KIO 158/19 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 158/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant:         Dominik Haczykowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  11  lutego  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29 

stycznia 2019 r. przez W

ykonawcę Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. (ul. 1-

go Maja 100, 32-340 Wolbrom) 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów) 

przy  udziale  Wykonawcy  Handlex  s

p.  z  o.o.  (ul.  Bernardyńska  1,  41-902  Bytom) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Wykonawcy 

Fabryka  Taśm  Transporterowych  Wolbrom  S.A.  (ul.  1-go  Maja  100,32-340 

Wolbrom)  kwoty  15000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Piotrkowie Trybunalskim.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 158/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  prowadzi  postępowanie  o 

udzie

lenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  taśm 

przenośnikowych  dla  Oddziałów  PGE  GiEK  S.A  na  lata  2019-2021  (część  1  zamówienia). 

O

głoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  21  lipca  2019  roku  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2018/S 139- 318668.  

29  stycznia  2019  roku 

Odwołujący  Fabryka  Taśm  Transporterowych  Wolbrom  Spółka 

Akcyjna 

wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych)  poprzez  faworyzowanie  jednego  z  wykonawców  w  toku  aukcji 

elektronicznej,  polegające  na  unieważnianiu  wznowionej  aukcji  z  powodu  rzekomej 

niemożności  złożenia  oferty  w  czasie  na  jaki  wznowiono  aukcję,  naruszenie  art.  91d  ust  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wyznaczenie  terminu  wznowienia  aukcji  w 

dacie  znacznie  przekraczającej  ustawowy  termin  wznowienia  oraz  poprzez  wyznaczenie 

czasu  trwania  wznowionej  aukcji  na  okres  dłuższy  niż  pozostał  do  zakończenia  pierwotnej 

aukcji. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

czynności unieważnienia wznowienia w dniu 9 stycznia 2019 r aukcji elektronicznej na okres 

1  minuty  i  wyznaczenia  nowego  terminu  wznowienia;  zamknięcia  aukcji  elektronicznej 

według  stanu  na  chwilę  upływu  terminu  składania  ofert  we  wznowionej  w  dniu  9  stycznia 

2019 r aukcji i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem wyników aukcji 

elektronicznej według tego stanu.  

08 lutego 2019 roku 

Zamawiający przesłał pismo w formie e-mail, potwierdzone pisemnie 11 

lutego  2019  roku  (przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy), 

w  którym  oświadczył,  że 

uwzględnia odwołanie w całości.  

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie Wykonawca Handlex 

sp.  z  o.o. 

Przystępujący  nie  stawił  się  na  posiedzenie  oraz  rozprawę,  a  tym  samym  nie 

wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu odwołania. W aktach 

sprawy  znajduje  się  przesłane  przez  Przystępującego  potwierdzenie  otrzymania 

zawiadomienia o terminie posiedzenia i rozprawy.  


W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 

ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  faktu,  że  uwzględnienie  zarzutu  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy, 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2b)  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel