KIO 180/19 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2019 r.

Data: 14 maja 2019

KIO 180/19 

Sygn. akt: KIO 180/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  18  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  lutego    2019  r.  przez  wykonawcę  Comarch  

Healthcare  S.A,  Al  Jana  Pawła  II  39a,  31-864  Kraków  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Szpital  Wojewódzki  im.  Prymasa  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  ul.  Armii 

Krajowej 7, 98-200 Sieradz  

przy  udziale  wykonawcy  CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Do  Dysa  9,  

20-149  Lublin, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  

na  rzecz  wykonawcy 

Comarch  Healthcare  S.A,  Al  Jana  Pawła  II  39a,  

864  Kraków  kwoty  13 500 zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych), 

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


KIO 180/19 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018    poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Sieradzu. 

Przewodniczący:     ……..…....…………………………... 


KIO 180/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  przez  Szpital 

Wojewódzki  im.  Prymasa  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  ul.  Armii  Krajowej  7, 

200  Sieradz  (dalej  „zamawiający”)  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Realizacja 

projektu  pn:  „Rozwój  e-zdrowia  w  Wojewódzkim  Szpitalu  w  Sieradzu”  (ogłoszenie  

o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  12.12.2018  r.  pod 

numerem: 2018/S 239-

545549) wykonawca Comarch Healthcare S.A, Al Jana Pawła II 39a, 

864 Kraków (dalej „odwołujący”) odwołanie wobec: 

1.  wprowadzenia  w  dniu  25  stycznia  2019  r.  modyfikacji  SIWZ,  przek

ładającej  się  na 

konieczność  istotnej  zmiany  treści  oferty  w  zakresie „próbki"  systemu, która ma być 

składana  wraz  z  ofertą,  bez  zmiany  terminu  składania  ofert,  co  uniemożliwia 

wykonawcy rzetelne przygotowanie próbki, a tym samym złożenie oferty, co narusza 

art.  38  ust  6  i  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 1986 ze zm.) 

[dalej „ustawa Pzp”], 

2.  opisania 

–  w  tym  wyniku  dokonanych  modyfikacji  SIWZ  –  przedmiotu  zamówienia  

i  sformułowania  treści  SIWZ  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  w  sposób 

niejednoznaczny,  niewyczerpujący,  bez  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  

i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób, który 

mógłby  naruszać  uczciwą  konkurencję,  poprzez  sformułowanie  SIWZ  w  sposób 

opisany szczegółowo w uzasadnieniu, co narusza art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art 7 ust. 1 

ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

1.  dokonania z

miany terminu składania i otwarcia ofert, poprzez wydłużenie go o 20 dni, 

2.  w

ydłużenia  czasu  na  weryfikację  próbki  do  6  godzin  zegarowych  lub  modyfikacji 

wymagań  funkcjonalnych  załącznika  2f,  poprzez  ograniczenie  wszystkich 

funkcjonalności  do  10  również  z  ograniczeniem  wymagań  dotyczących  modułu 

Administratora Archiwum Badań Obrazowych PACS do jednego, 

3.  d

oprecyzowania  wymagania  o  jakie  systemy  chodziło  zamawiającemu  i  w  jakim 

zakresie rozwiązania miałyby ze sobą być kompatybilne, 

4.  d

opuszczenia  formuły  deklaratywnej,  że  wykonawca  zapewni  kompatybilność  tylko  

w przypadku uruchomienia p

latformy PI i innych systemów regionalnych i krajowych 

do  czasu  zakończenia  przedmiotowego  projektu,  tzn.  wykonawca  przedmiotu 

zamówienia  wykona  integrację,  jeśli  będą  udostępnione  interfejsy  integracyjne  

i znane standardy, które umożliwią spełnienie wymagania. 


KIO 180/19 

5.  d

oprecyzowania  zapisu  i  podania  informacji,  które  umożliwią  wykonawcy  ocenę 

możliwości  wymiany  danych zgodnych z  wymaganiami  zamawiającego  nt.  integracji  

z  RSIM  i/lub  platformą  centralną  (obsługiwaną  przez  CSIOZ)  lub  rezygnacji  z  tego 

wymagania, 

6.  wy

kreślenia z wzoru umowy § 5 ust. 5 6 jako niezgodnego z założeniem w ustępie 5, 

doprecyzowania zapisów w zakresie § 11 Gwarancja wzoru umowy, 

przesunięcia terminu  złożenia ofert  i  umożliwienie przeprowadzenia  wizji  lokalnej  co 

najmniej o 20 dni, 

9.  doprecyzow

ania  zapisów  by  były  zrozumiałe  i  jednoznaczne  w  odniesieniu  do 

załącznika  nr  2e  –  Charakterystyka  przedmiotu  zamówienia  –  „obsługa 

oprogramowania  w  czasie  zbliżonym  do  rzeczywistego”  oraz  „Oprogramowanie 

udostępnia  audytorowi  informacje  o  wymaganiach,  które  mają  zostać  poddane 

audytowi

”, 

10. u

sunięcia wymagań wskazujących na rozwiązanie niedostępne na rynku w otwartym 

kanale  sprzedaży  ewentualnie  unieważnienie  postępowania  oraz  ogłoszenie 

postępowania  otwartego,  umożliwiającego  złożenie  poprawnej  oferty,  opartej  na 

rozwiązaniach  dostępnych  na  rynku  w  otwartym  kanale  sprzedaży  –  załącznik  2e  – 

narzędzia wspierające i monitorujące bezpieczeństwo zamawiającego  

W  dniu  15  lutego  2019  r.,  tj.  przed  wyznaczonym  na  18  lutego  2019  r.  terminem 

posiedzenia 

odwołujący cofnął odwołanie. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 180/19 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel