KIO 179/19 KIO 184/19 Kio 187/19 WYROK dnia 18 lutego 2019 r.

Data: 14 maja 2019

Sygn. akt: 

KIO 179/19 

KIO 184/19 

Kio 187/19 

WYROK 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Członkowie:   

Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz  

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołań wniesionych do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2019 r. przez wykonawców: 

A. 

Integrated Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 179/19), 

B.  Trecom 

Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 184/19), 

C. 

Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (sygn. akt: KIO 187/19), 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Województwo  Wielkopolskie  z  siedzibą  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, 


przy udziale: 

(i)  wykonawcy 

Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego o sygn. akt:  KIO 179/19 po stronie odwołującego oraz 

KIO 184/19 po stronie zamawiającego, 

(ii)  wykonawcy 

Maxto  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  z  siedzibą  w  Modlniczce  zgłaszającego 

przystąpienie do  postępowania odwoławczego o  sygn.  akt:  KIO  179/19, KIO  184/19 

oraz KIO 187/19 po stronie zamawiającego, 

(iii) wykonawcy 

Trecom  Poznań  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  179/19  oraz  KIO 

187/19 po stronie zamawiającego, 

(iv) wykonawcy 

Integrated Solutions Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  184/19  oraz  KIO 

187/19 po stronie zamawiającego. 

orzeka: 

Oddala odwołania. 

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  179/19  obciąża  wykonawcę 

Integrated Solutions Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Integrated  Solutions  Sp.  z  o.  o.    z  siedzibą  w  Warszawie  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

z

asądza  od  wykonawcy  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.  o.    z  siedzibą  w 

Warszawie 

na rzecz zamawiającego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu kwotę 

zł  (słownie:  trzy  tysiące  trzydzieści  siedem  złotych)  tytułem  zwrotu 

kosztów poniesionych przez pełnomocnika zamawiającego.  


Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt: KIO 184/19 obciąża wykonawcę Trecom 

Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Trecom Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od wykonawcy Trecom Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na 

rzecz  zamawiającego  Województwa  Wielkopolskiego  z  siedzibą  Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu  kwotę 

00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  trzydzieści  siedem  złotych)  tytułem  zwrotu 

kosztów poniesionych przez pełnomocnika zamawiającego.  

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  187/19  obciąża  wykonawcę 

Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od wykonawcy Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na rzecz 

zamawiającego  Województwa  Wielkopolskiego  z  siedzibą  Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu  kwotę 

00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  trzydzieści  siedem  złotych)  tytułem  zwrotu 

kosztów poniesionych przez pełnomocnika zamawiającego.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ………………….……. 

Członkowie:   

………………………… 

………………………….. 


UZASADNIENIE  

Sygn. akt: KIO 179/18 

W  dniu  1  lutego  2019  r.  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący I”) w 

postępowanie  pn.  „Dostarczenie,  skonfigurowanie  i  uruchomienie  infrastruktury  technicznej 

lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurow

ego (klastry obliczeniowe, przestrzeń 

dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do 

systemów  serwerowych,  system  zasilania  gwarantowanego)  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Województwo  Wielkopolskie  reprezentowane  przez  Szpitale  Wielkopolskie 

sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej  „Zamawiający”)  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez 

Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Modlniczce (32-

085  Modlniczka)  przy  ul. Willowej  87  (zwanej  dalej  „Maxto”),  ponieważ  jej  treść  nie 

odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez 

TRECOM  Poznań  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (02-908  Warszawa)  przy  ul. 

Czyżewskiej  10  (zwanej  dalej  „TRECOM”),  ponieważ  jej  treść  nie  odpowiada 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

3)  art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Maxto 

z  udziału  w  postępowaniu  w  związku  wprowadzeniem  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu;  

4)  art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Maxto 

z udziału w postępowaniu w związku przedstawieniem informacji wprowadzających w 

błąd  Zamawiającego mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

5)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  bezpraw

ny  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej przez Maxto. 

Odwołujący  I  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  (i)  unieważnienia  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej; (ii) 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym: wykluczenia Maxto 

z udziału w postępowaniu, odrzucenia oferty złożonej przez Maxto, odrzucenia oferty złożonej 

przez TRECOM, 

powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 


W zakresie zarzut 

nr 1 Odwołujący I wskazał, co następuje: 

Macierz 20T  

Zamawiający  w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  załączniku  nr  1  do  Opisu 

przedmiotu  zamówienia  (dalej  także  „OPZ”)  określił  wymagania  dotyczące  zamawianych 

macierzy  20T.  W  pkt.  1.1.2.  podał  wymóg,  by  obudowa  miała  możliwość  zamontowania  w 

macierzy  co  najmniej  24  dysków.  Dowód:  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 

znajdująca się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. W dniu 2 stycznia 2019 

r. Zamawiający wezwał Maxto do wyjaśnienia treści oferty również w powyższym zakresie. W 

punkcie  5  niniejszego  wezwania  zapisa

ł,  że:  „  [...]  w  dniach  21.12.2018  –  02.01.2019 

Zamawiający  wielokrotnie  sprawdzał  karty  katalogowe  na  stronie  producenta  oferowanych 

urządzeń (Dell SCv3000, numer katalogowy 210-ALVH), czy oferowane urządzenia spełniają 

wymagania  Zamawiającego.  Zgodnie  z  oficjalnymi  dokumentami  dostępnymi  na  stronie 

internetowej  producenta  dostępnymi  dla  Zamawiającego,  oferowana  macierz  umożliwia 

zamontowanie tylko 16 dy

sków. Zamawiający w punkcie 1.1.2 załącznika numer 1 do OPZ - 

Macierz  20T  wymagał,  żeby  macierz  umożliwiała  zamontowanie  co  najmniej  24  dysków.  Z 

uwagi  na  powyższe,  Zamawiający  wzywa  Oferenta  do  wyjaśnienia  i  przedstawienia 

dokumentów  potwierdzających,  że  zaoferowana  macierz  spełnia  wymaganie  dotyczące 

możliwości  zamontowania  w  macierzy  co  najmniej  24  dysków”.  W  odpowiedzi  Maxto 

oświadczył,  że  „zaoferowane  przez  nas  urządzenia  spełniają  wszystkie  wymagania 

Zamawiającego określone w Postępowaniu, w tym wymagania wskazane w przedmiotowym 

wezwaniu  do  złożenia  wyjaśnień”,  a  jako  dokument  potwierdzający  powyższe  przedstawił 

oświadczenie  producenta  (Dell  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie),  iż  ten  „jako  producent 

oświadcza,  iż  oferowana  w  w/w  postępowaniu  macierz  dyskowa  Dell  SCv3000  posiada 

możliwość zamontowania co najmniej  24  dysków”.  Dowód:  wezwanie do  wyjaśnienia treści 

oferty z dnia 2 stycznia 2019 r. wraz z udzielonymi w dniu 8 stycznia 2019 r. wyjaśnianiami 

Maxto znajdujące się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.  

W  opinii  Odwołującego  I  powyższe  należy  traktować  jako  niezgodność  treści  oferty  ze 

specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  bowiem  w  Załączniku  nr  1  do 

SIWZ  (Opis  przedmiotu  zamówienia)  w  pkt  10  zawarł  postanowienie,  że  „Jeżeli  oferowane 

produkty  bazują  na  produkcie  standardowym,  jednak  ich  charakterystyka  jest  różna  od 

standardowej,  tj.  jest  dostosowana  do  wymagań  Zamawiającego,  to  Zamawiający  wymaga 

podania w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy w tabeli „Specyfikacja techniczna 

zaoferowanych urządzeń przez Wykonawcę” nazwy producenta, typu, modelu oraz numeru 

katalogowego  producenta  jak  dla  produktu  standardowego,  natomiast  w  kolumnie  „Inne 


informacje identyfikacyjne” Oferent musi jednoznacznie zadeklarować, że produkt oferowany 

jest  w  konfiguracji  dedykowanej,  różniącej  się  od  standardowej  charakterystyki  produktu.” 

Wykonawca Maxto w Formularzu ofertowym w tabeli „Specyfikacja techniczna zaoferowanych 

urządzeń  przez  Wykonawcę”  podał  nazwę  producenta,  typ,  model  oraz  numer  katalogowy 

producenta produktu standardowego, lecz w kolumnie „Inne informacje identyfikacyjne” wpisał 

słowo „Brak”. Dowód: oferta Maxto znajdująca się w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia.  Co  prawda,  w  kolumnie  „Model”  wpisał  sformułowanie  „konfiguracja 

dedykowana”, jednak  nadal  pozostaje  wątpliwość  co  do faktycznego spełniania wymagania 

dotyczącego możliwości zamontowania co najmniej 24 dysków - nie jest bowiem wiadomym, 

w jakim zakresie owa „konfiguracja” miałaby być „konfigurowana”. Zaoferowany przez Maxto 

model macierzy 20T tj. SCv3000 o numerze katalogowym 210-

ALVH ma możliwość włożenia 

jedynie  16  dysków,  co  potwierdzają  następujące  dowody:  1.  zrzut  ekranu  z  konfiguratora 

(https://www.dellemc.com/partner/pl-  pl/auth/sales/solution-configurator.htm)  2.  specyfikacja 

techniczna macierzy serii SCv3000. Zgodnie z nią seria ta dysponuje tylko dwoma modelami: 

1) SCv3000 posiadający 16 x 3.5” drive bays, 2) SCv3020 posiadający 30 x 2.5” drive bays, z 

których każdy może być rozbudowany poprzez dodanie obudowy rozszerzeń, czyli tzw. półkę. 

Ta sama specyfikacja techniczna podaje 3 mode

le obudowy rozszerzeń mogące być użyte z 

tymi modelami macierzy: 1) SCv300: 16 x 3.5” drive bays, 2) SCv320: 30 x 2.5” drive bays, 3) 

SCv360:  60  x  3.5”  drive  bays.  Z  powyższego  wynika,  że  zaoferowany  przez  Maxto  model 

macierzy  SCv3000  o  numerze  katalogowym  210-

ALVH  posiada  możliwość  zamontowania 

tylko 16 dysków o rozmiarze 3.5” i odwrotnie - produkt o tym numerze katalogowym nie ma 

możliwości  zainstalowania  24,  ani  tym  bardziej  większej  ilości  dysków.  Zwiększenie  ilości 

dysków  możliwe  jest  wyłącznie  poprzez  dodanie  dodatkowej  obudowy  rozszerzającej,  czyli 

dodatkowej półki dyskowej. Jednakże w tym przypadku, tj. macierzy 20T, Maxto nie zaoferował 

żadnej  półki,  jak  to  miało  miejsce  w  pozostały  oferowanych  przez  tego  wykonawcę  typach 

macierzy. Dowód: specyfikacja techniczna DELL EMC SCv3000 SERIES ARRAY. 

W ocenie Odwołującego I zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenia 

producenta  czy  też  karty  katalogowe  są  „dokumentami  przedmiotowymi,  składanymi  na 

potwierdzenie  zgodności  oferowanych  produktów  z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  to 

produkty muszą być precyzyjnie określone w treści oferty i nie mogą być konkretyzowane po 

upływie  składania  ofert”  (wyrok  KIO  z  dnia  4  czerwca  2018  r.,  Sygn.  akt:  KIO  976/18). 

Zamawiający badając zgodność oferty z treścią SIWZ, nie jest uprawniony do uwzględniania 

takich  cech  produktu,  które  nie  występują  w  produkcie  standardowym,  a  charakteryzują 

produkt dedykowany. Przedmiot świadczenia w ramach zamówień publicznych nie może być 

przedmiotem  żadnych  domysłów.  Odwołujący  I  wskazał,  że,  jeżeli  celem  Maxto  było 

zaoferowanie macierzy, które różnią się od dostępnych pod tym samym symbolem w oficjalnej 


sprzedaży producenta, to powinno to wprost wynikać z treści oferty, a Zamawiający nie ma ani 

prawa,  ani  obowiązku  domyślać  się,  co  jest  de  facto  oferowane.  Tym  bardziej  nie  może 

z

astosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i potraktować powyższej niezgodności jako „innej 

omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty”.  Podkreślić  należy,  że  to  z  oferty  musi 

jednoznacznie wynikać, jakie produkty i rozwiązania wykonawca oferuje, tak aby zamawiający 

mógł zweryfikować poprawność oferty pod kątem wszystkich wymagań określonych w SIWZ. 

„Niedopuszczalne  jest  doprecyzowywanie  treści  oferty  (rozumianej  jako  zobowiązanie 

wykonawcy  tak  co  do  zakresu,  jak  i  sposobu  wykonania  zamówienia,  z  uwzględnieniem 

wszystkich  wymagań  opisanych  przez  zamawiającego)  po  upływie  terminu  na  jej  złożenie. 

Przyzwolenie,  a

by  wykonawca  określał  swoje  zobowiązanie  ofertowe  w  sposób 

niekonkretyzujący wszystkich istotnych z punktu widzenia zamawiającego aspektów, a dopiero 

po  otwarciu  ofert,  na  etapie  ich  badania,  precyzował  jakie  produkty  oferuje,  stałoby  w 

sprzeczności  z  podstawowymi  zasadami  udzielania  zamówień  publicznych,  dopuszczając 

możliwość manipulacji treścią oferty, a po stronie zamawiającego powodowałoby niepewność 

co do rzeczywistych cech oferowanego przedmiotu zamówienia oraz utrudnienie w ustaleniu 

jego zgodności z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy 

Pzp  mogą  służyć  wyłącznie  rozwianiu  wątpliwości  co  do  tego,  co  już  w  ofercie  zostało 

przedstawione,  przepis  ten  natomiast  wprost  zabrania  dokonywania  jakichkolwiek  zmian  w 

treści  oferty.  Orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  dopuszcza 

możliwość, by  w drodze wyjątku dane oferty mogły zostać skorygowane lub uzupełnione w 

pojedynczych  aspektach  w  szczególności  w  związku  z  tym,  że  wymagają  zwykłego 

wyjaśnienia,  lub  by  usunąć  oczywiste  błędy  rzeczowe,  pod  warunkiem,  że  owe  zmiany  nie 

doprowadzą do przedstawienia w rzeczywistości nowej oferty (wyrok TSUE z 29 marca 2012 

r. w sprawie C- 599/10 SAG ELV Slovenskoz a.s.). 

W podsumowaniu Odwołujący  I  wskazał,  że treść  oferty,  precyzująca  oferowane produkty  i 

rozwiązania, musi być ustalona w terminie składania ofert i nie może podlegać dookreśleniu 

po upływie tego terminu.” (wyrok KIO z dnia 4 czerwca 2018 r., Sygn. akt: KIO 976/18). Mając 

powyższe na względzie należy uznać zarzut niezgodności treści oferty z zapisami specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  możliwości  zamontowania  w  macierzy  20T  co 

najmniej  24  dysków  za  zasadny.  Dodatkowo  Odwołujący  I  wskazał,  że  przedłożone  przez 

Maxto w ramach składanych wyjaśnień oświadczenie producenta DELL dotyczące spełniania 

przez  macierz  wymagań  określonych  w  SIWZ  zostało  podpisane  w  sposób  niezgodny  z 

zasadami  reprezentacji,  określonymi  w  dokumentach  rejestrowych.  Zostało  ono  bowiem 

podpisane przez prokurenta, jednakże zgodnie z odpisem KRS uprawniony jest on do prokury 


łącznej,  co  oznacza,  że  do  skuteczności  złożenia  oświadczenia  woli  w  imieniu 

reprezentowanego wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch prokurentów łącznych.  

II. Oprogramowanie Chmura prywatna  

Odwołujący I wskazał, że zgodnie z zapisami pkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia)  „wszystkie  licencje  na  oprogramowania  w  postaci  systemów  operacyjnych, 

licencji  dostępowych,  licencji  terminalowych,  systemów  zarzadzania,  wirtualizacji,  chmury 

prywatnej  i  kopi  zapasowych  zarówno  dostarczane  osobno  jak  i  stanowiące  komplet  z 

urządzeniem muszą uprawniać do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty 

wersji  programu  operacyjnego  danego  producenta”.  Maxto  zaoferowała  w  pozycji  28 

Specyfikacji techniczne

j zaoferowanych urządzeń przez wykonawcę w Formularzu ofertowym 

oprogramowanie  chmury  prywatnej  VMware  Integrated  OpenStack  -  Data  Center  Edition  w 

wersji  VR-OSTACK4-

C.  Jednakże  w  dniu  składania  ofert  istniała  nowsza  wersja 

oprogramowania chmury prywatnej VMware Integrated OpenStack - 

Data Center Edition była 

wersja VR- OST5-DC-

C. Na potwierdzenie przedstawiamy dowód - zrzut z cennika producenta 

z grudnia 2018 r. 

W  ocenie  Odwołującego  I  powyższe  powoduje,  że  treść  oferty  złożonej  przez  Maxto  nie 

odpowiada treści SIWZ w zakresie wymogu zaoferowania najnowszej wersji oprogramowania, 

co  jest  okolicznością  determinującą  konieczność  odrzucenia  oferty.  Ponadto  zaoferowana 

wersja oprogramowania c

hmury prywatnej nie jest zgodna z najnowszą obowiązującą wersją 

oprogramowania  do  Wirtualizacji  zasobów  sprzętowych  -  część  regionalna  VS6-OEPL-C. 

D

owód  -  zrzut  ekranu  z  VMware  Product  Interoperability  Matrices  dla  oprogramowania 

VMware  Integrated  OpenStac

k  zgodność  z  VMware  vSphere  Hypervisor  (ESXi).  Mając 

powyższe  na  względzie,  w  ocenie  Odwołującego  I,  należy  uznać,  że  w  zakresie  zarzutu  1 

oferta złożona przez Maxto podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

ponieważ treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

wymagania określonego w pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ  - OPZ. Dodatkowo Odwołujący I 

wskazał,  iż  identyczna  przesłanka  odrzucenia  została  zastosowana  wobec  oferty  innego 

wykonawcy - 

Konwerga Sp. z o.o. W tym przypadku jako uzasadnienie faktyczne Zamawiający 

napisał,  że  „w  dniu  składania  ofert  dostępne  były  wersje  nowsze  niż  zaoferowane  przez 

Wykon

awcę  wersje  licencji  terminalowych,  licencji  dostępowych,  serwerowych  systemów 

operacyjnych”.  Skoro  oferta  Konwergi  została  odrzucona,  to  zgodnie  z  zasadą  równego 

traktowania wykonawców, również oferta złożona przez Maxto powinna zostać odrzucona, o 

co niniejszym wnosimy.  


W zakresie zarzut 2 

Odwołujący wskazał co następuje: 

Odwołujący I wskazał, że przesłanka odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp

, polegająca na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

w  zakresie  licencji  na  oprogramowanie  Chmury  prywatnej  w  związku  z  wymaganiem 

określonym w pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ - ma również zastosowanie w odniesieniu 

do  oferty  złożonej  przez  TRECOM,  który  w  poz.  28  tabeli  „Specyfikacja  techniczna 

zaofe

rowanych  urządzeń  przez  Wykonawcę”  nie  zaoferował  najnowszej  wersji  licencji 

oprogramowania  chmury  prywatnej.  W  tabeli  wpisał  VMware  Integrated  OpenStack  -  Data 

Center Edition w wersji VR- OSTACK4-

C, gdy w dniu składania ofert była już dostępna nowsza 

wersja,  a mianowicie  VMware  Integrated OpenStack  - 

Data Center Edition była wersja VR-

OST5-DC-

C.  Dowód:  oferta  TRECOM  znajdująca  się  w  dokumentacji  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia.  W  związku  z  powyższym  Odwołujący  I  wniósł  o  odrzucenie  oferty 

złożonej przez TRECOM na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W zakresie zarzut 3 i 4 

Odwołujący I wskazał, że Zamawiający w pkt 3.1.1. SIWZ wymagał, 

aby  w  ramach  warunków  udziału  w  postępowaniu  Wykonawca  wykazał,  że  „w  okresie 

ostatnich 3 l

at przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o 

charakterze  ciągłym  również  wykonuje  należycie,  dostawy  sprzętu  informatycznego  na 

wartość łączną: - co najmniej 10.000.000,00 zł/brutto”. Natomiast w pkt 4.1. SIWZ wymagał - 

w  celu  wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  - 

przedstawienia  przez  niego:  a)  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia  (dalej 

„JEDZ”) składanego wraz z ofertą; b) wykazu dostaw wraz z dowodami określających czy te 

dostawy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  składanego  na  wezwanie 

Zamawiającego  przez  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona.  Jako 

dopuszczalne dowody  

należytego wykonania dostaw Zamawiający, zgodnie z przepisami § 2 

ust.  4  pkt.  2  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  (Dz.  U.  2016  r.,  poz.  1126  z  późn.  zm.)  wskazał:  1)  referencje  bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 2) oświadczenie Wykonawcy 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o  obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.  

Odwołujący I wskazał, że wykonawca Maxto w części IV sekcja D pkt 1b) JEDZ podał, że w 

październiku  2016  r.  zrealizował  zadanie  „dostawy  komputerów  na  rzecz  sądów 


powszechnych”, w tym dostawy sprzętu informatycznego o wartości co najmniej 11 904 919,38 

zł brutto. Jako odbiorcę dostaw wskazał firmę SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Na 

potwierdzenie powyższego Maxto jako wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, 

został  wezwany  przez  Zamawiającego  do  złożenia  Wykazu  dostaw  wraz  z  dowodami  ich 

należytego  wykonania.  W  dniu  15.01.2019  r.  Maxto  przedłożyła  ww.  dokumenty.  Wykaz 

dostaw  zawiera  identyczne  treści  co  wcześniej  przestawiony  JEDZ.  Natomiast  jako  dowód 

należytego  wykonania  omawianego  zamówienia  zostało  przedłożone  poświadczenie 

należytego  wykonania  dostaw  wystawione  przez  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  Wątpliwość 

Odwołującego  I  wzbudziła  kwestia  czy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  był  faktycznym  odbiorcą 

rzeczonych dost

aw. Analizując zasoby internetowe w zakresie realizowanych dostaw sprzętu 

komputerowego na rzecz sądów powszechnych w zakresie ich ilości, wartości i przedmiocie, 

Odwołujący I doszedł do wniosku, że takie zamówienie było udzielone przez Sąd Apelacyjny 

w Kr

akowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki 

Budżetowej  w  wyniku  postępowania  pn.  „Dostawa  komputerów  na  rzecz  sądów 

powszechnych” (nr sprawy ZP-09/2016, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  6  lipca  2016  r.  pod  numerem  2016/S  128-230270). 

Zgodnie  z  treścią  Ogłoszenia  o  udzieleniu  zamówienia  nr  2016/S  195-  352211  z  dnia 

08.10.2016 r. zamówienie zostało udzielone w dniu 30.10.2016 r. konsorcjum firm: Maxto Sp. 

o.o.  Spółka  Komandytowo-Akcyjna  (Lider  konsorcjum)  z  siedzibą  w  Krakowie,  NTT 

Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie oraz SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 

Dodatkowo  należy  zwrócić  uwagę  na  treść  „Śródrocznego  Skróconego  Skonsolidowanego 

Sprawozdania Finansowe

go Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 

września 

r. 

sporządzonego 

według 

MSR/MSSF 

(http://relacje.ntt.pl/user_storage/17/docs/2016/raporty/sprawozdanie_mssf_30_09_2016.pdf,

do której to grupy należy również NTT Technology. W jego treści znalazła się informacja o 

zawarciu znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej: "Zarząd NTT System 

S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) poinformował w raporcie bieżącym nr 

18/2016, iż w dniu 04 października 2016 r. otrzymał od spółki zależnej, NTT Technology Sp. z 

o.o.,  informację  o wpływie,  w  dniu 04  października  2016  r„  umowy  podpisanej  przez  Skarb 

Państwa  -  Sąd  Apelacyjny  w  Krakowie  (dalej:  „Zamawiający”)  z  konsorcjum  (dalej: 

„Konsorcjum”), którego członkami są: MAXTO Sp. o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna („Lider 

konsorcjum”) z siedzibą w Krakowie oraz NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie i 

SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  (dalej:  „Członkowie  konsorcjum”).  Przedmiotem 

umowy jest dostawa sprzętu w postaci 3 988 sztuk komputerów Dell Optiplex 3040 SFF za 

wynagrodzeniem w wysokości 12 704 571,60 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset 

cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 60/100) brutto (dalej: „Wynagrodzenie”) na 

rzecz  sądów  powszechnych  (dalej:  „Jednostki”)  oraz  zapewnienie  usług  gwarancyjnych 


sprzętu.  Wyżej  wspomnianą  umowę  podpisano  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę 

komputerów  na  rzecz  sądów  powszechnych”  w  ramach  części  nr  1,  dotyczącej  dostawy 

komputerów  typ  1,  znak  sprawy  ZP-09/2016,  ogłoszonego  przez  Skarb  Państwa  -  Sąd 

Apelacyjny  w  Krakowie,  działający  na  podstawie  upoważnienia  Ministra  Sprawiedliwości 

dokonanego  Zarządzeniem  z  dnia  16  września 2014  r.  Zgodnie  z  umową  konsorcjum  NTT 

Technology Sp. z o.o. będzie stroną dokonującą w całości bezpośredniej dostawy na rzecz 

Zamawiającego. Pozostali członkowie konsorcjum będą uczestniczyli w dostawach na rzecz 

NTT  Technology  Sp.  z  o.o.  Spodziewa

na  wartość  przychodów  z  tytułu  realizacji  umowy 

wyniesi

e w księgach NTT Technology Sp. z o.o. 12 705 tys. PLN brutto (tj. 10 329 tys. PLN 

netto).” 

W ocenie Odwołującego I z powyższego wynika, że odbiorcą sprzętu komputerowego był Sąd 

Apelacyjny  w  Krakowie 

i  to  Sąd  był  uprawniony  do  potwierdzenia,  że  zamówienie  zostało 

wykonane należycie zgodnie z warunkami przewidzianymi przez Zamawiającego, a nie - jak 

wynika z złożonego przez Maxto Wykazu dostaw i załączonego poświadczenia należytego ich 

wykonania - 

spółka SUNTAR, czyli jeden z członków konsorcjum realizującego to zamówienie. 

Odwołujący  I  podkreślił,  że  zgodnie  z  umową  konsorcjum  to  NTT  Technology  odpowiadać 

miało za całość dostawy realizowanej na rzecz, natomiast zarówno Maxto, jak i SUNTAR mieli 

realizo

wać dostawy na rzecz NTT Technology. Dowód: - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

nr  2016/S  195-352211  z  dnia  08.10.2016  r.  - 

wyciąg  z  dokumentu:  Śródroczne  Skrócone 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres od 

1 stycz

nia do 30 września 2016 r, sporządzone według MSR/MSSF. W ocenie Odwołującego 

I  w 

świetle  przedstawionych  powyżej  dokumentów  należy  stwierdzić,  że  Maxto  podała 

Zamawiającemu nieprawdziwe informacje wprowadzając go w błąd, że spełnia warunki udziału 

w  postępowaniu.  Konsekwencją  takiego  działania  wykonawcy  Maxto  powinno  być  jego 

wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, zgodnie 

z  którymi  z  postępowania  wyklucza  się:  „16)  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który 

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;”. Odwołujący I podkreślił, że w orzecznictwie KIO - 

w przypadku wystąpienia tej podstawy wykluczenia - występuje ugruntowany pogląd o braku 

podstawy  prawnej  zarówno  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Ustawy  w 


z

wiązku  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  jak  i  wzywania  do  wyjaśnienia  dokumentów  w 

oparciu  o  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp. 

Oznacza  to  dla  zamawiającego  obowiązek  badania 

zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Ustawy i odpowiedniego dalszego 

postępowania, czego konsekwencją powinno być wykluczenie Wykonawcy Maxto. W wyroku 

z  dnia  2  lutego  2018  r.  (sygn.  akt  KIO  113/18,  KIO  116/18)  Izba  uznała,  że  „rację  ma 

Zamawiający  twierdząc,  że  umożliwienie  Odwołującemu  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunku  doświadczenia  w  praktyce  byłoby  tożsame  z 

pozwoleniem  mu  na  zamianę  dokumentów  zawierających  informacje  nieprawdziwe  na 

prawdziwe i to w sytuacji, gdy Zamawiający sam odkrył, że został wprowadzony w błąd. Takie 

traktowanie  przepisów  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przeczyłoby  ich  sensowi.  Przepisy  te 

stanowią  sankcję  dla  nieuczciwych  bądź  niedbałych  wykonawców.  Celem  tej  regulacji  jest 

zmuszanie wykonawców do zachowywania należytej staranności i uczciwego postępowania 

wobec  zamawiającego,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania.  Pozostawienie  w 

postępowaniu wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd, z zastosowaniem art. 26 

ust. 3 Pzp lub art. 26 ust. 4 Pzp doprowadzałoby do sytuacji, gdy nieuczciwym wykonawcom 

wręcz  opłacałoby  się  posługiwać  nieprawdziwymi  informacjami,  bo  nie  wiązałoby  się  to  dla 

nich z żadnym ryzykiem.” Ustawa w przepisie art. 24 ust. 8 pozwala wykonawcy, który znalazł 

się w podobnej sytuacji, dokonać samooczyszczenia (ang. self cleaning). Polega ona na tym, 

że  wykonawca  może  wskazać  środki  jakie  podjął  w  celu  wykazania  faktycznej  rzetelności. 

Jednakże  łączna  interpretacja  art.  24  ust.  8  i  9  Ustawy  wskazuje,  że  to  wykonawca  ma 

wystąpić z inicjatywą samooczyszczenia i przedstawić zamawiającemu dokumenty dające mu 

podstawy  do  odstąpienia  od  obowiązku  wykluczenia  wykonawcy.  W  przywołanym  wyżej 

wyroku o sygnaturze KIO 113/18, KIO 116/18 skład orzekający KIO stwierdził, że „Procedura 

ta służy dobrowolnemu naprawieniu szkody - wykonawca winny wprowadzenia w błąd musi 

się do tego przyznać zanim fakt ten uświadomi sobie zamawiający. W przeciwnym wypadku 

zastosowanie  ma  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp,  Przepis  ten  nie  przewiduje  możliwości 

zaoferowania wykonawcy "drugiej szansy". Łączna interpretacja art. 24 ust. 8 Pzp oraz art. 24 

ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  prowadzi  do  wniosku,  że  aby  móc  dokonać  samooczyszczenia, 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd,  jako  pierwszy  musi  uświadomić  sobie  winny  tego 

wykonawca. Następnie powinien: 1) poinformować o zdarzeniu Zamawiającego, 2) wskazać 

jakie informacje są nieprawdziwe bądź nierzetelne, 3) wyjaśnić okoliczności w jakich doszło 

do ich przekazania Zamawiającemu, 4) wskazać sposób w jaki na przyszłość wykonawca ma 

zamiar  zabezpieczyć  się  przed  powtórzeniem  się  tego  rodzaju  sytuacji,  w  tym  ewentualnie 

poinformować  czy  i  jakie  konsekwencje  służbowe  wykonawca  wyciągnął  wobec 

odpowiedzialnych  za  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  pracowników,  5)  przekazać 

informacje rzetelne w miejsce nieprawidłowych. Oczekiwanie, że Zamawiający po odkryciu, że 

został  wprowadzony  w  błąd  podejmie  jakiekolwiek  działania  zmierzające  do  umożliwienia 


wykonawcy  uniknięcia  wynikających  z  ustawy  skutków  nie  znajduje  podstaw  prawnych. 

Obowiązkiem Zamawiającego jest w takiej sytuacji zastosowanie wobec wykonawcy sankcji 

wykluczenia go z postępowania.”  

Odwołujący  I  wskazał  również,  że  Zamawiający  w  przedmiotowej  sprawie  nie  ma  również 

podstaw do wzywania Odwołującego I do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy 

Pzp

,  bowiem  cytując  za  ww.  wyrokiem  „Wezwanie  do  wyjaśnień  jest  narzędziem 

przysługującym  Zamawiającemu  w  sytuacji,  gdy  potrzebne  jest  wyjaśnienie  określonych 

okoliczności związanych z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp. Celem wezwania do wyjaśnień jest rozwianie wątpliwości Zamawiającego co do treści 

ww. oświadczeń i dokumentów. W sytuacji, gdy ustalony przez Zamawiającego stan faktyczny 

jest jasny i wątpliwości nie budzi, Zamawiający nie ma powodów, by wzywać wykonawcę do 

złożenia wyjaśnień.”. W przedmiotowej sprawie wezwanie tego typu niczemu by nie służyło. 

W ocenie Odwołującego I nie ma żadnych wątpliwości, że Maxto na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu posłużyła się nieprawdziwymi informacjami. Ewentualne 

wyjaśnienia Maxto niczego by nie zmieniły, ponieważ wskazane w niniejszym odwołaniu dane 

jasno  wskazują,  że odbiorcą  dostaw  był  inny  podmiot,  aniżeli  wskazany  w  JEDZ i Wykazie 

dostaw, inny także niż wystawca przedłożonych na dowód należytego wykonania referencji. 

W  tej 

sytuacji  wezwanie  Maxto do  wyjaśnień  byłoby  bezpodstawne.  Zamawiający  powinien 

bezwzględnie zastosować wobec Maxto sankcję wynikającą z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy 

Pzp.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Odwołujący  I  wniósł  o  wykluczenie  Maxto  z  przedmiotowego 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. Gdyby przedstawiona wyżej 

argumentacja  nie  uzyskała  akceptacji  Izby,  to  i  tak  Maxto  nie  wykazał  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  co  implikuje  co  najmniej  konieczność  wezwania  Maxto  do 

uzupełnienia  dokumentów,  a  w  przypadku  niedokonania  uzupełnienia,  wykluczenie  go  z 

udziału z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy.  

W  zakresie  zarzut 

nr  5,  Odwołujący  I  wskazał,  że  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy p

odlegającego wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp oraz wbrew art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

stanowić będzie o naruszeniu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z 

którym  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w Specyfikacji, wyłącznie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Mając na 

uwadze  powyższą  argumentację,  zarzuty  odwołania  należy  uznać  za  uzasadnione,  a 

Odwołujący I wnosi jak w petitum.  


Sygn. akt: KIO 184/19 

W  dniu  1  lutego  2019  r.  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy 

TRECOM  Poznań  Sp.  z  o.o.  ul.  Czyżewska  10  02-908  Warszawa  (dalej 

Odwołujący II”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:  

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Maxto  mimo  iż  złożona  przez  tego  wykonawcę  oferta  jest 

niezgodna  z  treścią  SIWZ,  w  szczególności  w  zakresie  wymogów  dotyczących 

sprzętu i oprogramowania określonych w Załącznikach nr 1,11, 15,16,17 do OPZ 

wskazanych sz

czegółowo w odwołaniu w pkt III; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  I

ntegrated  Solutions  Sp.  z  o.o.  mimo  iż  złożona  przez  tego 

wykonawcę  oferta  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  w  szczególności  w  zakresie 

wymogów dotyczących sprzętu i oprogramowania określonych w Załącznikach nr 

11,15,16,17 do OPZ, wskazanych s

zczegółowo w odwołaniu w pkt IV; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Konwerga  Sp.  z  o.o.  również  i  dodatkowo  z  przyczyn 

niezgodności oferty tego wykonawcy z treścią SIWZ, w szczególności w zakresie 

wymogów dotyczących sprzętu i oprogramowania określonych w Załącznikach nr 

11,15,16,17 do OPZ, wskazanych szczegółowo w odwołaniu w pkt V; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 58 kodeksu 

cywilnego  i  art.  137  ust.  1  ustawy  o  usługach  zaufania  oraz  identyfikacji 

elektronicznej  w  stosunku  do  Maxto  przez  zaniechanie  wykluczenia  Maxto  w 

związku  z  niewykazaniem  na  dzień  wyboru  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej 

warunków  udziału  w  Postępowaniu  w  związku  ze  złożeniem  JEDZ  oraz  innych 

dokumentów  na  wezwania  Zamawiającego  podpisanych  nieważnym  podpisem 

elektronicznym; 

art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 58 

kodeksu cywilnego i art. 137 ust. 1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej w stosunku do Maxto, Integrated Solutions Sp. z o.o. i Konwerga Sp. 

z  o.o.  w  związku  ze  złożeniem  nieważnej  oferty  i  brakiem  możliwości  jej 

uzupełnienia po terminie składania ofert; 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie 

wykluczenia Maxto, 

Integrated Solutions Sp. z o.o. i Konwerga Sp. z o.o. z udziału 

w Postępowaniu, mimo iż składając ofertę i wyjaśnienia dotyczące zaoferowanych 

urządzeń  i  oprogramowania  wprowadzili  Zamawiającego  w  błąd  skutkujący 


uznaniem, że oferty te są zgodne z SIWZ, podczas, gdy oferty te powinny zostać 

przez Zamawiającego odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  II  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: (i) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) dokonanie 

ponownej  oceny  i  badania  oferty  ofert  Maxto  oraz  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.  z 

uwzględnieniem  podniesionych  zarzutów  w  niniejszym  odwołaniu,  a  w  konsekwencji 

wykluczenie  tych  wykonawców  z  udziału  w  Postępowaniu  i  odrzucenie  ich  ofert;  (iii)  w 

przyp

adku  przywrócenia  do  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  Konwerga  Sp.  z  o.o., 

dokonanie 

ponownej oceny i badania tej oferty z uwzględnieniem podniesionych zarzutów w   

niniejszym  odwołaniu,  a  w  konsekwencji  wykluczenie  tego  wykonawcy  z  udziału  w 

Postępowaniu i odrzucenie jego oferty. 

Odwołujący  II  wskazał  również,  że  oferta  wykonawcy  Konwerga  Sp.  z  o.o.  została  przez 

Zamawiającego odrzucona z powodu niezgodności z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp), jednak z 

anal

iz wynika, że nie są to wszystkie podstawy do odrzucenia jego oferty i wykluczenia tego 

wykonawcy  z  udziału  w  Postępowaniu.  Ponieważ  Odwołujący  II  nie  może  wykluczyć,  że 

wykonawca Konwerga podejmie środki ochrony prawnej w celu przywrócenia się do udziału w 

Postępowaniu,  a  w  razie  skutecznego  ich  podjęcia  jego  oferta  będzie  się  plasowała  w 

klasyfikacji przed ofertą Odwołującego II, Odwołujący II wskazuje, że jego interes w uzyskaniu 

zamówienia w takim przypadku może doznać uszczerbku, a zatem uzasadnione jest również 

to,  by  przedstawił  zarzuty  względem  nieprawomocnie  jeszcze  odrzuconej  oferty  tego 

wykonawcy. 

W  uzasadnieniu 

przedstawionych  zarzutów,  Odwołujący  II  wskazał,  że  w  dniu  22  stycznia 

2019  roku  Zamawiający  poinformował  wykonawców  biorących  udział  w  Postępowaniu  o 

wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Informacja  ta  została  przekazana  do  Odwołującego  II  w 

drodze korespond

encji elektronicznej, a także zamieszczona na stronie internetowej. Zgodnie 

z  informacją,  ofertę  najkorzystniejszą  w  Postępowaniu  została  wybrana  oferta  wykonawcy 

Maxto

. Kolejną w rankingu jest oferta wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (98,01 punktów), a następną, trzecią w kolejności, oferta Odwołującego II (97,87 

punktów). W Postępowaniu Zamawiający stosował przepis art. 24 ust. 1aa Pzp (Rozdział II pkt 

3 SIWZ). 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotem zamówienia w Postępowaniu jest dostawa fabrycznie 

nowego sprzętu i oprogramowania informatycznego wskazanego w SIWZ i OPZ. Zamawiający 

wskazał  również  w  OPZ  (pkt  5  str.  13),  iż  uzna  za  sprzeczne  z  SIWZ  oferty  zawierające 


serwery/klastry obliczeniowe, macierze, routery, przełączniki, UPS-y, terminale PC, szafy rack 

i zestaw baterii o parametrach niższych, to jest gorszych niż wymienione w OPZ i tym samym 

oferty  zawierające  taki  sprzęt  będą  podlegały  odrzuceniu.  Jednocześnie,  jeżeli  oferowane 

produkty  bazują  na  produkcie  standardowym,  jednak  ich  charakterystyka  jest  różna  od 

standardowej,  tj.  jest  dostosowana do  wymagań  Zamawiającego, to Zamawiający  wymagał 

podania w Formularzu Ofertowym w tabeli „Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

przez Wykonawcę" nazwy producenta, typu, modelu oraz numeru katalogowego producenta 

jak  dla  produktu  standardowego,  natomiast  w  kolumnie  „Inne  informacje  identyfikacyjne" 

Wykonawca  musiał  jednoznacznie  zadeklarować,  że  produkt  oferowany  jest  w  konfiguracji 

dedykowanej,  różniącej się od  standardowej  charakterystyki  produktu (OPZ pkt  10  str.  14). 

Zamawiający  zastrzegł  również,  że  w  przypadku  zaoferowania  produktu  o  charakterystyce 

dedykowanej dla Zamawiającego, ma on prawo wezwania Wykonawcy w toku badania ofert 

do uzupełnienia oferty o karty katalogowe oraz oświadczenie producenta potwierdzające, że 

charakterystyka produktu w konfiguracji dedykowanej spełnia wymagania opisane w OPZ, w 

szczególności  dla parametrów  budzących wątpliwość Zamawiającego  (OPZ pkt  11  str.  14). 

Dodatkowo, w takim przypadku Zam

awiający zastrzegł sobie prawo do wezwania Wykonawcy 

w toku badania ofert do przeprowadzenia prezentacji, podczas której Wykonawca miałby być 

przygotowany do zademonstrowania spełnienia każdego wymagania opisanego w OPZ (OPZ, 

pkt 12 str. 14). 

Dalej  Odwołujący  II  wskazał,  że  w  kolejnych  załącznikach  do  OPZ  Zamawiający  zamieścił 

specyfikację wymaganych urządzeń. W szczególności: 

w Załączniku nr 16 do OPZ zamieścił wymagania dla urządzenia bezpieczeństwa i transmisji 

danych - 

Router typ B. Opisując wymagania dla obudowy i zasilania, Zamawiający wymagał 

dostarczenia urządzenia  o wysokości  maksymalnej  pojedynczego urządzenia 2U  (pkt  1.1.3 

Załącznika nr 16 do OPZ); 

W Załączniku nr 16 do OPZ Zamawiający również wskazał, że oferowany router typu B w 

zakresie 

parametrów  wydajnościowych  ma  zapewnić  przepustowość  Stateful  Firewall  nie 

mniejszą nić  80 Gbps  dla pakietów  512B  (1.5.2 Załącznika nr  16  do OPZ)  oraz  wydajność 

szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512B, przy zastosowaniu algorytmu AES256-SHA1 nie 

mniej niż 45 Gbps. oraz wydajności szyfrowania (1.5.4 Załącznika nr 16 do OPZ); 

W  Załącznikach  nr  15,16  i  17  do  OPZ  (w  każdym  pkt  1.6.1.7)  Zamawiający  wymagał,  by 

router  typu  A,  router  typu  B  oraz  router  VPN  w  zakresie  zapewnienia  funkcji  systemu 


bezpieczeństwa gwarantowały kontrolę zawartości poczty poprzez Antyspam dla protokołów 

SMTP, POP3, IMAP; 

W załącznikach 15,16 i 17 do OPZ (w każdym z nich pkt 1.8.1.3) Zamawiający wymagał, by 

oferowane routery typu A, B i VPN zapewniały obsługę protokołu Diffiego-Hellman grup 19 i 

W załącznikach 15,16 i 17 do OPZ (w każdym z nich pkt 1.9.1.3) Zamawiający wymagał, by 

oferowane routery typu A, B i VPN zapewniały protokoły dynamicznego routingu w oparciu o 

protokoły:  RIPv2,  OSPF,BGP  oraz  PIM  dla  wymagania  w  zakresie  routingu  i  obsługi  łączy 

WAN; 

W załącznikach 15,16 i 17 do OPZ (w każdym z nich pkt 1.17.2) wymagał, by zaoferowane 

urządzenia zapewniały przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, 

aktywności  administratorów,  zużyciu  zasobów  oraz  stanie  pracy  systemu.  Jednocześnie 

Zamawiający  wymagał,  by  zapewniona  była  możliwość  jednoczesnego wysyłania  logów  do 

wielu serwerów logowania; 

W załączniku nr 11 do OPZ w pkt 1.1.3. Zamawiający wymagał, by, w przypadku oferowania 

urządzeń  od  różnych  producentów,  lub  gdy  jeden  producent  więcej  niż  jednej  grupy 

produktowej nie oferuje jednego systemu zarządzania obejmującego te grupy produktowe, to 

dostarczenie oddzielnych systemów zarządzania infrastrukturą dla danej grupy produktowej, 

umożliwiało  spójne,  centralne  zarządzanie  wszystkimi  urządzeniami  z  danej  grupy 

produktowej spełniające wymagania podstawowe oraz wymagania danej grupy produktowej; 

W  pkt  1.5.4.8,  Załącznika  nr  11  do  OPZ  Zamawiający  wymagał  automatyzacji  procesu 

konfiguracji struktur VPN typu hub-and-spoke oraz full-mash; 

W Załączniku nr 1 do OPZ w pkt 1.2.1, określając wymagania dla obudowy macierzy 20T, 

Zamawiający  wpisał,  iż  obudowa  ma  zapewniać  możliwość  zamontowania  w  macierzy  co 

najmniej 24 dysków. 

Zamawiający, mając wątpliwości co do spełniania przez zaoferowane urządzenia wymagań 

S

IWZ  skierował  w  dniu 2 stycznia 2019  roku do  wykonawców  Maxto i  Integrated  Solutions 

wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oferowanych urządzeń, wzywając również do 

przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  zgodność  tych  urządzeń  z  wskazanymi 

parametrami określonymi w Załącznikach nr 11, 15, 16 i 17 do OPZ (a w przypadku Maxto 


również Załącznika nr 1 do OPZ). Podkreślenia wymaga, że w większości zgłaszanych przez 

Zamawiającego  wątpliwości  podnosił  on  w  wezwaniu,  że  w  dostępnych  dla  niego  kartach 

katalogowych  producentów  (a  zatem  dostępnych  powszechnie  i  każdemu),  nie  znajduje 

informacji o spełnianiu przez zaoferowane urządzenia wymaganych parametrów. Co więcej 

oprócz  wyjaśnień  wykonawcy  Zamawiający  oczekiwał  przedstawienia  dokumentów 

potwierdzających  realizację  funkcjonalności  co  do  których  miał  wątpliwość.  Oświadczenie 

takie, co może nie wynika wprost z wezwania do wyjaśnień, ale z treści OPZ już tak, miało 

pochodzić  od  producenta  urządzenia  (pkt  11  OPZ  str.  14),  a  nie  dystrybutora  czy  innego 

podmiotu partnerskiego. Producent bowiem jako wytwórca urządzeń, jest jedynym podmiotem, 

który może z całą pewnością potwierdzić parametry urządzenia. 

III. 

Oferta Maxto Ill.l. Router typu B 

Odwołujący  II  wskazał,  że  wykonawca  Maxto  zaoferował  router  typu  B  model  SG  -  6000-

E6368,  którego  producentem  jest  Hillstone  Natworks.  Maxto  wskazało  jednocześnie  numer 

katalogowy  urządzenia  oraz  informacje  identyfikacyjne  (poz.  12  Specyfikacji  technicznej 

zaoferowanych  urządzeń  przez  Wykonawcą  stanowiąca  część  Formularza  ofertowego).  W 

odpowiedzi, wykonawca Maxto przedstawił ogólne wyjaśnienia, wskazując, że standardowe 

karty  katalogowe  producentów  nie  zawierają  wszystkich  parametrów  i  funkcjonalności 

urządzeń, a brak informacji w karcie katalogowej nie może być poczytywany jako niespełnienie 

wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Maxto przedstawił dokumenty, które w jego ocenie 

potwierdziły  spełnianie  wymagań  przez  oferowane  urządzenia.  Odwołujący  II  wskazał  i 

uzasadnia poniżej, że przedstawione przez Maxto dokumenty mające potwierdzać zgodność 

oferowanych  urządzeń  z  SIWZ  są  niewiarygodne  i  nie  powinny  być  przez  Zamawiającego 

uznane za odpowiadające na jego wątpliwości. 

W  ocenie  Odwołującego  II  Zamawiający  nie  powinien  uwzględniać  wyjaśnień  Maxto 

dotyczących maksymalnej wysokości routera typu B. Zamawiający wymagał, by odwołując się 

do  specyfikacji  urządzenia  dostępnej  na  stronie  internetowej  producenta  wskazał,  że 

wysokość urządzenia to 2,5U, a nie jak wymagane przez Zamawiającego maksymalne 2U. W 

szczególności  odnośnie  wysokości  maksymalnej  routera,  Maxto  złożył  oświadczenie 

podpisane przez pana Z. C.

, Dyrektora sprzedaży na Europę Hillstone Networks Europę. Z 

oświadczenia  tego  wynika,  że  router  typu  B  Hillstone  SG-6000  o  numerze  katalogowym 

producenta  SG  -  6000-

E6368  jest  dostępny  w  dwóch  wersjach  wysokości  2,5U  oraz  2U. 

Wystawca oświadczenia zamieścił również link do strony, na której taka informacja jaką podał, 

widnieje. 

Odwołujący  II  jednak  kwestionuje  prawdziwość  tego  oświadczenia.  W  pierwszej 

kolejności,  oświadczenie  to  nie  jest  oświadczeniem  producenta,  tylko  jego  ewentualnie 


przedstawiciela,  prowadzącego  własną  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  zbliżoną  do 

nazwy producenta. Taki przedstawiciel jednak nie jest w żaden sposób autoryzowany przez 

Hillstone Networks Corporations, USA (producenta), chociażby w taki sposób, jak wskazuje 

czyni  to  producent  w  stosunku  do  innych  przedstawicieli  poprzez  wskazanie  oficjalnych 

lokalizacji producenta oraz jego partnerów na stronie internetowej. Link do wskazanej przez 

wystawcę  dokumentu  strony  internetowej,  jest  o  tyle  niewiarygodny,  że  nie  prowadzi  do 

oficjalnej strony producenta, tylko strony wystawcy oświadczenia, do której zresztą nie sposób 

dotrzeć wpisując wyłącznie nazwę producenta z rozszerzeniem ,,.eu". Strony te różnią się nie 

tylko adresem, ale również informacją właśnie dotyczącą urządzeń o numerze katalogowym 

producenta SG - 6000-

E6368. Informacje te również są mało przekonujące z uwagi na fakt 

czysto techniczny. O ile dyst

rybutor wskazał - co Odwołujący II kwestionuje - że urządzenie o 

numerze  katalogowym  producenta  SG  -  6000- 

E6368  jest  produkowane  w  dwóch  różnych 

rozmiarach,  zachowując  jednocześnie  niezmienione  pozostałe  parametry,  to  nie  jest 

technicznie  możliwe,  by  urządzenia  o  różnych  wymiarach  zachowały  tą  samą  wagą,  a  tak 

wynika z informacji na stronie internetowej wskazanej przez Maxto. Co również istotne, gdyby 

na stronie wskazanej przez Maxto zmienić język z angielskiego na jakikolwiek inny dostępny, 

okaże sią, że w karcie katalogowej dla urządzenia o numerze katalogowym SG - 6000-E6368 

istnieją informacje o wyłącznie jednej wysokości tego urządzenia, to jest 2,5U. Te okoliczności 

podważają  wiarygodność  złożonych  przez  Maxto  wyjaśnień  i  prowadza  do  wniosku,  że 

zaofe

rowane urządzenie jest niezgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ w Załączniku nr 

16 do OPZ, a tym samym oferta tego wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Dalej Odwołujący II wskazał, że wezwanie do wyjaśnień również odnosiło sią do parametrów 

wydajnościowych:  przepustowości  zaoferowanego routera (1.5.2 Załącznika nr  16  do OPZ) 

oraz  wydajności  szyfrowania  (1.5.4  Załącznika  nr  16  do  OPZ).  Zamawiający  wskazał,  że 

zgodnie  z  kartami  katalogowymi  producenta  przepustowość  na  poziomie  wymaganych 

80Gbps  urządzenia  tego  producenta  mają  jedynie  dla  pakietów  1518B,  ale  też  w  kartach 

katalogowych podana jest przepustowość dla mieszanych rozmiarów pakietów (64, 512 i 1518 

bajtów),  stąd  Zamawiający  oczekiwał  przedstawienia  przez  Maxto  nie tylko  wyjaśnienia  ale 

również  dokumentów  potwierdzających,  że  zaoferowany  router  typu  8  spełnia  wymóg  w 

zakresie  wydajności  zgodnie  z  OPZ.  Podobnie  w  przypadku  wydajności  szyfrowania 

Zamawiający wymagał VPN IPSec dla pakietów 512B, przy zastosowaniu algorytmu AES256-

SHA1  nie  mniej  niż  45Gbps,  podczas  gdy  z  oficjalnych  kart  katalogowych  producenta  dla 

zaoferowanego  modelu  zapewniona  jest  wydajność  na  poziomie  50  Gpbs  ale  tylko  dla 

pakietów o rozmiarze 1400B. 


To  samo  oświadczenie  złożone  przez  ewentualnego  dystrybutora  Hillstone  Networks,  ma 

potwierdzać  w  pkt  2.1,  że  dla  pakietów  o  rozmiarze  512B  przepustowość  zaoferowanego 

modelu routera typu B jest wyższa niż wymagane 80Gbps i wynosi 80,734Gbps. Odwołujący 

II  wskazał,  że  takie  oświadczenie  nie  może  być  uznane  przez  Zamawiającego  za 

wystarczające.  Przede  wszystkim  Zamawiający,  zgodnie  z  wezwaniem  do  wyjaśnień, 

oczekiwał  dokumentów  potwierdzających  wymaganą  przepustowość.  Samo  oświadczenie 

ewentualnego dystrybutora takim dokumentem być nie może. Powszechnie prowadzone są i 

publikowane  badania  przepustowości  routerów,  których  wyniki  takim  dokumentem  mogłyby 

natomiast  być.  Z  punktu  widzenia  wydajności  firewalla  istotne  jest,  aby  wydajność  była 

określona  przy  rozmiarze  pakietu  zbliżonego  do  spotykanego  w  rzeczywistym  ruchu 

internetowym,  stąd  wskazanie  wielkości,  dla  którego  pomiar  ma  być  wykonany,  w  tym 

przypadku  512B.  Wartość  przepustowości  dla  oferowanego  urządzenia  podana  przy 

rozmiarze  pakietu  UDP  wynoszącym  1518  bajtów  jest  przepustowością  mierzoną  w 

warunkach  idealnych,  niespotykanych  w  rzeczywistości    i  ma  znaczenie  wyłącznie 

marketingowe.  Można  założyć,  że  wartość  przepustowości  dla  wymaganej  wielkości  512 

bajtów jest blisko trzykrotnie niższa od wymaganej. Statystycznie rozmiar pakietów w typowym 

ruchu  sieciowym  zdefiniowany  jest  jako  IMIX  (pakiety  40B,  576B  oraz  1500B  w  stosunku 

7:4:1). W materiałach producenta występuje parametr IMIX (określony, niezgodnie z przyjętą 

konwencją  jako:  IMIX  throughput  data  is  obtained  under  UDP  trafficmix  (64  by  te:  512 

byte:1518 byte= 5:7:1), na poziomie 35Gbps, w odróżnieniu od SOGbps dla rozmiaru pakietu 

1518B.  Zaoferowane  urządzenie  jest  niezgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  w 

Załączniku nr 16 do OPZ, a tym samym oferta tego wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Odnośnie  spełniania  przez  zaoferowany  router  wydajności  dla  IPSec  zgodnej  z  warunkami 

SIWZ, 

w  ocenie  Odwołującego  II,  Maxto  również  nie  przedłożył  innego  dokumentu,  w 

szczególności dokumentu pochodzącego od producenta, niż wskazane wyżej oświadczenie 

ewentualnego  dystrybutora.  Również  w  tym  zakresie  oświadczenie  to  jest  niezgodne  z 

informacjami  pochodzącymi  z  oficjalnych  stron  producenta  i  powołanych  tez  przez 

Zamawiającego  katalogów  produktowych.  Podobnie  jak  w  punkcie  poprzednim,  wydajność 

deklarowana przez producenta dotyczy ruchu idealnego (IPSec throughput data is obtained 

under  Preshare  Key  AES256+SHA-1  configuration  and  1400-byte  packet  size  packet), 

podczas gdy wymagania deklarują wyraźnie minimalną przepustowość dla pakietu wielkości 

512B.  Podana  w  materiałach  producenta  wartość  jest  kilkukrotnie  niższa  od  wymaganej. 

Zaoferowane urządzenie jest niezgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ w Załączniku nr 

16 do OPZ, a tym samym oferta tego wykonawcy powin

na podlegać odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 


III.2 Router typu A, router typu B, router VPN 

Dalej Odwołujący II wskazał, że Zamawiający wzywał również Maxto do złożenia wyjaśnień w 

zakresie routera typu A, typu B oraz routera VPN w  zakresie zapewnienia przez nie funkcji 

systemu  bezpieczeństwa  dla  kontroli  zawartości  poczty  poprzez  Antyspam  dla  protokołów 

SMTP, POP3, IMAP (pkt 1.6.1.7 w Załączniku nr 15 do OPZ, pkt 1.6.1.7 w Załączniku nr 16 

do OPZ, pkt 1.6.1.7 w Załączniku nr 17 do OPZ). W zakresie routera typu A Maxto zaoferował 

również  urządzenie  producenta  Hillstone  Networks  o  numerze  katalogowym  Hillstone  SG- 

E2860, a także router VPN tego producenta o oznaczeniu katalogowym Hillstone SG-

E1700. Zdaniem Zamawiającego karty katalogowe tych urządzeń udostępnione przez 

producenta  nie  potwierdzają  zgodności  oferowanych  urządzeń  z  SIWZ.  W  dostępnej 

dokumentacji 

opisującej 

konfigurację  urządzenia 

(StoneOS_CLI_User_Guide_Threat_Prevention_5.5R6-

l.pdf), sekcji Anty Spam, możliwa jest 

w

yłącznie konfiguracja protokołów SMTP oraz POP3. Zaoferowane urządzenia są niezgodne 

z wymaganiami określonymi w SIWZ w Załącznikach nr 15, 16 i 17 do OPZ, a tym samym 

oferta tego wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Odwołujący  II  wskazał  również,  że  wyżej  wskazane  routery  nie  spełniają  warunków 

określonych  w  pkt  1.8.1.3  Załączników  15,16  i  17,  to  znaczy  nie  obsługują  wymaganego 

protokołu Diffiego - Hellman grup 19 i 20. W przedłożonym piśmie ewentualnego dystrybutora 

Hiilstone  Networks  zn

alazło się co prawda  oświadczenie,  że zaoferowane modele realizują 

funkcjonalność  obsługi  tego  protokołu  w  grupach  19  i  20,  jednak  oświadczenie  to  nie  ma 

potwierdzenia 

dokumentacji 

opisującej 

konfigurację 

tych 

urządzeń 

(StoneOS_CLMJser_Guide_VPNJ5.5R6.pd

f), z której wprost wynika, że grupy 19 oraz 20 nie 

są dostępne, a dostępne są wyłącznie grupy 1, 2,5,14,15 i 16. Zamawiający niesłusznie zatem 

uznał  wyjaśnienia  Maxto  za  rzetelne  i  prawdziwe,  mimo  iż  sam  takich  informacji  nie  mógł 

potwierdzić w dostępnych mu dokumentach, a tym samym oferta tego wykonawcy powinna 

podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp . 

Podobnie,  w  ocenie  Odw

ołującego  II,  zaoferowany  sprzęt  nie  spełnia  wymagań 

Zamawiającego określonych w pkt 1.9.1.3  Załącznika 15,16 i 17 do OPZ, to jest protokołów 

dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF,BGP oraz PIM dla wymagania w 

zakresie 

routingu 

obsługi 

łączy 

WAN. 

Zgodnie 

dokumentacją 

StoneOS_CLl_User_Guide_Routing_5.5R6, zaoferowane urządzenia na dzień składania ofert 

nie  umożliwiały  obsługi  routingu  dynamicznego  PIM.  Funkcjonalność  ta  została 

zaimplementowana  w  wersji  StoneOS5.5R6-F-Release-2,  opublikowanej  w  styczniu  2019, 


która nie jest przedmiotem oferty Maxto. Oferta tego wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

W  ocenie  Odwołującego  II  zaoferowane  routery  typu  A,  B  oraz  VPN  nie  są  zgodne  z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załącznikach 15,16 i 17 do OPZ dla każdego z 

tych  urządzeń  w  pkt  1.17.2.  Zgodnie  z  oczekiwaniami  Zamawiającego  urządzenia  te  miały 

zapewniać, że w ramach logowania system przekazuje dane o zaakceptowanym ruchu, ruchu 

blokowanym,  aktywności  administratorów,  zużyciu  zasobów  oraz  stanie  pracy  systemu. 

Jednocześnie  Zamawiający  zastrzegł,  by  zapewniono  możliwość  jednoczesnego  wysyłania 

logów do wielu serwerów logowania. Dokumentacja zaoferowanych urządzeń wprost wskazuje 

na  ograniczenie  wymaganej  funkcjonalności,  wskazując,  że  tylko  niektóre  ze  wskazanych 

przez Zamawiającego informacji mogą być w ramach logowania przekazywane, co w sposób 

istotny  odbiega  od  wymagań  Zamawiającego,  i  jednocześnie  stanowi  podstawę  do 

stwierdzenia  niezgodności  zaoferowanego  sprzętu  z  SIWZ,  a  tym  samym  podstawę  do 

odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

III

.3. System zarzadzania infrastrukturą sprzętową 

Odwołujący  II  wskazał,  że  zgodnie  z  Formularzem  Ofertowym  Maxto  zaoferował  System 

zarządzania infrastrukturą sprzętową, na który składa się System zarządzania przełącznikami 

producenta  Huawei  Technologi

es  Co.  Ltd.,  System  zarządzania  firewallami  producenta 

Hil

lstone  Networks,  System  zarzadzania  serwerami  i  System  zarządzania  macierzami 

producenta Dell. W Załączniku nr 11 do OPZ w pkt 1.1.3. Zamawiający zapisał, że w przypadku 

oferowania urządzeń od różnych producentów, lub gdy jeden producent więcej niż jednej grupy 

produktowej nie oferuje jednego systemu zarządzania obejmującego te grupy produktowe, to 

Zamawiający  za  równoważne  uzna  dostarczenie  oddzielnych  systemów  zarządzania 

infrastrukturą  dla  danej  grupy  produktowej,  umożliwiające  spójne,  centralne  zarządzanie 

wszystkimi urządzeniami z danej grupy produktowej spełniające wymagania podstawowe oraz 

wymagania danej grupy produktowej. 

toku  Postępowania,  na  pytanie  zadane  przez  wykonawcę  (pytanie  nr  88),  Zamawiający 

doprecyzował  zapis  i  wyjaśnił,  że  „Jako  grupy  produktowe  Zamawiający  rozumie  zbiór 

urządzeń  funkcjonalnie  kwalifikujących  się  do  danej  grupy  produktowej,  dla  której  zostały 

opisane niezależne wymagania funkcjonalne w zakresie systemu zarządzania, tj. wymagania 

opisane w załączniku nr 11 do OPZ punkty 1.2 - Macierze, 1.3 - Serwery, 1.4 - Przełączniki, 

1.5 - Firewalle." 


Z odpowiedzi  tej  wynika,  że Zamawiający  wymagał,  aby firewalle,  czyli  urządzenia opisane 

załącznikami nr 15,16,17 i 18 do OPZ, tj. Router typ A, Router typ B, Router VPN, oraz WAF 

były zarządzane z jednego centralnego systemu zarządzania Firewaliami. Wykonawca Maxto 

w  formularzu  ofertowym,  jak  wyżej  wskazano  zaoferował  System  zarzadzania  firewaliami 

producenta Hillstone NetWork-Hillstone Security Management Platform vFISM. 

Odwołujący II wskazał, że z oficjalnie dostępnej dokumentacji (HSM User Guide) nie wynika, 

aby rozwiązanie HSM w jakikolwiek sposób wspierało rozwiązania innych producentów, a tym 

samym niemożliwe jest zarządzanie z jego poziomu urządzeniem WAF firmy TrustWave WAF-

WD-TS-

750, które Maxto zaoferowało jako urządzenie WAF. Dokumentacja nie wspomina też 

o  żadnej  możliwości  programowego  rozszerzenia  funkcjonalności  poprzez  interfejs 

programistyczny  (API).  Oferowana  pl

atforma  nie  spełnia  więc  wymagania  1.1.3 

doprecyzowanego w odpowiedzi na pytanie nr 88,  lub jest produktem niestandardowym, co 

wymagało by jednak jednoznacznej deklaracji tego wykonawcy, że produkt oferowany jest w 

konfiguracji dedykowanej, różniącej się od standardowej charakterystyki produktu (zgodnie z 

zapisem  OPZ  pkt  10  str.  14),  czego  Maxto  jednak  nie  dokonało.  Oferta  tego  wykonawcy 

powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Dalej Odwołujący II wskazał, że w pkt 1.5.4.8. Załącznika nr 11 do OPZ Zamawiający wymagał 

automatyzacji  procesu  konfiguracji  struktur  VPN  typu  hub-and-spoke  oraz  full-mesh. 

Dodatkowo, odpowiadając na zadane w toku Postępowania pytanie wykonawcy (pytanie nr 

111), Zamawiający uszczegółowił powyższy wymóg: wyjaśniając, iż: „Poprzez automatyzację 

procesu konfiguracji struktur VPN Zamawiający rozumie taką funkcjonalność, dzięki której w 

systemie  centralnego  zarządzania  możliwe  jest  przygotowanie  wzorców  konfiguracji  dla 

jeszcze  niepodłączonych  urządzeń,  analogicznie  do  urządzeń  już  działających.  Wzorce 

konfiguracji powinny odnosić się do wszystkich elementów systemów związanych zarówno z 

tunelami  VPN  jak  i  innymi,  które  umożliwiają  przeprowadzanie  transmisji  danych  pomiędzy 

urządzeniami. Musi istnieć możliwość przygotowania konfiguracji dla nowych urządzeń w taki 

sposób,  aby  automatycznie  zostały  zainstalowane  na  urządzeniach  w  momencie  ich 

podłączania  do  sieci,  np.  z  wykorzystaniem  klucza  USB,  na  którym  zawarta  jest  tylko 

uniwersalna, wspólna dla danego typu urządzeń konfiguracja podstawowa. Nie dopuszcza się, 

aby  na  kluczu  USB  w  żadnym  momencie  przechowywana  była  pełna,  indywidualna 

konfiguracja docelowa danego urządzenia tzn. taka która zawiera informacje jednoznacznie 

określające  dane  urządzenie  (np.  adresy  1P,  tablice  routingu,  numery  seryjne,  dane 

uwierzytelniające użytkowników)". 


Pu

blicznie dostępna dokumentacja (HSM User Guide - wersja 3.2.0) nie wspomina w żaden 

sposób o funkcjonalności, którą opisuje Zamawiający, a która jest niezwykle istotna z punktu 

wid

zenia utrzymywania dużej sieci połączeń. W takim wypadku Zamawiający winien wezwać 

oferenta  do  wyjaśnień,  lub  przeprowadzenia  prezentacji  rozwiązania  -  zgodnie  z  zapisami 

OPZ,  czego  zaniechał.,  a  co  w  ocenie  Odwołującego  II  stanowi  istotne  naruszenie  zasad 

równego traktowania  wykonawców  oraz  przejrzystości  (art.  7  ust.  1  Pzp).  Przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego w tym zakresie może bowiem doprowadzić, a według wiedzy 

doprowadzi, do stwierdzenia niezgodności oferty Maxto z treścią SIWZ, co z kolei skutkować 

powinno jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Macierz 20T 

Odwołujący  II  wskazał,  że  w  pkt  1.2.1  Załącznika  nr  1  do  OPZ,  określając  wymagania  dla 

obudowy  macierzy  20T,  Zamawiający  wpisał,  iż  obudowa  ma  zapewniać  możliwość 

zamontow

ania w macierzy co najmniej 24 dysków. Zgodnie z Formularzem Ofertowym, Maxto 

zaoferował  macierz  20T  produkcji  Dell  o  modelu  SCv3000  z  numerem  katalogowym  210-

ALVH.  Zarówno  model  jak  i  numer  katalogowy  producenta  wskazują  jednoznacznie  i 

bezpośrednio  na  produkt  posiadający  możliwość  zainstalowania  maksymalnie  16  dysków 

twardych. 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w tym zakresie, Maxto przedłożył oświadczenie 

Firmy DELL Sp. z o.o., nie datowane, w którym prokurent tej firmy oświadcza, że oferowana 

macie

rz  dyskowa  Dell  SCv3000  posiada  możliwość  zamontowania  co  najmniej  24  dysków. 

Zamawiający  uwzględnił  to  oświadczenie  jako  wymagany  dokument,  mimo,  iż  jak  sam 

zauważył w wezwaniu, w żadnej dostępnej karcie katalogowej producent nie wskazuje na taką 

możliwość. Jednocześnie wątpliwości Zamawiającego nie wzbudziły ani fakt, że w treści Dell 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Polsce  składa  oświadczenie  jako  producent  urządzeń  (chociaż  jest 

jedynie lokalnym przedstawicielem producenta, a sam nie tylko tych urządzeń nie wytwarza, 

ale również nie decyduje o ich parametrach, nawet gdyby miały one być zaoferowane w wersji 

dedykowanej),  ani  też  fakt,  że  w  treść  oświadczenia  odnosi  się  jedynie  do  modelu,  a  nie 

rzeczywiście  zaoferowanego  urządzenia  o  konkretnym  numerze  i  oznaczeniu  z  karty 

katalogowej.  Odwołujący  twierdzi,  że  urządzenie  zaoferowane  przez  Maxto  nie  spełnia 

warunku określonego w SIWZ, a zatem oferta tego wykonawcy powinna być odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

IV. Oferta Integrated Solutions 


Odwołujący II wskazał, że wszelkie zarzuty i argumentacja podniesione przez Odwołującego 

w  stosunku  do  oferty  Maxto  w  pkt  lll.l,  111.2  i  i  11.3  powyższej  części  odwołania,  mają 

odpowiednie zastosowanie do oferty Integrated Solutions. 

Wykonawca Integrated 

Solutions zaoferował w Postępowaniu: 

  Router typu B producenta Hillstone Networks typu NextGenerations Firewall {NGFW), 

model E6000 Series, numer katalogowy SG - 6000-E6368. 

Zamawiający skierował do 

tego wykonawcy analogiczne w treści wezwanie do złożenia wyjaśnień i dokumentów 

w  zakresie  potwierdzenia  zgodności  zaoferowanego  urządzenia  z  SIWZ,  to  jest  w 

zakresie  zgodności  z  pkt.  1.1.3,  1.5.2,  1.5.4  Załącznika  nr  16  do  OPZ,  a  także  pkt 

1.6.1.7,  1.8.1.3,  1.9.1.3  i  1.17.2  Załączników  15,16  i  17  do  OPZ.  W  odpowiedzi  na 

wyjaśnienia  wykonawca  Integrated  Solutions  przedstawił  lakoniczne  oświadczenia 

własne o spełnianiu przez oferowane urządzenie warunków; 

  Router typu A producenta Hillstone Networks typu NextGenerations Firewall (NGFW), 

model E6000 Series, numer katalogowy SG - 6000-E2860. 

Zamawiający skierował do 

tego wykonawcy analogiczne w treści wezwanie do złożenia wyjaśnień i dokumentów 

w  zakresie  potw

ierdzenia  zgodności  zaoferowanego  urządzenia  z  SIWZ,  to  jest  w 

zakresie  zgodności  z  pkt.  1.6.1.7.1.8.1.3.1.9.1.3  i  1.17.2  Załączników  15,16  i  17  do 

OPZ.  W  odpowiedzi  na  wyjaśnienia  wykonawca  Integrated  Solutions  przedstawił 

lakoniczne oświadczenia własne o spełnianiu przez oferowane urządzenie warunków; 

  Router VPN producenta Hillstone Networks typu Next Generations Firewall (NGFW), 

model E6000 Series, numer katalogowy SG - 6000-E1700. 

Zamawiający skierował do 

tego wykonawcy analogiczne w treści wezwanie do złożenia wyjaśnień i dokumentów 

w  zakresie  potwierdzenia  zgodności  zaoferowanego  urządzenia  z  SIWZ,  to  jest  w 

zakresie  zgodności  z  pkt  1.6.1.7.1.8.1.3.1.9.1.3  i  1.17.2  Załączników  15,16  i  17  do 

OPZ.  W  odpowiedzi  na  wyjaśnienia  wykonawca  Integrated  Solutions  przedstawił 

lakoniczne oświadczenia własne o spełnianiu przez oferowane urządzenie warunków; 

w  zakresie  Systemu  zarzadzania  infrastrukturą  sprzętową  Integrated  Solutions 

zaoferował  System  zarzadzania  infrastrukturą  sprzętową  (serwery,  macierze, 

przełączniki)  produkcji  Huawei  o  nazwie  eSight  Platform  i  numerze  katalogowym 

88034GED i System zarzadzania firewall - router produkcji Hillstone Networks o nazwie 

Hillstone  Security  Management  Platform  i  numerze  katalogowym  SG6K-vHSM. 

Zamawiający skierował do tego wykonawcy analogiczne w treści wezwanie do złożenia 

wyjaśnień  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  zgodności  zaoferowanego 

urządzenia z SIWZ, to jest w zakresie zgodności z pkt. 1.1.3 i 1.5.4.8 Załącznika nr 11 


do  OPZ. W odpowiedzi  na  wyjaśnienia wykonawca Integrated  Solutions  przedstawił 

lakoniczne oświadczenia własne o spełnianiu przez oferowane urządzenie warunków. 

Odwołujący II wskazał, że do złożonej odpowiedzi Integrated Solutions załączyło jednocześnie 

„dokumenty  źródłowe"  pochodzące,  co  ważne,  bo  podkreślił  to  w  swoim  piśmie  sam 

wykonawca, 

od  przedstawicieli  producentów,  a  nie  producentów,  jak  wymagał  tego 

Zamawiający  zgodnie  z  OPZ  (str.  14).  Wśród  „dokumentów  źródłowych"  znajdują  się 

analogiczne wyjaśnienie pochodzące od ewentualnego przedstawiciela producenta Hillstone 

Networks z siedzibą w Czechach oraz oświadczenia Trustawave Poland Sp. z o.o. 

Nie  powtarzając  zarzutów  i  argumentacji  dotyczącej  tego  samego  sprzętu  zaoferowanego 

przez Maxto i Integrated Solutions, Odwołujący II wskazał, że oferta Integrated Solutions jest 

niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wymagań dotyczących routera typu B określonych w pkt. 

1.1.3, 1.5.2, 1.5.4 Załącznika nr 16 do ORZ, a także pkt 1.6.1.7, 1.8.1.3, 1.9.1.3 i 1.17.2 Za 

łączników  15,16  i  17  do  OPZ,  routera  typu  A  i  routera  VPN  określonych  w  pkt.  1.6.1.7, 

i  1.17.2  Załączników  15,16  i  17  do  OPZ  oraz  Systemu  zarzadzania 

infrastrukturą sprzętową określonych w pkt. 1.1.3 i 1.5.4.8 Załącznika nr 11 do OPZ, a zatem 

jako taka powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

Pzp czego Zamawiający zaniechał, naruszając tym samym przepisy ustawy Pzp. 

V. Oferta Konwerga 

Odwołujący II wskazał, oferta wykonawcy Konwerga została przez Zamawiającego odrzucona 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

Pzp  z  uwagi  na  niezgodność  oferty  z  wymogami 

Zamawiającego w zakresie Załącznika nr 9 do OPZ - Serwerowych systemów operacyjnych, 

Załącznika  nr  26  do  OPZ  -  Licencji  dostępowych  oraz  Załącznika  nr  27  do  OPZ  -  Licencji 

terminalowych. 

Szczegółowe  przyczyny  odrzucenia  oferty  w  tym  zakresie  wskazane  są  w 

Informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  22  stycznia  2019  roku  i  nie  stanowią 

przedmiotu niniejszego odwołania. 

Niezależnie jednak Odwołujący II zauważył, że oferta Konwerga powinna być, w przypadku 

nakazania przez Izbę ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Konwerga 

odrzucona z Postępowania z analogicznych powodów jak wskazane powyżej dla wykonawcy 

Maxto i Integrated Solutions. 

Wykonawca Konwerga zaoferował w Postępowaniu: 


  Router typu B producenta Hillstone Networks, model E6000 Series, numer katalogowy 

SG - 6000-E6368. 

  Router typu A producenta Hillstone Networks, model E6000 Series, numer katalogowy 

SG - 6000-E2860. 

  Router VPN producenta Hillstone Networks, model E6000 Series, numer katalogowy 

SG - 6000-E1700. 

w  zakresie  Systemu  zarzadzania  infrastrukturą  sprzętową  wykonawca  Konwerga 

zaoferował  oprogramowanie  produkcji  Huawei  o  nazwie  NSHSPLATFM11, 

oprogramowanie produkcji Hillstone Networks o nazwie Hillstone Mgmt System SG6K-

vHSM oraz oprogramowanie Trustwave o nazwie TrustWave Mgr. 

Nie  powtarzając  zarzutów  i  argumentacji  dotyczącej  tego  samego  sprzętu  zaoferowanego 

przez Maxto i Integrated Solutions, a także Konwerga, Odwołujący II podsumował, że oferta 

Konwerga jest  niezgodna z  treścią SIWZ  w  zakresie wymagań  dotyczących routera  typu  B 

określonych w pkt. 1.1.3, 1.5.2, 1.5.4 Załącznika nr 16 do OPZ, a także pkt 1.6.1.7, 1.8.1.3, 

i 1.17.2 Załączników 15,16 i 17 do OPZ, routera typu A i routera VPN określonych w 

pkt. 1.6.1.7,1.8.1.3,1.9.1.3 i 1.17.2 Załączników 15,16 i 17 do OPZ oraz Systemu zarzadzania 

infrastrukturą sprzętową określonych w pkt. 1.1.3 i 1.5.4.8 Załącznika nr 11 do OPZ, a zatem 

jako taka powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp czego Zamawiający zaniechał, naruszając tym samym przepisy ustawy Pzp. 

VI.  Podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  Maxto  oraz  odrzucenia  ofert  Maxto,  Integrated 

Solutions i Konwerga 

Brak wykazania spełniania warunków udziału na dzień składania ofert i nieważny podpis pod 

ofertą 

Odwołujący II wskazał również, że wykonawca Maxto, podlega wykluczeniu na mocy art 24 

ust. 1 pkt 12 Pzp, gdyż na dzień wyboru jego oferty, to jest na dzień 22 stycznia 2019 roku, 

wykon

awca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia  go  z  Postępowania,  składając  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia 

(JEDZ) i następnie dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp z podpisem elektronicznym 

nie spełniającym  wymogów  przepisów  prawa.  Jednocześnie oferta  wykonawcy  Maxto,  jak  i 

Integrated Solutions oraz Konwerga podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 

Pzp w związku z art. 58 kc oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 


Zgodnie  z  przy

wołanym  przepisem  art.  137  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  września  2016  roku  o 

usługach  zaufania  oraz  identyfikacji  elektronicznej  do  dnia  1  lipca  2018  r.  do  składania 

zaawansowanych  podpisów  elektronicznych  lub  zaawansowanych  pieczęci  elektronicznych 

można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów 

wykonawczych  wydanych  na  podstawie  rozporządzenia  Rozporządzenie  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  910/2014  z  dnia  23  Iipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji 

elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku 

wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę  1999/93/WE,  wyłączą  możliwość  stosowania  tej 

funkcji skrótu. Przepis ten jest odczytywany jako zakończenie stosowania funkcji skrótu SHA- 

1 w zastosowaniach dotyczących podpisu elektronicznego i pieczęci od dnia 1 Iipca 2018 roku. 

Sformułowanie  „można  stosować"  użyte  przez  ustawodawcę  należy  bowiem  rozumieć  jako 

przyzwolenie  na  składanie  podpisów  elektronicznych  lub  zaawansowanych  pieczęci 

elektroni

cznych  z  funkcją  skrótu  SHA-1.    W  ocenie  Odwołującego  II  skoro  ustawodawca 

posługuje  się  terminem  „można  stosować"  i  wskazuje  jednocześnie  datę  do  której  takie 

uprawnienie może być realizowane, to uznać należy, że po tej dacie funkcji skrótu SHA -1 nie 

można  już  stosować,  zarówno  jako  w  zakresie  uprawnień  nadawanych,  jak  i  uprawnień 

wykonywanych. Innymi słowy, odwołując się do zasad logiki praktycznej przyjąć należy, że do 

1 Iipca 2018 roku n

ie było zakazane stosowanie funkcji skrótu SHA - 1, jednak uprawnienie to 

wygasa w tej dacie i nie może być dalej realizowane. Trudno również interpretować inaczej 

intencją tego zapisu, gdyby data 1 lipca 2018 roku w rzeczywistości dla funkcji skrótu SHA - 1 

nic  nie  znaczyła  i  była  jedynie  rekomendacją.  Zaznaczyć  należy,  że  akty  prawne  stanowią 

prawo,  a  nie  jedynie  rekomendują  jego  stosowania,  a  zatem  racjonalny  ustawodawca 

posługując się sformułowaniem „można stosować" i nie regulując w żaden sposób uprawnień 

po  terminie  1  lipca  2018  roku,  datą  tą  uprawnienie  ogranicza,  a  nie  jedynie  rekomenduje 

określone zachowanie, które zresztą ma istotne znaczenie w sferze prawnej obywatela. Jeżeli 

coś „można" do określonej daty, to po tej dacie tego już „nie można", chyba, że ustawodawca 

zawarłby w akcie prawnym dalsze instrukcje, które wyjaśniałyby jego intencję. 

W ocenie Odwołującego II w interpretacji przepisu art. 137 ust. 1 ustawy o usługach zaufania 

oraz  identyfikacji  elektronicznej,  jest  uzasadnienie  projektu  sejmowego  ustawy  z  lipca  2016 

roku,  w  którym  czytamy  „Ważnym  przepisem  dla  zapewnienia  ciągłości  usług  zaufania  w 

Polsce  jest  art.  134,  wskazujący  na  możliwość  stosowania  skrótu  SHA-1  do  składania 

zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych. 

Dotychczasowe przepisy wymagały wprost stosowania tego algorytmu, co spowodowało, że 

oprogramowanie stosowane do składania i weryfikacji podpisów, nie było dostosowywane do 

innych  skrótów  rekomendowanych  w  standardzie  ETSITS119  312  dotyczącej  wymagań  w 

zakresie stosowania algorytmów kryptograficznych w infrastrukturze podpisu elektronicznego. 


Mając na uwadze, że norma ta wprost nie rekomenduje dalszego używania skrótu SHA-1 ze 

względu na możliwe naruszenia bezpieczeństwa, należało wprowadzić przepisy przejściowe 

umożliwiające  stopniowe  odejście  od  stosowania  tego  skrótu."  Potwierdza  to,  że  intencją 

ustawodawcy  prowadzającego  w  życie ustawę  we  wrześniu 2016  roku,  było  wprowadzenie 

mechanizmu odejścia od stosowanego skrótu począwszy od 1 lipca 2018 roku. Jakakolwiek 

inna interpretacja byłaby niezgodna z celem wprost wyrażonym przez ustawodawcę. Należy 

podkreślić,  że  również  Ministerstwo  Cyfryzacji  na  swojej  stronie  internetowej 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zbliza-sie-termin-zakonczenia-stosowania-sha-l-przy

skladaniu-podpisow-i-

pieczeci, w kwietniu 2018 roku informowało tym, że 1 lipca 2018 roku 

zakończy  się  stosowanie  SHA  -1  przy  składaniu  podpisów  i  pieczęci.  Takie  stanowisko 

poprzedzone  było  również  komunikatem  Ministerstwa  Cyfryzacji  z  1  marca  2018  roku  w 

sprawie  wycofania  algorytmu  SHA-

1  w  zastosowaniach  związanych  z  zaawansowanym 

podpisem i pieczęcią elektroniczną, w którym Ministerstwo stwierdziło wprost: „Z dniem 1 lipca 

br.  kończy  się  przewidziany  w  artykule  137  ustawy  z  dn.  5  września  2016  r.  o  usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, Poz. 1579) okres stosowania funkcji 

skrótu  SHA1  w  zastosowaniach  dotyczących  zaawansowanego  podpisu  elektronicznego  / 

pieczęci." 

Odwołujący II wskazał, że tą drogą podąża również orzecznictwo Izby, która w wyroku z dnia 

10 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt KIO 2428/18, uznała w analogicznej sytuacji, że 

wykonawca  d

okonując  czynność  związaną  ze  złożeniem  kwalifikowanego  podpisu  pod 

dokumentem JEDZ składanym zamawiającemu z wykorzystaniem algorytmu SHA - 1 uchybił 

bezwzględnie  obowiązującym  od  dnia  1  lipca  2018  roku  przepisom  ustawy  o  usługach 

zaufania  oraz  identyfika

cji  elektronicznej  i  wadliwie  złożył  podpis.  Izba  doszła  również  do 

wniosku,  że  złożony  podpis  nie  odpowiadający  aktualnie  obowiązującym  przepisom  jest 

nieważny. 

Odwołujący  II  wskazał,  że  wykonawcy  Maxto,  jak  i  Integrated  Solutions  oraz  Konwerga 

składając  oferty,  w  tym  JEDZ,  podpisali  je  podpisem  elektronicznym  wykorzystującym 

algorytm SHA-

1. Złożenie ofert i podpisów miało miejsce po dniu 1 lipca 2018 roku. A zatem, 

powołując  się  na  powyżej  przedstawione  stanowisko  o  skutkach  złożenia  podpisu 

kwalifikowan

ego z użyciem algorytmu SHA - 1, Zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę 

Maxto jako  wykonawcy, który  nie  wykazał  spełnienia warunków  udziału w  Postępowaniu,  a 

oferty wykonawców Integrated Solutions i Konwerga i dodatkowo również Maxto odrzucić jako 

nieważne na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp. Oferta stanowi jednostronną czynność prawną, 

która  musi  być  dokonana  w  określonym  przez  Zamawiającego terminie  (terminie  składania 

ofert).  Złożenie  ponowne  oferty,  tym  razem  z  podpisem  kwalifikowanym  poprawnym, 


mus

iałoby nastąpić po tym terminie, na wezwanie Zamawiającego. W ocenie Odwołującego II 

d

e facto zatem, jeżeli tak jak orzekła Izba i złożony pierwotnie podpis jest nieważny, to jego 

uzupełnienie sanujące ofertę w przypadku jednostronnej czynności prawnej jest niemożliwe. 

Podpis  taki  musiałby  być  złożony  z  datą  jego  składania,  co  potwierdzałby  podpis 

kwalifikowany, w związku z czym oferta byłaby złożona po terminie składania ofert. Przepis 

prawa  nie  przewiduje  dlatego  właśnie  możliwości  uzupełnienia  oferty.  Zgodnie  z  art.  58 

kodeksu  cywilnego  natomiast  czynność  prawna  sprzeczna  z  ustawą  albo  mająca  na  celu 

obejście  ustawy  jest  nieważna,  chyba  że  właściwy  przepis  przewiduje  inny  skutek,  w 

szczególności  ten,  iż  na  miejsce  nieważnych  postanowień  czynności  prawnej  wchodzą 

odpowiednie przepisy ustawy. 

VI. 2. Wykluczenie wykonawcy Maxto, Integrated Solutions i Konwerga na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  treścią  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  Zamawiający  wyklucza  z  udziału  w 

Postępowaniu  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie  z  wyrokiem  Izby  z  dnia  24  kwietnia  2018  roku  w  sprawie  o  sygn.  684/18,  Izba 

stwierdziła „Dla możliwości stwierdzenia zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ust 1 pkt 

17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986)  koniecznym  jest 

nie  tylko  podanie  informacji  wprowadzających  w  błąd  -  zatem 

niezgodnych  ze  stanem  rzeczywistym,  ale  także  stwierdzenie,  że  mogły  one  wprowadzić 

zamawiającego w błąd, wpłynąć na jego wyobrażenie o rzeczywistości oraz mieć istotny wpływ 

na podejmowane przez niego decyzje 

Odwołujący II wskazał, że wyżej wskazani wykonawcy 

zarówno składając oferty jak i udzielając Zamawiającemu odpowiedzi na wezwanie dotyczące 

oferowanych  urządzeń  i  oprogramowania,  przedstawili  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego w błąd. Błąd ten doprowadził do naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 

1  Pzp  w  związku  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  tych 

wykonawców i uznania że oferty te są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

SIWZ, w szczególności zaś w Załącznikach nr 1,11,15,16,17 do OPZ w zakresie omówionym 

w częściach II, III i IV niniejszego odwołania. Odwołujący II wskazał również, że wykonawcy 

posługują  się  dokumentami,  które  nie  potwierdzają  rzeczywistości,  albo  tą  rzeczywistość 

„naginają" do korzystnego dla wykonawców postrzegania stanu faktycznego poprzez ogólne i 

nic  nie  mówiące,  lakoniczne  sformułowania,  albo  przedstawianie  informacji  częściowych, 

niepełnych,  tak  by  Zamawiający  powziął  mylne,  jednak  korzystne  dla  wykonawców 


wyobrażenie  dotyczące  oferowanego  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający,  wydaje  się, 

podejmował  wystarczające  wysiłki  dokonując  samodzielnego  badania  ofert  i  studiując  karty 

katalogowe  urządzeń  wskazanych  w  ofertach  wykonawców,  jednak  mimo  istotnych  i  jasno 

wyrażonych wątpliwości, uznał, że oferty są zgodne z SIWZ na podstawie takich lakonicznych 

i niepełnych oświadczeń, które w żadnej mierze nie powinny być uznawane za wyjaśnienia. 

Zatem  wykonawcy  Maxto,  Integrated  Solutions  oraz  Konwerga,  w  przypadku  potwierdzenia 

się  zarzutów  określonych  w  pkt  III,IV  i  V  niniejszego  odwołania,  dodatkowo  powinni  zostać 

również  wykluczeni  z  udziału  w  Postępowaniu  również  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy Pzp. 

Sygn. akt: KIO 187/19  

W  dniu  1  lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy 

Konwerga  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej  „Odwołujący  III”)  wobec 

zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany tj. odrzucenia oferty Maxto,  

czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Maxto  jako  najkorzystniejszej, 

z

aniechania wezwania Odwołującego III do wyjaśnień treści oferty w zakresie Załącznika nr 2 

do  SWIZ  (formularza  ofertowego)  tabeli  „Specyfikacja  techniczna  zaoferowanych  urządzeń 

przez Wykonawcę” (zwanej dalej „Tabelą”) w wierszach 22,23,24 na podstawie art.87 ust. 1 

ustawy  Pzp,  c

zynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  III  jako  niezgodnej  z  SIWZ  wobec 

zaniechania  poprawy  oczywistej  omyłki  pisarskiej  pomimo,  iż  dostrzeżona  przez 

Zamawiającego niezgodność oferty z SWIZ ma charakter nieistotny i możliwe jest poprawienie 

Oferty Odwołującego III w oparciu ojej treść, nie wytwarzając żadnej nowej treści, a tym samym 

nie doprowadzając do istotnych zmian oferty. 

Odwołujący III zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  związku  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez nie odrzucenie oferty Maxto, pomimo, że jej treść nie odpowiada SIWZ;  

2)  art. 82 ust.3 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty Maxto mimo, 

iż nie spełnia 

on

a wymogów SIWZ;  

3)  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego III do złożenia 

wyjaśnień w zakresie pozycji 22, 23, 24 Tabeli; 

4)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, iż oferta 

Odw

ołującego III nie odpowiada SIWZ w stopniu pozwalającym na jej odrzucenie na 

podstawie  tego  przepisu  bez  uprzedniego  wezwania  Odwołującego  III  do  złożenia 

wyjaśnień  treści  oferty,  a  także  z  pominięciem  możliwości  poprawienia  oferty 


Odwołującego III na podstawie art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, chociaż istniały ku temu 

podstawy 

Odwołujący III wniósł o: (i) unieważnienie czynności wyboru oferty Maxto; (ii) odrzucenia oferty 

Maxto jako niezgodnej z SIWZ; (iii) 

nieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego 

IIII; (iv) w

ezwania Odwołującego III do wyjaśnienia treści oferty w zakresie pozycji 22, 23, 24 

Tabeli, a następnie poprawienia jego oferty stosownie do uzyskanych wyjaśnień w oparciu o 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; (v) 

powtórzenia czynności badania ofert w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej.  

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący III wskazał, co następuje: 

I. 

Zaniechanie odrzucenia oferty Maxto 

W punkcie IV SIWZ Zamawiający zapisał iż: „Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę 

o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia.  Parametry  wskazane  przez  Zamawiającego  są  parametrami  minimalnymi, 

granicznymi.  Pod  pojęciem  „parametry”  rozumie  się  funkcjonalność,  przeznaczenie, 

kolorystykę,  strukturę,  materiały,  kształt,  wielkość,  bezpieczeństwo,  wytrzymałość,  postać, 

rozmiar,  dawkę  itp.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  dopuszcza  możliwość 

zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast 

nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.” 

Ponadto w Załącznik nr 1 do SIWZ - „Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ” w punkcie 5 (str.13) 

Zamawiający zapisał iż: „Zamawiający uzna za sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  (SIWZ)  oferty  zawierające  serwery/klastry  obliczeniowe,  macierze,  routery, 

przełączniki, UPS-y, terminale PC, szafy rack i zestaw baterii o parametrach niższych, to jest 

gorszyć/?  niż  wymienione  w  niniejszej  specyfikacji  (OPZ)  i  tym  samym  takie  oferty  będą 

podlegały odrzuceniu." 

W  ocenie  Odwołującego  III  biorąc  powyższe  zapisy  pod  uwagę  należy  stwierdzić,  że 

Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny  określił,  iż  nie  dopuszcza  żadnych  odstępstw  od 

wymagań zwartych w OPZ. Odwołujący III  powołał się na orzeczenie KIO 426/16 oraz KIO 


Zamawiający  opisał  w  Załączniku  nr  1  do  OPZ  „Macierz  20T"  wymagania  dotyczące 

urządzenia  Macierzy  20T  a  w  punkcie  1.1.2  zawarł  wymóg:  „Możliwość  zamontowania  w 

macierzy co najmniej 24 dysków”. 

W  formu

larzu  ofertowym  stanowiącym  Załącznik  nr  2  do  SIWZ  w  tabeli  „Specyfikacja 

techniczna zaoferowanych urządzeń przez Wykonawcę” (zwanej dalej „Tabelą”) w pozycji 1 

Maxto  wyspecyfikowało  model  urządzenia  „5Cv300Q  macierz  konfiguracja  dedykowana” 

produkcji firm

y Dell. Ponadto w kolumnie „Inne informacje identyfikacyjne" zawarł informację 

„brak”.  Zaoferowane  urządzenie  nie  spełnia  przytoczonego  parametru,  gdyż  pojemność  tej 

macierzy wynosi 16 dysków 3,5". 

Dowód nr 1: Karta katalogowa macierzy Dell EMC SCv3000 wraz z tłumaczeniem 

Odwołujący  III  wskazał,  że  niezgodność  tę  dostrzegł  Zamawiający  i  w  wezwaniu  z  dnia 

02.012019 zobowiązał Maxto do złożenia wyjaśnień w tym zakresie oraz złożenia dokumentów 

potwierdzających możliwość zainstalowania 24 dysków. W odpowiedzi dnia 8 stycznia 2019 

Maxto  ogólnie  odniosło  się  do  postawionego  wymogu  nie  potwierdzając  wprost,  iż 

zaoferowana  macierz  umożliwia  instalację  24  dysków,  a  poprzestając  jedynie  na  ogólnych 

sformułowaniach  dotyczących  spełniania  SIWZ  i  niedoskonałości  kart  katalogowych,  które 

miałyby  nie  zawierać  wszystkich  parametrów.  Ponadto  do  korespondencji  dołączył  krótkie 

oświadczenie o następującej treści: „Dell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako producent 

oświadcza,  iż  oferowana  w  w/w  postępowaniu  macierz  dyskowa  Delf  SCv3000,  posiada 

możliwość zamontowania co najmniej 24 dysków”. Oświadczenie powyższe podpisane zostało 

przez prokurenta Rafała Baranowskiego. 

Odwołujący III wskazał na następujące fakty: 

Maxto  nie  odpowiedziało  na  wezwanie  Zamawiającego  w  stopniu  określonym  w 

wezwaniu,  gdyż  nie  udzieliło  odpowiedzi  na  zawarte  w  nim  pytanie.  Ponadto  w  karcie 

katalogowej produ

ktu znajduje się informacja o ilości możliwych do zainstalowania dysków tj. 

16  sztuk  (w  dwóch  miejscach  tego  dokumentu).  W  związku  z  powyższym  nie  ma  mowy  o 

niedoskonałości  karty  katalogowej,  która  nie  zawiera  informacji,  a  wręcz  przeciwnie,  jest 

informacja potwierdzająca, iż maksymalna ilość dysków dla tej macierzy to 16 sztuk, a więc 

potwierdzająca nie spełnianie wymogów SIWZ. 

Rzekome oświadczenie firmy Dell nie ma mocy prawnej, gdyż zostało podpisane przez 

jednego prokurenta, a więc niezgodnie z reprezentacją Dell sp. z o.o., która wymaga działania 

dwóch prokurentów. Dowód nr 2: odpis KRS Dell sp. z o.o, 


Oświadczenie Dell sp. z o.o. jest na tyle ogólne i zdawkowe, że Zamawiający nawet 

nie  wie  ile  dysków  faktycznie  będzie  mógł  zainstalować  w  macierzy  -  zwracamy  uwagę  na 

sformułowanie „co najmniej”. 

Na  podstawie  powyższego  trudno  uznać,  iż  Maxto  zadośćuczyniło  żądaniu 

Zamawiającego i złożyło dokument potwierdzający spełnienie wymogu SIWZ. 

W ocenie Odwołującego III, zgodnie z Załącznikiem nr do SIWZ (OPZ) punkt 10, Zamawiający 

precyzyjnie  określił,  iż  w  przypadku  zaoferowania  produktu  standardowego,  ale  o 

charakterystyce  dedykowanej,  tj. 

dostosowanej  do  wymagań  Zamawiającego,  obowiązkiem 

oferenta jest wyraźnie zawarcie takiej informacji w kolumnie „Inne informacje identyfikacyjne”. 

Na  tej  podstawie  Zamawiający  zastrzegł  sobie prawo  do  wezwania  oferenta  do  prezentacji 

produktu (punkt 12) lu

b złożenia dokumentów potwierdzających w postaci kart katalogowych, 

oświadczeń producenta potwierdzających spełnianie wymogów SIWZ (punkt 11). Maxto w tej 

kolumnie  wyraźnie  wpisało  informację  „brak",  czym  uniemożliwiło  Zamawiającemu 

skorzystanie  z  zapisów  punktów  11  i  12.  W  konsekwencji,  w  ocenie  Odwołującego  III 

zaoferowana macierz jest produktem standardowym, a dopisek „konfiguracja dedykowana" w 

kol

umnie „Model” dotyczy jej wyposażenia, a nie modyfikacji urządzenia standardowego. Na 

podstawie  powyższych  faktów  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  Maxto  nie  złożyło 

wyjaśnień,  które  w  sposób  jednoznaczny  potwierdzałyby  spełnienie  wymogów  SIWZ,  a 

ogólnodostępne dokumenty potwierdzają tezę przeciwną. 

W  ocenie  Odwołującego  III  biorąc  powyższe  pod  uwagę,  niezgodności  parametrów 

zaoferowanej  macierzy  typu  20T,  nie  pozostawiają  wątpliwości,  a  zatem  Zamawiający 

zobowiązany  był  uznać,  iż  oferta  Maxto  nie  spełnia  wymogów  SIWZ,  a  więc  podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 (podobnie wyrok KIO 373/16).  

D

alej Odwołujący III wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem odrzucenie oferty jest 

działaniem, które powinno być podejmowane w ostateczności, w szczególności, gdy dopiero 

wskutek wiedzy własnej zamawiającego lub uzyskanych wyjaśnień nie jest możliwe uznanie 

jej  treści  za  zgodną  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Natomiast,  zgodnie  z  tym  przepisem 

zamawiający zobowiązany jest do wyjaśnienia i poprawienia w ofercie wszelkich omyłek lub 

nieprecyzyjnych  sformułowań,  których  poprawienie  nie  powoduje  istotnych  zmian  w  treści 

oferty. Wynika z tego wniosek, że nawet jeśli dana oferta literalnie nie odpowiada wszystkim 

formalnym wymaganiom specyfikacji, to nie upoważnia to zamawiającego do automatycznego 


odrz

ucenia oferty danego wykonawcy. W ocenie Odwołującego III w orzecznictwie podkreśla 

się  przy  tym,  że  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  zachodzi  wyłącznie  wówczas,  gdy  treść  oferty  jest  w  sposób  oczywisty  i 

niebudzący  wątpliwości  sprzeczna  z  treścią  wymagań  określonych  przez  zamawiającego. 

Zamawiający  powinien  przy  tym  dążyć  do  wyjaśnienia  ewentualnych  niejasności  oraz  do 

utrzymania  w  postępowaniu  takiej  oferty,  która  wprawdzie  zawiera  nieprecyzyjne 

sformułowania,  lecz  ich  poprawienie  nie  narusza  przepisów  Ustawy,  w  szczególności  nie 

prowadziłoby do istotnych z punktu widzenia warunków uczciwej konkurencji zmian w treści 

oferty.  Podejście  takie  wynika  również  z  norm  unijnego  prawa  zamówień  publicznych,  co 

znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym 

wskazuje się na obowiązywanie zasady dobrej administracji. Za sprzeczne z tą zasadą TSUE 

uznaje odrzucenie oferty przez zamawiającego w sytuacji, gdy niejasności i wątpliwości mógł 

on w prosty sposób zidentyfikować i usunąć. 

Odwołujący III powołał się na wyrok KIO z dnia 28 kwietnia 2015 r„ sygn. akt: KIO 749/15, KIO 

751/15, KIO 757/15, w którym Izba podkreśliła, iż: „Doświadczenie życiowe, jak również sam 

fakt ubiegania się o udzielenie zamówienia wskazuje, iż celem / istotą działania wykonawcy 

jest to, by zaoferować przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający treści SIWZ, a nie w 

sposób z nią sprzeczny”. Odwołujący III zwrócił również uwagę na wyrok KIO z 22 lipca 2015 

r., sygn. akt: KIO 1472/15, w którym podobnie zwrócono uwagę, iż „(...) jako zasadę należy 

przyjąć, że wykonawca podejmując decyzję o uczestnictwie w postępowaniu i złożeniu w nim 

oferty  chce  przez  to  uczynić  zadość  postawionym  w  postępowaniu  wymaganiom,  w 

szczególności  co  do  przedmiotu  zamówienia,  aby  oferta  odpowiadała  treści  siwi.  W 

konsekwencji  - 

jeżeli  jakieś  konkretne  okoliczności  dobitnie  nie  wskazują,  że  jest  inaczej  - 

należy przyjąć założenie, zgodnie z którym wykonawcy składają oferty w dobrej wierze i na 

serio, a zatem z zamiarem zaoferowania świadczenia we wszystkich elementach zgodnego z 

wymaganiami  określonymi  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Natomiast  nie  zawsze 

wykonawcom udaje się, z różnych względów; złożyć ofertę, której treść jest w pełni zgodna z 

treścią  siwz  i  wtedy  obowiązkiem  zamawiającego  jest  rzetelne  rozważenie  możliwości 

zastosowania art. 87 ust 2 pkt 3 p.z.p".  

W ocenie 

Odwołującego III, w zaistniałym stanie faktycznym, brak jest podstaw do twierdzenia, 

że uzyskane przez Zamawiającego od Odwołującego III wyjaśnienia treści oferty, a w efekcie 

dokonana  poprawa,  mogłyby  doprowadzić  do  uzupełnienia  oferty  o  całkowicie  nowe  treści, 

które nie zostały w nie] zawarte, czy wręcz do wytworzenia całkowicie nowego oświadczenia. 

Jak potwierdza orzecznictwo, granicą uznania danej zmiany za nieistotną jest to, na ile zmiana 

oddaje  pierwotny  sens  i  znaczenie  treści  oferty,  a  na  ile  stanowi  wytworzenie  całkowicie 


nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym 

uznać,  że  wykonawca  nie  złożyłby  takiego  oświadczenia,  gdyż  nie  odzwierciedla  ono  jego 

intencji co do treści składanej oferty. Przy czym podkreśla się, że kwestie powyższe wymagają 

oceny dokonanej z uwzględnieniem specyficznych okoliczności każdej konkretnej sprawy, a 

także celu przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, jakim jest niedopuszczenie do wyeliminowania 

z postępowania ofert merytorycznie poprawnych, na skutek zaistnienia niezgodności, które nie 

mają  istotnego  znaczenia  dla  przyszłej  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  oczekiwań 

zamawiającego (wyrok KIO z dnia 15 lutego 2012 r,, sygn. akt: KIO 236/12, jak wyrok KIO z 

17  kwietnia  2015  r.,  sygn.  akt: 

KIO  674/15).  Odwołujący  wskazał  również,  że na  powyższe 

zwrócił szczególną uwagę Sąd Okręgowy w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z 23 kwietnia 

2009 r., sygn. akt: XII Ga102/09

, podkreślając, że: ocena, czy poprawienie innej omyłki przez 

zamawiającego powoduje (lub nie) istotną zmianę w treści oferty musi być dokonywana na tle 

konkretnego  stanu  faktycznego.  To  co  w  ramach  danego  zamówienia  może  prowadzić  do 

istotnej  zmiany  w  tre

ści  oferty  nie  musi  rodzić  takiego  efektu  przy  ocenie  ofert  innego 

podobnego zamówienia. Nadto należy zaznaczyć, że poprawienie przez zamawiającego innej 

omyłki w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp nie może powodować istotnych zmian w treści całej 

oferty, a ni

e jej fragmentu, innymi słowy kwantyfikator "istotnych zmian" należy w ocenie sądu 

odnosić do całości treści oferty i konsekwencję tych zmian należy oceniać, biorąc pod uwagę 

przedmiot  zamówienia  i  całość  oferty.  Odwołujący  III  zwrócił  również  uwagę,  że  podobne 

stanowisko zajmuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który w swej opinii wskazał, że: 

„Zgodnie  z  orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  punktem  odniesienia  przy  ocenie 

dopuszczalności  dokonania  poprawy  jest  odniesienie  dokonanej  poprawy  do  całości 

oferowanego  przez  wykonawcę  świadczenia.(...)  Zamawiający  jest  zobowiązany  poprawić 

omyłkę w szczególności wtedy, gdy sposób, w jaki ma byt dokonana poprawa wynika z innych 

elementów  składających  się  na  ofertę,  przy  czym  nie  jest  wykluczone,  te  w  pewnych 

okolicznościach  poprawienie  omyłki  będzie  miało  miejsce  po  uzyskaniu  od  wykonawcy 

wyjaśniać  w  trybie  art.  87  ust  1  ustawy  Pzp"  (opinia  zawarta  na  stronie  www.uzp.gov.pi  w 

zakładce „Opinie dotyczące ustawy PZP" zatytułowana Omyłki i błędy w ofertach wykonawców 

analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej"). W 

ocenie  Odwołującego  III  o  istotności  zmiany  treści  oferty  każdorazowo  będą  decydowały 

okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty 

a  na  ile  stanowi  wytworzenie  całkowicie  nowego  oświadczenia,  odmiennego  od  złożonego 

przez  wykonawcę  w  stopniu  nakazującym  uznać,  że  wykonawca  nie  złożyłby  takiego 

oświadczenia,  bowiem  nie  odzwierciedla  ono  jego  intencji  wyrażonych  w  poddawanej 

poprawie ofercie. O istotności takiej zmiany może zatem decydować zmiana wielkości ceny, 

gdy będzie ona na tyle znacząca, że nie sposób jej będzie uznać za nieistotną, albo zmiana 


zakresu  oferowanego  asortymentu  w  taki  sposób,  że  będzie  on  obejmował  całkowicie  inne 

przedmioty an

iżeli wyspecyfikowane w ofercie. 

ocenie  Odwołującego  III  w  odniesieniu  do  zaistniałego  przypadku  wypełnił  formularz 

ofertowy  poprzez  modyfikację  formularza  składanego  w  poprzednim,  unieważnionym 

postępowaniu,  w  którym  to  oferta  Odwołującego  III  została  ostatecznie  uznana  za 

najkorzystniejszą,  a  ze  względu  na  brak  możliwości  zwiększenia  środków  na  realizację 

zamówienia, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.92 u$t.1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Oferta Odwołującego III spełnia wszystkie wymogi SIWZ zawarte w załącznikach 09, 26, 27 

do OPZ, ale jest niezgodna z zapisem punktu 4 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) w brzmieniu: 

„Wszystkie  licencje  na  oprogramowania  w  postaci  systemów  operacyjnych,  licencji 

dostępowych, licencji terminalowych, systemów zarządzania, wirtualizacji, chmury prywatnej i 

kopi zapasowych zarówno dostarczanych osobno jak i stanowiących komplet z urządzeniem 

muszą  uprawniać  do  użytkowania  najnowszej  dostępnej  w  dniu  składania  oferty  wersji 

programu operacyjnego danego producenta.  

Odwołujący  III  wskazał,  że  licencje  zawarte  w  tabeli  są  ze  sobą  ściśle  powiązane,  gdyż 

oprogramowanie  stanowiące  serwerowy  system  operacyjny  (pozycja  24  w  Tabeli)  będzie 

współpracowało z licencjami użytkowników zawartych w pozycjach 22 i 23 Tabeli. Licencje te 

były  oferowane  w  poprzednim  postępowaniu  i  spełniały  wszystkie  wymogi  SIWZ,  a  także 

obecnie spełniają wszystkie wymogi SIWZ zawarte w załącznikach 09, 26 i 27 do OPZ. W dniu 

01.10.2018 producent oprogramowania, firma Microsoft, wpro

wadziła na rynek nowszą wersję 

oprogramowania Windows Server tj. wersję 2019. Oznacza to, iż oferta Odwołującego III jest 

niezgodna  z  SIWZ  jedynie  w  przywołanym  powyżej  punkcie  4  Załącznika  nr  1  do  OPZ  w 

zakresie  typu,  modelu  i  numeru  katalogowego  producen

ta  zawartych  w  Tabeli,  gdyż  te 

donoszą się do wersji 2016. Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, iż w dniu 20 grudnia 

2018  roku  w  ofercie  firmy  Microsoft  nie  było  już  dostępne  oprogramowanie  w  wersji  2016. 

Dowód nr 3: Postanowienia dotyczące produktów z dnia 1 grudnia 2018 obowiązujące w dniu 

składania ofert (strona 51-52 dokumentu; objaśnienia skrótów strona 81) źródło: strona firmy 

Microsoft:http://www.microsoftvoiumeiicensina.com/Downioader.aspx?docurnenttvoe=PT&ta

no=FQfish. 

Odwołujący  III  wskazał,  że  powyższe  licencje  nie  są  produktem  anonimowym,  gdyż 

generowane są imiennie na wskazanego użytkownika, co oznacza, iż nie można ich kupić w 

wyniku realizacji zapasów magazynowych. Tak więc zamówienie licencji z podanymi powyżej 

numerami  katalogowymi  nie 

mogłoby  zostać  zrealizowane,  a  dystrybutor  zrealizowałby 


zamówienie na wersję aktualną, czyli 2019. Dowód nr 4: Korespondencja z dystrybutorem - 

firmą AB SA w sprawie możliwości zakupu wersji 2016 

Odwołujący  III  wskazał,  że  składając  ofertę  w  niniejszym  zakresie  opierał  się  na  ofercie 

oficjalnego dystrybutora firmy Microsoft tj, AB S.A., którego to oferta obejmowała licencje w 

wersji 2019. 

Dowód nr 5: Oferta firmy AB S.A. z dnia 14.12.2018 w zakresie licencji Microsoft 

(ceny 

zakupu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i z tego powodu zostały ukryte). 

Zatem oczywistym jest, że Odwołujący III popełnił omyłkę pisarską poprzez brak modyfikacji 

uprzednio  składanego  formularza  ofertowego,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

niezgodno

ści jego oferty z SIWZ, a jego wolą było zaoferowanie produktu obecnie dostępnego 

w sprzedaży tj. wersji 2019. Niemniej jednak Zamawiający bez trudu i w sposób całkowicie 

oczywisty ową omyłkę mógł poprawić i doprowadzić do zgodności oferty z SIWZ. Zmiana ta 

jest nieistotna biorąc pod uwagę cały zakres oferty, jej złożoność oraz wartość. W związku z 

powyższym  Zamawiający  był  zobowiązany  do  zastosowania  przepisu  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy  Pzp, 

po  ewentualnym  wcześniejszym  wezwaniu  do  złożenia  wyjaśnień  w  ramach 

art.87 ust.1 ustawy Pzp. 

ocenie  Odwołującego  III  postępowanie  Zamawiającego,  stanowi  przykład  skrajnego 

formalizmu,  nieznajdującego  oparcia  ani  w  przepisach  ustawy  Pzp  ani  w  funkcjonującej 

praktyce. Jest przy tym zaprzeczeniem podkreślanej przez TSUE zasady „dobrej administracji" 

oraz idei, jaka przyświecała ustawodawcy przy wprowadzaniu aktualnego brzmienia art 87 ust. 

2  pkt  3  ustawy  Pzp,  którą  było  wyeliminowanie  możliwości  odrzucania  korzystnych  ofert 

obarczonych nieistotnymi omyłkami, takich właśnie jak oferta Odwołującego III.  

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

specyfikacje  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załączeniami  (dalej  „SIWZ”)  na 

okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia,  warunków  udziału  w  postępowania  oraz 

wymagań  Zamawiającego  co  do  przedmiotu  zamówienia;  (ii)  oferty  Odwołującego  I, 

Odwołującego II, Odwołującego III oraz wykonawcy Maxto na okoliczność ustalenia ich treści; 

(iii) wezwanie Zamawiającego z dnia 2 stycznia 2019 r. skierowane do Odwołującego I oraz 

Odwołującego  III  oraz  odpowiedzi  wykonawców  z  dnia  8  stycznia  2019  r.  na  okoliczność 

ustalenia treści wezwania oraz złożonych wyjaśnień i dokumentów; (iii) wezwanie skierowane 

do wykonawcy Maxto z d

nia 9 stycznia 2019 r. oraz złożone przez wykonawcę dokumenty na 

okoliczn

ość ustalenia ich treści; (iv) korespondencję e – mailową pomiędzy p. T. L. a p. M. S. 


z dnia 1 lutego 2019 r., z dnia 24 stycznia 2019 r. oraz dnia 14 l

utego 2019 r., oświadczenie 

Hillstone Networks Corp. podpisane przez T. L. 

(brak daty), oświadczenie p. T. L. w imieniu 

spółki  Hillstone  Networks  Corp.  (brak  daty)  –  dokumenty  na  okoliczność  wykazania,  iż 

urządzenia  zaoferowane  przez  Odwołującego  I,  Odwołującego  III  oraz  wykonawcę  Maxto 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego; (v) dokumenty rejestrowe dotyczące 

spółki Pan Networks s.r.o. oraz Hillstone Networks Europe s.r.o na okoliczność wykazanie, iż 

Hillstone  Networks  Europe  s.r.o.  oraz  p.  Z.  C. 

nie  są  uprawnieni  do  składania  oświadczeń 

dotyczących funkcjonalności produktów oferowanych przez Hillstone Networks Corp. (vi) akty 

notarialne z dnia 30 stycznia 2019 r. 

– protokół stwierdzający istnienie strony internetowej www 

o  określonej  treści,  protokół  stwierdzający  istnienie  korespondencji  e  –  mailowe  z  dnia  24 

stycznia 2019 r,  

wydruk  strony  internetowej 

www.hillstonenet.com

–  zakładka  „contact 

us” na okoliczność wykazania, iż zaoferowane routery AB VPN oraz system zarządzania nie 

spełniają wymagania Zamawiającego wskazanego w odwołaniu; (vi) dokumenty pn. „StoneOS 

CLI User Guide Monitor 

– Hillstone Networks – Monitor, VPN, Threat Prevention, Hillstone E-

6000 Series Next 

– Generation Firewall, New Features Guide for StoneOS 5.5R6 F Releases, 

Hillstone  Security  Management  User  Guide 

–  Version  3.2.0,  specyfikacja  techniczna  DELL 

EMC  SCv3000  SERIES  ARRAY 

na  okoliczność  wykazania,  że  zakwestionowane  przez 

Odwołującego  II  urządzenia  zaoferowane  przez  Odwołującego  I,  Odwołującego  III  oraz 

wykonawcę  Maxto  nie  spełniają  wymagań  Zamawiającego;  (vii)  dokument  dotyczący 

wyznaczenia  przedstawiciela  ds.  obsługi  procesu  w  stanie  Kalifornia  dla  spółki  Hillstone 

Networks  Corp.  oraz 

wyciąg  z  rejestru  w  Stanie  Kalifornia  dotyczącego  spółki  Hillstone 

Networks  Corp.  n

a  okoliczność  wykazania  sposobu  ustanawiania  osób  mających  prawo 

składania  oświadczeń  w  imieniu  w/w  spółki;  (viii)  stanowisko  Polskiej  Izby  Informatyki  i 

telekomunikacji dotyczące podpisu elektronicznego, Rejestr dostawców usług zaufania – Karta 

Dostawcy, elektroniczne poświadczenie weryfikacji osób podpisujących ofertę Odwołującego 

I, Odwołującego III oraz wykonawcy Maxto, informacje prasowe dotyczące algorytmu SHA – 

–  dokumenty  na  okoliczność  ustalenia  ważności  podpisu  elektronicznego  użytego  do 

podpisu oferty wykonawcy Maxto, Odwołującego I oraz Odwołującego III; (ix) korespondencja 

z dystrybutorem 

– firma AB S.A. w sprawie możliwości zakupu wersji licencji Windows Server 

2016  oraz oferta firmy AB z dnia 14 grudnia 2018 r. na okoliczność wykazania, iż Odwołujący 

III ma możliwość zaoferowania najnowszą wersję licencji w cenie zbliżonej do ceny za licencję 

Windows  Ser

ver 2016 oraz, że licencja Windows Server 2016 nie jest już  w sprzedaży; (x) 

f

ormularz ofertowy wykonawcy Konwerga złożony w poprzednim postępowaniu prowadzonym 

przez  Zamawiającego  dotyczącego  tego  samego  przedmiotu  zamówienia  na  okoliczność 

wykazania brak

u podobieństw w sposobie wypełnienia specyfikacji technicznej w poprzednim 

oraz przedmiotowy

m postępowaniu przetargowym; (xi) oświadczenie VMWare z dnia 7 lutego 

2019 r. 

wraz z umocowaniem osoby podpisującej oświadczenie do działania w imieniu spółki 


VMWare, 

korespondencję e – mailową p. przedstawicielem VMW--are, a p. M. S. z dnia 13 

lutego  2019  r.  na  okoliczność  wykazania,  iż  system  zarządzania  zaoferowany  przez 

wykonawcę  Maxto,  Odwołującego  I  oraz  Odwołującego  III  spełniają  wymagania 

Zamawiającego; (xii) poświadczenie należytego wykonania dostaw z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

wystawione przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, faktury VAT z dnia 11, 17 i 18  października 

2016 r., umowę konsorcjum z dnia 16 sierpnia 2015 r., umowę uszczegóławiającą do umowy 

konsorcjum 

z  dnia  16  sierpnia  2016  r.,  umowę  na  dostawę  komputerów  na  rzecz  sądów 

powszechnych  z  dnia  30  września  2016  r.  -  dokumenty  na  okoliczność  ustalenia  czy 

wykonawca Maxto spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej. 

Izba pominęła dowód złożony przez wykonawcę Maxto tj. wydruk korespondencji e-mailowej 

z  dnia  14  lutego  2019  r.  z  uwagi,  iż  złożony  dokument  nie  zawierał  żadnej  treści  mającej 

znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  zarzutów  zawartych  w  odwołaniach.  Izba  pominęła  również 

dowód  pn.  Dell  EMC  Storage  SCv3000  Controller  Summary  z  uwagi  na  brak  złożenia 

tłumaczenia dokumentu.  

Na  podstawie  powyższych  dokumentów,  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa, 

fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania informatycznego w postaci: serwerów/klastrów 

obliczeniowych, macierzy, routerów, przełączników, UPS-ów, terminali PC, oprogramowania 

w  postaci  systemów  operacyjnych,  licencji  dostępowych,  licencji  terminalowych,  systemów 

zarzadzania, wirtualizacji i kopi zapasowych. 

W pkt 3.1 SIWZ Zamawiający wskazał, że w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

wykonawca  ma  obowiązek  wykazać,  że  w  okresie  ostatnich  3 lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje 

należycie,  dostawy  sprzętu  informatycznego  na  wartość  łączną  co  najmniej  10.000.000,00 

zł/brutto. 

W  c

elu  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

Zamawiający wymaga m.in. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych  również  wykonywanych,  dostaw  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 

zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  dostawy  zostały 


wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na 

wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona) oraz 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są 

wykonywane. 

W Rozdziale VII SIWZ Zamawiający wskazał, że dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub 

elektroniczne  k

opie  dokumentów  lub  oświadczeń  składane  są  przez  Wykonawcę  za  

pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość  składania  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii 

dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres 

email.  Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych 

kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych  oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r. 

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający zamieścił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

(dalej  „OPZ”).  Izba  ustaliła,  że  w  zakresie  podniesionych  zarzutów  Zamawiający  w 

załącznikach  do  SIWZ  zawarł  wymagania  techniczne  co  do  oferowanego  sprzętu. 

Zamawiający wymagał m.in. 

Załącznik  nr  16  do  OPZ  -  Router typ B  -  Specyfikacja urządzenia bezpieczeństwa i 

transmisji danych 

– Router typ B 

  pkt 1.1.3 

– Obudowa i zasilanie: Wysokość maksymalna pojedynczego urządzenia 2U. 

  pkt 1.5.2 

– Parametry wydajnościowe: Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 

80 Gbps dla pakietów 512 B. 

  pkt 1.5.4 - 

Parametry wydajnościowe: Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 

512 B, przy zastosowaniu algorytmu AES256 

– SHA1: nie mniej niż 45 Gbps. 

W Załącznikach nr 15,16 i 17 do OPZ (w każdym pkt 1.6.1.7) Zamawiający wymagał, 

by router typu A, router typu B oraz router VPN w zakresie zapewnienia funkcji systemu 

bezpieczeństwa  gwarantowały  kontrolę  zawartości  poczty  poprzez  Antyspam  dla 

protokołów SMTP, POP3, IMAP; 


W  załącznikach  15,16  i  17  do  OPZ  (w  każdym  z  nich  pkt  1.8.1.3)  Zamawiający 

wymagał, by oferowane routery typu A, B i VPN zapewniały obsługę protokołu Diffiego-

Hellman grup 19 i 20; 

W  załącznikach  15,16  i  17  do  OPZ  (w  każdym  z  nich  pkt  1.9.1.3)  Zamawiający 

wymagał, by oferowane routery typu A, B i VPN zapewniały protokoły dynamicznego 

routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF,BGP oraz PIM dla wymagania w zakresie 

routingu i obsługi łączy WAN; 

W  załącznikach  15,16  i  17  do  OPZ  (w  każdym  z  nich  pkt  1.17.2)  wymagał,  by 

zaoferowane urządzenia zapewniały przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, 

ruchu  blokowanym,  aktywności  administratorów, zużyciu zasobów  oraz  stanie pracy 

systemu.  Jednocześnie  Zamawiający  wymagał,  by  zapewniona  była  możliwość 

jednoczes

nego wysyłania logów do wielu serwerów logowania; 

W  załączniku  nr  11  do  OPZ  w  pkt  1.1.3.  Zamawiający  wymagał,  by,  w  przypadku 

oferowania  urządzeń  od  różnych  producentów,  lub  gdy  jeden  producent  więcej  niż 

jednej grupy produktowej nie oferuje jednego syste

mu zarządzania obejmującego te 

grupy produktowe, to dostarczenie oddzielnych systemów zarządzania infrastrukturą 

dla  danej  grupy  produktowej,  umożliwiało  spójne,  centralne  zarządzanie  wszystkimi 

urządzeniami  z  danej  grupy  produktowej  spełniające  wymagania  podstawowe  oraz 

wymagania danej grupy produktowej; 

W pkt 1.5.4.8, Załącznika nr 11 do OPZ Zamawiający wymagał automatyzacji procesu 

konfiguracji struktur VPN typu hub-and-spoke oraz full-mash; 

W Załączniku nr 1 do OPZ w pkt 1.2.1, określając wymagania dla obudowy macierzy 

20T,  Zamawiający  wpisał,  iż  obudowa  ma  zapewniać  możliwość  zamontowania  w 

macierzy co najmniej 24 dysków. 

W  pkt  4  Załącznika  nr  1  do  OPZ  Zamawiający  wskazał:  „Wszystkie  licencje  na 

oprogramowania  w  postaci  systemów  operacyjnych,  licencji  dostępowych,  licencji 

terminalowych,  systemów  zarzadzania,  wirtualizacji,  chmury  prywatnej  i  kopi  zapasowych 

zarówno dostarczane osobno jak i stanowiące komplet z urządzeniem muszą uprawniać do 

użytkowania  najnowszej  dostępnej  w  dniu  składania  oferty  wersji  programu  operacyjnego 

danego producenta”. 


W pkt 10 Załącznika nr 1 do OPZ, Zamawiający wskazał, że „Jeżeli oferowane produkty bazują 

na produkcie standardowym, jednak ich charakterystyka jest różna od standardowej, tj. jest 

dostosowana do wymag

ań Zamawiającego, to Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 

2 do SIWZ 

– Formularz Ofertowy w tabeli „Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

przez Wykonawcę” nazwy producenta, typu, modelu oraz numeru katalogowego producenta 

jak  dla  produktu  sta

ndardowego,  natomiast  w  kolumnie  „Inne  informacje  identyfikacyjne” 

Oferent  musi  jednoznacznie  zadeklarować,  że  produkt  oferowany  jest  w  konfiguracji 

dedykowanej, różniącej się od standardowej charakterystyki produktu.” 

Zgodnie  z  informacją  z  otwarcia  ofert  z  dnia  20  grudnia  2018  r.,  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 159 700,00 PLN. 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:  

Nr oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena 

TRECOM Poznań Sp. z o. o. 

ul. 

Czyżewska 10 

02-908 Warszawa 

zł 

Wariant 

(1095dni) 

Tak 

Tak 

ADT Group sp. z o. o. 

ul. Poleczki 35 

02-822 Warszawa 

zł 

Wariant 

(1095dni) 

Tak 

Tak 

Konwerga Sp. z o. o. 

ul. Janikowska 21 

070 Poznań 

zł 

Wariant 

(1095dni) 

Tak 

Tak 

Maxto Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S. K. A. 

ul. Willowa 87 

32-085 Modlniczka 

zł 

Wariant 

(1095dni) 

Tak 

Tak 

Integrated Solutions Sp. z o. o. 

ul. Marcina Kasprzaka 18/20 

01-211 Warszawa 

zł 

Wariant 

(1095dni) 

Tak 

Tak 

Izba ustaliła, że w toku badania i oceny ofert, Zamawiający pismem z dnia 2 stycznia 2019 r. 

wystosował do Odwołującego I oraz do wykonawcy Maxto wezwanie do złożenia wyjaśnień 

na podstawie art. 26 ust. 

3 i 4 ustawy Pzp wzywając do wyjaśnienia i uzupełnienia oferty w 

zakresie: 


1.  Opisu  routera  typ  A 

–  w  dniach  21.12.2018  –  02.01.2019  Zamawiający  wielokrotnie 

sprawdzał  karty  katalogowe  na  stronie  producenta  oferowanych  routerów  typ  A  w  celu 

weryfikacji czy 

oferowane routery typ A spełniają wymagania Zamawiającego. 

1.1. W oficjalnej karcie katalogowej producenta Hillstone dla modelu E2860 jest informacja 

o  przepustowości  urządzenia  na  poziomie  6  Gbps  dla  pakietów  o  rozmiarze  1518 

bajtów.  Zamawiający  w  opisie  urządzenia  Router  typ  A  wymagał,  aby  urządzenie 

miało  przepustowość  na  poziomie  minimum  4  Gbps  dla  pakietów  o  rozmiarze  512 

bajtów.  Jednocześnie  w  karcie  katalogowej  podana  jest  przepustowość  dla 

mieszanych rozmiarów pakietów (64, 512 i 1518 bajtów) na poziomie 2 Gbps. Zatem 

jaką  przepustowość  ma  urządzenie  tylko  dla  pakietów  512  bajtów?  Zamawiający 

wezwał wykonawcę do wyjaśnienia i przedstawienia dokumentów potwierdzających, 

że  zaoferowany  router  typ  A  o  numerze  katalogowym  producenta  SG6K-E2860 

spełnia wymóg przepustowości 4 Gbps dla pakietów 512 bajtów. 

1.2. W oficjalnej karcie katalogowej producenta Hillstone dla modelu E2860 jest informacja 

o wydajności dla IPSec na poziomie 3 Gbps dla pakietów o rozmiarze 1400 bajtów. 

Zamawiający w opisie urządzenia Router typ A wymagał, aby urządzenie dla IPSec 

miało przepustowość na poziomie minimum 2,5 Gbps dla pakietów o rozmiarze 512 

bajtów.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do  wyjaśnienia  i  przedstawienia 

dokumentów potwierdzających, że zaoferowany router typ A o numerze katalogowym 

producenta  SG6K-

E2860  spełnia  wymóg  przepustowości  dla  IPSec  2,5  Gbps  dla 

pakietów 512 bajtów. 

2.  Opisu  routera  typ  B 

–  w  dniach  21.12.2018  –  02.01.2019  Zamawiający  wielokrotnie 

sprawdzał  karty  katalogowe  na  stronie  producenta  oferowanych  routerów  typ  B  w  celu 

weryfikacji czy oferowane routery typ B spełniają wymagania Zamawiającego. 

2.1. W oficjalnej karcie katalogowej producenta Hillstone dla modelu E6368 jest informacja 

o przepustowości  urządzenia na  poziomie  80  Gbps  dla pakietów  o rozmiarze 1518 

bajtów.  Zamawiający  w  opisie  urządzenia  Router  typ  B  wymagał,  aby  urządzenie 

miało przepustowość na poziomie minimum 80 Gbps dla pakietów o rozmiarze 512 

bajtów.  Jednocześnie  w  karcie  katalogowej  podana  jest  przepustowość  dla 

mieszanych rozmiarów pakietów (64, 512 i 1518 bajtów) na poziomie 40 Gbps. Zatem 

jaką  przepustowość  ma  urządzenie  tylko  dla  pakietów  512  bajtów?  Zamawiający 

wezwał wykonawcę do wyjaśnienia i przedstawienia dokumentów potwierdzających, 

że  zaoferowany  router  typ  B  o  numerze  katalogowym  producenta  SG-6000-E6368 

spełnia wymóg przepustowości 80 Gbps dla pakietów 512 bajtów. 


2.2. W oficjalnej karcie katalogowej producenta Hillstone dla modelu E6368 jest informacja 

o wydajności dla IPSec na poziomie 50 Gbps dla pakietów o rozmiarze 1400 bajtów. 

Zamawiający w opisie urządzenia Router typ B wymagał, aby urządzenie dla IPSec 

miało przepustowość na poziomie minimum 45 Gbps dla pakietów o rozmiarze 512 

bajtów.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do  wyjaśnienia  i  przedstawienia 

dokumentów potwierdzających, że zaoferowany router typ B o numerze katalogowym 

producenta  SG-6000-

E6368 spełnia wymóg przepustowości dla IPSec 45 Gbps dla 

pakietów 512 bajtów. 

Zgodnie ze specyfikacją dostępną na stronie internetowej producenta zaoferowanego 

routera  typ  B,  wysokość  urządzenia  to  2,5U.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do 

wyjaśnienia czy zaoferowany router typ B Hillstone SG-6000 o numerze katalogowym 

producenta SG-6000-

E6368 ma wysokość maksymalną 2U. 

3.  Opisu  routera  typu  A,  routera  typu  B,  routera  VPN 

–  w  dniach  w  dniach  21.12.2018  – 

02.01.2019 Zamawiający wielokrotnie sprawdzał karty katalogowe na stronie producenta 

oferowanych urządzeń, czy oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. 

Z  uwagi  na  brak  informacji  Zamawiający  wzywał  wykonawcę  do  wyjaśnienia  i 

przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  realizację  poniższych  funkcjonalności  w 

oferowanych routerach: 

Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołu IMAP. 

Obsługi protokołu Diffiego-Hellmana grup 19 i 20. 

Funkcjonalności VTEP (VXLAN Tunnel End Point). 

Klienta  VPN  umożliwiającego  weryfikację  stanu  bezpieczeństwa  stacji  zdalnej  i 

obsługi protokołu IPSec. 

Wsparcia protokołu dynamicznego routingu w oparciu o protokół PIM. 

Dla połączeń SSL VPN zapewnia pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych 

zasobów  realizowany  jest  za  pośrednictwem  przeglądarki.  W  tym  zakresie  system 

musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. 

Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z 

algorytmem AES256-SHA1 lub AES128-SHA256) dla ruchu http. 

4.  Opisu  WAF  -  w  dniach  w  dniach  21.12.2018 

–  02.01.2019  Zamawiający  wielokrotnie 

sprawdzał karty katalogowe na stronie producenta oferowanych urządzeń (Trustwave Web 

Application  Firewall,  numer  katalogowy  producenta  WAF-WD-TS-750),  czy  oferowane 

urządzenia  spełniają  wymagania  Zamawiającego.  Z  uwagi  na  brak  informacji  w 

dokumentach  dostępnych  dla  Zamawiającego,  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do 


wyjaśnienia  i  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  realizację  wymagań 

opisanych w OPZ dla oferowanego urządzenia WAF. 

W stosunku do wykonawcy Maxto Zamawiający objął zakresem wezwania również  macierz 

20T wskazując, iż w dniach 21.12.2018 – 02.01.2019 wielokrotnie sprawdzał karty katalogowe 

na stronie 

producenta oferowanych urządzeń (Dell SCv3000, numer katalogowy 210-ALVH), 

czy  oferowane  urządzenia  spełniają  wymagania  Zamawiającego.  Zgodnie  z  oficjalnymi 

dokumentami dostępnymi na stronie internetowej producenta dostępnymi dla Zamawiającego, 

oferowana m

acierz umożliwia zamontowanie tylko 16 dysków. Zamawiający w punkcie 1.1.2 

załącznika numer 1 do OPZ – Macierz 20T wymagał, żeby macierz umożliwiała zamontowanie 

co  najmniej  24  dysków.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do  wyjaśnienia  i  przedstawienia 

dokumentów  potwierdzających,  że  zaoferowana  macierz  spełnia  wymaganie  dotyczące 

możliwości zamontowania w macierzy co najmniej 24 dysków. 

Izba ustaliła, że pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. Odwołujący I złożył wyjaśnienia. Wykonawca 

wskazał: 

Router typ A 

– Hillstone E2860:  

zaoferowane  urządzenie  ma  przepustowość  wyższą,  niż  wymagane  4Gbps  dla 

pakietów 512 bajtów – wynosi ona 5,671 Gbps,  

zaoferowane  urządzenie  spełnia  wymóg  przepustowości  dla  IPSec  na  poziomie 

minimum  2,5  Gbps  dla  pakietów  512  bajtów  –  jego  wydajność  jest  wyższa  niż  2,5 

Gbps.  

Rounter typ B 

– Hillstone E6368:  

zaoferowane  urządzenie  spełnia  wymóg  przepustowości  80  Gbps  dla  pakietów  512 

bajtów – jego wydajność jest wyższa niż 80 Gbps i wynosi  80,374 Gbps;  

zaoferowane  urządzenie  spełnia  wymóg  przepustowości  dla  IPSec  na  poziomie 

minimum 45 Gbps dla pakietów 512 bajtów – jego wydajność jest wyższa niż 45 Gbps.  

Zaoferowane urządzenie ma wymaganą wysokość 2U.  

Rounter typu A, typu B oraz VPN 

– Hillstone E2860, E6368 oraz E1700:  

zaoferowane urządzenia realizują funkcjonalność kontroli zawartości poczty Antyspam 

dla protokołu IMAP,  

zaoferowane urządzenia realizują funkcjonalność obsługi protokołu Diffiego-Hellmana 

grup 19 i 20,  

zaoferowane urządzenia realizują funkcjonalność VTEP (VXLAN Tunnel End Point),  


Hillstone  dostarcza  klienta  VPN  umożliwiającego  weryfikację  stanu  bezpieczeństwa 

stacji zdalnej i obsługi protokołu IPSec,  

zaoferowane  urządzenia  realizują funkcjonalność  wsparcia  protokołu  dynamicznego 

routingu w oparciu o protokół PIM,  

zaoferowane urządzenia zapewniają pracę w trybie Portal dla połączeń SSL VPN  – 

dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki; w 

tym zakresie system zapewnia stro

nę komunikacyjną działającą w trybie HTML 5.0,  

zaoferowane  urządzenia  spełniają  wymagania  wydajności  systemu  w  zakresie 

inspekcji  komunikacji  szyfrowanej  SSL  (TLS  v.1.2  z  algorytmem  AES256-SHA1  lub 

AES128-SHA256) dla ruchu http.  

WAF 

– Trustwave Web Application Firewall WAF-WD-TS-750:  

Zaoferowane urządzenie spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,  co 

potwierdza tabelaryczne zestawienie pochodzące z Trustwave Poland Sp. z o.o.  

Jednocześnie Odwołujący I dołączył oświadczenie Hillstone Networks Europe s.r.o. dotyczące 

urządzeń Hillstone; oświadczenie oraz tabelaryczne zestawienie parametrów Trustwave Ltd 

dotyczące rozwiązania WAF.  

Pismem z dnia 8 stycznia 2019 wykonawca Maxto złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż 

zaoferowane  urządzenia  spełniają  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  określone  w 

p

ostępowaniu,  w  tym  wymagania  wskazane  w  przedmiotowym  wezwaniu  do  złożenia 

wyjaśnień.  Wykonawca  wskazał,  że  standardowo  karty  katalogowe  producentów  nie 

zawierają  wszystkich  parametrów/funkcjonalności  urządzeń.  Treść  karty  katalogowej  jest 

przygotowywana  w  oderwaniu  od  poszczególnych  postępowań  przetargowych  i  zakres 

informacji w nich zawartych zależy od decyzji danego producenta. Brak informacji w karcie 

katalogowej  korespondującej  z  konkretnym  wymaganiem  Zamawiającego  nie  może  być 

poczytywany jako niespełnienie takiego wymagania. Wykonawca złożył również dokumenty 

potwierdzające spełnianie wymagań przez oferowane urządzenia tj. (i) oświadczenie Hillstone 

Networks  5201  Great  America  Pkwy  #420  Santa  Clara,  CA  95054;  (ii)  o

świadczenie 

Trustwave Poland Sp. z 0.0. 00-838 Warszawa; (iii) o

świadczenie DellEMC noxeo S.K.A. 

Izba  ustaliła,  że  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o 

wynikach  postępowania  przetargowego.  Za  najkorzystniejszą  została  uznana  oferta 

wykonawcy Maxto.  


Izba ustaliła, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 3.1 

SIWZ,  wykonawca  Maxto  złożył  wykaz  wykonanych  dostaw.  Wykonawca  powołał  się  na 

dostawę wykonaną na rzecz spółki Suntar sp. z o.o. w ramach realizacji zamówienia „Dostawa 

komputerów  na  rzecz  sądów  powszechnych,  w  tym  dostawa  sprzętu  informatycznego  na 

wartość  łączną  co  najmniej  10.000.000,00  zł/brutto”. Wykonawca  złożył  również  referencje 

potwierdzającą należyte wykonanie dostawy wystawioną przez spółkę Suntar sp. z o.o. 

Izba zważyła co następuje:  

Na wstępie Izba ustaliła, że wszyscy odwołujący spełniają określone art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  mają  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez nich szkody, w postaci ni

euzyskania zamówienia. 

Odwołanie o sygn. akt: KIO 179/19 

Izba  uznała,  że  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  nie  zasługują  na  uwzględnienie,  a  tym 

samym odwołanie podlega oddaleniu.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

– niezgodność oferty wykonawcy Maxto z 

treścią  SIWZ  (uzasadnianie  odnosi  się  również  do  zarzut  podniesionego przez  wykonawcę 

Trecom Poznań sp.  z o.o. oraz Konwerga sp. z o.o. w sprawie o sygn. akt: KIO 184/19 oraz 

KIO 187/19) 

Izba  uznała  zarzut  za  niezasadny.  Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  zamawiający 

odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy  Pzp.  Ustawodawca  zobowiązał  więc  zamawiającego  do  odrzucenia  ofert  tych 

wykonawców,  którzy  zaoferowali  przedmiot  zamówienia  niezgodny  z  wymaganiami 

zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do zakresu, 

ilości,  jakości,  warunków  realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu 

zamówienia.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  może  polegać  na  sporządzeniu  i 

przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji, z zaznaczeniem, że 

chodzi  tu  o  wymagania  SIWZ  dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania  i  potwierdzenia 

zobowiązania  (świadczenia)  ofertowego,  a  więc  wymagania,  co  do  treści  oferty,  a  nie 

wymagania  co  do  jej  formy,  które  również  zamieszczane  są  w  SIWZ.  Niezależnie  od 


charakteru niezgodności, aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp 

musi być możliwe uchwycenie na czym konkretnie taka niezgodność polega, czyli co i w jaki 

sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi 

jednoznacznie  postanowieniami  SIWZ.  Odrzuceniu  podlega  zatem  wyłącznie  oferta,  której 

treść jest niezgodna z treścią SIWZ w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem 

zamawiającego  jest  poprawienie  w  złożonej  ofercie  niezgodności  z  SIWZ  niemających 

istotnego charakteru. O ile każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu 

w  ramach  oferty  należy  rozpatrywać  przez  pryzmat  zamiaru  wykonawcy,  wyrażającego  się 

wolą  uczestnictwa  w  postępowaniu,  o  tyle  kluczową  sprawą  jest,  czy  w  konkretnym  stanie 

faktycznym  możliwe  jest  ustalenie  treści  oświadczenia  co  do  oferowanego  przedmiotu  w 

sposób  nie  naruszający  nadrzędnej  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy 

wykonawcami. Reasumując, o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ można mówić tylko w 

przypadku, gdy przedmiot zamówienia wynikający z oferty nie odpowiada w pełni przedmiotowi 

zamówienia  opisanemu  w  SIWZ.  Ta  niekompatybilność  oparta  może  być  na  wielu 

płaszczyznach oferty, czy to w zakresie wykonania czy też sposobie wykonania zamówienia. 

Jednocześnie  za  niezgodnych  z  treścią  SIWZ  nie  uważa  się  sytuacji,  w  których to  aspekty 

formalne oferty nie odpowiadaj

ą zapisom SIWZ.  

W  przedmiotowej  sprawie 

Odwołujący  I  argumentował,  że  zaoferowana  przez  wykonawcę 

Maxto macierz 20T nie spełnia wymagania wskazanego w pkt 1.1.2 OPZ  – Załącznik nr 1. 

Wykonawca ten nie wskazał bowiem w Specyfikacji technicznej zaoferowanego urządzenia – 

„Inne informacje identyfikacyjne”, iż oferuje urządzenie w wersji dedykowanej, zaś urządzenie 

w wersji standardowej posiada możliwość instalacji wyłącznie 16 dysków.  

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego I. Wskazać należy, że zgodnie z pkt 10 Załącznika 

nr  1  do  OPZ,  Zamawiający  wskazał,  że  „Jeżeli  oferowane  produkty  bazują  na  produkcie 

standardowym, jednak ich charakterystyka jest różna od standardowej, tj. jest dostosowana 

do wymagań Zamawiającego, to Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 2 do SIWZ – 

Formularz  Ofertowy  w  tabeli  „Specyfikacja  techniczna  zaoferowanych  urządzeń  przez 

Wykonawcę” nazwy producenta, typu, modelu oraz numeru katalogowego producenta jak dla 

produktu standardowego, natomiast w kolumnie „Inne informacje identyfikacyjne” Oferent musi 

jednoznacznie zadeklarować, że produkt oferowany jest w konfiguracji dedykowanej, różniącej 

się od standardowej charakterystyki produktu.” 

Istota  więc  powyższego  zapisu  sprowadzała  się  do  wskazania  przez  wykonawcę  w  treści 

złożonej oferty, iż oferuje urządzenie w konfiguracji dedykowanej, dostosowanej do potrzeb 

Zamawiającego.  I  o  ile  zgodzić  się  można  z  Odwołującym  I,  iż  informacja  taka  winna  być 


wskazane  w  kolumnie  „Inne  informacje  identyfikacyjne”,  to  zamieszczenie  jej  przez 

wykonawcę w innej kolumnie niż wymagał Zamawiający nie może skutkować zastosowaniem 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Podkreślić  bowiem  należy,  że  w  złożonej  ofercie  wykonawca  Maxto  zawarł  informację,  iż 

oferuje  macierz  20T  w  konfiguracji  dedykowanej. 

Okoliczność  ta  nie  była  sporna  pomiędzy 

stronami.  W  kolumnie  „Model”  w  sposób  niebudzący  żadnych  wątpliwości  zawarte  zostało 

oświadczenie „… macierz konfiguracja dedykowana”. Rzeczywiście informacja ta zgodnie z 

przywołanym  powyżej  pkt  10 OPZ  –  Załącznik nr  1 winna być  wskazana w  kolumnie „Inne 

informacje  identyfikacyjne”,  jednakże  uchybienie  to,  w  ocenie  Izby,  ma  charakter  czysto 

formalny i nie może skutkować zastosowaniem wobec wykonawcy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp.  Niewątpliwie bowiem wymagana przez Zamawiającego informacja została zawarta przez 

wykonawcę Maxto w treści oferty, była znana Zamawiającemu, a okoliczność zamieszczenia 

jej  w 

niewłaściwej  kolumnie  specyfikacji  technicznej  w  żaden  sposób  nie  dyskwalifikuje 

merytorycznej 

treści  złożonej  oferty  i  nie  powoduje,  iż  oferowane  urządzenie  nie  spełnia 

wymaga

ń stawianych przez Zamawiającego. Owa niezgodność ma charakter czysto formalny.  

Analiza  argumentacji  prezentowanej  przez  Odwołującego  I  w  treści  odwołania,  złożonych 

pismach  i  podczas  rozprawy  sprowadza  się  do  twierdzenia,  iż  brak  określenia  przez 

wykonawcę  Maxto  w  specyfikacji  technicznej  oferowanego  urządzenia  kolumna  „Inne 

informacje identyfikacyjne” informacji, iż oferuje urządzenie w wersji dedykowanej powoduje 

a

utomatycznie, iż zaoferował on urządzenie w wersji standardowej, które to nie ma możliwości 

instalacji  24  dysków.  Przyjęcie  takiej  argumentacji  za  zasadną  oznaczałoby  nieuprawnioną 

analizę  treści  oferty  wykonawcy  wyłącznie  na  podstawie  wybranych  zapisów  w 

poszczególnych  kolumnach,  bez  całościowej  analizy  oświadczenia  złożonego  przez 

wykonawcę. Oznaczałoby również prymat formy wyrazu oświadczenia woli wykonawcy nad 

jego merytoryczną treścią, co, w ocenie Izby, stoi w sprzeczności w zapisem art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp i utrwaloną liną orzeczniczą opartą na tej regulacji stanowiącą, iż uchybienia 

formalne co do sposobu wypełnienia formularza oferty nie mogą skutkować zastosowaniem 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Wskazać również należy, że Odwołujący I w żaden sposób nie wykazał Izbie prawdziwości 

twierdzenia, 

jakie  zawarł  o  odwołaniu  jakoby  zwiększenie  liczby  dysków  było  możliwe 

wyłącznie poprzez dodanie dodatkowej obudowy rozszerzającej, a takiej wykonawca Maxto w 

złożonej  ofercie  nie  zaoferował.  Zasadność  zarzut  została  oparta  na  treści  specyfikacji 

technicznej 

standardowego  urządzenia  DELL  EMC  SCv3000  Series  Array.  Odwołujący  I 

pominął okoliczność, iż wykonawca Maxto oferował urządzenie w konfiguracji dedykowanej. 


Sposób  realizacji  wymagań  Zamawiającego  odnośnie  urządzenia  dedykowanego  ma 

znaczenie  drugorzędne  na  obecnym  etapie  postępowania  przetargowego.  Zamawiający 

bowiem nie wymagał od wykonawców przedkładania informacji czy rozwiązań technicznych, 

które zapewnią osiągniecie wymaganych parametrów.  

Podkreślić  dalej  należy,  że  w  celu  potwierdzenia  możliwości  zainstalowania  24  dysków  w 

zaoferowanej  macierzy  20T  wykonawca  Maxto  złożył  Zamawiającemu  w  odpowiedzi  na 

wezwanie do złożenia wyjaśnień z trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp oświadczenie spółki Dell 

sp. z o.o. Oświadczenie to zostało zakwestionowana przez Odwołującego I, który wskazał, iż 

jest ono podpisane niezgodnie z zasadami reprezentacji, a w konsekwencji p

owoduje, iż jest 

nieskuteczne.  Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego  I.  Zwrócić  należy  uwagę  na 

następujące aspekty poniesionego zarzutu. Zgodnie z treścią wezwania do złożenia wyjaśnień 

z dnia 2 stycznia 2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Maxto do złożenia dokumentów 

potwierdzających, że zaoferowana macierz 20T spełnia wymagania zawarte w SIWZ co do 

liczby dysków. Dokumenty takie zostały złożone przez wykonawcę tj. oświadczenie Dell sp. z 

o.o., podpisane przez prokurenta i dyrektora pionu public business IT solution. 

Rozstrzygnięcia 

więc wymagało czy podpisanie oświadczenie w sposób niezgodny z zasadami reprezentacji 

może  być  poczytane  jako  nieskuteczne  potwierdzenie,  iż  oferowany  produkt  nie  spełnia 

wymagań Zamawiającego. W ocenie Izby stanowisko Odwołującego I uznać należy za błędne. 

Po pierwsze, 

rozróżnić należy oświadczenia woli od oświadczeń wiedzy.  Oświadczenie woli 

jest podstawowym instrumentem prawnym kształtowania przez podmioty prawa cywilnego ich 

sytuacji  prawnej.  Celem  składania  oświadczeń  woli  jest  wywołanie  określonych  skutków 

prawnych,  polegających  co  do  zasady  na  wykreowaniu,  zmianie  lub  wygaśnięciu  stosunku 

prawnego. Nie będzie zatem oświadczeniem woli zachowanie podmiotu, z którego wynika brak 

zamiaru wywołania skutków prawnych. Ocena skuteczności danej czynności prawnej zależy 

od uprzedniego ustalenia czy zaist

niał podstawowy substrat tej czynności prawnej w postaci 

złożenia oświadczenia woli. Aby podjąć jakiekolwiek czynności związane z badaniem skutków 

działań osób, które podpisały oświadczenie musi istnieć minimalny wymagany substrat będący 

podstawą takiej oceny. A substratem tym jest właśnie złożenie oświadczenia woli. O złożeniu 

oświadczenia woli decyduje w szczególności przesłanka tzw. przypisywalności, na podstawie 

całokształtu  okoliczności,  zamiaru  wywołania  określonych  skutków  prawnych.  Z  kolei 

oświadczenie wiedzy podlega ocenie w zakresie prawdziwości wiadomości, którą przekazuje, 

nie  ma  natomiast  za  zadanie  kształtowania  stosunku  prawnego.  Oświadczenie  wiedzy  jest 

zatem  zdarzeniem  polegającym  na  przekazaniu  przez  podmiot  informacji,  będących 

uzewnętrznieniem  treści  intelektualnych  przez  niego  posiadanych,  innemu  podmiotowi  lub 

podmiotom.  


W  ocenie  Izby,  w  analizowanym  stanie  faktycznym,  zakw

estionowane oświadczenie należy 

zakwalifikować jako oświadczenie wiedzy osób je podpisujących co do właściwości produktu 

wskazanego w treści oświadczenia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy  nie potwierdza, 

aby intencją osób, które podpisały oświadczenie było zaciągnięcie zobowiązania umownego 

w imieniu spółki Dell. W samej nawet treści oświadczenia brak jest jakiegokolwiek referencji  

do  pojęcia  umowy  czy  też  zobowiązania.  Stanowi  on  oświadczenie  wiedzy  i  ma  charakter 

wypowiedzi  sprawozdawczych,  informujących  o  istnieniu  określonego  stanu  rzeczy.  W 

konsekwencji  dla  skuteczności  takiego  oświadczenia  -  jako  oświadczeń  wiedzy  -  nie  jest 

wymagane, by  zostało podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki Dell sp. 

z o.o. W ocenie Izby, 

oświadczenie to nie kształtuje stosunku zobowiązaniowego, podlega zaś 

ocenie w kategoriach prawdy lub fałszu. W sytuacji więc, gdy treść oświadczenia wiedzy jest 

sprzeczna z rzeczywistymi danymi stanowiącymi podstawę przekazania wiedzy, to powinno 

być ono zmienione stosownie do tych danych. Tym samym, to zadaniem Odwołującego I było 

podjęcie  inicjatywy  dowodowej  i  wykazanie  nieprawdziwości  twierdzeń  zawartych  w  treści 

oświadczenia. Takich okoliczności jednak Odwołujący I nie przedstawił, ograniczając się do 

stwierdzenia  o  braku  jego  skuteczności  z  powodu  podpisania  niezgodnie  z  zasadami 

reprezentacji. 

Odwołujący  I  nie  wykazał,  iż  w  zakres  obowiązków  służbowych  osób 

podpisujących  oświadczanie  nie  wchodzi  kontakt  z  potencjalnym  klientem  i  udzielenie 

informacji  na  temat  oferowanych  produktów.  Oparcie  się  wyłącznie  na  zanegowaniu 

skuteczności  oświadczenia  w  oparciu  o  zasady  reprezentacji  spółki  Dell  sp.  z  o.o.  jest,  w 

ocenie Izby, niewystarczające. Odwołujący I miał możliwość wystąpienia do spółki Dell sp. z 

o.o.  o  dokonanie  w

eryfikacji  twierdzeń  zawartych  w  oświadczeniu  i  wykazaniu  ich 

nieprawdziwości czy też braku wiedzy osób podpisujących oświadczenia o faktach objętych 

zakresem oświadczenia. Takiej inicjatywy dowodowej Odwołujący I nie podjął.  

Nie sposób również wymagać od wykonawcy, jak chciałby Odwołujący I, aby oświadczenie o 

cechach oferowanych produktów kształtowało stosunek zobowiązaniowy po stronie wystawcy, 

co  zdawał  się  sugerować  Odwołujący  III  podczas  rozprawy  stwierdzając,  iż  niepodpisanie 

oświadczenie  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  powoduje,  że  Zamawiający  nie  może 

wyegzekwować  jego  zapisów.  Po  pierwsze,  w  treści  SIWZ  brak  jest  wymagania,  aby 

informacje  o  parametrach  oferowanych  produktów  były  przekazywane  Zamawiającemu 

wyłącznie  w  formie  oświadczenia  podmiotu  trzeciego  skutkującego  powstaniem  stosunku 

zobowiązaniowego.  Wymaganie  od  wykonawców  takich  zobowiązań  na  etapie  badania  i 

oceny ofert 

byłoby nieuzasadnione. Po drugie, to wykonawca, którego oferta został wybrana 

jako najkorzystniejsza odpowiada przed Zamawiającym za dostarczenie produktu zgodnego z 

OPZ. Ani spółka Dell sp. z o.o. ani żaden inny dostawca urządzeń nie jest stroną umowy o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  Nie  ma  żadnych  podstaw,  aby  oświadczenie  o 


parametrach  oferowanego  urządzenia  było  postrzegane  na  takich  samych  zasadach  jak 

zobowiązanie podmiotu trzeciego do udzielania swoich zasobów.  

Posiłkowo wskazać również należy na brzmienia art. 97 kodeksu cywilnego, który stanowi, że 

osobę  czynną  w  lokalu  przedsiębiorstwa  przeznaczonym  do  obsługiwania  publiczności 

poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które 

zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. W 

orzecznictwie  sądowym  podkreśla  się,  że  wymogiem  nowoczesnej  gospodarki  jest  szybkie 

podejmowanie czynności. Umożliwia to rozwój urządzeń technicznych. Prawo nie może być 

barierą biurokratyzującą działalność przedsiębiorstw i paraliżującą ich sprawność. Jak wskazał 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24 lutego 1998 r. I CKN 517/97 (nie publ.), przyjmującym 

możliwość  zastosowania  art.  97  KC  do  umów  zawieranych  faksem  na  odległość,  przy 

bieżących  transakcjach w  ramach  zwykłej  działalności  przedsiębiorstwa  nie  zawsze  można 

wymagać od kontrahentów sprawdzenia umocowania osób działających za przedsiębiorstwo. 

Można  natomiast  oczekiwać  nadzoru  nad  udostępnianiem  znajdujących  się  w  lokalu 

przedsiębiorstwa  pieczątek  oraz  urządzeń  technicznych  takich  jak  faks.  Wymogiem 

nowoczesnej  gospodarki  jest  sz

ybkie  podejmowanie  czynności,  co  umożliwia  korzystanie  z 

urządzeń  technicznych  (np.:  faksu),  będących  w  powszechnym  użytku  przedsiębiorstw  i 

służących  także  do  składania  oświadczeń  woli.  Nie  ma  żadnych  podstaw,  by  wyłączyć 

możliwość  zawierania  umów  na  odległość  przy  pomocy  faksu,  jak  również,  by  wyłączyć  w 

takiej  sytuacji  stosowanie  art.  97 

KC  mającego  na  celu  bezpieczeństwo  obrotu  i  ochronę 

uzasadnionego  zauf

ania  klientów  do  osób  działających  w  imieniu  przedsiębiorcy,  który 

powinien  zapewnić  odpowiedni  nadzór  nad  urządzeniami  technicznymi  służącymi  do 

kontaktów z klientami i składania oświadczeń woli. Użyte zatem w art. 97 KC pojęcie "lokal 

przedsiębiorstwa przeznaczony do obsługiwania publiczności" musi być rozumiane szeroko, 

jako każde miejsce w przedsiębiorstwie w którym znajdują się osoby i urządzenia służące do 

kontaktów z klientami i zawierania umów także na odległość. 

W związku z powyższym zgodzić się należy z wykonawcą Maxto, że szereg usług i produktów 

czy  też  udzielanie  informacji  o  danych  produktach  będących  w  ofercie  przedsiębiorcy 

realizowanych  jest  przez  przedstawicieli  handlowych  takiego  przedsiębiorcy.  Ma  to  swoje 

oparcie  w  przywołanym  art.  97  kodeksu  cywilnego.  Dotyczy  do  również  przedmiotowego 

sporu. Udzielanie informacji na temat właściwości produktów będących w ofercie spółki Dell 

uznać należy za typową, rutynową czynność związaną z działalnością tego przedsiębiorstwa. 

Wobec  braku  dowodu  przeciwnego  ze  strony  Odwołującego  I,  uznać  należy,  że  udzielenie 

informacji na temat właściwości produktu będącego w ofercie spółki Dell przez prokurenta oraz 

pracownika można zakwalifikować jako czynność mieszczącą się w dyspozycji art. 97 kodeksu 


cywilnego.  W  świetle  art.  97  kodeksu  cywilnego  należy  domniemywać,  że  osoby  te  są 

uprawnione  do  działania  w  mieniu  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  I  domniemania  tego  nie 

obalił.  

W końcu wskazać należy, że ocenie Izby podlegają dowody złożone podczas rozprawy. To na 

ich podstawie Izba rozstrzyga o zasadności podniesionych zarzutów. Dowód Odwołującego I 

opierał  się  na  twierdzeniu,  iż  oświadczenia  spółki  Dell  zostało  podpisane  niezgodnie  z 

zasadami  reprezentacji,  co  czyni  go  bezskutecznym. 

Odwołujący  I  pominął  jednakże 

okoliczność,  iż  fakty  zawarte  w  złożonym  przez  wykonawcę  spornym  oświadczeniu  jako 

oświadczenie  wiedzy  podlegały  dowodzeniu na zasadach ogólnych  w  kategoriach  prawdy  i 

fałszu.  Odwołujący  I  nie  podjął  jakiejkolwiek  inicjatywny  dowodowej  w  zakresie  wykazania 

braku  wiedzy  osób  podpisujących  oświadczenie  co  do  właściwości  oferowanej  przez 

wykonawcę Maxto macierzy. Nie podjął inicjatywy w zakresie obalenia odmieniania z art. 97 

kodeksu cywilnego. Nie wykazał, że fakty wskazane w treści oświadczenia nie są prawdziwe. 

Tym samym nie sposób uznać, że wykazał zasadność stawianych zarzutów.  

W  zakresie  argumentacji  przedstawion

ej  przez  Odwołującego  II  oraz  Odwołującego  III 

zawartych w  odwołanych o sygn.  akt:  KIO  184/19  oraz  KIO  187/19,  odpowiednio,  wskazać 

należy, że powiela ona w zasadniczej części argumenty podniesione przez Odwołującego I, 

co  których  Izba  odniosła  się  powyżej.    Dodać  należy,  że  z  treści  oświadczenia  wynika 

możliwość zainstalowania co najmniej 24 dysków, co w ocenie Izby, spełnia wymagania SIWZ. 

Zapis ten bowiem oznacza, że urządzenie ma możliwość instalacji 24 dysków lub więcej. Za 

niezrozumiałe  Izba  uznała  również  twierdzenie  Odwołującego  III,  iż  dopisek  „konfiguracja 

dedykowana”  w  kolumnie  „Model”  dotyczy  jej  wyposażenia,  a  nie  modyfikacji  urządzenia 

standardowego. Odwołujący III nie wykazał również Izbie, iż do modelu SCv3000 przypisanych 

jest  więcej  niż  jeden  numer  katalogowy  producenta.  W  ocenie  Izby,  wykonawca  Maxto  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  2  stycznia  2019  r.  w  sposób  prawidłowy 

potwierdził parametry oferowanej macierzy.  

Mając na uwadze powyższe Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Zarzut dotyczący oprogramowania Chmura prywatna  

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Wskazać  należy  na  wstępie,  że  zgodnie  z  pkt  4 

załącznika  nr  1  do  OPZ  wszystkie  licencje  na  oprogramowania  w  postaci  systemów 

operacyjnych,  licencji  dostępowych,  licencji  terminalowych,  systemów  zarzadzania, 

wirtualizacji,  chmury  prywatnej  i  kopi  zapasowych  zarówno  dostarczane  osobno  jak  i 


stanowiące komplet z urządzeniem muszą uprawniać do użytkowania najnowszej dostępnej 

w dniu składania oferty wersji programu operacyjnego danego producenta. Kluczowe znacznie 

ma więc z punktu widzenia SIWZ oraz interesów Zamawiającego uprawnienie do użytkowania 

najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji programu. 

Mając  na  uwadze  powyższe  wskazać  należy,  że Odwołujący  I  zasadność  zarzutu  oparł  na 

twierdzeniu, iż w dniu składania ofert dostępna była nowsza wersja oprogramowania chmury 

prywatnej  Vmware  Integrated  OpenStack 

–  Data  Center  Edition  niż  ta  wskazana  przez 

wykonawcę Maxto oraz Trecom w treści oferty. Okoliczność tej jednak Odwołujący I w żaden 

sposób nie wykazał Izbie. Dowodem takim nie może być zawarty w treści odwołania zarzut z 

cennika producenta z grudnia 2018 r. Dowód ten nie może zostać dopuszczony przez Izbę z 

uwagi  na  brak  załączonego  tłumaczenia.  Innych  dowodów  na  wykazanie  słuszności 

postawionego zarzutu Odwołujący I nie złożył. Z przedstawionej zaś Izbie korespondencji e-

mailowej z dnia 13 lutego 2019 r. pomiędzy p. M. S. a K. R. oraz z oświadczenia z dnia 14 

lutego  2019  r.  podpisanego  przez  p.  K.  R.  Enterprise  Accounts  Manager  Vmware  Inc. 

(Regional  Office)  wynika,  że  na  dzień  składania  ofert  najnowszą  dostępną  wersją 

oprogramowania chmury prywatnej Vmware Integrated OpenStack 

– Data Center Edition była 

wersja VR-OSTACK4-C 

– wersja 4.1.2.1. Nawet gdyby przyjąć hipotetycznie, że rzeczywiście 

istniała  wersja  oprogramowania  VR-OSTACK5-C,  to  Odwołujący  I  w  żaden  sposób  nie 

wykazał,  że  wersja  ta  była  dostępna  na  rynku  i  mogłaby  być  uwzględniona  w  wycenie 

zamówienia.  

Niezależnie od powyższego, kluczowe znaczenia dla uznania bezzasadności podniesionego 

zarzut była okoliczność, iż z treści SIWZ wynikało, iż wykonawca ma zapewnić uprawnienie 

do  korzystania  z  najnowszej  wersji  oprogramowania.  Dowody  zgromadzone  w  sprawie 

potwierdzają, że zarówno wykonawca Maxto jak i Odwołujący II takie uprawnienie posiadają. 

Zgodnie bowiem z korespondencją e-mailową z dnia 13 lutego 2019 r. pomiędzy p. M. S. a K. 

R.

, oświadczeniem z dnia 14 lutego 2019 r. podpisanym przez p. K. R. Enterprise Accounts 

Manager Vmware Inc. (Reg

ional Office) jak i oświadczeniem złożonym przez Amy Newman w 

mieniu  Vmware  Inc, 

klient  posiadający  licencję  oprogramowania  VR-OSTACK4-C  może 

wykorzystywać  późniejsze  nowsze  wersje  oprogramowania.  Jak  wynika  bowiem  z 

przedłożonych dowodów jednym z elementów ceny za zakup licencji jest wsparcie producenta 

tzw.  gwarancja,  w  ramach  której  zamawiający  będzie  uprawniony  do  najnowszej  wersji 

oprogramowania.  Odwołujący  I  nie  przedłożył  Izbie  dowodów  przeciwnych,  nie  przedłożył 

przeciwnych oświadczeń, a tym samym nie sposób uznać za zasadny postawiony zarzut.  


Podobnie za niezasadny Izba uznała zarzut braku zgodności pomiędzy zaoferowaną wersją 

chmury  prywatnej,  a  oprogramowaniem 

do  Wirtualizacji  zasobów  sprzętowych  –  część 

regionalna VS6-OPEL-

C. Dowód zawarty w treści odwołania tj. zrzut ekranu po pierwsze, jest 

nieczytelny 

oraz  nie  zostało  przedłożone  jego  tłumaczenie.  Z  dowodów  złożonych  Izbie 

wynikają  zaś  fakty  zaprzeczające  twierdzeniom  Odwołującego  I.  Izba  ustaliła  bowiem,  iż 

oprogramowanie  VR-  OSTACK4-

C  wraz  z  dostarczoną  usługą  gwarancyjną  umożliwia 

korzystanie z wersji VR 

– OSTACK5 – C, która działa z najnowszą wersją oprogramowania 

VS6-OPEL-C 

(dowód: korespondencję e-mailową z dnia 13 lutego 2019 r. pomiędzy M. S. a 

K. R. 

oraz oświadczenie z dnia 14 lutego 2019 r. podpisane przez p. K. R. Enterprise Accounts 

Manager Vmware Inc. (Regional Office)).  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Zarzut 

dotyczący  braku  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej przez wykonawcę Maxto 

W  ocenie Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Zgodnie  z  pkt  4,  Rozdział  VI  SIWZ,  Zamawiający 

wymagał w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykazania, iż w okresie ostatnich 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy  -  w tym  okresie,  wykonał  należycie,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  o 

charakterze  ciągłym  również  wykonuje  należycie,  dostawy  sprzętu  informatycznego  na 

wartość łączną  co najmniej 10.000.000,00 zł/brutto. 

W  złożonym  JEDZ  oraz  w    odpowiedzi  na  wezwanie  do  złożenia  dokumentów  z  dnia  15 

stycznia 2019 r. 

– „Wykaz dostaw” - wykonawca Maxto powołał się na doświadczanie zdobyte 

w ramach realizacji zamówienia „Dostawa komputerów na rzecz sądów powszechnych, w tym 

dostawa  sprzętu  informatycznego  na  wartość  łączną  co  najmniej  10.000.000,00  zł/brutto”. 

Jako  odbiorcę  dostaw  wykonawca  wskazał  spółkę  „Suntar  sp.  z  o.o.”.  Wykonawca  złożył 

również poświadczenie należytego wykonania zlecenia od spółki Suntar sp. z o.o. 

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że Zamawiający w SIWZ nie zdefiniował pojęcia 

„dostawa”.  Słusznie więc  wskazał  wykonawca  Maxto,  iż  zastosowanie  winna mieć definicja 

zawarta w ustawie Pzp. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy Pzp przez dostawę należy rozumieć 

nabywanie  rzeczy  oraz  innych  dóbr,  w  szczególności  na  podstawie  umowy  sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu, z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować 

dodatkowo  rozmieszczenie  lub  instalację.  Z  przywołanej  definicji  nie  sposób  wywieść,  aby 


pojęciem  wykonania  dostawy  obejmować  wyłącznie  wykonanie  dostawy  do  obiorcy 

końcowego.  

W  analizowanym  stanie  faktycznym  z

godzić  się  należy  z  Odwołującym  I,  że  ostatecznym 

odbiorcą sprzętu komputerowego był Sąd Apelacyjny w Krakowie. Nie oznacza to jednak, iż 

tylko  podmiot,  który  dostarczył  wymagane  urządzenia  na  rzecz  odbiorcy  końcowego  może 

powoływać  się  na  doświadczenie  zdobyte  w  ramach  realizacji  zamówienia  publicznego 

„Dostawa komputerów na rzecz sądów powszechnych – Umowa nr 55/ZP-U/2016”. Nie ma 

żadnych podstaw, aby utożsamiać obiorcę dostawy z odbiorcą ostatecznym – z podmiotem 

do którego dostarczony sprzęt finalnie dotrze i będzie użytkowany. Takiego zapisu brak jest w 

SIWZ i nie wynika on z przywołanej definicji dostawy zawartej w ustawie Pzp. Wskazać należy, 

że  realizacja  przywołanego  zamówienia  publicznego  odbywała  się  w  ramach  konsorcjum 

złożonego z trzech podmiotów. Jak wynika z przedłożenia Izbie „Umowy konsorcjum” z dnia 

16  sierpnia  2018  r.,  Lider  konsorcjum 

–  czyli  wykonawca  Maxto  był  zobowiązany  do 

dostarczenia spółce Suntar sp. z o.o. 3988 komputerów, co zgodnie z przedłożonymi fakturami 

VAT 

uczynił.  Komputery  te  zostały  ostatecznie  dostarczone  przez  trzeciego  członka 

konsorcjum do odbioru końcowego. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że wykonawca Maxto 

wykonał dostawę na rzecz podmiotu trzeciego w ramach realizacji umowy konsorcjum, które 

to ko

nsorcjum było stroną umowy nr 55/ZZP-U/2016.  

Co 

do wątpliwości Odwołującego I dotyczących zakresu informacji zawartych w JEDZ oraz w 

Wykazie  dostaw 

i  powołania  tam  zamówienia  publicznego  realizowanego  na  rzecz  sądów 

powszechnych,  to  w  ocenie  Izby, 

Odwołujący  I  nadinterpretuje  treść  zawartą  w  tych 

dokumentach.  Wykonawca  Maxto  w  opisie  realizacji  usługi  w  sposób  prawidłowy  wskazał 

nazwę zamówienia publicznego, które realizował w ramach konsorcjum. Z opisu tego w żaden 

sposób nie można wywieść, jak sugeruje Odwołujący I, że wykonawca Maxto oświadczył, że 

wykonał dostawę na rzecz sądów powszechnych. Posłużył się wyłącznie opisem zamówienia, 

d

o  czego  był  uprawniony  będąc  członkiem  konsorcjum  i  realizując  określony  zakres  usług 

wynikających z umowy.  Ponadto wykonawca Maxto w sposób prawidłowy wskazał odbiorcę 

wykonanej dostawy tj. spółkę Suntar sp. z o.o. 

Ponadto,  nie  sposób  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego  I    sprawie  zastosowania 

wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  z  dnia  4  maja  2017  r.  o  sygn.  C-387/14  Esaprojekt.  W 

wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości wskazał m.in., iż wykonawca ma prawo powoływać się 

na  doświadczenie  zdobyte  w  konsorcjum  jedynie  w  zakresie  w  jakim  realnie  je  nabył  tj.  w 

zakresie  w  jakim  bra

ł faktycznie udział  w  realizacji  zamówienia.  Nie oznacza to jednak,  jak 

chciałby  Odwołujący  I,  iż  wyłącznie  członek  konsorcjum,  który  wykonał  dostawy  na  rzecz 


podmiotu ostatecznego może powoływać się na doświadczenie w realizacji dostawy. Każdy 

członek  konsorcjum  ma  prawo  powoływać  się  na  te  elementy  realizacji  zamówienia,  które 

faktycznie wykonał. W przedmiotowym postępowaniu, wykonawca Maxto wykazał, iż wykonał 

dostawy  określonej  liczby  komputerów  w  ramach  konsorcjum  realizującego  zamówienie 

publiczne. Zrealizował określoną dostawę i wobec braku szczegółowych uregulowań w SIWZ 

co do zakresu czynności, jakie miała obejmować taka dostawa, Izba uznała, że wykonawca 

ten legitymuje się wymaganym doświadczeniem.  

N

a  marginesie  zaznaczyć  należy,  że  fakt  zawiązania  konsorcjum  do  realizacji  zamówienia 

publicznego na dostawę komputerów na rzecz sądów  - umowa nr 55/ZP-U/2016 może budzić 

wątpliwości  co  do  celu  zawiązania  takiego  konsorcjum.  Uczestniczą  w  nim  bowiem  aż  trzy 

podmioty,  działające  na  tym  samym  rynku  właściwym.  Okoliczność  ta  winna  być  jednakże 

przedmiotem analizy z

amawiającego, jak i uczestników postępowania na etapie prowadzenia 

ówczesnego postępowania w ramach, którego zawarto umowę nr 55/ZP-U/2016.  Na obecnym 

etapie  Izba  nie  ma  narzędzi  do  podejmowania  działań  retrospektywnych  i  wyjaśnienia 

okoliczności czy celu powstania konsorcjum. Zarówno jednak Odwołujący I jak i zamawiający 

mogą  zwrócić  się  do  właściwych  organów  państwowych  o  zbadanie  i  wyjaśnienie  kwestii 

dotyczących postępowania w ramach, którego została zawarta umowa nr 55/ZP-U/2016.   

W  końcu  nie  sposób  zgodzić  się  z  Odwołującym  I,  że  wykonawca  Maxto  winien  być 

wykluczony w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. W ocenie Izby, 

wykonawca  Maxto  nie  podał  żadnych  nieprawdziwych  informacji  czy  informacji 

wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  a  tym  samym  nie  ma  żadnych  podstaw  do 

zastosowania przywołanej regulacji.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że zarzuty podniesione przez Odwołującego I nie 

zasługują na uwzględnienie, co powoduje, iż odwołanie podlega oddaleniu.  

Sygn. akt: KIO 184/19 

W  ocenie  Izby  odwołanie  podlega  oddaleniu.  Izba  uznała,  że  zarzuty  podniesione  przez 

Odwołującego II nie zasługują na uwzględnienie.  

Zarzut  niezgodności  oferty  wykonawcy  Maxto,  Odwołująco  I,  Odwołującego  III  w  zakresie 

wymogów  dotyczących  sprzętu  i  oprogramowania  określonych  w  Załącznikach  nr  1,11, 

15,16,17 do OPZ 

– Router typu A, B, VPN, system zarządzania infrastrukturą sprzętową  oraz 

zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp 


W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Odwołujący II zakwestionował zakres funkcjonalności 

jakie  posiadają  urządzenia  zaoferowanie  przez  wykonawcę  Maxto,  Odwołującego  I  oraz 

Odwołującego III - router typ A o numerze katalogowym producenta Hillstone SG6K-E2860- 

wymóg  przepustowości  4  Gbps  dla  pakietów  512  bajtów  oraz  wymóg  przepustowości  dla 

IPSec 2,

5 Gbps dla pakietów 512 bajtów; router typ B - producent Hillstone, modelu E6368, 

numer  katalogowy  producenta  SG-6000-E6368  - 

wymóg  przepustowości  80  Gbps  dla 

pakietów 512 bajtów oraz wymóg przepustowości dla IPSec 45 Gbps dla pakietów 512 bajtów; 

router  typ  B  Hillstone  SG-6000  o  numerze  katalogowym  producenta  SG-6000-E6368 

wymagana  wysokość  maksymalną  2U;  routery  typu  A,  routery  typu  B,  routery  VPN  – 

wymagane 

funkcjonalności: (i) kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołu IMAP; (ii) 

o

bsługi protokołu Diffiego-Hellmana grup 19 i 20; (iii) funkcjonalności VTEP (VXLAN Tunnel 

End Point); (iii) k

lienta VPN umożliwiającego weryfikację stanu bezpieczeństwa stacji zdalnej 

i obsługi protokołu IPSec; (iv) wsparcia protokołu dynamicznego routingu w oparciu o protokół 

PIM; (v) d

la połączeń SSL VPN zapewnia pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych 

zasobów  realizowany  jest  za  pośrednictwem  przeglądarki.  W  tym  zakresie  system  musi 

zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0; (vi) wydajność systemu w 

zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem AES256-SHA1 lub 

AES128-

SHA256)  dla  ruchu  http;  (vii)  system  zarządzenia  -  Trustwave  Web  Application 

Firewall, numer katalogowy producenta WAF-WD-TS-750). W stosunku do wykonawcy Maxto, 

dodatkowa  macierz  20T  -  Dell  SCv3000,  numer  katalogowy  210-ALVH 

–  możliwość 

zamontowania 

co najmniej 24 dysków.  

Argumentacja  Odwołującego  II  sprowadzała  się  do  twierdzeń,  że  skoro  w  kartach 

katalogowych  b

rak  jest  wskazania,  iż  oferowane  urządzenia  posiadają  wymagane  przez 

Zamawiającego  funkcjonalności,  to  uznać  należy,  że  takich  funkcjonalności  urządzenia 

standardowe  nie  posiadają.  Funkcjonalności  te  mogą  posiadać  urządzenia  dedykowane, 

jedna

kże  żaden  z  powyższych  wykonawców  nie  wskazał  w  formularzu  oferty,  iż  oferuje 

urządzenia dedykowane w zakresie zakwestionowanym przez Odwołującego II.  Odwołujący 

II zakwestionował również złożone przez wykonawców oświadczenie spółki Hillstone Networks 

Corp. oraz Hillstone Networks Europe s.r.o. 

oraz oświadczenie Trustwave Poland sp. z o.o. 

Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego  II.  Wskazać  należy  po  pierwsze,  iż  zgodnie  z 

postanowieniami SIWZ formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ w 

części zawierającej specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń stanowił jedyne źródło 

informacji  zawartych  w  samej  ofercie  pozwalających  na  ocenę  zgodności  oferowanych 

produktów  z  wymaganiami  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  zawarł  w  SIWZ  wymogu 


z

łożenia  kart  katalogowych  oferowanych  urządzeń.  Nie  wymagał  również,  aby  wykonawcy 

określili źródło informacji, w którym Zamawiający mógłby zweryfikować wszystkie parametry 

oferowanych urządzeń.   

Po drugie wskazać należy, że wszyscy trzej wykonawcy oświadczyli, że oferują urządzenia w 

konfiguracji  standardowej.  Tym  samym  przywołane  przez  Odwołującego  II  pkt  11  oraz  12 

załącznika nr 1 do OPZ nie mają zastosowania do wykonawców. Jak wynika bowiem z ich 

zapisów,  stosuje  się  je  wyłącznie  w  przypadku,  gdy  wykonawca  zaoferował  urządzenie  w 

wersji dedykowanej.  

Po  trzecie  wskazać  należy,  że  mówiąc  o  niezgodności  oferowanego  urządzenia  z 

wymaganiami  wskazanymi  w  SIWZ,  Odwołujący  II  musiałby  wykazać,  iż  w  standardowych 

kartach katalogowych producent oświadczył jednoznacznie, że dane urządzenie nie posiada 

określonej  funkcjonalności.  W  analizowanym  zaś  stanie  faktycznym,  takiej  okoliczności 

Odwołujący  II  nie  wykazał.  Karty  katalogowe  oferowanych  urządzeń  nie  zawierały  bowiem 

informacji  co  do  wymaganych  funkcjonalności,  co  nie  może  być  utożsamiane  z  brakiem 

spełnienia  takich  funkcjonalności.  Zwrócił  na  to  uwagę  również  sam  Zamawiający  w  treści 

wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  z  dnia  2  stycznia  2019  r.  wskazując,  iż  w  kartach 

katalogowych brak jest informacji co do zakwe

stionowanych funkcjonalności. Izba wielokrotnie 

wskazywała, że karty katalogowe nie mogą być uznane za wyczerpujące źródło informacji o 

danym  produkcie.  Zawierają  bowiem  główne  informacje  o  produkcie,  nie  zaś  wszystkie 

szczegółowe  parametry  urządzenia.  Jak  wskazała  Izba  w  wyroku  KIO  1292/17,  karta 

katalogowa to rodzaj folderu reklamowego, który z natury rzeczy nie musi zawierać i często 

nie zawiera  wszystkich informacji  o  produkcie.  Podkreślić również  należy,  że co  do  zasady 

producent  w  treści  karty  katalogowej  zamieszcza  zastrzeżenia  o  jej  informacyjnym 

charakterze. Nie ma podstaw, aby w niniejszej sprawie przyjąć inne stanowisko. Odwołujący 

II  oparł się bowiem  o powszechnie dostępne  informacje zawarte w  karatach katalogowych. 

Fakt,  iż  określona  funkcjonalność  nie  została  w  nich  opisana  nie  może  być  automatycznie 

utożsamiony z brakiem takiej funkcjonalności. Odwołujący II nie przedstawił również żadnych 

dowodów na wykazanie, iż brak zamieszczenia określonej informacji w karcie katalogowej jest 

równoznaczny z zaoferowaniem urządzenia dedykowanego.  

Po czwarte, wskazać należy, że skoro sam Zamawiający nie określił w treści SIWZ rodzaju 

dokumentów,  jakie  wykonawca  ma  złożyć  w  celu  potwierdzenia  czy  oferowane  urządzenie 

spełnia  wymagania  Zamawiającego  tj.  nie  wskazał  czy  mają  być  to  karty  katalogowe  czy 

oświadczenia,  to  uznać  należy,  że  w  przypadku  wątpliwości  co  do  posiadanych 

funkcjonalności każdy wiarygodny dokument złożony Zamawiającemu może potwierdzać takie 


funkcjonalności. W ocenie Izby takie dokumenty zostały złożone zarówno Zamawiającemu w 

odpowiedzi na wezwania z dnia 2 stycznia 2019 r. jak i pod

czas rozprawy. Za takie Izba uznała 

oświadczenia spółki Hillstone Networks Corp. podpisane przez p. T. L. – Senior VP, Dyrektor 

ds.  te

chnologii  oraz  współzałożyciela,  oświadczenie  p.  Z.  C.  w  imieniu  spółki  Hillstone 

Networks  Eur

ope  s.r.o.  oraz  oświadczenie  Trustwave  Poland  sp.  z  o.o.,  które  w  sposób 

jednoznaczny  potwierdzają,  iż  oferowane  przez  wykonawców  urządzenia  spełniają 

zakwestionowane  przez  Odwołującego  II  funkcjonalności.  Izba  uznała  powyższe 

oświadczenia za wiarygodnie oświadczenia wiedzy, co do parametrów oferowanych urządzeń. 

Zakres i charakter oświadczeń wiedzy został omówiony przez Izbę w sprawie o sygn. akt: KIO 

179/19  i  odnosi  się  również  do  oświadczeń  złożonych  w  przedmiotowym  postępowaniu. W 

ocenie Izby, 

zasadne jest przyjęcie, że osoby, które złożyły podpisy na oświadczeniach z racji 

zajmowanych  stanowisk  posiadają  odpowiednią  wiedzę  co  do  parametrów  oferowanych 

urządzeń. Wobec braku dowodów przeciwnych, Izba uznała te oświadczenia za wystarczające 

do potwierdzenia zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ.  

Dowody  złożone  przez  Odwołującego  II  nie  obalają  prawdziwości  informacji  zawartych  w 

przedłożonych  oświadczeniach.  Złożone  Izbie  dokumenty  rejestrowe  spółki  Pan  networks 

s.r.o.  oraz  Hillstone  Networks  Europe  s.r.o.  nie  mają  żadnego  znaczenia  dla  sprawy. 

Ok

oliczność, że spółka Hillstone Networks Europe s.r.o. faktycznie prowadzi swoją działalność 

gospodarczą pod innym adresem niż wskazanym w treści zakładki „skontaktuj się z nami” nie 

ma żadnego związku z zasadnością podniesionego zarzutu. Nie sposób uznać na podstawie 

takiej okoliczności, iż p. Z. C. nie jest dyrektorem sprzedaży spółki Hillstone Networks Europe 

s.r.o. 

Podobnie  zresztą  jak  różnice  w  zakresie  wizualnym  czy  też  rodzaju  dostępnych 

informacji na stronie czeskiego przedstawiciela spółki Hillstone oraz amerykańskiego stronie 

spółki  Hillstone  Networks  Corp.,  na  co  Odwołujący  II  powołał  się,  składając  do  akt  sprawy 

protokół stwierdzający istnienie strony internetowej www o określonej treści z dnia 30 stycznia 

2019 r.  Podkreślić należy, iż z treści korespondencji przedstawionej Izbie z p. T. L. wynika, że 

spółka  oferuje  odmienne  produkty  na  poszczególne  regiony  świata,  co,  w  ocenie  Izby, 

uzasadnia zmiany zakresu dostępnych informacji na stronach internetowych poszczególnych 

przedstawicieli  w  poszczególnych  częściach  świata.  Wnioski  czy  sugestie  Odwołującego  II 

jako p. Z. C. 

nie był przedstawicielem spółki Hillstone Networks Corp. w Europie są wyłącznie 

nieudowodnionymi stwierdzeniami wykonawcy. Skoro Odwołujący II miał wątpliwości czy p. Z. 

C.  jest  prz

edstawicielem  spółki  Hillstone  Networks  Corp.  w  Europie,  może  tylko  budzić 

zdziwienie  Izby, 

iż  nie  potwierdził  tej  okoliczności  bezpośrednio  w  źródła  czyli  u.  p.  T.  L. 

będącego  starszym  vice-prezesem,  dyrektorem  do  spraw  technologii  i  współzałożycielem 

spółki.  Jest  oczywistym  dla  Izby,  że  osoba  ta  z  racji  zajmowanego  stanowiska  posiada 

niezbędną wiedzę do potwierdzenia takich okoliczności.  


Również  dowód  złożony  w  sprawie  w  postaci  protokołu  stwierdzającego  istnienie 

korespondencji e-mailowej prowadzonej p

omiędzy p. M. S., przedstawicielem Odwołującego 

II,  a  p.  T.  L. 

nie  obala  prawdziwości  twierdzeń  zawartych  w  złożonych  przez  wykonawców 

oświadczeniach  spółki  Hillstone  Networks  Europe  s.r.o.  oraz  Hillstone  Networks  Corp.  Po 

pierwsze wskazać należy, że z powodów niewyjaśnionych Izbie złożony przez Odwołującego 

II protokół stwierdzający istnienie korespondencji e – mailowej kończy się na korespondencji 

z dnia 24 stycznia 2019 r. Izbie zaś został złożony wydruk całej korespondencji pomiędzy w/w 

osobami, która kończy się w dniu 14 lutego 2019 r. To właśnie w dniu 14 lutego 2019 r. p. T. 

L. 

potwierdził,  że  model  urządzenia  zaoferowanego  przez  wykonawców  SG-6000-E6368 

dostępny  w  wysokości  2U,  a  więc  tej  wymaganej  przez  Zamawiającego.  Nie  sposób 

racjonalnie wyjaśnić postępowania Odwołującego II, które składa niepełne dowody i celowo 

wprowadza organ orzekający w błąd co do właściwości kwestionowanych produktów.  

Również  złożone  przez  Odwołującego  dowody  tj.  dokument  dotyczący  wyznaczania 

przedstawiciela ds. obsługi procesu z dnia 10 sierpnia 2012 r.,  jak również wyciąg z rejestru 

w stanie Kalifornia dotyczący spółki Hillstone Networks Corp. z dnia 15 sierpnia 2012 r. nie 

mają znaczenia dla sprawy. Po pierwsze, pochodzą one z 2012 r., więc na ich podstawie nie 

można  w  żaden  sposób  ustalić,  kto  jest  umocowany  do  reprezentowania  spółki  Hillstone 

Networks Corp. Po drugie, oświadczenia złożone przez wykonawców zostały uznane przez 

Izbę za oświadczenia wiedzy, a tym samym, nawet gdyby przyjąć, czego Odwołujący II nie 

wykazał,  że  są  podpisane  niezgodnie  z  zasadami  reprezentacji,  to  okoliczność  ta  nie  ma 

znaczenia dla sprawy.  

W  ocenie  Izby,  zarzuty  Odwołującego  II  co  do  funkcjonalności  zaoferowanych  urządzeń 

zostały  oparte  na  błędnym  założeniu,  iż  brak  wskazania  w  karcie  katalogowej  określonej 

funkcjonalności oznacza automatyczne uznanie, że takie parametry nie zostały zaoferowane 

przez  wykonawców  w  standardowych  urządzeniach.  Brak  informacji  w  karcie  katalogowej 

może być podstawą do powzięcia wątpliwości co do parametrów oferowanych urządzeń i takie 

wątpliwości  miał  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  przetargowym,  jednakże 

dokumenty  złożone  przez  wykonawców  potwierdziły  zgodność  oferowanych  produktów  z 

wymaganiami  zawartymi  w  SIWZ. 

Odwołujący  II  nie  przedstawił  dowodów  na  wykazanie 

okoliczności  przeciwnych,  nie  wykazał,  że  brak  informacji  co  do  określonej  funkcjonalności 

oferowanego  w  karcie  katalogowej  produktu  oznacza,  iż  wykonawca  oferuje  urządzenie  w 

wersji dedykowanej.  


Nie  można  zgodzić  się  również  z  Odwołującym  II,  iż  wyjaśnienia  wykonawcy  Maxto  oraz 

Odwołującego I w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 2 stycznia 2019 r. miały 

charakter  ogólny  i  niewystarczający.  Wykonawcy  potwierdzili  jednoznacznie,  iż  oferują 

urządzenia spełniające wymagania Zamawiającego oraz przedstawili niezbędne dowody na 

potwierdzenie takiej okoliczności.   

Podkreślić również należy, że w złożonej odpowiedzi na odwołanie Zamawiający  w sposób 

szczegółowy  odniósł  się  do  poszczególnych  zarzutów  dotyczących  zakwestionowanych 

funkcjonalności. Izba w całości przychyla się do stanowiska Zamawiającego, uzasadniającego 

w sposób szczegółowy poszczególne aspekty zarzutu Odwołującego II.  

W końcu nie sposób zgodzić się z Odwołującym II, że wykonawca Maxto, Odwołujący I oraz 

Odwołujący III winni być wykluczeni w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 

ustawy Pzp. W ocenie Izby, 

powyżsi wykonawcy nie podali żadnych nieprawdziwych informacji 

czy  informacji  wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  a  tym  samym  nie  ma  żadnych 

podstaw do zastosowania przywołanej regulacji.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut 

naruszenia  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 58 

kodeksu cywilnego i art. 137 ust. 1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

oraz zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 58 kodeksu cywilnego i art. 137 ust. 1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej  

Izba  uznała  zarzut  za  niezasadny.  Istota  sporu  pomiędzy  stronami  sprowadza  się  do 

rozstrzygnięcia  ważności  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  złożonego  przez 

Odwołującego I, Odwołującego III oraz wykonawcę Maxto w dokumentach ofertowych. 

W  ocenie  Izby  nie  ma  regulacji  na  podstawie  której  można  by  uznać  nieważności  podpisu 

elektronicznego złożonego w oparciu o algorytm SHA-1. Przede wszystkim należy podkreślić, 

że będący podstawą omawianego zarzutu przepis art. 137 ustawy o usługach zaufania oraz 

identyfikacji  elektronicznej  nie  wprowadza  ani  rygoru  nieważności  podpisu  weryfikowanego 

algorytmem  SHA-1,  ani  nie  pozbawia  takiego  podpisu  cech  kwalifikowanego  podpisu 

elektronicznego. Rygoru takiego nie można również wywieść z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, ani 

także z europejskiego rozporządzenia, które było podstawą wprowadzenia polskich przepisów 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (elDAS) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 


2014  r.  w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE). 

Przepis art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wymaga, w postępowaniach o wartości tzw. „europejskiej”, 

składania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Nie  formułuje  przy  tym  definicji  elektronicznej  formy  tej  czynności  prawnej  w  sposób 

szczególny  wobec  przepisu  art.  78¹  §1  Kodeksu  cywilnego.  Ani  ustawa  Pzp,  ani  Kodeks 

cywilny nie zawierają także żadnych przepisów odnoszących się do kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, który jest immanentnym elementem elektronicznej formy oferty. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest okoliczność, iż podpis elektroniczny  - w tym także jego 

kwalifikowana  postać  stanowi  przedmiot  regulacji  prawa  europejskiego:  rozporządzenia 

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie 

identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na 

rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 

r. str.. 73), zwanego dalej „rozporządzeniem eIDAS”. 

Rozporządzenie  eIDAS,  a  także  podstawowy  akt  delegowany  do  tego  rozporządzenia  w 

postaci  Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE)  2015/1506  z  dnia  8  września  2015  r. 

ustanawiającej specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych 

oraz  zaawansowanych  p

ieczęci  elektronicznych,  które  mają  być  uznane  przez  podmioty 

sektora  publicznego,  zgodnie  z  art.  27  ust.  5  i  art.  37  ust.  5  rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w  odniesien

iu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  (Dz.  Urz.  UE  L  235  z 

09.09.2015  r.  str.  37),  stanowią  wiążące  źródło  prawa  w  zakresie  wszelkich  aspektów 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych, mających wpływ na ważność czynności prawnych 

dokonanych w formie elektronicznej. 

Działając  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  elDAS,  Komisja  Europejska  ustanowiła 

specyfikacje  dotyczące  m.in.  formatów  zaawansowanych  podpisów  elektronicznych. 

Zastosowano  przy  tym  metodę  polegającą  na  odesłaniu  -  w  zakresie  poszczególnych 

rodzajów podpisów do konkretnych specyfikacji technicznych Europejskiego Instytutu Norm 

Telekomunikacyjnych (dalej zwanego także „ETSI”). W żadnej specyfikacji technicznej ETSI 

nie  znajduje  się  jakiekolwiek  postanowienie,  które  wyłączałoby  możliwość  dalszego 

stosowania funkcji skrótu SHA-1 przy składaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych. O 

ile można zgodzić się z Odwołującym II, że stosowanie SHA-1 nie jest rekomendowane przez 

ETSI, to nie sposób takiego stwierdzenia utożsamiać z zakazem stosowania.  


Wskazać dalej należy, że art. 137 ustawy o usługach zaufania winien być interpretowany w 

powiązaniu z jego miejscem w systematyce ustawy - znajduje się on w Rozdziale 9 tej ustawy, 

który  to rozdział  nosi  tytuł  „Przepisy  przejściowe”.  Nie  pozostaje  bez  znaczenia,  że  brak  w 

omawianej ustawie jakiegokolwiek przepisu, który statuowałby ogólny zakaz używania funkcji 

skrótu  SHA-1  przy  składaniu  kwalifikowanych  podpisów  elektronicznych.  W  ocenie  Izby 

przepis art. 137 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zawiera normę 

prawna o charakterze instrukcyjnym, która nie zawiera żadnych sankcji, a w szczególności 

sankcji nieważności oferty, jak chciałby to widzieć Odwołujący II. Idąc tokiem rozumowania 

jaki  przyjął  Odwołujący  II,  czyli  przyjmując,  że  wszystkie  dokumenty  podpisane  z 

wykorzystaniem  funkcji  skrótu  SHA-1  po  1  lipca  2018  są  nieważne  z  uwagi  na  brak 

rekomendacji  ETSI  i  zapis  art.  137,  to  literalnie  interpretując  zapisy  art.  137,  powinniśmy 

przyjąć, że wszystkie dokumenty podpisane z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-1 po 1 lipca 

2018  powinny  zostać  uznane  za  nieważne,  pomimo  tego,  że  zostały  podpisane  ważnym 

certyfikatem  kwalifikowanym  (zgodnie  z  art.  132  ustawy  certyfikaty  zachowują  ważność), 

ponieważ  w  procedurze  składania  podpisu  pod  dokumentem  została  zastosowana  funkcja 

skrótu SHA-1. Przyjęcie tak daleko idącego w skutkach twierdzenia za prawidłowe musiałoby 

wprost wynikać z przepisów prawa. Ustawodawca zarówno krajowy jak i europejski nie zawarli 

w odpowiednich regulacja

ch takich przepisów.  

W  ocenie  Izby  wszystkie  dokumenty  złożone  przez  wykonawców,  których  wskazuje 

Odwołujący  II  prawidłowo  przeszły  testy  walidacyjne  w  aplikacjach  potwierdzających 

prawidłowość złożonych podpisów kwalifikowanych. Pozytywny wynik walidacji oznaczającej 

proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego to zgodnie z przepisem 

art.  32  rozporządzenia  elDAS  rodzi  domniemanie  ważności  kwalifikowanego  podpisu 

elektronicznego. Normami dotyczącymi walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

są  te  same,  wskazane  wyżej  specyfikacje  techniczne  ETSI,  które  wynikają  z  Decyzji 

Wykonawczej Komisji (UE) 2015/1506. Aby obalić domniemanie ważności kwalifikowanego 

podpisu  elektronicznego,  którym  opatrzono  ofertę  wykonawców,  należy  wykazać  brak 

spełnienia  norm  dotyczących  walidacji,  czego  Odwołujący  II  nie  uczynił,  a  tym  samym 

podniesiony zarzut Izba uznała za niezasadny.  

Potwierdzeniem  powyższego  stanowiska  jest  komunikat  Ministerstwa  Cyfryzacji  wydany  w 

dniu 15 

lutego 2019 r., w którym wskazano, iż podpisy kwalifikowane, które złożono z użyciem 

ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne. Oznacza to, że 

dokumenty podpisane z użyciem SHA-1 są podpisane prawidłowo i nie ma podstaw do ich 

odrzucenia.  Aplikacje  weryfikujące  oraz  usługi  walidacji  nadal  wspierają  podpisy  złożone  z 


wykorzystaniem  tego  algorytmu  i  można  polegać  na  wynikach,  które  zgłaszają.  Do  czasu 

formalnego  wycofania  przez  Europejski  Instytut  Standardów  Technicznych  (ETSI)  algorytm 

SHA-

1  spełnia  wymogi  dla  walidacji  kwalifikowanych  podpisów  elektronicznych  z  art.  32 

eIDAS.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut dotyczący macierzy 20T zaoferowanej przez wykonawcę Maxto 

Izba uznała zarzut za niezasadny. Omówienie zarzut zostało zwarte w uzasadnieniu do wyroku 

KIO 179/19.  

Ponieważ  żaden  z  zarzutów  podniesionych przez  Odwołującego II  nie został  uwzględniony 

przez Izbę, Izba oddaliła odwołanie wykonawcy. 

Sygn. akt: KIO 187/19 

W ocenie Izby odwołanie podlega oddaleniu. Zarzuty podniesione przez Odwołującego III nie 

potwierdziły się.  

Zarzut dotyczący wykonawcy Maxto  - macierz 20T 

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Omówienie zarzutu zostało zawarte w uzasadnieniu 

do wyroku o sygn. akt: KIO 179/19.  

Zarzut dotyczący naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Zamawiający  w  punkcie  4  OPZ  będącego 

załącznikiem numer 1 do SWIZ zawarł informację o następującej treści: „Wszystkie licencje na 

oprogramowania  w  postaci    systemów  operacyjnych,  licencji  dostępowych,  licencji 

terminalowych,  systemów  zarzadzania,  wirtualizacji,  chmury  prywatnej  i  kopi  zapasowych 

zarówno dostarczane osobno jak i o stanowiące komplet z urządzeniem muszą uprawniać do 

użytkowania  najnowszej  dostępnej  w  dniu  składania  oferty  wersji  programu  operacyjnego 

danego producenta.”  


O

dwołujący  III  w  pozycjach  22,  23,  24  formularza  ofertowego  wskazał,  że  oferuje  licencje 

Windows Serwer 2016. Tymczasem w dniu składania ofert najnowszą dostępną wersja była 

wersja  2019,  to  jest  Windows  Serwer  2019.  Odwołujący  III  nie  zaprzecza  tej  okoliczności, 

potwierdził  w  treści  odwołania  oraz  podczas  rozprawy,  że  na  dzień  składania  ofert 

zaproponowane  przez  niego  w  ofercie  licencje  Windows  Serwer  2016  nie  były  najbardziej 

aktualnymi  wersjami  tych  licencji.  Odwołujący  III  uważa  jednak,  że  popełnił  omyłkę/omyłkę 

pisarską  poprzez  brak  modyfikacji  uprzednio,  to  jest  w  poprzednim  postępowaniu 

przetargowym, składanego formularza ofertowego, przy czym omyłka ta nie powinna zdaniem 

Odwołującego III prowadzić od odrzucenia jego oferty. Zdaniem Odwołującego III wskazana 

pomyłka jest nieistotna a Zamawiający powinien zastosować przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP 

po ewentualnym wcześniejszym wezwaniu Odwołującego III do złożenia wyjaśnień w ramach 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w 

toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zgodnie zaś 

treścią  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  -  zamawiający  poprawia  w  ofercie  inne  omyłki 

polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Zgodnie z powołanym przepisem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, ale nie musi 

bezwzględnie żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wskazany 

przepis mówi o wyjaśnieniu oferty, co oznacza że ma on zastosowanie jedynie wówczas gdy 

oferta wykonawcy z jakiś względów jest niejasna. Tylko niejasność oferty, w tym występujące 

w niej sprzeczności mogą uzasadniać wzywanie wykonawcy do wyjaśnienia złożonej oferty. 

Tym samym gdy oferta wykonawcy obiektywnie 

nie budzi wątpliwości zamawiającego, to jest 

jasna i oczywista, co odnosi się w szczególności do zgodności treści oferty z wymaganiami 

zamawiającego zawartymi w SIWZ zamawiający nie ma obowiązku wzywania wykonawcy do 

składania wyjaśnień. W takiej bowiem sytuacji nie ma co wyjaśniać, tym bardziej, co jest rzeczą 

zasadniczą  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą 

negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  w  tym  negocjacji  wynikłych  z  złożonych  przez 

wykonawcę  wyjaśnień  oraz,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ustawy  ust.  1a  i  2,  dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  należy 

oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 Kodeksu cywilnego, czyli 


niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami Zamawiającego w odniesieniu 

do  me

rytorycznego  zakresu  przedmiotu  zamówienia.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  która  to  stanowi  obligatoryjną  przesłankę 

odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  

3 ustawy 

— zachodzi, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie  

odpowiada  pod  względem  przedmiotu  zamówienia  albo  sposobu  wykonania  przedmiotu  o 

zamówienia  ukształtowanym  przez  Zamawiającego  i  zawartym  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia wymaganiom.  

W ocenie Izby zgodzić się należy z Zamawiającym, że nie miał żadnych podstaw by wzywać 

Odwołującego III do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy Pzp. Oferta Odwołującego 

III 

była  jasna,  nie  budziła  żadnych  wątpliwości  w  zakresie  jej  oczywistej  niezgodności  z 

wymaganiami  Zamawiającego.  Nawe  gdyby  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  III  do 

złożenia wyjaśnień i Odwołujący  III złożyłby wyjaśnienia o treści jak w swoim odwołaniu od 

wyników  postępowania,  to  Zamawiający  i  tak  nie  mógłby  dokonać  zmiany  treści  oferty  w 

sposób  proponowany  przez  Odwołującego  III.  W  ocenie  Izby  wnioskowane  przez 

Odwołującego III zmiany nie są nieistotną zmianą formularza ofertowego bowiem zmienia się 

oferowany  produkt.  Nie  może  być  też  traktowana  jako  omyłka  pisarska.  Odwołujący  III  nie 

dołożył należytej staranności w przygotowaniu swojej oferty, a brak należytej staranności w 

tym zakresie nie może być konwalidowane działaniami Zamawiającego. 

Podkreślić należy, że przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ogranicza zakres poprawienia 

omyłek  w  zakresie  skutku  w  postaci  zmiany  treści  oferty,  która  nie  jest  zmianą  istotną. 

Zastosowanie się przez Zamawiającego do sposobu postępowania wskazanego w odwołaniu 

przez Odwołującego III stanowiłoby rażące naruszenie przepisów  ustawy Pzp w tym zasady 

konkurencyjności  i  uczciwości  postępowania.  Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  III, 

przedmiotowe licencje są istotnym elementem zamówienia. Jak wyjaśnił Zamawiający, czemu 

Odwołujący III nie zaprzeczył przedmiotowe licencje to ponad 16% wartości umowy (ponad 3 

100  000  zł),  więc  nie  można  mówić  o  nieistotności  znaczenia  wersji  oferowanego 

oprogramowania. Modyfikacja 

więc oświadczenia woli Odwołującego III, a tym samym treści 

oferty poprzez wymianę oferowanego oprogramowania jest niedopuszczalnym procederem w 

świetle  przepisów  prawa.  W  ocenie  Izby  Zamawiający  nie  miał  żadnych  podstaw 

przypuszczać,  że  Odwołujący  III  w  rzeczywistości  planował,  jak  twierdzi,  zaoferować  coś 

innego niż wprost i wyraźnie zostało wskazane w ofercie Odwołującego III. 

Jak  wskazał  również  Zamawiający  dla  serwerowych  systemów  operacyjnych,  licencji 

dostępowych  i  licencji  terminalowych,  nie  wymagał  dostarczenia  licencji  umożliwiających 


zainstalowanie  zawsze  najnowszej  wersji  udostępnionej  przez  producenta,  w  związku  z 

powyższym ww. produkty zaoferowane w wersji 2016 tj. starszej niż dostępna w dniu składania 

ofert  nie  podlegają  jakiejkolwiek  aktualizacji  do  wersji  najnowszej.  Dostępne  są  jedynie 

poprawki bezpieczeństwa dla zaproponowanej wersji tj. Windows Server 2016, bez możliwości 

zainstalowania wersji Windows Server 2019 w ramach proponowanych licencji. Tym samym 

raz  otrzymany  przez  Zamawiającego  produkt,  który  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego, 

nigdy nie osiągnąłby parametrów jakie posiada produkt jakiego Zamawiający wymagał, to jest 

licencja najnowsza w dniu składania oferty.  

W ocenie Izby nie można zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego III, że niezależnie jaką 

wersję  licencji  Windows  Server  zamówiłby  u  oficjalnego  dystrybutora  tych  licencji,  zawsze 

dostałaby  wersję  najnowszą  –  powołuje  się  korespondencję  prowadzoną  z  partnerem 

producenta  systemu  operacyjnego  już  po  przedstawieniu  oferty  i  jej  odrzuceniu  przez 

Zamawiającego oraz na maila z dnia 14 grudnia 2018 z ofertą oficjalnego dystrybutora licencji 

i oprogramowania Microsoft firmy AB S.A. 

Podkreślić należy, że Odwołujący III nie wykazał w 

żaden  sposób  powyższych  okoliczności.  Zamawiający  zaś  wyjaśnił,  że  oprogramowanie 

Windows Server w wersji 2016 

może być nadal nabyte, wskazując potencjalne możliwości ich 

nabycia.  Zamawiający  wskazał  również,  iż  w  dokumencie  „Postanowienia  dotyczące 

Produktów 1 grudnia 2018 r”, na który powołuje się Odwołujący III sugerując, że niedostępne 

są już systemy w wersji 2016, na stronie 87 zawiera informację „Klienci, którzy nabyli system 

Windows  Server  2016  od  producenta  OEM,  mogą  nabyć  Pakiet  SA  dla  systemu Windows 

Server  2016  w  ciągu  90  dni  od  daty  tego  zakupu”,  co  jednoznacznie  wskazuje  na  fakt,  że 

systemy w wersji 2016 nadal są w obrocie i można je nabyć od producentów OEM. 

Tym  samym 

twierdzenia  Odwołującego  III,  że  niezależnie  od  tego  jakie  wykonawca 

zaproponuje  licencje  Microsoft  Windows  Server,  w  tym  wersję  2016,  zawsze  Zamawiający 

otrzyma aktualną wersję czy wersje najnowszą jaka istniała na dzień składania ofert nie zostały 

w żaden sposób wykazane.  

Ponadto 

wskazać należy, że w korespondencji Odwołującego z dystrybutorem licencji (firmą 

AB S.A.) z dnia 31 stycznia 2019 roku w odpowiedzi na pytanie numer 3, dystrybutor stwierdza, 

że  dnia  20.12.  występowała  różnica  w  cenniku  standardowym  Microsoft  (ceny  wersji  2019 

wyższe  od  cen  2016),  natomiast  dzięki  cenom  specjalnym  z  Microsoft  wersja  2019  była 

możliwa  do  zakupu  w  cenie  zbliżonej  do  ceny  w  wersji  2016.  Stwierdzenie  to  pozwala 

stwierdzić, że w oficjalnym cenniku producenta serwerowego systemu operacyjnego wersja 

2016 w dniu 20.12 była obecna, co więcej widniała tam niższa cena niż dla wersji 2019 (nawet 

po obniżce).  Ponadto, umożliwienie Odwołującemu III konwalidowania treści złożonej oferty 


to terminie j

ej złożenia i dostosowanie jej do wymagań Zamawiającego poprzez negocjacje 

ceny nabycia najnowszej wersji licencji z dystrybutorem 

otwierałoby drogę wykonawcom do 

nieograniczonego  ingerowania  w  treść  złożonej  oferty  i  dokonywanie  jej  zmian  w  zakresie 

oferowanych produktów.  

W ocenie Izby dopuszczenie modyfikacji formularza ofertowego 

Odwołującego III w zakresie 

zmiany treści trzech kolumn typ, model i numer katalogowy producenta, jest bardzo istotną 

zmianą, jest zmianą zasadniczą, ponieważ prowadzi w konsekwencji do zaoferowania innego 

produktu  niż  był  oferowany  pierwotnie.  Zamawiający,  nie  mógł  inaczej  niż  jednoznacznie 

interpretować treści oferty, ponieważ nie dostrzegał takiej  niejednoznaczności, więc nie mógł 

interpretować zapisów oferty jako omyłki pisarskiej i dokonać poprawki w trybie art. 87 ust. 2 

zmieniając jednoznacznie wyrażoną wolę wykonawcy. 

Nie było również podstaw, aby Zamawiający mógł poprawić błąd Odwołującego III w trybie art. 

87  ust.  2  ustawy  Pzp 

ponieważ  oczywistą  omyłką  pisarską  jest  omyłka  widoczna, 

niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Za oczywistą 

omyłkę  pisarską  uznaje  się  również  omyłkę,  która  nie  jest  widoczna  w  treści  samego 

formularza  ofertowego,  jest  jednak  omyłką  wynikającą  z  porównania  treści  pozostałych 

dokumentów  stanowiących  zawartość  treści  oferty.  W  tym  wypadku  nie  było  możliwości 

uznania  tego  błędu  za  oczywistą  pomyłkę  pisarską  ponieważ  Zamawiający  nie  był  wstanie 

samodzielnie  określić  jaka  była  intencja  Odwołującego  III.  Wszystkie  dane  wymienione  w 

wierszach  22,  23,  24  wymienione  w  formularzu  ofertowym  jednoznacznie  wskazują  jakie 

produkty zaoferował Odwołujący III.  

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, iż Zamawiający zasadnie dokonał odrzucenia oferty 

Odwołującego III, a tym samym zarzut uznać należy za niezasadny.  

Ponieważ  żaden  z  podniesionych  przez  Odwołującego  III  zarzutów  nie  potwierdził  się, 

odwołanie podlegało oddaleniu.  


Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku 

postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepis § 3 ust. 

2 w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238). 

Przewodniczący:      ………………….……… 

Członkowie:   

……………………………

……………………………. 


wiper-pixel