KIO 167/19 POSTANOWIENIE dnia 13 lutego 2019 r.

Data: 14 maja 2019

Sygn. akt: KIO 167/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 13 lutego 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  13  lutego  2019  roku 

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 31 stycznia 2019 r. przez wykonawcę: MEDLAB 

PRODUCTS sp. z o.o. ul. 

Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn w postępowaniu prowadzonym 

przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. 

M. Skłodowskiej-

Curie 9, 85-094 Bydgoszcz 

przy udziale wykonawcy 

Becton Dickinsdon Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 

Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 167/19 

U z a s a d n i e n i e 

      Szpital  Uniwersytecki  nr  1  im.  dr.  A.  Jurasza  w  Bydgoszczy 

(dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej: 

„ustawa Pzp” lub „Ustawa”, na: dostawę podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku oraz bielizny jednorazowego użytku,  numer referencyjny: NLZ.2019.271.01. Wartość 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  014-028244  Specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 21 stycznia 2019 r. 

W  dniu  31  stycznia  2019  r.  wykonawca 

MEDLAB  PRODUCTS  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Raszynie 

wniósł odwołanie wobec postanowień SIWZ, zarzucając Zamawiającemu działanie 

niezgodne z przepisami Ustawy poprzez: 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie,  w  sposób  pośredni,  źródła 

pochodzenia 

produktów,  co  prowadzi  do  uprzywilejowania  niektórych  wykonawców  i  do 

wyeliminowania  innych  wykonawców  i  oferowanych  przez  nich  produktów,  w  tym 

produktów  oferowanych  przez  Odwołującego,  co  nie  jest  uzasadnione  specyfiką 

przed

miotu zamówienia, 

opisanie przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

Ustawy  poprzez  jego  opisanie  z  naruszeniem  obowiązujących  norm  dotyczących 

sterylizacji  wyrobów  i  wymogów  sterylności  pojemników  jednorazowego  użytku  do 

pobierania od ludzi próbek krwi żylnej PN-EN ISO 6710 i PN-EN 556-1 wraz z normami 

przez nią powoływanymi i związanymi. 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. 

Powyższe  czynności,  w  ocenie  Odwołującego,  stanowią  naruszenie  przez 

Zamawiającego: art. 29 ust.1 w zw. z art. 7 ust.1 Ustawy, art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

Ustawy, art. 29 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy i art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

Ustawy. 


Wskazując  na  powyższe,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  obciążenie 

Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

zmianę postanowień SIWZ, poprzez: 

1)  o

dstąpienie od wymogu zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ znajdującego się pod tabelą 

asortymentowo - cen

ową Części 14 - Warunek 1 „Zamawiający wymaga, aby wszystkie 

elementy  systemu  pobierania  krwi  (poz.  1  - 

12)  pochodziły  od  tego  samego  wytwórcy” 

poprzez zmianę zapisu tego punktu, na następujący:  

„Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  elementy  systemu  pobierania  krwi  (poz.  1-13) 

pochodziły od tego samego wytwórcy - w przypadku zaoferowania części systemu różnych 

wytwórców  -  wykonawca  musi  złożyć  oświadczenie  o  kompatybilności  elementów 

systemu, zgodnie z wymogiem art 30 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych.

”; 

2)  o

dstąpienie od wymogu zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ znajdującego się pod tabelą 

asortymentowo  - 

cenową  Części  14  -  Warunek  2  „Wszystkie  elementy  mogące  mieć 

kontakt  z krwią {probówki,  igły)  muszą być  sterylne  -  poziom  10-6  SAL. STERYLNE  R" 

poprzez zmianę zapisu tego punktu, na następujący: 

„Wszystkie elementy mogące mieć kontakt z krwią (probówki, igły) muszą być sterylne  - 

poziom 10-6 SAL

”; 

3)  o

dstąpienie od wymogu zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ znajdującego się pod tabelą 

asortymentowo - 

cenową Części 14 - Warunek 4 „Audyt fazy przedlaboratoryjnej minimum 

160 obserwacji z zakresu dobrych praktyk 

pobierania krwi i błędów przedlaboratoryjnych” 

oraz od wymogu zawartego w Rozdziale 3 podpunkt 3.14 SIWZ: 

„Zamawiający wymaga, 

aby dla Części 14 posiadał dokument na potwierdzenie Audytu fazy przedlaboratoryjnej 

minimum  160  obserwacji  z  zakresu  dobrych  praktyk  pobierania  krwi  i  błędów 

przedlaboratoryjnych.

” 

W terminie ustawowym, określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od 

dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  który  wobec  przekazania  przez  Zamawiającego  kopii 

odwołania w dniu 4 lutego 1019 r. upływał  w dniu 7 lutego 2019 r., swoje przystąpienie do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  wykonawca  Becton 

Dickinsdon  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  

w całości. 

Pismem  z  dnia  11  lutego 

2019  r,  złożonym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w tym dniu p

rzy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz w dniu 12 lutego 2019 r. w 

formie  pisemnej  w  postaci  papierowej, 

Odwołujący,  reprezentowany  tak  jak  w  odwołaniu, 


złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  oraz  wniósł  o  zwrot  kwoty  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  Od

wołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania, Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  

z 2018 r. poz. 972

), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13 500 zł 00 gr, stanowiącej 

90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………… wiper-pixel