KIO 16/19 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 16/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2019 r. przez wykonawcę:  Sweco Consulting 

Sp. z o.o. 60-

829 Poznań, ul. F. Roosevelta 22 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gminę  Świętochłowice 

reprezentowaną  przez  Prezydenta  Miasta  Świętochłowice  41-600  Świętochłowice,  

ul. Katowicka 54 

postanawia: 

1.   um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy: Sweco Consulting Sp. z o.o. 60-

829 Poznań, ul. F. Roosevelta 22 kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przew

odniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 16/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego  pn. 

Pełnienie  funkcji  Inżyniera  kontraktu  nad  realizacją  Projektu  

nr  POIS.02.05.00-00-0105/16  pn.:  Poprawa

jakość  środowiska  miejskiego  Gminy 

Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu 

Kalina  wraz  z  przywróceniem  jego  biologicznej  aktywności,  w  ramach  Programu 

Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020,  oś  priorytetowa  II  Ochrona 

środowiska,  w  tym  adaptacja  do  zmian  klimatu,  działanie  2.5  Poprawa  jakości  środowiska 

miejskiego,  w  szczególności  pod  względem  merytorycznym,  formalnym,  projektowym, 

technicznym,  jakościowym,  finansowym,  terminowym  i  organizacyjnym;  nr  referencyjny 

nadany  sprawie  przez  zamawiającego:  ZPU.271.29.2018  (dalej  „Postępowanie”  lub 

„Zamówienie”), o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986) 

–  dalej  „ustawa  Pzp”,  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2018/S  159-364691  w  dniu  

21  sierpnia  2018  r.  przez 

Gminę  Świętochłowice  reprezentowaną  przez  Prezydenta 

Miasta  Świętochłowice  41-600  Świętochłowice,  ul.  Katowicka  54  (zwane  dalej: 

„zamawiającym”).  

W  dniu  27  grudnia  2018  r.  zam

awiający  przekazał  wykonawcy  Sweco  Consulting 

Sp.  z  o.o.  60-

829  Poznań,  ul.  F.  Roosevelta  22  (zwany  dalej „odwołującym”),  za pomocą 

poczty  elektronicznej,  informację  o  wykluczeniu  go  z  Postępowania  oraz  o  uznaniu  jego 

oferty za ofertę odrzuconą, jak również o unieważnieniu Postępowania.  

Odwołujący, w dniu 7 stycznia 2019 r., działając na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 

ust.  2  ustawy  Pzp

,  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego, 

polegających na nieprawidłowym wykluczeniu odwołującego z Postępowania, na podstawie 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  i  w  konsekwencji  powyższego,  w  związku  z  brzmieniem  

art. 24 ust 4 ustawy Pzp, na uznaniu oferty złożonej przez odwołującego za ofertę odrzuconą 

w  tymże  Postępowaniu,  co  w  dalszej  konsekwencji  doprowadziło  do  nieuzasadnionego 

unieważnienia  przez  zamawiającego  przedmiotowego  Postępowania  na  podstawie  art.  93 

ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp,  jak  również  na  dokonanie  przez  zamawiającego  pozostałych 

czynności lub zaniechań w zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwołania. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  


art. 92 ust. 1 pk

t 1, pkt 2 i pkt 3 oraz pkt 7 ustawy Pzp, w związku z art. 9 pkt 1 oraz  

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  niewypełnienie  wymagań  wskazanych  przepisów,  

tj.  brak  wymaganego  prawem  uzasadnienia  faktycznego  przyczyn  wykluczenia 

odwołującego  z  Postępowania  i  odrzucenia  jego  oferty,  w  informacji  o  wykluczeniu  

z  dnia  27  grudnia  2018  r.,  w  szcze

gólności  poprzez  całkowity  brak  wskazania  które 

konkretnie informacje stanowią informacje niezgodne z rzeczywistością; 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy 

Pzp  poprzez  nieprawidłowe  zastosowanie  w/w  przepisu,  

a w konsekwencji wykluczenie odwołującego z Postępowania, mimo braku ziszczenia 

się wobec odwołującego przesłanki wykluczenia określonej w w/w normie prawnej; 

ewentualne naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie obligatoryjnego 

wezwania  odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  wykazujących  spełnienie 

warunków udziału w Postępowaniu; 

art.  89  ust.  1  pkt  5)  ustawy  Pzp  oraz  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  ich 

nieprawidłowe zastosowanie (jako konsekwencji błędnych czynności opisanych w pkt 2 

i 3 powyżej) i nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego w Postępowaniu; 

art.  93  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Pzp  poprzez 

jego  nieprawidłowe  zastosowanie  (jako 

konsekwencji błędnych czynności opisanych w pkt 2, 3 i 4 powyżej) i nieuzasadnione 

unieważnienie Postępowania; 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp polegające na przeprowadzeniu Postępowania z naruszeniem 

zasad  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  bez 

zachowania zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców oraz bez 

zachowania  zasady  przejrzystości  Postępowania,  poprzez  zastosowanie  odmiennych 

standardów  badania  i  oceny  oferty  odwołującego  niż  opisane  literalnie  przez 

zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  -  warunki  udziału  

w  Postępowaniu  w  zakresie  zdolności  zawodowej  (doświadczenia  osób)  oraz  

w zakresie ustanowionych w Postępowaniu kryteriów oceny ofert. 

wskazując  ponadto,  że  przywołane  powyżej  przepisy  ustawy  Pzp  nie  są  wyłączne,  

tj.  zakres  zaskarżenia  oraz  zarzuty  obejmują  wszelkie  regulacje  ustawy  Pzp,  które 

bezpośrednio lub pośrednio wynikają z całości odwołania. 

Podnosząc powyższe zarzuty odwołujący wniósł o: 

unieważnienie  czynności  z  dnia  27  grudnia  2018  r.,  polegającej  na  wykluczeniu 

o

dwołującego z Postępowania oraz odrzuceniu jego oferty; 

unieważnienie  czynności  z  dnia  27  grudnia  2018  r.,  polegającej  na  unieważnieniu 

Postępowania; 

dokonanie ponownego badania i oceny ofert w Postępowaniu z uwzględnieniem oferty 

o

dwołującego; 

dokonanie wyboru oferty o

dwołującego jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu; 


oraz zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania.  

Zamawiający,  w  dniu  9  stycznia  2019  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z  art.  185  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  wniesieniu  od

wołania,  przesyłając  kopię  odwołania 

wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  za pomocą  poczty  elektronicznej,  wzywając 

ich  do  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego.  Termin  na  złożenie  przystąpienia 

upłynął  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  Do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca.  

Odwołujący, w piśmie złożonym do akt sprawy w dniu 17 stycznia 2019 r. oświadczył, 

że  cofa  odwołanie.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania zostało podpisane przez osobę umocowaną. 

Z  uwagi  na  powyższe  Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  zachodzą  przesłanki 

określone  w  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  

o sygn. akt: KIO 16/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z 2018  r.,  poz.  972),  z  u

wagi na to, że cofnięcie odwołania nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  Izba 

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu,  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel