KIO 177/19 POSTANOWIENIE dnia 8 lutego 2019 r.

Data: 14 maja 2019

Sygn. akt: KIO 177/19 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po rozpoznaniu na  posiedzeniu niejawnym prowadzonym  be

z udziału stron w dniu 8 lutego 

2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

1 lutego 2019 r. przez Wykonawc

ę – AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego I. S. Spółka 

Jawna 

z  siedzibą  w  Gdańsku  przy  ul.  Przyrodników  1C  (80-298  Gdańsk)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego  –  Szpitale  Pomorskie  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedziba  w  Gdyni  przy  ul.  Powstania  Styczniowego  1  (81-519 

Gdynia) 

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

–  AKSIS  Hurtownia  Medyczna  I.  S.  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Gdańsku 

kwoty 

15.000  zł  00  gr.  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 177/19 
 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Szpitale  Pomorskie  Sp.  z  o.o.  z/s  w  Gdyni  na 

sukcesywne  dostawy  wyrobów  medycznych 

jednorazowego  użytku  (nr  postępowania:  D25A/251/10-48rj/18),  ogłoszonym  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  03.10.2018  r.,  2018/S  190-429358,  wobec  czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  Biameditek  Sp.  z  o.o.  z/s  w  Białymstoku, 

Wykonawca 

– AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego I. S. Sp. j. z/s w Gdańsku (dalej jako 

Odwołujący),  wniósł  w  dniu  1  lutego  2019  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 177/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów polegającym na: 

Niezgodnym z ustawą pzp wyborem oferty najkorzystniejszej złożonej na zadanie nr 

1 przez Wykonawcę Biameditek Sp. z o.o.; 

Zaniechaniu odrzucenia oferty Biameditek Sp. z o.o. dla zadania nr 1, gdyż jej treść 

nie odpowi

ada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

Zaniechaniu wyboru oferty  złożonej  przez  Odwołującego, jako  najkorzystniejszej  dla 

zadania nr 1. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dla  zadania  nr  1,  nakazanie 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert dla zadania nr 1 i odrzucenia oferty Biameditek 

Sp. z o.o.

, a także dokonania wyboru oferty Odwołującego dla zadania nr 1.  

Za

mawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której uznał odwołanie w całości i 

wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego (pismo z 05.02.2019 r.). 

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186 ust. 2 Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Ustawy, 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z  żądaniem zawartym w odwołaniu.  


str. 3 

Na podstawie informacji przekazanej przez 

Zamawiającego w piśmie z dnia 4.02.2019 r. Izba 

ustaliła,  iż  Zamawiający  w  dniu  4.02.2019  r.  poinformował  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu, przekazał jego kopię oraz wezwał do zgłoszenia przystąpienia w terminie 3 dni. 

W terminie do 7.02.2019 r. (czwartek) 

nie zostały zgłoszone przystąpienia do postępowania 

odwoławczego.  

W  świetle  powyższego  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  art.  186  ust  2  Ustawy 

podlegało umorzeniu. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  koszty  postępowania  odwoławczego  znosi  się 

wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15.000  zł.  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel