KIO 170/19 POSTANOWIENIE dnia 12 lutego 2019 r.

Data: 14 maja 2019

Sygn. akt KIO 170/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 lutego 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący  Marek Koleśnikow  

Protokolant  

Marta Słoma  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  12  lutego  2019  r. 

w Warszaw

ie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31 

stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Elektrometal  S.A.  z  siedzibą  w  Cieszynie  

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie  

przy udziale: 

A)  wykonawcy 

AIUT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

B)  wykonawcy 

Zakład  Wytwórczy  Urządzeń  Gazowniczych  „Intergaz”  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Tarnowskich  Górach  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego  

C)  wykonawcy 

Apator  Metrix  S.A.  z  siedzibą  w  Tczewie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

p o s t a n a w i a: 

 1)  umarza 

postępowanie odwoławcze;  

 2)  n

akazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Elektrometal  S.A.  z  siedzibą  w  Cieszynie  kwoty  15 000,00  zł  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………… 


Sygn. akt: KIO 170/19  

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Polska  Spółka  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  wszczął 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą » dostawa fabrycznie nowych 

gazomierzy  miechowych  z  wbudowanym  modułem  zdatnego odczytu za pomocą transmisji 

danych  przez  sieć  komórkową  GSM  dla  Polskiej  Spółki  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.«.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

30.11.2019 r. pod numerem 2018/S 231-

528809. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986) 

zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  wykonawcy 

Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie pismem z 7.02.2019 r., które wpłynęło do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  7.02.2019  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby,  złożył 

oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zgodnie z 

art. 186 ust. 2 Pzp.  

Z

amawiający  również  pismem  z  4.02.2019  r.,  które  wpłynęło  do  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  4.02.2019  r.  powiadomił,  że  1.02.2019  r.  zamieścił  kopię  odwołania  na 

właściwej stronie internetowej, zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp.  

Do postępowania odwoławczego przystąpił wykonawca Apator Metrix S.A. z siedzibą w 

Tczewie 

w  terminie  zakreślonym  w  art.  185  ust.  2  Pzp.  Wykonawca  ten  na  posiedzeniu  z 

udziałem  stron  12.02.2019  r.  przekazał  informację  o  nie  wnoszeniu  sprzeciwu  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.   

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 186 ust. 2 i 3 Pzp, w przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem, że uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do 

postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w 

całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.  

W  sytuacji  umorzenia  postępowania,  w  związku  z  uwzględnieniem  całości  zarzutów, 

ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 


unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym 

w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. 

O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………… 


wiper-pixel