KIO 162/19 WYROK dnia 13 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 162/19 

WYROK 

z dnia 13 lutego 2019  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska  

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 11 lutego 

2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę  Rekord 

Hale  Namiotowe  Sp.  z  o.o.,  ul.  Mazowiecka  17,  50-

412  Wrocław  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, ul. Połczyńska 32, 78-

301 Świdwin 

przy udziale wykonawcy SUMMIT POLSKA S.A., ul. Heweliusza 11/1204, 80-

890 Gdańsk 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:  KIO 162/19 

po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę  Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o. 

we Wrocławiu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 

00  zł  00    gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

tego 

wykonawcę tytułem wpisu od odwołania i:  

.1  zasądza    od  Rekord  Hale  Namiotowe  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  na  rzecz 

zamawiającego  21  Baza  Lotnictwa  Taktycznego w  Świdwinie  kwotę  4  714  zł 

66  gr 

(słownie: cztery tysiące siedemset czternaście złotych 66/100) stanowiącą 

zwrotu  poniesionych  uzasadnionych  koszt

ów  postępowania  odwoławczego,  w 

tym  3 

600  zł  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  i  1  112  zł  66  gr  z  tytułu 

kosztów stawiennictwa na posiedzenie. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Koszalinie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 162/19 

                                                             Uzasadnienie 

Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32 prowadzi 

od  dnia  15.12.2018  r. 

w  trybie  przetargu  ograniczonego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wynajem namiotów pneumatycznych” - 

Numer  postępowania:  ZP/80/2018  V.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku 

Urzędowym UE 15.12.2018 pod nr 2018/S 242-553717. 

O

dwołujący:  REKORD  HALE  NAMIOTOWE  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  wniósł 

odwołanie  wobec  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  PZP  czynności  Zamawiającego 

polegających na: 

niezgodnym z przepisami dokonaniu w dniu 24.01.2019 r. zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dokonanej po upływie terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym; 

naruszeniu  w  dniu  24.01.2019  r.  zasad  uczciwej  konkur

encji  i  równego  traktowania 

wykonawców, poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu wykonawców mogących ubiegać 

się  o  udzielenie  zamówienia,  wbrew  warunkom  określonym  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu;  z 

naruszeniem obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych (dalej PZP). 

Powyższym czynnościom zarzuca naruszenie: 

art.  38  ust.  4b  ustawy  PZP  przez  jego  niezastosowanie  przez  Zamawiającego  i 

dokonanie  po  upływie  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  przetargu 

ograniczonym,  niedopuszczalnych  - 

bo  prowadzących  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu,  zmian  w  treści  siwz  —  powyższe  naruszenie  będzie  miało  istotny  wpływ  na 

wynik postępowania; 

art.  7  ust.  1  ustawy  PZP,  przez  jego niezastosowanie i  świadome  ograniczenie (po 

przekazaniu  wykonawco

m  zaproszenia  do  składania  ofert),  kręgu  podmiotów  mogących 

ubiegać się o zamówienie, tj. naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców  —  co  będzie  miało  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia; 

art.  29  ust,  1  ustawy  PZP,  przez  jego  niezastosowanie  i  nieopisanie  przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego i nie 

wskazanie  istotnych  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty  — 

naruszenie będzie miało istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

W oparciu o przedstawione zarzuty 

odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu: 


Usunięcia  zmiany  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dokonanej  w  treści 

wyjaśnień postanowień SIWZ z dnia 24.01.2019 roku doręczonych wykonawcy w tym dniu, a 

naruszającej wskazane wyżej przepisy PZP. 

Wykazując  dochowanie  terminu  do  wniesienia  odwołania,  Odwołujący  przywołuje 

unormowanie  art.  182  ust.  1  pkt.  1  w  zw.  z  art.  180  ust.  1  pzp.  I

nformacja  o  czynności 

Zamawi

ającego stanowiącej podstawę wniesienia niniejszego odwołania (wyjaśnienia treści 

SIWZ)  została  Odwołującemu  przesłana  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w 

dniu 24.01.2019 r.  

Interes Odwołującego wyraża się w- tym, że w przypadku prawidłowego zastosowania przez 

Zamawiającego  przepisów  ustawy,  nie  doszłoby  do  naruszenia  istotnych  zasad  udzielania 

zamówień  publicznych,  mających  oczywisty  wpływ  na  wynik  postępowania,  a  Odwołujący 

mógłby pozyskać zamówienie. 

Podnoszone w odwołaniu zarzuty dotyczą prowadzenia postępowania, w sposób oczywiście 

naruszający przepisy ustawy PZP, w szczególności poprzez niezgodne z wolą ustawodawcy 

ograniczenie  uczciwiej  konkurencji,  co  w  sposób  oczywisty  będzie  miało  wpływ  na  wynik 

postępowania. 

Konsekwencją  powyższego  będzie  ukształtowany  wolą  Zamawiającego  sprzeczny 

przepisami stan faktyczny,  kiedy  wykonawca spełniający  warunki  udziału w  postępowaniu i 

zaproszony  do  złożenia  oferty,  zgodnej  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w 

ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  SIWZ,  w  następstwie  działań  Zamawiającego,  nie  będzie 

mógł  jej  w  ogóle  złożyć,  lub  złoży  ofertę  podlegającą  odrzuceniu,  jako  niezgodną  z  treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  jest  podmiotem  dającym  gwarancję  wykonania  wymaganych  przez 

Zamaw

iającego  dostaw  w  sposób  zgodny  z  jego  oczekiwaniami.  Podnoszone  przez 

Odwołującego fakty potwierdzające wskazane naruszenia, wskazują wprost na uszczerbek w 

jego interesie, przez pozbawienie go szans na uzyskanie zamówienia. 

Uzasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazuje, co następuje. 

W  treści  ogłoszenia  Zamawiający  wskazał,  iż  przedmiotem  zamówienia  jest  najem  2 

namiotów  wielkogabarytowych,  z  przeznaczeniem  do  przechowywania  i  bieżącej  obsługi 

wojskowych  statków  powietrznych  i  ich  wyposażenia,  w  każdych  warunkach  technicznych. 

Przedmiot  zamówienia  wskazany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  obejmuje  poniższy  zakres 

świadczeń wykonawców: 

wynajem 2 sztuk namiotów pneumatycznych pochodzących z produkcji po roku 2014 

(z zastrzeżeniem, że namioty mogą być używane, ale w pełni sprawne, bez wad i gotowe do 

użytku), 

montaż namiotów w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 


obsługę bieżącą i serwis namiotów, 

monitorowanie  parametrów  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia, w szczególności temperatury i obciążenia wiatrem i śniegiem, 

przeprowadzenie  szkolenia  dla  co  najmniej  8  pracowników  zamawiającego,  w 

zakresie użytkowania i konserwacji namiotów, 

Zamawiający określił również wymagania techniczne zamówienia, jako: 

brama,  której  wymiary  w  świetle  otwartej  bramy  muszą  wynosić  nie  mniej  niż: 

szerokość - 20 m, wysokość - 6 m, 

wymiary  namiotu  - 

wartości minimalne w świetle  najbardziej wystających elementów 

konstrukcyjnych: szerokość - 20 m, wysokość - 8 m, długość - 28 m, 

Zamawiający  dookreślił  również,  iż  namiot  musi  być  ogrzewany,  podłączony  do  instalacji 

elektrycznej,  odporny  na  warunki  zewnętrzne  (wiatr,  śnieg,  opady  deszczu), musi  posiadać 

system odpro

wadzania wód opadowych i śniegu. 

Nadto, jak opisał to Zamawiający, w skład jednego namiotu winien wchodzić również zestaw 

niezbędny  do  użytkowania  i  eksploatacji  namiotu  wraz  z  częściami  zamiennymi,  a 

Wykonawc

a  winien  dostarczyć  wraz  z  namiotem  instrukcje  eksploatacji  zawierające  w 

szczególności:  rysunki  namiotu,  opis  konstrukcji  i  dane  techniczne  namiotu  oraz 

szczegółowy opis zasad użytkowania namiotu. 

Tożsamy  zakres  informacji  i  oczekiwań  Zamawiającego,  zawiera  również  informacja 

dotycząca  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  opublikowana  na  stronie 

internetowej Zamawiającego http://2lblotAvp.mil.pl/pl/17 916.html 

Dowód: 

Informacja  dotycząca  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 

Ogłoszenie o zamówieniu - akta postępowania ZP/80/2018 - w posiadaniu Zamawiającego 

W  odpowiedzi  na  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  którego  termin 

składania  upłynął  skutecznie  w  dniu 15.01.2019 r., Odwołujący  został  w  dniu 17.01.2019  r. 

zaproszony przez Zamawiającego do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Dowód: 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty  z  dnia  17.01.2019  r.  —  przesłany  pocztą 

elektroniczną  —  kopia  w  załączeniu,  oryginał  w  aktach  postępowania  ZP/80/2018  —  w 

posiadaniu Zamawiającego 

Powyższe  potwierdza,  iż  w  ocenie  Zamawiającego,  Odwołujący  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  a  zatem  jest  w  stanie  zrealizować  zamówienie,  zgodnie  z  oczekiwaniami 

Zamawiającego. 

Wraz  z  zaproszeniem,  Zamawiający  przesłał  również  na  ręce  Odwołującego  Specyfikację 

Istotnych Warunków  Zamówienia,  od  której  publikacji  na  stronie  internetowej,  Zamawiający 

odstąpił. 


W  tym  miejscu  szczególnego  podkreślenia  wymaga,  iż  treść  Rozdziału  3  SIWZ  w  całości 

powiela  opis  przedmiotu  zamówienia,  przedstawiony  zarówno  w  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu,  jak  również  w  informacji  o  zamówieniu  opublikowanej  na  stronie 

Zamawiającego. 

Dowód: 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  z  dnia  17.01.2019  r.  wraz  z 

załącznikami  nr  1  i  2  -  przesłana  pocztą  elektroniczną  -  kopia  w  załączeniu,  oryginał  w 

aktach postępowania ZP/80/2018 — w posiadaniu Zamawiającego 

Żaden z  przywołanych powyżej  dokumentów  postępowania,  jak również  postanowienia § 2 

projektu  umowy  stanowiącego  integralny  załącznik  do  SIWZ,  a  który  w  sposób  jeszcze 

bardziej  szczegółowy  precyzował  oczekiwania  Zamawiającego,  w  tym  również  w  zakresie 

konstrukcji  namiotu  (v

ide  ust.  2  i  3  przywołanego  §  2  projektu  umowy),  nie  wykazywał 

jakichkolwiek  ograniczeń  dotyczących  stosowanych  przez  wykonawców  technologii 

wspierania konstrukcji zamawianych namiotów pneumatycznych. 

Z uwagi na 

powyższe, wyjaśnienia treści SIWZ doręczone Odwołującemu w dniu 24.01.2019 

r.,  a  wskazujące  w  odpowiedzi  na  pyt.  Nr  1,  iż  „Zamawiający7  wyklucza,  aby  konstrukcja 

namiotu  opierała  się  na  elementach  konstrukcyjnych  czy  usztywniających,  innych  niż 

sprężony  gaz”,  stanowi  oczywiste  ograniczenie  w  zakresie  konstrukcji  namiotów, 

dostarczanych  przez  potencjalnych  wykonawców,  co  stanowi  zmianę  opisu  przedmiotu 

zamówienia  i  jednocześnie  przesądza  o  dokonaniu  przez  Zamawiającego  zmiany  treści 

SIWZ,  o  charakterze  nader 

istotnym  dla  prowadzonego  postępowania,  bo  po  pierwsze 

kształtującej  na  nowo  opis  przedmiotu  zamówienia,  w  sposób  zasadniczo  ograniczający 

dostępność przedmiotu zamówienia, a po drugie ograniczający krąg wykonawców mogących 

brać udział w prowadzonym postępowaniu, o czym wcześniej Zamawiający nie wspominał. 

Wyjaśnienia treści SIWZ (odpowiedzi na pytania), z dnia 24.01.2019 r. — przesłane pocztą 

elektroniczną  —  kopia  w  załączeniu,  oryginał  w  aktach  postępowania  ZP/80/2018  —w 

posiadaniu Zamawiającego 

W  ocenie 

Odwołującego  skuteczne  wprowadzenie  ww.  zmiany  do  obiegu  prawnego 

wymagałoby również dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, co w świetle art. 38 

ust.  4b  ustawy  PZP,  jest  na  obecnym  etapie  postępowania  czynnością  niedopuszczalną. 

Przywołany  przepis  stanowi  bowiem  zastrzeżone  przez  ustawodawcę  dla  przetargu 

ograniczonego  i  negocjacji  z  ogłoszeniem,  odstępstwo  od  ogólnej  zasady,  zezwalającej 

zamawiającym  na  dokonanie  zmian  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w 

dowolnym momencie przed u

pływem terminu składania ofert Powyższa regulacja ma na celu 

zachowanie  wynikających  z  art.  7  ust.  1  ustawy  zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania wykonawców. W powyższych trybach wykonawcy podejmują decyzję o 

wzięciu udziału w postępowaniu na podstawie ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia 


po  dokonaniu  kwalifikacji  wykonawców  w  oparciu  o  jego  zapisy  mogłaby  prowadzić  do 

sytuacji  zmiany  kręgu  potencjalnych  wykonawców  zainteresowanych  wykonaniem 

zamówienia  w  momencie,  w  którym  nie  mogliby  oni  przystąpić  do  udziału  w  postępowaniu 

(tak  uchwała  KIO/KD  28/15  z  dnia  25.05.2015  t).  Jak  zauważa  Izba  w  tezie  wyroku  z  dnia 

30.04.2013 roku, Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu,  a  więc  po  „skonsumowaniu”  pewnego  jego  etapu,  przeprowadzonego  w 

oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu warunki, nie może dokonywać ich zmiany na 

etapie  składania  ofert,  poprzez  inne  ustalenie  istotnych  dla  wykonawców  kwestii  w  SIWZ 

(sygn. akt KIO 871/13). 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy pzp 

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 

o udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający zachowanie uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W tym 

kontekście  definiowanie  przez  Zamawiającego  pojęcia  „namiotu  pneumatycznego”  dopiero 

po  przesłaniu  wykonawcom  siwz  i  to  wyłącznie  w  odpowiedzi  na  postawione  przez 

wykonawcę pytanie (które nota bene mogłoby w ogóle nie zostać zadane w postępowaniu), 

a  następnie  wprowadzenie  tej  definicji  do  siwz,  z  oczywistych  względów  ogranicza  krąg 

wykonawców  zaproszonych  do  udziału  w  postępowaniu,  stanowi  zatem  oczywiste 

naruszenie zasad wynikających z art. 7 ust. 1 PZP. Dokonany w ten sposób opis przedmiotu 

zamówienia  powoduje,  że  w  przedmiotowym  przypadku  wyłącznie  jeden  wykonawca  może 

złożyć zgodną, nim ofertę. Należy bowiem pamiętać, że zarówno treść siwz, jak i treść oferty 

stanowią merytoryczne  postanowienia oświadczeń  woli  odpowiednio:  zamawiającego, który 

w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia precyzuje, jakiego świadczenia oczekuje 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje 

się  do  wykonania  tego  świadczenia  w  razie  wyboru  złożonej  przez  niego  oferty  jako 

najkorzystniejszej

. Wobec tego, co do zasady, porównanie zaoferowanego przez wykonawcę 

świadczenia  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  sposobem  i  terminem  jego  realizacji 

wymaganymi  przez  zamawiającego,  przesądza  o  tym,  czy  treść  złożonej  oferty  odpowiada 

treści  siwz,  tj.  jest  z  nią  zgodna.  Tym  samym,  utrzymanie  w  obrocie  prawnym 

wprowadzonego  przez  Zamawiającego  w  drodze  wyjaśnień  do  SIWZ  swoistego  zawężenia 

przedmiotu zamówienia, spowoduje zaburzenie poprawności prowadzonego postępowania. 

Powyższe  stanowisko  Odwołującego,  koreluje  również  z  ogólną  zasadą  wynikającą  z 

przepisów PZP, iż ewentualne niejasności treści specyfikacji nie mogą powodować eliminacji 

z  postępowania  wykonawcy,  który  w  dobrej  wierze  zastosował  się  do  postanowień  SIWZ, 

które mogły zostać również zinterpretowane w inny sposób (teza m.in. w KIO 923/18). 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż Zamawiający wprowadza przedmiotowe ograniczenie 

w  przedmiocie  zamówienia  bez  jakiegokolwiek  uzasadnienia,  wyjaśniającego  wykonawcom 


przyczynę  nagłego  obostrzenia  w  zakresie  przedmiotu  zamawianych  dostaw.  Zarówno  w 

ogłoszeniu  o  zamówieniu,  informacji  o  zamówieniu,  postanowieniach  SIWZ,  ale  również  w 

treści  wyjaśnień  udzielanych  na  pojawiające  się  pytania  wykonawców,  nie  wskazano 

jakiejkolwiek  przesłanki,  która  uzasadniałaby  postawienie  na  obecnym  etapie  dodatkowego 

wymagania względem przedmiotu zamówienia. 

Abstrahując  bowiem  od  różnic  technicznych,  tkwiących  w  możliwych  do  zastosowania 

rozwiązaniach należy  zauważyć, iż  wprawdzie obowiązek zachowania uczciwej konkurencji 

nie  wyłącza  uprawnienia  zamawiającego  do  uzyskania  świadczenia  zgodnego  z  jego 

uzasadnionymi oczekiwaniami, jednakże podkreślić należy, że potrzeby te muszą być realne, 

niezbędne, nie dające się uzyskać w żaden inny sposób. Tym samym nie jest dopuszczalna 

sytuacja

,  w  której  zamawiający  ponownie  opisuje  przedmiot  zamówienia,  ograniczając  w 

istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany w SIWZ sposób wykonania tegoż 

zamówienia  pozwoliłby  mu  uzyskać  ten  sam  efekt,  a  jednocześnie  większa  ilość 

wykonawców  uzyskałaby  dostęp  do  zamówienia.  W  takiej  sytuacji  bowiem,  nie  mamy  do 

czynienia  z  rzeczywiście  uzasadnionymi  potrzebami  zamawiającego,  a  wyłącznie 

nieuzasadnionym  ograniczeniem  konkurencji  polegające  na  uniemożliwieniu złożenia oferty 

wykonawcom  obiektywnie z

dolnym do wykonania zamówienia (tak wyrok KIO 2478/17). Na 

marginesie Odwołujący wskazuje, iż bacząc na dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, 

a także ustanowienie ceny, jako jedynego kryterium oceny składanych w postępowaniu ofert, 

nie wydaje się, aby jakikolwiek z elementów przedmiotu zamówienia był szczególnie istotny 

dla Zamawiającego. 

Jeżeli  jednak  przyjąć,  iż  wprowadzana  przez  Zamawiającego  zmiana  do  SIWZ  w  zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia posiada racjonalne uzasadnienie, to działania Zamawiającego, 

wskazują  na  wadliwe  opracowanie  opisu  przedmiotu  zamówienia,  tj.  nie  uwzględniające 

wszystkich  istotnych  warunków  zamówienia.  Zapisy  SIWZ  w  zakresie  opisu  przedmiotu 

zamówienia sformułowane w sposób niedookreślony, czy też zapisy niespójne naruszają art 

29 ust. 1 i 2 ustawy pzp

, zniechęcają także wykonawców do uczestnictwa w takim przetargu i 

ubiegania  się  o  zamówienie.  Podkreślenia  w  tym  miejscu  wymaga,  że  sporządzanie  opisu 

przedmiotu zamówienia należy do wyłącznych uprawnień oraz obowiązków zamawiającego i 

jest  jedną  z  najważniejszych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  ponieważ  wskazuje  na  rzeczywiste  potrzeby 

zamawiającego.  Zamawiający  jest  bowiem  gospodarzem  postępowania  i  ma  prawo, 

wyznaczając cel, jaki zamierza zrealizować, tak określić przedmiot zamówienia, aby móc go 

opisać  adekwatnie  do  wyznaczonego  celu,  zachowując,  jednocześnie  obiektywizm  w 

formułowaniu opisu swoich potrzeb (tak w wyroku KIO 675/18). Nadto, jak również zauważa 

Izba, oczyw

istym jest, że w opisie przygotowanym przez zamawiającego mogą być zawarte 


określenia czy zwroty mniej lub bardziej precyzyjne. Definicja takich pojęć winna być jednak 

dokonywana  z  uwzględnieniem  wiedzy  i  doświadczenia  jakie  posiadają  wykonawcy 

uczestniczący  w  przetargu  (KIO  499/18).  Powyższa  teza  KIO  w  sposób  jednoznaczny 

potwierdza  stanowisko  Odwołującego,  iż  przedstawiona  przez  Zamawiającego  w 

wyjaśnieniach do SIWZ z 24.01.2019 r. definicja „namiotu pneumatycznego”, winna była się 

znajdować w treści opisu przedmiotu zamówienia, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak 

również w SIWZ opisującej przedmiot i zakres zamówienia, a także kryteria oceny ofert. 

Reasumując,  Zamawiający  dokonał  opisu  przedmiotu  zamówienia  z  naruszeniem  dwóch 

koronnych zasad, wynikających z przepisów PZP tj.  

obowiązku opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert; 

zakazu  opisywania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  mogący  utrudniać  uczciwą 

konkurencję; 

Mając  zatem  na  względzie  przywołaną  w  niniejszym  odwołaniu  argumentację,  zarówno 

faktyczną jak i prawną, Odwołujący wnosi jak na petitum odwołania. 

Załączniki: dowody wymienione w treści odwołania 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.  

Wskazał,  że  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  w  rubryce  „krótki  opis  zamówienia”  zawarł 

informację:  „przedmiotem  zamówienia  jest  najem  2  namiotów  wielkogabarytowych  do 

przechowywania,  bieżącej  obsługi  wojskowych  statków  powietrznych  i  ich  wyposażenia,  w 

każdych  warunkach  technicznych  przedmiot  zamówienia  obejmuje  wynajem  2  sztuk 

namiotów pneumatycznych.” 

Identyczny  opis  zamawiający  zawarł  w  informacji  dotyczącej  postępowania  zamieszczonej 

na stronie internetowej. Jednocześnie, dnia 9 stycznia 2019 r. tj. przed składaniem wniosków 

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  w  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców 

zamawiający  na  swojej  stronie  internetowej  zamieścił  przykładowe  zdjęcie  namiotu 

pneumatycznego,  które  miało  rozwiać  wątpliwości  wykonawców  co  do  przedmiotu 

zamówienia, którego zamawiający oczekuje w postępowaniu.  

Odpowiedź  na  pytanie  udzielona  24  stycznia  2019  r.  dotyczące  konstrukcji  pneumatycznej 

namiotów  nie  stanowiła  zatem  zmiany  ogłoszenia,  o  której  mowa  w  art.  38  ust.  4b  ustawy 

pzp. 

W  odpowiedzi  zamawiający  wskazał  jedynie  znaną  definicją  pneumatyki.  Zamawiający  nie 

podziela  opinii,  że  przez  przytoczenie  definicji  zmienił  opis  przedmiotu  zamówienia. 

Zamawiający  jednocześnie  wskazał,  że  oczekuje  namiotów  pneumatycznych.  Określenie 


„pneumatyczny” bezsprzecznie wskazuje na rodzaj konstrukcji, powtarzając za encyklopedią 

PWN: „Pneumatyka – dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi ruchem i 

stanem  ustalonym  ściśliwego  płynu  (gazu,  pary,  a  najczęściej  powietrza  oraz  elementami  i 

układami działającymi dzięki jego ciśnieniu, rozprężliwości”. 

Definicję  pneumatyki  powiela  słownika  języka  polskiego  PWN:  „pneumatyka  to  dziedzina 

automatyki  mechanicznej  obejmująca  elementy  i  układy,  które  są  zasilane  energią 

sprężonego powietrza”.  

Zamawiający  opisując  przedmiot  zamówienia  nie  podawał  definicji  każdego  określenia 

użytego w wymaganiach, jeżeli jest to słowo jednoznacznie zdefiniowane i w wystarczający 

sposób rozumienia, tak potocznie, jak w ogólnodostępnych słownikach języka polskiego. 

W  zakresie  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  pzp  polegającego  na  ograniczeniu  podmiotów 

mogących ubiegać się o zamówienie – zamawiający uznaje zarzut za bezzasadny.  

Zamawiający  udziela  zamówienia  w  trybie  otwartym  w  formie  przetargu  ograniczonego 

zgodnie z art. 131h ust. 1 pzp. 

Zamawiający  we  wszystkich  dokumentach    użył  sformułowania  „namiot  pneumatyczny”,  a 

odwołujący  w  treści  odwołania  nie  dowiódł,  że  takie  namioty  produkowane  są  tylko  przez 

jednego wykonawcę, w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Także zarzut naruszenia 

art. 29 ust. 1 ustawy pzp. uznał za chybiony. 

Zauważył,  że  wymagając  namiotów  pneumatycznych  nie  wpisał  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia,  że  dopuszcza  inne  rozwiązania  niż  pneumatyczne.  Wskazał  także,  że 

odwołujący  nie  zadawał  pytań  ani  wniosków  w  trakcie  postępowania,  po  ogłoszeniu  o 

zamówieniu,  jak  i  po  odpowiedzi  na  pytanie  z  9  stycznia  2019  r.,  kiedy  zamawiający 

zamieścił  zdjęcie  namiotu  pneumatycznego,  jak  również  po  odpowiedzi  na  pytanie  z  24 

stycznia 2019 r.  

Przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  wniósł  o 

oddalen

ie odwołania uznając zarzuty odwołania za niezasadne. 

Wskazał, że art. 28 ust. 4a pzp ma zastosowanie tylko wówczas, gdy doszło do zmiany treści 

siwz  prowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu.  Na  gruncie  przedmiotowego 

postępowania  nie  zaistniała  żadna  okoliczność,  która  by  skutkowała  obowiązkiem 

zastosowania  przez  zamawiającego  dyspozycji  art.  38  ust.  4a  pzp.  Zamawiający  udzielił 

jedynie  odpowiedzi  na  pytania  zadane  w  toku  postępowania  przez  jednego  z  uczestników 

dokonując  uściślenia  sposobu  rozumienia  przedmiotu  umowy,  a  nie  jakiejkolwiek  jego 

zmiany.  

Jakakolwiek zmiana siwz nie mogła wpłynąć na ograniczenie uprawnień uczestników, gdyż 

każdy z nich otrzymał treść siwz dopiero na etapie po kwalifikacji oferentów. 


Przystępujący  ocenia,  iż  zamawiający  przygotował  i  przeprowadził  postępowanie w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości,  zaś  przedmiot  zamówienia  opisał  w 

sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych 

określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na 

sporządzenie oferty.   

Przystępujący  przypomniał  treść  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  stwierdził,  że  stanowisko 

zmawiającego,  iż  wyjaśnienie  treści  siwz  z  dnia  24  stycznia  2019  r.  stanowi  oczywiste 

ograniczenie w zakresie konstrukcji namiotów, na zasługuje na uwzględnienie. Zauważa, że 

zamawiający  precyzując  oczekiwania  techniczne  dla  przedmiotu  zamówienia  wyraźnie 

podkreślił,  że  konstrukcja  namiotów  powinna  być  pneumatyczna.  Z  definicja  określających 

cechy  konstrukcji  pneumatycznych  wynika,  iż  namioty  pneumatyczne  użytkowane  są  w 

oparciu  o  system  podtrzymujący  ciśnienie  w  komorach  i  umożliwiający  pompowanie  ich 

sprężonym  powietrzem,  a  zatem  nie  przewiduje  żadnych  dodatkowych  elementów 

konstrukcyjnych. Kwestia dokonania oceny merytorycznej cech namiotu pneumatycznego w 

opisie przedmiotu zamówienia była przedmiotem oceny KIO w wyroku z dnia 6 sierpnia 2015 

r.  KIO  1558/15.  W  wyroku 

wskazano,  że  pojęcie  konstrukcji  namiotu  pneumatycznego 

oznacza,  że  jego  cechą  jest  utrzymywanie  namiotu  za  pomocą  powietrza  znajdującego  się 

pod ciśnieniem.” 

Jakkolwiek  faktycznie  siwz  nie  zawierała  definicji  pojęcia  namiotu  pneumatycznego,  to 

stosownie  d

o  definicji  w  Słowniku  Języka  Polskiego  PWN  słowo  „pneumatyczny”  oznacza 

„poruszany  za  pomocą  sprężonego  powietrza  lub  wypełniony  nim”.  Namiot  pneumatyczny 

zatem  to  namiot  wypełniony  powietrzem,  dmuchany.  Istotą  pneumatyczności  jest  więc 

mechanizm  ciśnienia  powietrza,  utrzymującego  namiot,  a  nie  metalowa  konstrukcja. 

Elementy  metalowe  nie  wchodzą  w  zakres  definicji  pneumatyczności.  Skoro  więc 

zamawiający  określił  namiot  jako  pneumatyczny,  to  nie  był  zobowiązany  do 

wyszczególniania  w  treści  siwz,  jakie  elementy  nie  powinny  znaleźć  się  w  konstrukcji 

namiotu.  Zamawiający  nie  musiał  więc  określać,  że  w  namiocie  nie  powinny  zostać  użyte 

metalowe  wsporniki,  jak  nie  musiał  określać,  że  w  konstrukcji  namiotu  nie  powinny  zostać 

użyte drewniane belki.  

Zdaniem  przystępującego,  wbrew  twierdzeniom  odwołującego,  odpowiedzi  na  pytanie 

datowane 24  stycznia 2019 r.  nie stanowią  w  żadnej mierze wprowadzenia w  jakimkolwiek 

zakresie  nowego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  a  jedynie  wyjaśnienie  opisu  zawartego  w 

siwz,  i  jak  wynik  z 

przywołanego wyroku KIO,   może być  rozumiany  tylko  w  jeden  sposób. 

Zamawiający odpowiadając na pytanie nie zmienił opisu, potwierdził, że przedmiotem umowy 

ma być najem 2 sztuk namiotów pneumatycznych. 


Odwołujący w piśmie procesowym złożonym dnia 9 lutego 2019 r. rozszerzył zakres żądania 

dodatkowo  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  wszystkich  czynności  dokonanych 

po  dacie  wniesienia  odwołania  w  przedmiotowej  sprawi,  jako  dokonanych  z  oczywistym 

naruszeniem  prawa  i  powtórzenia  czynności  unieważnionych  po  usunięciu  stwierdzonego 

naruszenia prawa.  

Uzasadniając  stanowisko  podkreślił,  że  kluczowe  znaczenie  w  sprawie  mają  wymagania 

zamawiającego  dotyczące  elementów  konstrukcyjnych  (usztywniających)  zamawianych 

namiotów  pneumatycznych,  co  do  których  opis  przedmiotu  zamówienia  był  ogólny  i 

pobieżny.  Wskazał    na  swoje  uczestnictwo  w  rynku  namiotów  pneumatycznych  oferując 

namioty  o  innej  niż  wymaga  tego  zamawiający  technologii  usztywnienia  konstrukcji,  co 

wskazuje  na  wielość  rozwiązań  technologicznych,  które  wymagały  sprecyzowania  zarówno 

w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  jak  również  w  siwz.  Parametry  te  mają  istotny  wpływ  na  krąg 

wykonawców potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu.  

Wskazał  na  znaczenie  prawidłowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  obowiązkach 

zamawiającego w tym zakresie. 

Odwołujący  podkreśla,  że  żaden  z  dokumentów  opisujących  przedmiot  zamówienia  nie 

zawierał informacji podanej w piśmie z 24.01.2019 r. Jako nie mające znaczenia ocenił także 

zdjęcie  poglądowe  „przykładowego  namiotu  pneumatycznego”  przedstawione  przez 

zamawiającego  w  wyjaśnieniach  z  9.01.2019  r.  jako  dalece  nieprecyzyjne  i  budzące 

wątpliwości. Wskazuje, że przypomnienie definicji pneumatyki nie ma znaczenia dla sprawy, 

bowiem  definicje  te  są  znane  zwłaszcza  profesjonalistom,  jednakże  definicje  ta,  jak  i 

wyjaśnienia/  odpowiedzi  zamawiającego  nie  konwalidują  oczywistej  wady  sporządzonego 

opisu  przedmiotu  zamówienia,  tj.  braku  istotnych  dla  postępowania  informacji,  co  zapewne 

usiłował zamawiający naprawić udzielając wyjaśnień w piśmie z dnia 24 stycznia 2019 r. 

W  tym  kontekście  odwołujący  przypomina  zasady  udzielania  zamówień  publicznych  i  nie 

kwestionując  prawa  zamawiającego  do  nabycia  produktu  najbardziej  spełniającego  jego 

oczekiwania  wskazuje  na  obowiązek  zamawiającego  przekazywania  wykonawcom  pełnej 

wiedzy  o  zamawianym  przedmiocie,  w  sposób  wykluczający  jakiekolwiek  wątpliwości. 

Zauważa,  że  ewentualne  niejasności  treści  specyfikacji  nie  mogą  powodować  eliminacji  z 

postępowania  wykonawcy,  który  w  dobrej  wierze  zastosował  się  do  postanowień  siwz.  Nie 

może on ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z braku szczegółowego opisania 

przedmiotu zamówienia. Wskazał na poparcie wyroki KIO.  

Podkreślił  znaczenie  treści  ogłoszenia  i  specyfikacji  oraz  skutki  dokonanej  zmiany  – 

modyfikacji siwz z naruszeniem art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy pzp. 

W  kolejnym  piśmie,  które  wpłynęło  do  Prezesa  KIO  dnia  11  lutego  2019  r.  przystępujący 

podtrzymał  stanowisko.  Stwierdził,  że  odwołujący  nie  wskazał,  na  podstawie  jakich 


przepisów  ustawy  pzp  żąda  on  unieważnienia  czynności  dokonanych  po  dacie  wniesienia 

odwołania oraz ich powtórzenia.  

Ponownie  stwierdził,  że  przedmiot  zamówienia  został  oznaczony  w  sposób  jednoznaczny  i 

wystarczający do prawidłowego sporządzenia oferty, zaś zamawiający od samego początku 

wiedział,  jakiego  produktu  oczekuje  w  ramach  realizacji  zamówienia.  Podkreślił,  że 

zamówieniem  objęta  jest  dostawa  namiotu  pneumatycznego,  a  dla  każdego  podmiotu 

działającego profesjonalnie w branży związanej z halami namiotowymi jest jasne, jakie cechy 

posiada  tego  typu  produkt.  Przypomniał  jednoznaczną  interpretację  cech  namiotu 

pneumatycznego  w  wyroku  KIO  przytoczonym w  przystąpieniu.  Określenie „pneumatyczny” 

uznał za wystarczające dla zrozumienia wymaganej konstrukcji namiotu. 

Ponadto  stwierdził,  że  w  zakresie  namiotów  pneumatycznych  nie  ma  wielu  rozwiązań 

technologicznych,  gdyż  każde  rozwiązanie,  które  wprowadza  w  namiocie  dodatkowe,  poza 

powietrzem,  elementy  konstrukcyjne,  powoduje,  iż  takie  namioty  nie  są  pneumatyczne,  a 

stanowią zupełnie inny rodzaj hali. 

W trakcie rozprawy strony przedstawiły stanowiska w sprawie. 

Odwołujący  podtrzymał  stanowisko  z  dodatkowymi  żądaniami  co  do  rozstrzygnięcia.  W 

związku z pismem procesowym Przystępującego zauważył, że potwierdza ono, iż rozumienie 

pojęcia  „namiotu  pneumatycznego”  może  być  różnorakie.  Podkreślił,  że  ma  interes  w 

uzyskaniu zamówienia, a zatem interes we wniesieniu odwołania. Zauważył, że Zamawiający 

kontynuował czynności postepowania po wniesieniu odwołania. Stwierdził, że funkcjonujące i 

przedstawi

one  w  toku  postępowania  definicje  dotyczą  pojęcia  pneumatyki,  a  nie  opisu 

namiotu  pneumatycznego.  Zauważył,  że  powołany  w  piśmie  Przystępującego  wyrok  KIO 

1558/15 dotyczy odmiennego stanu faktycznego.  

Zamawiający  poparł  stanowisko  Przystępującego  przedstawione  w  2  kolejnych  pismach. 

Podn

iósł  brak  interesu  prawnego  po  stronie  Odwołującego,  w  tym  ewentualnej  szkody. 

Zauważył,  że  do  terminu  składania  ofert  Odwołujący  oferty  nie  złożył.  Odnośnie  zarzutu 

naruszenia art. 7 ust. 1 stwierdz

ił, że również w orzecznictwie określono, iż Zamawiający nie 

ma obowiązku formułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający złożenie 

oferty  przez  wszystkich  potencjalnych  wykonawców  działających  na  rynku,  a  istotne 

znaczenie mają potrzeby Zamawiającego. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 29 stwierdził, że 

w  OPZ  użył  powszechnie  zrozumiałych  określeń,  w  szczególności  takim  jest  stwierdzenie 

„pneumatyczny”  i  nie  było  potrzeby  przy  opisie  używania  zaprzeczeń  np.  brak  konstrukcji 

metalowych,  drewnianych,  plastikowych  itp. 

Opis  przez  wyłączenia  mógłby  przy  tym 

prowadzić  do  szeregu  niejasności.  Przywołał  treść  zapytania  z  22.01.2019  r.  autorstwa 

Przystępującego  i  odpowiedzi  z  24.01.2019  r.,  której  treść  jest  przedmiotem  zarzutu. 


Stwierdz

ił, że opis przedmiotu zamówienia w kolejnych dokumentach nie uległ zmianie. Tym 

samym nie nastąpiła zmiana treści specyfikacji.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie,  w  tym  w  szczególności  treść 

postanowie

ń  ogłoszenia  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz 

pozostałych dokumentów, w tym w szczególności wyjaśnień udzielonych wykonawcom oraz 

czynności zamawiającego w okresie po wniesieniu odwołania, biorąc pod uwagę stanowiska 

stron    i  uczestnika 

zaprezentowane  na  piśmie  i  ustnie  do  protokołu,    ustaliła  i  zważyła  co 

następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania  i  dążeniu  do 

uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy pzp, a tym samym  legitymację 

do wniesienia środka ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności zamawiającego w 

przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  polegającej  na 

udzieleniu odpowiedzi na pytanie wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, która 

mog

ła  utrudnić  lub  uniemożliwić  wykonawcy  złożenie  oferty.  Oceny  tej  nie  zmienia  fakt 

niezłożenia  oferty  przez  wykonawcę  w  postępowaniu.  Przeciwnie,  gdyby  odwołujący  ofertę 

złożył,  zasadne  byłoby  twierdzenie,  że  w  istocie  nie  ma  on  potrzeby  kwestionowania  treści 

opisu  przedmiotu  zamówienia.  Jednocześnie  należy  przypomnieć,  że  zamawiający  nie 

uchybił  przepisom  ustawy  kontynuując  czynności  prowadzonego  postępowania,  w  tym 

przyjmując  oferty  w  ustalonym  uprzednio  terminie.  Zgodnie  z  art.183  ust.1  ustawy  pzp  w 

pr

zypadku  wniesienia  odwołania  zamawiający  nie  może  zawrzeć  umowy  do  czasu 

ogłoszenia  przez  Izbę  wyroku  lub  postanowienia  kończącego  postępowanie  odwoławcze. 

Czynności  postępowania  poprzedzające  zawarcie  umowy  mogą  zatem  mogą  być 

prowadzone. 

Odnosząc się do zarzutu merytorycznego, skład orzekający ocenia go jako niezasadny.  

W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  w  rubryce  „krótki  opis  zamówienia”  zamawiający  zawarł 

informację:  „przedmiotem  zamówienia  jest  najem  2  namiotów  wielkogabarytowych  do 

przechowywania,  bieżącej  obsługi  wojskowych  statków  powietrznych  i  ich  wyposażenia,  w 

każdych  warunkach  technicznych  przedmiot  zamówienia  obejmuje  wynajem  2  sztuk 

namiotów pneumatycznych.” 

Izba  stwierdza,  że  odpowiedź  zamawiającego  na  pytanie  udzielona  24  stycznia  2019  r. 

dotyczące  konstrukcji  pneumatycznej  namiotów,  niezależnie  od  faktu,  że  stanowiła 

odpowiedź na pytanie wykonawcy zainteresowanego określonym ustaleniem,  nie stanowiła 

zmiany ogłoszenia, o której mowa w art. 38 ust. 4b ustawy pzp. W odpowiedzi zamawiający 


wskazał  w  istocie  niesporną  definicję  pneumatyki.  Przytoczenie  tej  definicji  nie  stanowiło 

zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Fakt,  iż  zamawiający  oczekuje  namiotów 

pneumatycznych  powinien  być  dla  zainteresowanych  podmiotów  niesporny,  jako  że  wprost 

określenie  to  stanowi  tytuł  przedmiotu  zamówienia.  Określenie  „pneumatyczny” 

bezsprzecznie wskazuje na rodzaj konstrukcji jako opartej na energii sprężonego powietrza. 

Wobec braku dodatkowych określeń co do rodzaju /charakteru/ namiotu brak jest podstaw do 

uznawania  za  s

pełniające  warunek    zamawiającego  namiotu  o  konstrukcjach  innych  tj. 

oprócz  pneumatycznych  uzupełnianych  o  inne  elementy  np.  metalowe,  drewniane  lub  z 

tworzyw sztucznych.   

Realnie  tak  określony  przedmiot  zamówienia  może  ograniczać  dostęp  do  zamówienia 

pod

miotom  nie  mogącym  go  zaoferować,  nie  oznacza  to  jednak  naruszenia  art.  7  ust.  1 

ustawy  pzp  przez  nieuzasadnione  ograniczenie 

podmiotów  mogących  ubiegać  się  o 

zamówienie, wobec niekwestionowanych uzasadnionych potrzeb zamawiającego.  

Zamawiający  we  wszystkich  dokumentach    konsekwentnie  używał  sformułowania  „namiot 

pneumatyczny”  i  brak  jest  dowodu,  by  takie  namioty  produkowane  lub  dostarczane  tylko 

przez jednego wykonawcę, w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Tym samym zarzut 

naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy pzp 

należy uznać za niezasadny. 

Mając  powyższe  na  względzie,  skład  orzekający  stoi  na  stanowisku  i  uznaje,  że  

zamawiający  nie  dokonał  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  treścią  odpowiedzi  na 

pytanie, udzielonej dnia 24 stycznia 2019 r.  

W  konsekwe

ncji  jego  czynności  wykonane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  są  zgodne  z  prawem,  nie  naruszają  zasad  konkurencji  tj.  nie  naruszają 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wskazanych w odwołaniu jako uzasadnienie 

prawne podniesionych 

zarzutów.  

W  takim  stanie  rzeczy,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  pzp, 

orzeczono  jak  w  sentencji.  O  kosztach  skład  orzekający  Izby  orzekł  na  podstawie  art.  192 

ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel