KIO 18/19 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 18/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 25 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:  Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału    stron  i  uczestników  postępowania  

w  dniu  25  stycznia  2019  r.  w 

Warszawie  odwołania  z  dnia  7  stycznia  2019  r.  wniesionego 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm:  1.  Basma  Security  Sp.  z  o.  o.  (Lider  konsorcjum)  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 2. CERBER OCHRONA Sp. z o. o. (Partner konsorcjum) 

z  siedzibą  Liwie  przy  ul.  Nowomiejskiej  49,  3.  STEKOP  SPÓŁKA  AKCYJNA  (Partner 

konsorcjum)  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Mołdawskiej  9,  4.  Stekop-Ochrona  Sp.  

z  o.  o.  (Partner  konsorcjum)  z  siedzibą  w  Kolonii  Porosły  52  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  35  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy,  Rząska,  ul. 

Krakowska 2, 30-

901 Kraków; 

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako 

Konsorcjum  firm:  1.  Impel  Defendor  Secu

ryty  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą we 

Wrocławiu  przy  ul.  Ślężnej  118,  2.  Impel  Safety  Securyty  Partner  Sp.  z  o.o.  

Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, 3. Impel Provider Securyty Partner  

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, 4. Impel Facility Services  

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, 5. Impel Monitoring Sp. z o.o. 

Sp.  k.  z  siedzibą we  Wrocławiu  przy  ul.  Ślężnej  118,  6.  ITM  Poland S.A.  z  siedzibą w 

Zielonej  Górze  przy  ul.  Kostrzyńskiej  3  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego; 

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako 

Konsorcjum firm: 

1. Solid Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 

17a (Lider konsorcjum

), 2. Solid Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tynieckiej 18, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 


postanawia: 

1.  u

marza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  U

rzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum 

firm: 1. Basma Security Sp. z o. o. (Lider konsorcjum) z siedzibą w Warszawie przy 

Al.  Prymasa  Tysiąclecia  60/62,  2.  CERBER  OCHRONA  Sp.  z  o.  o.  (Partner 

konsorcjum)  z  siedzibą  Liwie  przy  ul.  Nowomiejskiej  49,  3.  STEKOP  SPÓŁKA 

AKCYJNA  (Partner  konsorcjum)  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Mołdawskiej  9,  

4. Stekop-

Ochrona Sp. z o. o. (Partner konsorcjum) z siedzibą w Kolonii Porosły 52  

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 18/19 

U z a s a d n i e n i e 

35 Wojskowy 

Oddział Gospodarczy, Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu 

ograniczonego  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986),  zwan

ej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”  pn.  „Ochrona 

kompleksów  wojskowych  na  terenie  miasta  Krakowa,  Nowego  Sącza,  Tarnowa  oraz 

miejscowości  Rząska  w  zakresie  bezpośredniej  stałej  i  doraźnej  ochrony  fizycznej  terenu, 

obie

któw,  urządzeń  oraz  osób  i  mienia  realizowana  przez  Specjalistyczne  Uzbrojone 

Formacje Ochronne (SUFO)”. 

 O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 2 sierpnia 2018 r. pod numerem: 2018/S 147-337654. 

Warto

ść  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  7  stycznia  2019  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1.  Basma  Security  Sp.  z  o.  o.  (Lider  konsorcjum)  z 

siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 2. CERBER OCHRONA Sp. z o. 

o.  (Partner  konsorcjum)  z  siedzibą  Liwie  przy  ul.  Nowomiejskiej  49,  3.  STEKOP  SPÓŁKA 

AKCYJNA (Partner konsorcjum) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, 4. Stekop-

O

chrona  Sp.  z  o.  o.  (Partner  konsorcjum)  z  siedzibą  w  Kolonii  Porosły  52  (dalej: 

„Odwołujący”) – w ramach części 2 zamówienia wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

W dniu 22 stycznia 2019 r.

do Izby, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, wpłynęło 

pismo  Zamawiającego  „Odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie”.  W  jego  treści 

Zamawiający  wnosił  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  W  uzasadnieniu  wskazał  zaś,  że 

unieważnił  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dla  części  2  w  ramach  www. 

p

ostępowania.  Ponadto  w  oparciu  o  zarzuty  odwołania  Zamawiający  powziął  decyzję  o 

powtórzeniu czynności badania ofert. W tym samym dniu (tj. 22 stycznia 2019 r.) Odwołujący 

w  piśmie  „Cofnięcie  odwołania”  powołując  się  na  przepis  art.  187  ust.  8  Pzp  wycofał 

odwołanie. 


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  Pzp  O

dwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś  z  art.  192  ust.  1  Pzp,  o  oddaleniu  odwołania  lub  jego  uwzględnieniu  Izba  orzeka  w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, O

dwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238)  –  dalej: 

„rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania”.  Ponieważ 

Odw

ołujący cofnął odwołanie na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zdanie  2  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: ……………………………… 


wiper-pixel