KIO 174/19 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2019 r.

Data: 14 maja 2019

        Sygn. akt: KIO 174/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

  Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

wobec cofnięcia w dniu 12 lutego 2019 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  31  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę: 

Essembli  Sp.  z  o.o.,  Aleje  Jerozolimskie  162a,  02-342  Warszawa 

w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  PGNiG  Obrót  Detaliczny  sp.  z  o.o.,  ul.  Jana 

Kazimierza 3, 01-248 Warszawa,  

przy  udziale  wykonawcy  DXC  Technology  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Szturmowa  2A,  02-678 

Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego, 

przy  udziale  wykonawcy  Indra  Sistemas  Polska  Sp.  z  o.o.,  Aleje  Jerozolimskie  136,  

02-305  Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie do  postępowania odwoławczego po  stronie 

odwołującego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: Essembli Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa kwoty 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 174/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  12  lutego  2019  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:  Essembli  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie,  złożył  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, pismo z dnia 12 lutego 2019 r., zawierające oświadczenie tego 

wykonawcy o 

cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 31 stycznia 2019 r. w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego:  PGNiG  Obrót 

Detaliczny  sp.  z  o.o.  w  przedmiocie: 

Dostawa,  wdrożenie  i  serwis  Centralnego  Systemu 

Billingowego w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.”.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd.  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

r.  Prawo Zamówień  Publicznych,  Izba  umorzyła 

postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel