KIO 182/19 POSTANOWIENIE dnia 14 lutego 2019 r.

Data: 15 maja 2019

Sygn. akt: KIO 182/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:    Anna Wojciechowska 

Członkowie:            Katarzyna Brzeska 

          Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  Warszawie  w  dniu  14  lutego  2019  r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2019 r. przez wykonawcę Integrated Solutions 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Mazowiecką  Instytucję  Gospodarki  Budżetowej 

Mazovia Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Integrated  Solutions  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500,00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący: …………………………………. 

Członkowie:         …………………………………. 

…………………………………. 


Uzasadnienie 

Zamawiający  –

Mazowiecka  Instytucja  Gospodar

ki  Budżetowej  Mazovia  Oddział 

Koszalinie  z  siedzibą  w  Koszalinie  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Usługa  warstwy  centralnej  na 

potrzeby  cyfrowej  sieci  telefonicznej  dla osadzonych w  jednostkach  penitencjarnych  Służby 

Więziennej  na  terenie  całej  Polski”,

znak  sprawy  ZP/30/KO/18. 

Postępowanie  zostało 

wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia 

września  2018  r.,  za  numerem  2018/S  179-407086.  Szacunkowa  wartość  zamówienia, 

którego przedmiotem są usługi jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 

zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  1  lutego  2019 

r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  Integrated  Solutions  spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący 

wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

Ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  mianowicie  wyjaśnień  treści  SIWZ  oraz  wobec  zaniechania 

dokonania modyfikacji treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu.

W  dniu  12  lutego  2019  r. 

wpłynęło  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie 

Odwołującego  -  wykonawcy  Integrated  Solutions  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie  -  o wycofaniu  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  1  lutego  2019  r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo 

wycofujące  odwołanie  zostało  złożone  prawidłowo  i podpisane  przez  osobę  umocowaną, 

konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie  wycofane  przed  otwarciem 

rozprawy. 

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 182/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092). 

Na 

podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 


uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: …………………………………. 

Członkowie:         …………………………………. 

…………………………………. 


wiper-pixel