobec 

czynności  dotyczących  części  1  zamówienia  - 

polegających  na  wykluczeniu  z  postępowania,  a  w  konsekwencji  odrzuceniu  oferty  oraz 

dokonania  wyboru  oferty  konkurencyjnej,  Wykonawca  TOM-INSTAL  Sp.  z  o.o.  z/s  we 

Wrocławiu  (dalej  jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  4  lutego  2019  r.  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO192/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  26  ust  3  i  4  PZP  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  PZP  poprzez  naruszenie  procedury 

wezwania  Wykonawcy  do  uzupełnienia  braków  w  zakresie  dokumentów  dotyczących 

kryterium  podmiotowego  co  przybrało  postać  nieprawidłowego  sformułowania  wezwań 

skierowanych  do  Wykonawcy  w  zakresie  wątpliwości  dotyczących  wykazania  warunku 

dysponowania  Specjalistą  Kluczowym  nr  II  o  odpowiednich  uprawnieniach  oraz  jego 

niewystarczającego  i  wprowadzającego  w  błąd  uzasadnienia,  co  w  konsekwencji 

doprowadziło  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  ze  względu  na  rzekome 

niewykazanie prz

ez niego przesłanek podmiotowych; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  oraz  art.  26  ust.  3  PZP  poprzez 

wykluczenie Wykonawcy  z  naruszeniem  procedury  i  podstawy  prawnej  wykluczenia  co 

przybrało  postać  w  przywołaniu  podstawy  z  art.  26  ust.  3  oraz  zarzutu  wielokrotnego 

uzupełniania dokumentów podczas, gdy przepis ten i wynikająca z niego okoliczność nie 

stanowią  podstawy  wykluczenia,  jak  również  niewystarczająco  precyzyjnego 

uzasadnienia  merytorycznego  wykluczenia,  dotyczącego  niewykazania  przez 

Wykonawcę  przesłanek  podmiotowych,  ponieważ  do  dnia  złożenia  odwołania 

Wykonawca nie otrzymał wyjaśnienia od Zamawiającego, dlaczego zaoferowane osoby 

na  stanowisko  Kluczowego  Specjalisty  II  nie  spełniały  wymogów  określonych  w 

dokumentacji; 

3)  art.  92  ust.  1  pkt  2  PZP  oraz  art.  7  PZP  poprzez  brak  powiadomienia  wykonawcy  o 

wykluczeniu  oraz  nieprawidłowe  uzasadnienie  prawne  i  faktyczne  wykluczenia,  jak 

również  nakładanie  na  Wykonawcę  obowiązków  i  prowadzenia  korespondencji  w 

sposób utrudniający konkurencję. 


str. 4 

Odwo

łujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  w  zakresie  części  1  zamówienia:  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

(Przedsiębiorstwa  Robót  Wodnych  i  Ekologicznych  „Eko-Wod”  Sp.  z  o.o.);  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  oraz  odrzucenia  jego  oferty  i  nakazanie  dokonania  oceny 

ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Zamawiający poinformował Odwołującego o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz 

wykluczeniu z postępowania w dniu 23 stycznia 2019 r. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Po wstępnej ocenie ofert oferta Odwołującego uzyskała najwyższą liczbę punktów w części 

nr 1 zamówienia, a Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie oświadczenia JEDZ, ewentualnie 

złożenie  poprawionego  JEDZ  oraz  przedstawienie,  na  podstawie  art.  26  ust.  1  PZP, 

stosownych  dokumentów  i  oświadczeń.  Odwołujący  przedłożył  wykaz  osób,  w  którym 

wskazani  zostali  Specjaliści  Kluczowi,  mający  pełnić  funkcję  Kierownika  robót  sanitarnych, 

Kierownika  robót  elektroenergetycznych  oraz  Kierownika  robót  drogowych.  Zamawiający 

następnie  pismem  z  dnia  21.12.2018  r.  wystąpił  na  podstawie  art.  26  ust.  3  i  4  PZP  o 

przedstawienie  informacji  dotyczących  Specjalisty  Kluczowego  nr  II  (A.  C.)  i  wyjaśnienie, 

ewentualnie sporządzenie i przedstawienie poprawnego wykazu osób. Zamawiający powziął 

wątpliwość,  czy  uprawnienia  osoby  proponowanej  na  stanowisko  Kierownika  robót 

elektroenergetycznych  są  równoważne  do  aktualnie  wydawanych  uprawnień  do 

wykonywania  samodzielnej  funkcji  w  budownictwie  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 

sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń. 

Zamawiający  nie  sprecyzował,  jaka  jest  przyczyna  jego  wątpliwości,  a  Odwołujący 

przedstawił nową osobę, składając poprawiony  wykaz osób. Zamawiający  ponownie zgłosił 

wątpliwość  co  do  uprawnień  nowej  osoby,  bez  dalszego  uzasadnienia  swoich  wątpliwości. 

Nie mając pełnego obrazu co do kierowanych wezwań, w szczególności co do tego, czy na 

pierwsze  wezwanie  należało  przedstawić  stanowisko  prawne,  czy  też  przedstawić 

alternatywną  osobę,  Wykonawca  dokonał  kolejnej  zmiany  i  wskazał  nową  osobę  z 

uprawnieniami. Kolejnym pismem jakie otrzymał od Zamawiającego była informacja o wyniku 

postępowania, tj. o wykluczeniu z postępowania oraz wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  dokonał  wykładni  przepisu  art.  26  ust.  3  Ustawy  prezentując  we  wnioskach,  iż 

Zamawiający powinien w wezwaniu wyraźnie wskazać okoliczności, które miały przemawiać 

za  uznaniem  złożonych  dokumentów  za  nieodpowiednie  dla  postawionych  wymagań. 

Zamawiający  powinien  dokładnie  wskazać,  jaką  wadę  stwierdza  i  czego  oczekuje  od 

Wykonawcy. Rodzaj wezwania, tj. do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentu, 

powinien  odpowiadać  charakterowi  wady,  a  o  tym  decyduje  stanowisko  Zamawiającego.  Z 


str. 5 

tr

eści przepisu wynika obowiązek Zamawiającego do jednoznacznego określenia, na etapie 

wezwania  Wykonawcy,  na  czym  polega  wadliwość  dokumentu  oraz  skorelowane  z  tym 

obowiązkiem  uprawnienie  Wykonawcy  do  dokonania  jednorazowej  zmiany  oferty  przy 

uwzględnieniu zakresu wezwania. 

W  odniesieniu  do  Specjalisty  Kluczowego  nr  II,  przyjmując,  że  Wykonawca  nie  złożył 

dokumentu,  powinien  być  on  uzupełniony  po  uprzednim  wezwaniu  o  jego  uzupełnienie  od 

Zamawiającego.  Zamawiający  dwukrotnie  wskazując  na  nieprawidłowy  sposób  wykazania 

spełnienia warunku podmiotowego przez wskazane osoby (A. C. oraz J. J.), nigdy nie wyraził 

wprost  swoich  wątpliwości,  ograniczając  się  wyłącznie  do  stwierdzenia,  iż  w  jego  ocenie 

dane uprawnienia budzą wątpliwości. W pierwszym wezwaniu z 21.12.2018 r. Zamawiający 

miał  zastrzeżenia  wobec  uprawnień  wydanych  przed  wejściem  w  życie  aktualnych 

przepisów,  wynikające  z  ograniczenia  ich  zakresu  do  „instalacji  i  sieci  elektrycznych  i 

powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych”, co rodziło wątpliwość Zamawiającego co 

do 

możliwości  uznania  takich  uprawnień  za  równoważne  do  aktualnie  wydawanych 

uprawnień  bez  ograniczeń.  Zamawiający  nie  wskazał  dokładnie,  że  tego  typu  uprawnienia 

nie  spełniają  warunku  podmiotowego,  a  wezwanie  sformułował  w  sposób  alternatywny 

żądając  wyjaśnienia  treści,  „względnie”  złożenia  poprawnego  wykazu  osób  wraz  z 

informacjami  o  tej  osobie. 

Zamawiający  nie  wyjaśnił  również,  co  miałoby  oznaczać 

sformułowanie  „prawidłowy”  dokument  i  czy  owa  „nieprawidłowość”  ma  charakter 

merytoryczny czy 

formalny. Z tych przyczyn należałoby uznać, iż wezwanie z 21.12.2018 r. 

nie wywołało skutku prawnego. 

Dążąc  do  uzyskania  zamówienia  Wykonawca  wskazał  alternatywną  osobę.  Zamawiający 

analogicznie  w  wezwaniu  z  10.01.2019  r.  nie  wezwał  do  złożenia  „prawidłowych 

dokumentów”,  a  jedynie  do  wyjaśnienia,  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp,  treści  złożonego 

dokumentu. 

Zamawiający  ponownie  wskazał  na  wątpliwość  co  do  kwalifikacji,  gdyż  ze 

złożonego  dokumentu  nie  wynika,  aby  nowa  osoba  legitymowała  się  uprawnieniami 

równoważnymi  do  uprawnień  bez  ograniczeń,  co  podważać  miało  możliwość  uznania,  że 

uprawnienia  te  są  równoważne  aktualnie  wydawanym  uprawnieniom  bez  ograniczeń. 

Zamawiający  nie  wskazał  na  czym  miałaby  polegać  niezgodność  i  brak  równoważności 

uprawnień dawnych i obecnych. 

Jeżeli Zamawiający miał wątpliwości co do uprawnień budowlanych Specjalisty Kluczowego 

nr  II,  musiał  dysponować  wiedzą,  że  uprawnienia  dwóch  pierwszych  osób  nie  są 

wystarczające, wobec tego bezpodstawne było wzywanie do ich wyjaśnienia. 

Poniewa

ż wcześniejsze wezwania należało traktować jako niebyłe lub wadliwe, Wykonawca 

wskazał  trzecią  osobę,  niejako  z  własnej  inicjatywy,  domyślając  się  jedynie  stanowiska 


str. 6 

Zamawiającego.  Odwołujący  dążył  do  możliwie  najpełniejszego  wykazania  przesłanek 

podmiotow

ych,  a  ostatecznie  złożył  dokument  –  do  którego  treści  Zamawiający  się  nie 

odniósł – który powinien być uwzględniony, jako prawidłowy. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  z  10  stycznia  2019  r.  Odwołujący  złożył  brakujący  dokument. 

Zamawiający  uznał  to  działanie  za  niedopuszczalne  wskazując  w  uzasadnieniu  decyzji  o 

wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  iż 

Wykonawca  działał  z  przekroczeniem  zakresu  określonego  w  wezwaniu.  W  ocenie 

Odwołującego nakaz jednokrotnego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp jest kierowany do 

Zamawiającego  i  nie  należy  z  tego  wywodzić  podstawy  zarzutu  stawianego  Wykonawcy, 

który  kieruje  korespondencję  bez  wezwania.  Wykonawca  nie  może  naruszyć  normy,  a  w 

razie  skierowania  pisma  do  zamawiającego  bez  wezwania,  pismo  to  powinno  zostać 

pozostawione  bez  rozpoznania. 

Zamawiający  nie  miał  zatem  podstaw  do  twierdzenia,  iż 

działania  Wykonawcy  należało  potraktować,  jako  obejście  zakazu  wielokrotnego 

uzupełnienia  dokumentów.  Swoją  decyzję  zasadniczo  opierał  na  wykazaniu  naruszenia 

zakazu wielokrotnego uzupełniania dokumentów, nie odnosząc się merytorycznie do zakresu 

uprawnień dwóch pierwszych osób. 

Zachowanie Zamawiającego nie wypełniało również normy z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp, w której 

wskazano  na  obowiązek  poinformowania  wykonawców  o  wykluczeniu  wraz  z  podaniem 

uzasadnienia faktycznego i prawnego.  

Zamawiający  ostatecznie  dokonał  wyboru  oferty  droższej,  w  sytuacji,  gdy  oferta 

Odwołującego mieściła się w środkach przeznaczonych na realizację zamówienia, co może 

rodzi

ć  wątpliwości  pod  kątem  przestrzegania  art.  7  Pzp,  jak  i  ogólnych  zasad  i  celu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  tj.  racjonalnego  i  optymalnego 

dysponowania środkami publicznymi. 

Do  postępowania  odwoławczego  skutecznie  przystąpił  po  stronie  Zamawiającego 

Wykonawca 

–  Przedsiębiorstwo  Robót  Wodnych  i  Ekologicznych  „EKO-WOD”  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Świdnicy  (dalej  zwany  Przystępującym  lub 

Uczestnikiem). 

Zamawiający w piśmie z dnia 13.02.2019 r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie w całości. 


str. 7 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 z 

późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Z  uwagi  na  skutek,  jaki  dla  ofert 

Odwołującego  wywoływała  decyzji  o  jego  wykluczeniu  z  postępowania  i  dokonaniu  wyboru 

oferty konkurencyjnej, 

Odwołujący posiadał interes we wniesieniu odwołania, którym dąży do 

uchylenia  podjętych  w  postępowaniu  czynności  oceny  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej. 

Stąd odwołanie, którego żądaniem jest między innymi przywrócenie oferty Odwołującego do 

oceny, stanowi jedyny środek do uzyskania przedmiotowego zamówienia. 

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (siwz),  oferty  Odwołującego,  a  także  jego  wyjaśnień  i 

dokumentów  złożonych  w  toku  postępowania,  Izba  dokonała  ustaleń  faktycznych 

stanowiących  podstawę  do  wydania  rozstrzygnięcia  w  przedmiocie  podniesionych 

zarzutów. 

Przedmiot 

zamówienia  stanowi  robota  budowlana  realizowana  w  ramach  projektu  pn.: 

„Budowa  systemu  gospodarki  wodno-ściekowej  w  aglomeracji  Wrocław-Psary,  Szymanów, 

Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w 

ramach  Programu 

Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020.  Zamówienie 

podzielone  zostało  na  dwie  części,  z  których  pierwsza  obejmuje  budowę  sieci  kanalizacji 

sanitarnej  wraz  z  odgałęzieniami  kanalizacyjnymi  do  granic  posesji  w  miejscowości 

Krzyżanowice  o  długości  około  7,1  km  (w  tym  kanały  grawitacyjne  zbiorcze  wraz  z 

odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic posesji – 6,7 km, przewody tłoczone – 0,4 km). 

Zamawiający  w  siwz  oddzielnie  ustalił  wymagania  dla  obu  części. W  pkt  9  ppkt  3  siwz  dla 

części 1 Zamawiający wymagał dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

tj.

:  Specjalistą  Kluczowym  nr  I  –  Kierownikiem  budowy/Kierownikiem  robót  sanitarnych  (1 

osoba), Specjalistą Kluczowym nr II – Kierownikiem robót elektroenergetycznych (1 osoba), 

Specjalistą  Kluczowym  nr  III  –  Kierownikiem  robót  drogowych  (1  osoba).  Dla  każdego  ze 

specjalistów  Zamawiający  określił  wymagania,  w  tym  dla  Specjalisty  Kluczowego  nr  II  –  w 


str. 8 

zakresie  kwalifikacji  i  umiejętności,  osoba  ma  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania 

samodzielnych fu

nkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń,  a  także  co  najmniej  3-

letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.   

Zama

wiający  w  pkt  10  siwz  zastrzegł  zastosowanie  tzw.  procedury  odwróconej,  w  której 

najpierw  dokonywana  jest  ocena  ofert,  a  następnie  wykonawca,  którego  oferta  zostanie 

najwyżej  oceniona,  zostaje  zbadany  pod  kątem  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 

postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający 

wskazał  w  pkt  10  ppkt  4  siwz  dokumenty,  jakie  należy  złożyć  w  wyznaczonym  terminie, 

aktualne na dzień złożenia, tj. między innymi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę 

do  realizacji 

zamówienia  publicznego,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia tych osób, wraz z informacją o 

podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami,  sporządzony  w  oparciu  o  wzór  stanowiący 

załącznik nr 5 do IDW. 

Na  część  1  zamówienia  złożone  zostały  trzy  oferty,  z  których  najwyżej  oceniona  zostało 

oferta Odwołującego (95 pkt). 

Pismem z dnia 5.12.2018 

r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 1 

oraz  26  ust.  2f  Ustawy  do  przedstawienia  aktualn

ych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i 

dokumentów, w tym wykazu skierowanych do realizacji zamówienia osób. 

Pismem  z  dnia  14.12.2018 

r.  Odwołujący  przedstawił  wykaz  osób  wskazując,  jako 

Specjalistę  Kluczowego nr  II  –  A.  C.  (zasób  własny)  wraz  z  opisem  wykształcenia  (technik 

elektromechanik)  i 

uprawnień  zawodowych  stwierdzonych  decyzją  nr  644/94/UW.  Wraz  z 

wykazem Wykonawca przedstawił kopię decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

nr 644/94/UW z dnia 17.XII.1994r. wydanej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  z  dnia  20  lutego  1975  r.  w  sprawie 

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.  U.  Nr  8,  poz.  46  z  późn.  zm.). 

Decyzją ta nadaje upoważnienie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego 

budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania elementów konstrukcyjnych instalacji 

oraz  oceniania  i  badania  stanu  technicznego  w  zakresie  instalacji  i  sieci  elektrycznych 

–  o 

powszechnie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych  (pkt  1);  do  sporządzenia  projektów 

instalacji  elektrycznych  w  budownictwie  jednorodzinnym  zagrodowym  oraz  innych 

budynkach o kubaturze do 1000 m

 (pkt 2).  

Pismem z dnia 21.12.2018 

r. Zamawiający wezwał Odwołującego, na podstawie art. 26 ust. 

3 i 4 Ustawy, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących informacji o osobie wskazanej do pełnienia 

funkcji Specjalisty Kluczowego nr II, względnie o sporządzenie i przedstawienie poprawnego 


str. 9 

wykazu  osób.  Zamawiający  uzasadnił  to  wezwanie  wskazując  na  zawarte  w  decyzji  nr 

644/94/UW  swoiste  ograniczenie  zakresowe  upraw

nień  A.  C.,  posiadającego  średnie 

wykształcenie  techniczne,  zawierające  się  w  zwrocie  „instalacji  i  sieci  elektrycznych  o 

powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”. Zamawiający wskazał na wątpliwość 

czy uprawnienia te s

ą uprawnieniami, które mogą być uznane za równoważne do aktualnie 

wydawanych  uprawnień  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  w 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych  bez  ograni

czeń.  Dodatkowo  Zamawiający  wskazał,  iż  w  opisie 

doświadczenia  zawodowego  tej  osoby  nie  zostały  określone  zakresy  czasowe  inwestycji 

podanych  w  załączniku  nr  5,  w  związku  z  czym  nie  można  wywieść,  iż  posiada  ona  co 

najmniej  3  lata  doświadczenia  zawodowego,  rozumianego  jako  36  miesięcy  wykonywania 

czynności na stanowisku kierownika budowy – kierownika robót. 

W piśmie z dnia 4.01.2019 r. Odwołujący, wobec zastrzeżeń Zamawiającego, wskazał nową 

osobę  –  J.  J.  z  wykształceniem  technik  elektromechaniki  posiadającego  uprawnienia 

stwierdzone decyzją nr. 146/UW/90, której kopię Wykonawca przedłożył, a także przedstawił 

opis doświadczenia zawodowego zdobytego na stanowisku kierownika budowy. Przedłożona 

decyzja  wydana  została  13.05.1990  r.  na  podstawie  przepisów  rozporządzenia  Ministra 

Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony  Środowiska  z  dnia  20  lutego  1975  r.  w  sprawie 

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.  U.  Nr  8,  poz.  46  z  późn.  zm.). 

Decyzją  ta  nadaje  upoważnienie  do  kierowania,  nadzorowania  i  kontrolowania  budowy  i 

robót,  kierowania  i  kontrolowania  wytwarzania  konstrukcji  elementów  sieci  i  instalacji  oraz 

oceniania  i  badania  stanu  technicznego  w  zakresie  sieci  i  instalacji  elektrycznych 

–  o 

powszechnie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych  (pkt  1);  do  sporządzenia  w 

budownictwie  osób  fizycznych  projektów  sieci  i  instalacji  elektrycznych  –  o  powszechnie 

znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych (pkt 2). 

Pismem z dnia 10.01.2019 r. Zamawiający zwrócił się do Odwołującego na podstawie art. 26 

ust.  4  Ustawy  o  wyjaśnienie  zakresu  uprawnień  nowej  osoby  proponowanej  na  stanowisko 

kierownika  robót  elektroenergetycznych.  Zamawiający  wskazał,  iż  z  przedłożonych 

do

kumentów  wynika,  że  osoba  ta  posiada  około  37  miesięcy  doświadczenia  zawodowego 

oraz posiada uprawnienia stwierdzone decyzją z dnia 13.05.1990 r., z której nie wynika, aby 

posiadał  uprawnienia  bez  ograniczeń.  Zamawiający  wskazał  na  wykształcenie  średnie 

te

chniczne oraz ujęte w treści uprawnień swoiste ograniczenie zawarte w opisie „Obywatel J. 

J. 

jest upoważniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania 

i  kontrolowania  wytwarzania  konstrukcyjnych  elementów  sieci  i  instalacji  oraz  oceniania  i 

badania  stanu  technicznego  w  zakresie  sieci  i  instalacji  elektrycznych 

–  o  powszechnie 

znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych”.  Wobec  powyższego  Zamawiający  wniósł  o 


str. 10 

przedstawienie 

wyjaśnień  umożliwiających  uznanie,  iż  osoba  proponowana  do  pełnienia 

funkcji  Specjalisty  Kluczowego  nr  II 

–  Kierownik  robót  elektroenergetycznych,  tj.  Pan  J.  J. 

legitymuje  się  uprawnieniami  równoważnymi  do  uprawnień  wymaganych  postanowieniami 

SIWZ.  

Pismem  z  dnia  14.01.2019  r.  Odwołujący  wskazał  nową  osobę  –  H.  K.  uprawnionego  do 

wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej  w  zakresie  instalacji  elektrycznych,  co  potwierdzać  ma  złożona  decyzja  nr 

623/87/UW  z  1987  r

.  Z  przedstawionej  decyzji  wynika,  iż  osoba  ta  posiada  wyższe 

wykształcenie  –  inżynier  elektryk  i  jest  upoważniona  do  kierowania,  nadzorowania  i 

kontrolowania  budowy  i  robót,  kierowania  i  kontrolowania  wytwarzania  konstrukcyjnych 

elementów  instalacji  oraz  oceniania  i  budowy  stanu  technicznego  w  zakresie  instalacji 

elektrycznych (pkt 1); do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji 

elektrycznych  (pkt  2). 

W  złożonych  wyjaśnieniach  Odwołujący  wskazał,  iż  określenie  w 

decyzji,  że  osoba  uprawniona  jest  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 

zakresie  instalacji  elektrycznych, 

bez  wyszczególnienia  poszczególnych  specjalizacji, 

uzasadnia  wniosek

,  że  posiada  pełny  zakres  specjalności,  wobec  czego  uprawnienia 

nadane, 

z  uwzględnieniem  różnic  terminologicznych  i  zakresowych,  wynikających  z 

obowiązujących  uprzednio  regulacji,  są  równoważne  z  obecnymi  uprawnieniami  „bez 

ograniczeń”.  

Pismem  z  dnia  23.01.2019  r.  Zamawiający  poinformował  Wykonawców  o  wyniku 

postępowania,  tj.  wyborze  w  części  1  zamówienia  oferty  złożonej  przez  Przedsiębiorstwo 

Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. oraz o wykluczeniu z postępowania 

Odwołującego  (odrzuceniu  oferty).  W  uzasadnieniu  decyzji  i  wykluczeniu  Zamawiający 

przedstawił  chronologicznie  składane  w  odpowiedzi  na  jego  wezwania  pisma,  które 

uniemożliwiały  uznanie,  że  Wykonawca  w  sposób  prawidłowy  wykazał  spełnienie  warunku 

udziału  w  postępowaniu  wobec  Specjalisty  Kluczowego  nr  II,  bowiem  wbrew  kierowanym 

wezwaniom, nie wykazał iż osoby proponowane na to stanowisko (A. C., J. J.), legitymowały 

się  uprawnieniami  równoważnymi  do  aktualnie  przyznawanych  uprawnień  do  pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń.  Zamawiający 

wskazał jako niedopuszczalne uzupełnienie wykazu na wezwanie z dnia 10.01.2019 r., które 

miało  wyłącznie  na  celu  umożliwienie  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  zakresu  uprawnień 

osoby  wskazanej  w  uzupełnionym  już  raz  wykazie  osób  (J.  J.).  Ponadto,  Zamawiający 

wskazał,  iż  tylko  w  odniesieniu  do  pierwszej  osoby  Pana  A.  C.  Wykonawca  złożył 

oświadczenie o dysponowaniu osobą w momencie składania ofert. W związku z powyższym 


str. 11 

Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  Ustawy  i  nie 

była ona brana pod uwagę przy ostatecznej kwalifikacji punktowej złożonych ofert.  

W  oparciu  o  poczynione  ustalenia  Izba  uznała,  iż  odwołanie  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie.  

Zasadniczym  dla  rozstrzygnięcia  pozostawało  ustalenie,  czy  złożone  w  odpowiedzi  na 

wezwania  Zamawiającego  dokumentu  dotyczące  osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji 

Specjalisty  Kluczowego  nr  II  -   

kierownika  robót  elektroenergetycznych,  potwierdzały 

posiadanie  uprawnień  wskazanych  w  IDW,  jako  uprawnienia  do  wykonywania 

samod

zielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.  

Zagadnieniem dalszym było natomiast ustalenie, czy wezwania, które Zamawiający kierował 

do  Wykonawcy 

zawierały  informację  precyzyjną,  tj.  pozwalającą  Wykonawcy  na  ustalenie 

skąd  wynikały  wątpliwości  dotyczące  wskazanych  osób  i  jakiego  działania  Zamawiający 

oczekiwał. 

Odnosząc  się  do  pierwszej  z  kwestii  należy  przede  wszystkim  wskazać,  iż  Zamawiający 

słusznie swoją uwagę skupił na ocenie wykazu złożonego na wezwanie z dnia 5.12.2018 r. 

oraz dokumentu uzupełnionego za pismem Odwołującego z dnia 4.01.2019 r. Zamawiający 

nie mógł  natomiast  przyjąć, jako wywołującego skutek  prawny,  uzupełnionego  po raz  drugi 

w

ykazu  osób,  który  został  złożony  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  wyjaśnienia  zakresu 

uprawnień  osoby  wskazanej,  w  zastępstwie  osoby  ujętej  w  pierwszym  wykazie  osób. 

Słusznie  ujął  to  Zamawiający  w  uzasadnieniu  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

postępowania,  iż  działanie  Wykonawcy  stanowiło  próbę  obejścia  zakazu  wielokrotnego 

uzupełniania dokumentów, wywodzonego z wykładni art. 26 ust. 3 Ustawy w związku z art. 7 

Ustawy. 

Nie może budzić wątpliwości, iż Wykonawca miał możliwość złożenia wyjaśnień do 

pierwotnego 

wykazu  osób,  jak  również  złożenia  prawidłowego  dokumentu,  gdyby  same 

wyjaśnienia  dotyczące  pierwszej  osoby  nie  były  wystarczające  do  wykazania  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Z  takiej  możliwości  skorzystał  wskazując  nową  osobę  w 

uzupełnionym wykazie osób. Ponieważ Zamawiający przy każdym z wezwań w sposób jasny 

sygnalizował  dlaczego  uprawnienia  danej  osoby  budziły  jego  wątpliwości,  Wykonawca  nie 

powinien  mieć  kłopotów  z  ustaleniem,  dlaczego  Zamawiający  kwestionuje  przedłożone 

dokumenty.  Zarówno  kwestia  wykształcenia,  jak  i  przepisów,  na  jakich  wydane  były 

uprawnienia  dla  osób  mających  pełnić  funkcję  kierownika  robót  elektroenergetycznych, 

powiązane były z oceną uprawnień, jako równoważnych do obecnie wydawanych uprawnień 

bez  ograniczeń.  W  dalszej  części  uzasadnienia  Izba  szerzej  odniesie  się  do  procedury  i 

wezwań kierowanych do Wykonawcy.  


str. 12 

W świetle dokonanego uzupełnienia dokumentu (wykazu osób), podstawą oceny spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  były  uprawnienia  pan  J.  J.,  którego  Odwołujący  podał  w 

miejsce  pana  A.  C.,  na  co  wskazuje  nie  tylko  chronologia 

działań,  ale  także  brak 

uzupełnienia  opisu  doświadczenia,  które  pozwalałoby  uznać,  iż  Pan  A.  C.  posiada  co 

najmniej 3-

letnie doświadczenie zawodowe. Wynik oceny przygotowania zawodowego osoby 

wskazanej  decydował  o  czynnościach,  jakie  Zamawiający  zobowiązany  był  podjąć  w 

postępowaniu.  Gdyby  bowiem  uznać,  że  uprawnienia  nadane  decyzją  nr  146/UW/90  z 

są  równoważne  dla  wymaganych  wobec  Specjalisty  Kluczowego  nr  II  

uprawnień  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  w  specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń,  wówczas  upadła  by  podstawa  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

postępowania.  Przy  odmiennej  ocenie  zakresu  uprawnień,  decyzja  o  wykluczeniu  z 

postępowania miałaby natomiast uzasadnienie faktyczne i prawne. Odwołujący na rozprawie 

nie przedstawił dalszych dowodów, które wykraczałyby poza treść decyzji przedłożonej wraz 

z  uzupełnionym  wykazem  osób,  która  stanowiła  istotny  dla  rozstrzygnięcia  element  stanu 

faktycznego. 

Odnosząc  się  zatem  do  uprawnień  osoby  mającej  pełnić  funkcję  przypisaną  Specjaliście 

Kluczowemu  nr  II,  przy  ich  wykładni  należało  uwzględnić  zarówno  kwestię  posiadanego 

wykształcenia,  jak  i  opis  ich  zakresu  ujęty  decyzją  nr  146/UW/90  w  pkt  pierwszym,  jako 

uprawnienie  do: 

kierowania,  nadzorowania  i  kontrolowania  budowy  i  robót,  kierowania  i 

kontrolowania wytwarzania  konstrukcji  elementów  sieci  i  instalacji  oraz  oceniania  i  badania 

stanu  technicznego  w  zakresie  sieci  i  instalacji  elektrycznych 

–  o  powszechnie  znanych 

rozwiązaniach  konstrukcyjnych.  Analizy  tej  należało  dokonać  w  świetle  przepisów,  na 

podstawie, 

których  decyzja  została  wydana,  czyli  obowiązującego  w  dacie  13.05.1990  r. 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 

r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.  U.  Nr  8,  poz.  46  z 

późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 2 osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogą pełnić 

funkcje  techniczne,  o  których  mowa  w  ustępie  1  (tj.  kierowanie,  nadzorowanie  i 

kontrolowanie  techniczne  budowy  i  robót),  wyłącznie  przy  budowie  budynków,  budowli  i 

instalacji  i  powszechnie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych,  objętych  daną 

specja

lnością techniczno-budowlaną, a osoby o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 – wyłącznie 

przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  objętych  danym  rzemiosłem.  Podobne  rozróżnienie 

zakresu  uprawnień  wprowadzone  zostało  do  pełnienia  funkcji  projektanta  w  §  2  ust.  2 

rozpo

rządzenia,  w  którym  dla  osób  ze  średnim  wykształceniem  ograniczono  możliwość 

wykonywania  samodzielnej  funkcji  projektanta  w  budownictwie  osób  fizycznych  (dla 

specjalności  architektonicznej)  oraz  w  obiektach  budowlanych,  budowli  i  instalacji  o 


str. 13 

powszechnie  z

nanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych  (inne  specjalności  techniczno-

budowlane).  Zwrot 

„o  powszechnie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych”  został 

p

rzywołany  w  treści  decyzji,  co  nie  miało  już  miejsca  w  przypadku  decyzji  określającej 

uprawnienia  budowlane  o

soby  o  wyższym  wykształceniu  –  inżyniera  elektryka,  wydanej 

również w czasie obowiązywania przepisów tego rozporządzenia. Już  stąd pływnie wniosek, 

iż użyty w opisie uprawnień zwrot „o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych” 

oznacza, iż uprawnienia zostają ograniczone do tego rodzaju sieci i instalacji, a contrario nie 

są  uprawnieniami  bez  ograniczeń.  Potwierdza  to  również  przedłożona  przez 

Przystępującego  opinia  opublikowana  na  stronie 

www.piib.org.pl

  doty

cząca  uprawnień 

budowlanych  w  zakresie  specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej  w  zakresie  sieci 

elektrycznych,  w  której  wskazuje  się  cyt.:  „Pierwotne  brzmienie  §  13  ust.  1  pkt  4  lit  d) 

wskazuje, że w specjalności „elektrycznej” uprawnienia budowlane nadawane były wyłącznie 

do  instalacji.  W  tym  przypadku  szczególnego  znaczenia  nabiera  brzmienie  cytowanego  na 

wstępie  §  1  rozporządzenia.  Jedynie  zakres  praktyki  zawodowej,  dokumentowanej  przez 

osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych decydował o tym, czy uprawnienia 

obejmują  instalację,  sieci,  czy  łącznie  instalacje  i  sieci  elektryczne.  Jeżeli  w  decyzji  o 

stwierdzeniu  posiadania  przygotowania  zawodowego  nie  zawarto  ograniczenia  zakresu 

uprawnień  wynikającego  z  zakresu  odbytej  praktyki  zawodowej,  w  przypadku  osób  z 

wykształceniem  wyższym,  uprawnienia  obejmują  pełny  zakres  specjalności,  w  brzmieniu 

określonym po zmianie przepisów w tym zakresie wprowadzonej w 1988 roku”. 

Odnosząc  powyższe  do  uprawnień  budowlanych  osoby  mającej  pełnić  funkcję  Specjalisty 

Kluczowego  nr  II  -  ustalonych  w  decyzji  nr  146/UW/90

,  należy  wskazać,  iż  nadawały  one 

upoważnienie  do  kierowania,  nadzorowania  i  kontrolowania  budowy  i  robót,  kierowania  i 

kontrolowania wytwarzania  konstrukcji  elementów  sieci  i  instalacji  oraz  oceniania  i  badania 

stanu  technicznego  w  zakresie  sieci  i  instalacji  elektrycznych 

–  o  powszechnie  znanych 

rozwiązaniach  konstrukcyjnych.  Uwzględniając  jednocześnie  wykształcenie  jakie  osoba  ta 

posiadała  w  momencie  wydania  uprawnień,  tj.  średnie,  jak  również  użyte  w  ostatnim 

fragmencie  cytowanego  opisu  sformułowanie  „o  powszechnie  znanych  rozwiązaniach 

konstrukcyjnych”,  w  ocenie  Izby  nie  można  mówić,  aby  uprawnienia  te  były  tożsame  z 

wymaganymi  w  postepowaniu  uprawnieniami  bez  ograniczeń.  Odwołujący  nie  przedstawił 

od

miennej  interpretacji  uprawnień  budowlanych,  o  jakie  mógł  wystąpić  już  na  etapie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  które  mogłyby  stanowić  wiążący 

dowód  w  sprawie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą.  Mając  zatem  na  uwadze  jedynie 

przepisy  obowiązujące  w  dacie  wydania  uprawnień  budowlanych,  jak  również  dostępne  na 

stronie  opinie  Izba  uznała,  iż  użycie  w  decyzji  potwierdzającej  uzyskanie  uprawnień 

budowlanych, jak również w treści przepisów, na podstawie których decyzja została wydana, 


str. 14 

zwrotu  „o  powszechnie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych”  wskazuje,  iż  osoba 

wskazana do pełnienia funkcji kierownika robót elektroenergetycznych posiada uprawnienia 

budowlane  w  ograniczonym  zakresie,  a  tym  samym  nie  spełnia  warunku  udziału  w 

postępowaniu. 

W  świetle  powyższego  Zamawiający  w  sposób  prawidłowy  uznał,  iż  Wykonawca  podlegał 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy, a podnoszone w tym 

zakresie  zarzuty  nie  miały  oparcia  faktycznego  oraz  prawnego.  Ponieważ  Wykonawca  nie 

kwestion

ował  treści  warunku, jak również  miał  świadomość  istniejących trudności  w  ocenie 

dokumentów  stwierdzających  przygotowanie  zawodowe,  wydanych  na  gruncie 

wcześniejszych  regulacji  prawnych,  podnoszone  w  odwołaniu  zarzuty,  w  których 

kwestionował  prawidłowość  wezwań  kierowanych  do  niego,  Izba  oceniała  jako  działanie 

powodowane 

potrzebą  zmiany  spojrzenia  na  decyzje  Zamawiającego,  niezależnie  od 

merytorycznej  jej  oceny

.  Przede  wszystkim,  co  zostało  już  odnotowane  na  wstępie, 

Zamawiający  sygnalizował  w  sposób  jasny,  iż  wątpliwości  dotyczą  uprawnień  nadanych 

osobom o średnim wykształceniu, zawierających swoiste ograniczenie zakresowe uprawnień 

zawierające  się  w  zwrocie  „instalacji  i  sieci  elektrycznych  o  powszechnie  znanych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych”. Dotyczy to zarówno wezwania z 21.12.2018 r., jak i z dnia 

10.01.2019  r.  Odwołujący  dwukrotnie  wskazał  osoby  ze  średnim  wykształceniem  i 

uprawnieniami  wydanymi  w  oparciu  o  te  same  przepisy,  w  których  treści  wskazano  na 

„instalacje  i  sieci  elektryczne  o  powszechnie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych”. 

Trudno  było  się  dopatrzeć  w  tych  okolicznościach  błędu  w  działaniu  Zamawiającego, 

wątpliwości mogą natomiast dotyczyć dochowania przez Wykonawcę staranności. Brak było 

logicznego  uzasadnienia  do  tego,  aby  ponownie  wskaz

ać  osobę  o  identycznym  zakresie 

uprawnień,  jak  te  które  podważał  Zamawiający,  bez  jednoczesnego  wykazania,  iż  to 

Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowy  oceniał  uprawnienia  pierwszej  osoby.  Również  na 

rozprawie  Odwołujący  nie  był  przygotowany  do  tego,  aby  wykazać  przed  Izbą,  iż 

przedłożone  dokumenty  potwierdzały  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu. 

Odwołujący  zmierzał  bowiem  do  podważenia  skuteczności  samej  procedury  wezwania  o 

uzupełnienie  dokumentów,  bez  merytorycznej  oceny  uprawnień  dwóch  pierwszych  osób, 

jakie  wskazał  do  pełnienia  funkcji  przewidzianej  dla  Specjalisty  Kluczowego  nr  II.  Gdyby 

przyjąć ten kierunek  działania,  wówczas należałoby  się zastanowić  czy  trzecia osoba już  o 

wyższym wykształceniu i uprawnieniach, w których treści nie było ograniczenia do instalacji i 

sieci  elektrycznych  o  powszechnienie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych,  spełnia 

warunek udziału w postępowaniu. Ponieważ obiektywnie Zamawiający dochował staranności 

wskazując  w  wezwaniach  na  okoliczności  mające  znaczenie  dla  oceny  uprawnień,  które 

kwestionował  jako  odpowiednie,  Izba  nie  miała  podstaw  do  przyjęcia,  że  doszło  do 


str. 15 

naruszenia trybu przewidzianego w art. 26 ust. 3 Ustawy dla 

uzupełnienia dokumentów. Tym 

samym  trzeci  wykaz  osób  i  wskazana  w  nim  osoba  do  pełnienia  funkcji  kierownika  robót 

elektroenergetycznych  pozostawał  poza  zakresem  oceny.  Sam  Odwołujący  przyznał  w 

odwołaniu,  iż  dokument  ten  należało  traktować  jako  niezłożony,  a  zatem  pozostający  bez 

wpływu na ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

Ostatni z zarz

utów, jaki podniósł Odwołujący dotyczy naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

oraz art. 7 Ustawy, do naruszenia których miało dojść przez brak powiadomienia Wykonawcy 

o wykluczeniu oraz nieprawidłowe uzasadnienie prawne i faktyczne wykluczenia, jak również 

nakładanie  na  Wykonawcę  obowiązków  i  prowadzenia  korespondencji  w  sposób 

utrudniający konkurencję. 

Odnosząc  się  do  tak  postawionego  zarzutu  Izba  miała  na  uwadze  treść  zawiadomienia  z 

dnia    23.01.2019  r.  o  wyniku  postępowania,  tj.  wyborze  w  części  1  zamówienia  oferty 

złożonej  przez  Przedsiębiorstwo  Robót  Wodnych  i  Ekologicznych  „EKO-WOD”  Sp.  z  o.o. 

oraz 

wykluczeniu z postępowania Odwołującego (odrzuceniu oferty). W uzasadnieniu decyzji 

i  wykluczeniu  Zamawiający  przedstawił  chronologicznie  składane  w  odpowiedzi  na  jego 

wezwania  pisma,  które  uniemożliwiały  uznanie,  że  Wykonawca  w  sposób  prawidłowy 

wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  wobec  Specjalisty  Kluczowego  nr  II, 

bowiem  wbrew  kierowanym  wezwaniom,  nie  wykazał  iż  osoby  proponowane  na  to 

stanowisko  (A.  C.,  J.  J.

),  legitymowały  się  uprawnieniami  równoważnymi  do  aktualnie 

przyznawanych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenerg

etycznych  bez  ograniczeń.  Zamawiający  wskazał,  jako  niedopuszczalne 

uzupełnienie  wykazu  na  wezwanie  z  dnia  10.01.2019  r.,  które  miało  wyłącznie  na  celu 

umożliwienie  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  zakresu  uprawnień  osoby  wskazanej  w 

uzupełnionym  już  raz  wykazie  osób  (J.  J.).  Ponadto,  Zamawiający  wskazał,  iż  tylko  w 

odniesieniu do pierwszej osoby Pana A. C. 

Wykonawca złożył oświadczenie o dysponowaniu 

osobą  w  momencie  składania  ofert.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  odrzucił  ofertę 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy i nie była ona brana pod uwagę przy 

ostatecznej kwalifikacji punktowej złożonych ofert.  

Mając powyższe na uwadze Izba uznała zarzut za gołosłowny. Przede wszystkim nie można 

mówić o braku uzasadnienia, czy też nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu z 

postępowania  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  wprost  odnosi  się  do  okoliczności  związanej  z 

oceną spełniania warunku udziału w postępowaniu, wcześniej sygnalizowaną w wezwaniach 

o  uzupełnienie  dokumentów.  Obiektywnie  patrząc  na  podejmowane  czynności  związane  z 

oceną  dokumentu,  nie  powinno  być  zaskoczeniem  uzasadnienie  jakie  przedstawił 

Zamawiający.  Sam  Odwołujący  przyznał,  że  miał  kłopot  z  ustaleniem  faktycznego  stanu 


str. 16 

uprawnień osób, które przedstawił Zamawiającemu do oceny, co jednak nie czyniło jeszcze 

decyzji  Zamawiającego  niezasadną,  czy  też  gołosłowną.  Zamawiający  związany  był 

wskazaniem Wykonawcy, a wynik postępowania odwoławczego nie zmienił dokonanej oceny 

dokumentów.   

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 20.000,00 zł. oraz uzasadnione 

koszty  Zamawiającego,  stwierdzone  rachunkami  przedłożonymi  przed  zamknięciem 

rozprawy 

i obciążyła nim Odwołującego. 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel