KIO 157/19 WYROK dnia 15 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 157/19 

WYROK 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk  

Protokolant:             

Marcin Jakóbczak 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego w 

dniu  28 

stycznia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przez  Odwołującego  – 

FBSerwis  S.A.  (ul.  Stawki  40  01-040  Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  -  Skarb  Państwa  -  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w 

Warszawie (u. Wronia 53, 00-874 Warszawa) - 

Oddział w Warszawie (ul. Mińska 25, 03-808 

Warszawa), 

przy udziale wykonawcy: M. B. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą proKoncept. 

Budownictwo  i  Architektura  M.  B.    (

ul.  Modlińska  27/1  05-135 Wieliszew)  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego – FBSerwis S.A. (ul. Stawki 

40 01-040 Warszawa)  i:  

2.1. zalicza 

w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego tytułem  wpisu od 

odwołania; 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy 

t

ysiące  sześćset  złotych,  zero groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 157/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p]  przez  zamawiającego:  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w 

Warszawie   

(Zamawiający),  którego  przedmiotem  jest  „Bieżące  utrzymywanie  obiektów 

inżynierskich  GDDKiA  Oddziału  w  Warszawie  w  podziale  na  6  zadań";  Zadanie  6  -  Rejon 

Radom, Zwo

leń, Grójec. nr sprawy: GDDKIA.O.WA.D- 241.78.2018 (dalej: „Postępowanie"). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  nr 

644913-N-2018  z  dnia  2018-11-

09  r.  Wnosząc  odwołanie  wykonawca:  FBSerwis  S.A.  z 

Warszawy zarzucił Zamawiającemu obrazę następujących przepisów prawa: 

1.  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 4, art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 

22  ust.  Ib  pkt  3  ustawy  Pzp  -  dokonanie  wyboru  oferty  ProKoncept  jako  oferty 

najkorzystniejszej  w  Postępowaniu,  pomimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia 

warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej w zakresie 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdyż: 

a. na etapie złożenia oferty nie dysponował osobami Pana P. J. oraz Pana M. K., gdyż w tym 

czasie  ww.  osoby  były  zatrudnione  przez  zupełnie  inne  podmioty,  co  oznacza,  że 

ProKoncept nie spełniał warunku udziału w postępowaniu w chwili składania swojej oferty, 

a  dopiero  w  trakcie  postępowania  pozyskał  zgodę  ww.  osób  na  współpracę  w  ramach 

zamówienia udzielanego w niniejszym Postępowaniu; 

b. dedykowany na stanowisko Kierownika Robót Pan P. J., wbrew treści przedłożonego przez 

ProKoncept w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wykazu osób skierowanych do realizacji 

z

amówienia, nie pełnił funkcji kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów: kładka 

dla pieszych w km 42+962, przepust w km 42+972, przejście pod torami w km 43+097, 

wiadukt  kolejowy  w  km  43+474  na  kontrakcie:  Modernizacja  linii  kolejowej  Warszawa-

Łódź,  Etap  II,  LOT  A,  Odcinek  Warszawa  Zachodnia  -  Skierniewice,  Żyrardów  - 

Radziwiłłów  oraz  na  odcinku  Radziwiłłów  -  Miedniewice,  co  oznacza,  że  osoba  ta  nie 

spełnia  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  w  zakresie  warunku  udziału  w 

Postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy, 

c.  ProKoncept  nie  wykazał,  aby  dedykowany  na  stanowisko  Kierownika  Robót  Pan  P.  J. 

posiadał wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w remoncie, przebudowie lub 

budowie  obiektu  inżynierskiego  wskazanego  w  rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i 

Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 


powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, 

poz. 735 ze zm.), bowiem powołał się na pełnienie przez ww. osobę funkcji kierownika 

robót przy: 

i. kładce dla pieszych w km 42+962, która nie była drogowym obiektem inżynierskim w 

rozumieniu ww. rozporządzenia, lecz kolejowym obiektem inżynieryjnym, a nadto kładka 

ta  w  ramach  wskazanej  w  wykazie  inwestycji  została  rozebrana,  nie  była  zaś 

remontowana, budowana ani przebudowywana, 

ii. przepuście w km 42+972, przejściu pod torami w km 43+097 oraz wiadukcie kolejowym 

w km 43+474, które to obiekty nie są drogowymi obiektami inżynierskim w rozumieniu 

przywołanego rozporządzenia, lecz kolejowymi obiektami inżynieryjnymi. 

2.  art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp -  zaniechanie wykluczenia ProKoncept 

z  Postępowania  pomimo  niewykazania  spełnienia  przez  niego  warunku  udziału  w 

Postępowaniu określonego w pkt 1 powyżej, 

3.  art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp -  zaniechanie wykluczenia ProKoncept 

z  Postępowania,  pomimo  iż  wykonawca  ten  w  wyniku  rażącego  niedbalstwa  lub 

zamierzonego  działania  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy  przedstawieniu 

informacji, że spełnia warunek udziału w Postępowaniu dotyczący posiadania zdolności 

technicznej  w  zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia, 

podczas gdy jak zostało wskazane w pkt 1 powyżej ww. warunków ProKoncept nie spełnił, 

przy  czym  ProKoncept  będąc  profesjonalistą  ubiegającym  się  o  zamówienie  publiczne 

powinien  dochować  należytej  staranności  i  zweryfikować  prawdziwość  informacji  o 

posiadanych kompetencjach personelu dedykowanego do wykonywania zamówienia (czy 

ich  braku)  w  zakresie  określonym  w  SIWZ,  stąd  też  podanie  przez  niego  informacji 

niezgodnych  z  rzeczywistością  musi  być  ocenione  jako  przejaw  co  najmniej  rażącego 

niedbalstwa i to niedbalstwa rażącego, 

4.  art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez zaniechanie wykluczenia 

ProKoncept  z  Postępowania,  pomimo  że  wykonawca  ten  w  wyniku  co  najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  zakresie  tego,  że  spełnia 

warunek udziału w Postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej w zakresie 

dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  przy  czym  ProKoncept 

będąc  profesjonalistą  ubiegającym  się  o  zamówienie  publiczne  powinien  dochować 

należytej  staranności  i  zweryfikować  prawdziwość  informacji  o  posiadanych 

kompetencjach personelu dedykowanego do wykonywania zamówienia (czy ich braku) w 

zakresie  określonym  w  SIWZ,  stąd  też  podanie  przez  niego  informacji  niezgodnych  z 


rzeczywistością  musi  być  ocenione  jako  przejaw  co  najmniej  lekkomyślności,  o  ile  nie 

niedbalstwa (i to rażącego). 

Wykonawca wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

(1)  unieważnienie  decyzji  o  wyborze  oferty  ProKoncept  jako  oferty  najkorzystniejszej,  (2) 

wykluc

zenie  ProKoncept  z  Postępowania.  Ponadto  o  zasądzenie  na  rzecz  Odwołującego 

kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa według spisu, 

który przedłożony zostanie na rozprawie. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  bowiem  złożył  w 

Postępowaniu  niepodlegającą  odrzuceniu  ofertę,  która  została  przez  Zamawiającego 

sklasyfikowana  na  drugim  miejscu.  Uwzględnienie  odwołania  doprowadzi  do  wykluczenia 

ProKoncept  z  Postępowania  -  a  w  takim  przypadku  to  oferta  Odwołującego  będzie  ofertą 

najkorzystniejszą.  

W uzasadnieniu podniesionych w odwołaniu zarzutów w szczególności podał: 

1.  Stan faktyczny 

Zgodnie z postanowieniem pkt 7.2. ppkt 3 lit. b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

sporządzonej  w  Postępowaniu  (dalej:  „SIWZ")  o  udzielenie  zamówienia  mogli  się  ubiegać 

wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem osobami legitymującymi się kwalifikacjami i 

doświadczeniem  odpowiednim  do  funkcji,  które  zostaną  im  powierzone,  spełniające 

następujące wymagania: 

1)  osoba  pr

oponowana  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Robót  -  winna  była  posiadać 

doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  realizacji  co  najmniej  1  zadania  polegającego  na 

wykonaniu  remontu,  przebudowy  lub  budowy  obiektu  inżynierskiego  w  rozumieniu  na 

stanowisku Kierownika r

obót mostowych lub Kierownika budowy oraz posiadać uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, 

2)  osoba  proponowana  do  przeprowadzania  kontroli  obiektów  inżynieryjnych  -  winna  była 

posiadać  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności  inżynieryjnej 

mostowej bez ograniczeń (…) 

W stanie faktycznym sprawy ProKoncept jako osoby dedykowane do spełnienia ww. funkcji 

wskazał: 1)  jako Kierownika robót - mgr inż. S. G.; 2) jako osobę przeprowadzającą kontrolę 

obiektów inżynierskich - inż. Z. L.. 

W  dniu  2  stycznia  2019  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie,  kwestionując  wykazanie  przez 

ProKoncept spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami 

zdolnym

i  do  wykonania  zamówienia.  W  dniu  14  stycznia  2019  r.  Zamawiający  wniósł 

odpowiedź na ww. odwołanie, uwzględniając część podniesionych zarzutów oraz informując, 


że  w  związku  z  ich  uwzględnieniem  wezwie  ProKoncept  do  uzupełnienia  wykazu  osób 

zdolnych do wyk

onania zamówienia. W związku z faktem, iż ProKoncept jako przystępujący w 

sprawie odwoławczej po stronie Zamawiającego nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia 

odwołania,  a  Odwołujący  pozostałe  zarzuty  odwołania  wycofał,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

postanowie

niem umorzyła postępowanie w sprawie.  

W  dniu  18  stycznia  2019  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  ProKoncept  do  uzupełnienia 

wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W odpowiedzi na to 

wezwanie  ProKoncept,  w  tym  samym  dniu, 

przedstawił  Zamawiającemu  zaktualizowany 

wykaz osób (dalej: „Wykaz"). W Wykazie tym wskazał inne niż początkowo wskazane osoby: 

1)  jako  osobę  dedykowaną  na  stanowisko  Kierownika  Robót  wskazał  P.  J.,  posiadającego 

wykształcenie wyższe i wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do kierowania robotami 

bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, a także posiadającego doświadczenie 

w charakterze kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów: kładka dla pieszych w km 

42+962, przepust w km 42+972, 

przejście pod torami w km 43+097, wiadukt kolejowy w km 

43+474 na kontrakcie: Modernizacja linii kolejowej Warszawa-

Łódź, Etap II, LOT A, Odcinek 

Warszawa Zachodnia - 

Skierniewice, Żyrardów - Radziwiłłów oraz na odcinku Radziwiłłów - 

Miedniewice,  gdzie  wed

ług  ProKOncept  wykonano  prace  z  zakresu  remontu,  przebudowy  i 

budowy obiektów inżynieryjnych; 

2)  jako  osobę  przeprowadzającą  kontrolę  obiektów  inżynierskich  M.  K.,  posiadającego 

wykształcenie wyższe i wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  mostowej.  Już  w  kolejnym  dniu  roboczym  po 

przedstawieniu  Wykazu,  tj.  w  dniu  21  stycznia  br.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty 

ProKoncept jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu. 

Zarzut dotyczący wyboru oferty ProKoncept pomimo niewykazania spełnienia warunku 

dotyczącego dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia 

W stanie faktycznym sprawy wykonawca ProKoncept nie wykazał spełnienia warunku udziału 

w  postępowania  dotyczącego  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia. 

Twierdzenie powyższe jest uzasadnione co najmniej z trzech powodów. 

Brak dysponowania wymaganymi osobami w całym okresie ubiegania się o zamówienie. 

W orzecznictwie z zakresu zamówień publicznych przyjmuje się, że obowiązkiem wykonawcy 

ubiegającego  się  o  zamówienie  publiczne  jest  wykazanie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  już  w  dacie  składania  oferty  (lub  odpowiednio  wniosku  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu) i utrzymanie takiego stanu „spełniania" warunków przez cały okres 

prowadzonego postępowania, aż do wyboru oferty najkorzystniejszej. Wskazał na stanowisko 

w  uzasadnieniu  wyroku  sygn.  akt  KIO  114/18,  zgodnie  z  którym:  warunki  udziału  w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia bezwzględnie musza być spełnione na dzień 


składania ofert. Natomiast dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków 

oraz braku podstaw do wykluczenia mają być aktualne na dzień ich złożenia, co oznacza, iż 

mają  odnosić  się  do  aktualnego  stanu  faktycznego.  Zgodnie  zatem  z  konstrukcją  przyjętą 

przez ustawodawcę wystarczające jest złożenie przez wykonawcę dokumentu aktualnego na 

dzień  jego składania,  albowiem  ma  on  potwierdzać brak  podstaw  do  wykluczenia który ma 

zostać spełniony nie tyko na dzień składania ofert - ale przez cały czas od momentu złożenia 

oferty aż do momentu zakończenia Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

W stanie faktycznym sprawy trudno jest uznać, aby ProKoncept spełniał warunek udziału w 

Postępowaniu  dotyczący  dysponowania  wymaganymi  przez  Zamawiającego  osobami  w 

czasie,  kiedy  złożył  swą  ofertę  w  Postępowaniu.  Początkowo  powołał  się  bowiem  na 

dysponowanie osobami, które wymaganego przez Zamawiającego warunku nie spełniały, a 

dopiero później, w związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutu dotyczącego ww. 

osób powołał się na zupełnie inne osoby. Co istotne osoby te (Pan P. J. oraz Pan M. K.) nie 

są  osobami  stale  zatrudnionymi  przez  ProKoncept  (są  one  aktualnie  zatrudnione  przez 

zupełnie inne podmioty - odpowiednio przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (jednostkę 

budżetową m.st. Warszawy) oraz Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w Warszawie). Osoby te 

zostały przez ProKoncept pozyskane i dedykowane do realizacji zamówienia dopiero w toku 

postępowania  (wyłącznie  w  związku  z  uznaniem,  że  osoby  pierwotnie  wykazane  warunku 

udziału  w  postępowaniu  nie  spełniały),  co  oznacza,  że  wcześniej  w  dyspozycji  wykonawcy 

ProKoncept  te  osoby  się  nie  znajdowały.  Tym  samym  stwierdzić  należy,  że  ProKoncept  w 

chwili  złożenia  oferty  warunku  udziału  w  Postępowaniu  nie  spełnił,  co  winno  skutkować 

wykluczeniem tegoż wykonawcy z Postępowania. 

2)  Brak  posiadania  przez  P.  J. 

doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  Kierownika  Robót 

Mostowych przy realizacji modernizacji linii kolejowej Warszawa - 

Łódź Etap II LOT A. 

Wskazał,  że  nie  jest  prawdziwe  oświadczenie  ProKoncept,  jakoby  Pan  P.  J.  pełnił  funkcję 

Kierownika Robót Mostowych przy realizacji wskazanej w Wykazie. Z informacji posiadanych 

przez  Odwołującego  wynika  jednoznacznie,  że  osoba  o  takim  imieniu  i  nazwisku 

przedmiotowego stanowiska nigdy nie pełniła. Informacja o pełnieniu przez ww. osobę takiego 

stanowiska nie została zgłoszona zgodnie z przepisami prawa budowlanego ani przekazana 

inwestorowi  odpowiedzialnemu  za  modernizację  linii  kolejowej,  o  której  mowa  w  Wykazie. 

Powyższe  byłoby  zresztą  wysoce  wątpliwe  z  punktu  widzenia  ewentualnego  konfliktu 

interesów,  gdyż  w  czasie,  w  którym  była  prowadzona  przedmiotowa  modernizacja  linii 

kolejowej  Pan  P.  J. 

był  zatrudniony  przez  inwestora  (PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.). 

Wskazał na wyrok sygn. akt KIO 1399/18: „Zgodnie z art. 45 ust 2 Prawa budowlanego przed 

rozpoczęciem  robót  budowlanych należy  dokonać  w  dzienniku budowy  wpisu osób, którym 

zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te 

są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Stąd zdaniem składu 


orzekającego Izby przyjęcie odpowiedzialności za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej 

przy konkretnych robotach budowalnych jest jej im

manentnym elementem. Jeżeli dana osoba 

nie zgodziła się przez złożenie podpisu w dzienniku budowy na przyjęcie od określonego dnia 

obowiązków  powierzanych  kierownikowi  robót,  nie  może  skutecznie  twierdzić,  że  przy 

wykonywaniu  tych  robót  pełniła  taką  samodzielną  funkcję  techniczną,  Nawet  jeżeli 

wykonywała  faktycznie  czynności  przypisywane  kierownikowi  robót,  nie  ponosiła  za  to 

odpowiedzialności  przypisywanej  osobie, która formalnie wyraziła  zgodę na  pełnienie takiej 

samodzielnej  funkcji  technicznej.  Taki  quasi-

kierownik  robót  nie  jest  jednym  z  uczestników 

procesu  budowalnego,  o  których  mowa  w  art.  17  Prawa  budowlanego.  Wyłącznie  osoby 

formalnie pełniące przy wykonywaniu robót budowlanych samodzielne funkcje techniczne, w 

ramach  wynikających  z  tego  obowiązków  i  uprawnień  określonych  przepisami  Prawa 

budowlanego,  mogą  być  uznane  za  pełnoprawnych  uczestników  tego  procesu.  Pełnienie 

funkcji  technicznej  w  budownictwie,  choć  samodzielne  z  nazwy  w  rzeczywistości  wiąże  się 

również  z  interakcją  z  pozostałymi  uczestnikami  procesu  budowlanego,  która  może 

prawidłowo  przebiegać  wyłącznie  pomiędzy  osobami,  które  formalnie  przyjęły  obowiązki 

związane z daną funkcją”. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w uzasadnieniu 

wyroku sygn. akt KIO 1447/18; KIO 1448/18. W uz

asadnieniu tym Izba wskazała: „Ponadto, 

co już wynika z wcześniejszych orzeczeń, dla uznania zdobytego doświadczenia koniecznym 

było  formalne  sprawowanie  funkcji,  tu  Kierownika  Robót  Mostowych.  Przyjęcie  stanowiska 

Odwołującego, iż dla oceny doświadczenia nie ma znaczenia sprawowanie formalnej funkcji 

technicznej  w  budownictwie  i  wystarczającym  powinno  być  zajmowanie  stanowiska 

odpowiadającego  rzeczowo  zadaniom,  jakie  realizuje  Kierownik  Robót  Mostowych, 

prowadziłoby  do  sprzecznych  z  przepisami  wniosków.  Przede  wszystkim  oznaczałoby,  że 

traciłyby na znaczeniu przepisy regulujące zasady prowadzenia procesu budowlanego, w tym 

określające  zasady  odpowiedzialności  za  realizowane  pod  nadzorem  takiej  osoby  prace. 

Ponadto, nie byłoby możliwe ustalenie w sposób pewny czy i kiedy dana osoba rozpoczęła 

realizację  zadań.  Według  Odwołującego,  wskazane  w  świadectwach  pracy  okresy 

zatrudnienia mia

ły być wystarczającym dowodem dla zdobytego doświadczenia na stanowisku 

Kierownika  Robót  Mostowych,  z  czym  nie  można  się  zgodzić.  Przede  wszystkim  z 

dokumentów tych nie wynika fakt zatrudnienia przy konkretnym zadaniu (a to jego zakres był 

istotny dla oceny ofert z uwagi na podane parametry techniczne obiektu mostowego i wartości 

zadania),  a  ponadto  dla  pełnienia  funkcji  na  zadaniu  realizowanym  zgodnie  z  warunkami 

kontraktowymi Fidic, konieczna jest wcześniejsza akceptacja zamawiającego, wyrażana przed 

przystąpieniem do pełnienia funkcji. Jedynym zatem skutecznym dowodem na fakt pełnionej 

funkcji  na  zadaniach  opisanych  w  załączniku  2.2  były  wpisy  w  dzienniku  budowy, 

potwierdzające  datę  przyjęcia  obowiązków  przez  Kierownika  Robót  Mostowych.  W  stanie 

faktycznym sprawy Pan P. J. 

formalnie nie został zgłoszony jako kierownik robót mostowych 


w  ramach  zadania  wskazanego  w  Wykazie.  W  konsek

wencji  nie  sposób  uznać,  aby 

ProKoncept spełnił warunek udziału w Postępowaniu, którego treść jednoznacznie odnosiła 

się do posiadania przez osobę dedykowaną na stanowisko Kierownika Robót doświadczenia 

zawodowego  w  wykonaniu  określonego  zadania  na  stanowisku  bądź  to  kierownika  robót 

mostowych, bądź też Kierownika budowy. 

3)  Brak wykazania przez ProKoncept. aby P. J. 

posiadał doświadczenie przy realizacji zadania 

polegającego  na  wykonaniu  remontu,  budowy  lub  przebudowy  drogowego  obiektu 

inżynierskiego. 

Wskazan

e  w  Wykazie  obiekty,  przy  których  budowie,  przebudowie  lub  remoncie  Pan  P.  J. 

miałby rzekomo pełnić funkcję Kierownika Robót Mostowych, w ogóle nie mogą być uznane 

za  drogowe  obiekty  inżynierskie  w  rozumieniu  postanowień  rozporządzenia  Ministra 

Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 

63,  poz.  735  ze  zm.;  dalej:  „Rozporządzenie").  Przedmiotowe  Rozporządzenie  odnosi  się 

bo

wiem  do  drogowych  obiektów  inżynierskich,  a  więc  do  takich  obiektów,  które  stanowią 

element drogi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.). Natomiast obiekty wskazane w wykazie są kolejowymi 

obiektami  inżynieryjnymi  w  rozumieniu  postanowień  rozporządzenia  Ministra  Transportu  i 

Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  września  1998  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.; 

dalej: „Rozporządzenie Kolejowe")- Obiekty takie stanowią część linii kolejowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, 

ze zm.). W szczególności: 

• kładka nad torami w km 42+962 była nadziemnym przejściem dla pieszych, o którym mowa 

w § 48 Rozporządzenia Kolejowego oraz w Części II Działu 1 pkt 1 ppkt 6) Załącznika do 

zarządzenia Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 października 2005 

r. - 

Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D2) (dalej: „Warunki 

Kolejowe"), a nadto w ramach wskazanej w Wykazie modernizacji linii kolejowej Warszawa 

Łódź nie została ona zbudowana, przebudowana ani wyremontowana, lecz rozebrana, 

• przepust w km 40+972 nie jest przepustem przez korpus drogi, lecz przepustem przez nasyp 

linii  kolejowej,  umożliwiającym  przeprowadzenie  linii  kolejowej  nad  przeszkodą  (§  48 

Rozporządzenia Kolejowego oraz Część II Dział 1 pkt 1 ppkt 3) Warunków Kolejowych), 

• przejście  pod  torami  w  km  43+097  jest  obiektem  usytuowanym  w  obrębie  stacji  (stacja 

Żyrardów)  i  związanym  funkcjonalnie  ze  stacją,  umożliwiającym  przeprowadzenie  ruchu 

pieszego pod linią kolejową (§ 48 Rozporządzenia Kolejowego oraz Część II Dział 1 pkt 1 

ppkt 3) Warunków Kolejowych), 


•  wiadukt  kolejowy  jest  obiektem  inżynieryjnym  umożliwiającym  przeprowadzenie  linii 

kolejowej  nad  przeszkodą  inną  niż  przeszkody  wodne,  a  więc  kolejowym  obiektem 

inżynieryjnym w rozumieniu § 48 Rozporządzenia Kolejowego oraz Część II Dział 1 pkt 1 

ppkt 2 Warunków Kolejowych. 

W tych okolicznościach nie sposób uznać, aby ProKoncept wykazał posiadanie przez osobę 

dedykowaną  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Robót  wymaganego  przez  Zamawiającego 

doświadczenia  w  wykonaniu  remontu,  przebudowy  lub  budowy  obiektu  inżynierskiego  w 

rozumieniu Rozporządzenia.  

Powyższe winno skutkować wykluczeniem ProKoncept z Postępowania na zasadzie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. Zaznaczył, że wzywanie tego wykonawcy do uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  tego  warunku  nie  jest  już  możliwe.  Procedura  ta 

została  już  przez  Zamawiającego  zastosowana,  co  zgodnie  z  utrwaloną  linią  orzeczniczą 

Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych uniemożliwia jej ponowne zastosowanie. 

Uzasadnienie zarzutów dotyczących wprowadzenia w błąd Zamawiającego 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  PZP  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria  (kryteria  selekcji)  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych dokumentów. Stosownie zaś do art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP, z postępowania 

wyklucza  się  również  wykonawcę,  który  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.    W  stanie  faktycznym  sprawy  wszystkie  ww. 

okoliczności zostały spełnione. 

Ad. 1) Co do z

asady wprowadzenie zamawiającego w błąd następuje (bądź może nastąpić) 

poprzez przekazanie informacji nieprawdziwych. Informacja nieprawdziwa to taka informacja, 

która jest niezgodna z istniejącym stanem rzeczy. Jest to zatem informacja wprowadzająca jej 

a

dresata  w  błąd  z  uwagi  na  fakt,  że  wywołuje  u  niego  mylne  postrzeganie  rzeczywistości. 

Niewątpliwie wskazana przez ProKoncept w Wykazie informacja, że Pan P. J. pełnił funkcją 

Kierownika Robót Mostowych przy remoncie, budowie lub przebudowie określonych obiektów 

jest obiektywnie z rzeczywistością niezgodna - mogła ona zatem wprowadzać Zamawiającego 

w błędne przekonanie, że ProKoncept wspomniany warunek udziału w Postępowaniu spełniał. 

Podobnie  należy  ocenić  informację,  zgodnie  z  którą  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji 

została  wyremontowana,  zbudowana  lub  przebudowana  kładka  dla  pieszych  km  42+962  - 

podczas gdy w istocie została ona rozebrana. 

Ad.  2)  Informacja  wskazana  w  Wykazie  niewątpliwie  dotyczyła  warunku  udziału  w 

Postępowaniu.  Informacja  taka  miała  bezpośredni  wpływ  na  decyzję  Zamawiającego  o 


niewykluczeniu ProKoncept z Postępowania i w konsekwencji do udzielenia zamówienia temu 

wykonawcy. 

Ad. 3) Podanie ww. informacji nastąpiło co najmniej w wyniku niedbalstwa, i to niedbalstwa 

rażącego. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 marca 2004 

r. sygn. akt IV CK 151/03, przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione wtedy, 

gdy  osoba  ta  zachowała  się  w  określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób  odbiegający  od 

właściwego dla niej miernika staranności. Ów wzorzec staranności ma charakter obiektywny i 

abstrakcyjny, jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a 

jednocześnie  na  poziomie  obowiązków  dających  się  wyegzekwować  w  świetle  ogólnego 

doświadczenia  życiowego oraz konkretnych okoliczności  (tak  w  uzasadnieniu wyroku Sądu 

Najwyższego  z  dnia  23  października  2003  r.  sygn.  akt  V  CK  311/02).  W  stosunku  do 

profesjonalistów (do których z pewnością należą wykonawcy oferujący swoje usługi na rynku 

zamówień  publicznych)  miernik  należytej  staranności  należy  ustalać  przy  zastosowaniu 

przepisu  art.  355  §  2  k.c.  Zgodnie  z  jego  treścią,  należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie 

prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  z  uwzględnieniem 

zawodoweg

o  charakteru  tej  działalności.  Jak  się  wskazuje  w  orzecznictwie,  prowadzenie 

działalności  profesjonalnej  uzasadnia  zwiększone  oczekiwania  co  do  umiejętności,  wiedzy, 

skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności  przewidywania  (por.  uzasadnienie 

wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. sygn. akt l ACa 347/15). 

Od podmiotu takiego wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy fachowej, która obejmuje nie 

tylko  formalne  kwalifikacje,  ale  również  ustalone  standardy  wymagań  (tak  w  uzasadnieniu 

wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt I ACa 1666/14). Należyta 

staranność dłużnika, określona z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez 

niego  działalności  gospodarczej,  obejmuje  także  znajomość  obowiązującego  prawa  oraz 

następstw  z  niego  wynikających  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  (por. 

uzasadnienie  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  15  marca  2012  r.  sygn.  akt  ICSK330/11). 

Pojęcie „rażącego niedbalstwa" jest nieostre i nie zawsze łatwe do oddzielenia od niedbalstwa 

zwykłego.  W  polskim  orzecznictwie  podkreśla  się  jednak  konieczność  obiektywizacji  tego 

pojęcia,  oceniając  je  w  oderwaniu  od  elementów  subiektywnych  (jak  np.  stan  psychiczny 

sprawcy). W tym  zakresie, jak  słusznie zauważył  Sąd  Najwyższy  w  uzasadnieniu wyroku  z 

dnia  10  marca  2010  r.  sygn.  akt  IV  CK  151/03:  „Rażące  niedbalstwo  jest  wyższym  od 

niedbalstwa stopniem winy nieumyślnej. Niedbalstwo określa się jako niedołożenie należytej 

staranności,  tj.  staranności  ogólnie  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  (art.  355  §  1 

k.c). Za miernik należytej staranności uznaje się więc miernik obiektywny, odnoszący się do 

każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji, formułowany zatem np. dla profesjonalnego 

wykonawcy Inwestycji budowlanych, lekarza 

określonej specjalności, nauczyciela wychowania 

fizycznego, kierowcy samochodowego, na podstawie takich dotyczących ich reguł, jak: zasady 


współżycia  społecznego,  szczegółowe  normy  prawne,  pragmatyki  zawodowe,  zwyczaje  itp. 

Przypisanie określonej  osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy,  gdy  osoba ta 

zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej 

miernika  należytej  staranności.  Przez  rażące  niedbalstwo  rozumie  się  natomiast 

niezachowanie  minimalnych  elemen

tarnych)  zasad  prawidłowego  zachowania  się  w  danej 

sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy w tej postaci decyduję wiec zachowanie się przez 

nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej." Ponadto, 

jak  się  wskazuje  w  piśmiennictwie  w  przypadku,  gdy  wykonanie  zobowiązania  wymaga 

specjalnych  wiadomości  lub  umiejętności,  za  rażące  niedbalstwo  należy  uznać  także  jego 

postępowanie  poniżej  minimalnego,  elementarnego  poziomu  tych  wiadomości  lub 

umiejętności  (takm.in.  1  Dąbrowa,  System  Prawa  Cywilnego,  Tom  III,  Część  1,  Prawo 

zobowiązań  -  część  ogólna  (red.  Z  Radwański)  oraz  M.  Nestorowicz,  System  Prawa 

Prywatnego,  Tom  VII,  Prawo  zobowiązań  -  część  szczegółowa  (red.  J.  Rajski),  str.  1009  -

1010). W tym zakresie wymaga dostrzeżenia, że pewnym minimum staranności, której należy 

wymagać  od  wykonawcy  ubiegającego  się  o  zamówienia  publiczne,  jest  oczekiwanie,  aby 

przekazywane przez niego informacje były informacjami prawdziwymi. Wykonawca, jeśli tylko 

posiada  możliwość  ich  sprawdzenia  (np.  poprzez  uzyskanie  informacji  od  odpowiednio 

poinformowanych  pracowników  lub  podmiotów,  z  którymi  zamierza  współpracować  przy 

realizacji zamówienia publicznego) winien takiego sprawdzenia dokonać. ProKoncept winien 

sobie bowiem zdawać sprawę, że przekazywane informację stanowią podstawę wydatkowania 

istotnych  środków  publicznych,  zaś  odpowiedzialność  wykonawcy  za  podanie  informacji 

fałszywych jest w prawie polskim szczególnie rygorystyczna. W tych okolicznościach nie może 

budzić  wątpliwości,  że  ProKoncept  powinien  co  najmniej  mieć  świadomość,  że  osoba 

wskazanego w Wykazie Pana P. J. 

wymagań określonych w SIWZ nie spełnia. Skoro tak, to 

złożenie przez niego w owym Wykazie oświadczenia o spełnieniu wszystkich tych wymagań 

nastąpiło bez zachowania podstawowej (fundamentalnej) staranności, która jest oczekiwana 

od  profesjonalnego  uczestnika  obrotu  gospodarczego.  Powyższe  powinno  prowadzić  do 

wykluczenia ww. wykonawcy z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie  podnosząc  w 

szczególności: 

Odwołujący  nie  podjął  próby  chociażby  uprawdopodobnienia,  że  przedłożone  przez 

Przystępującego  oświadczenia  zawierają  informacje  nieprawdziwe,  co  w  konsekwencji 

potwierdzałoby  zarzuty,  że  Przystępujący  nie  dysponuje  wymaganym  zasobem  osobowym, 

Wywiedzione przez Odwołującego zarzuty oparte zostały wyłącznie na przypuszczeniach i 


domysłach  wykonawcy.  Odwołujący  kwestionuje  prawdziwość  oświadczeń  złożonych  przez 

Przystępującego,  informacjami  jakie  są  w  jego  posiadaniu  (2  akapit  s.  6  odwołania)  nie 

przedstawiając tych informacji. Zgodnie z ogólną zasadą ciężaru dowodu wynikającą z art. 6 

k.c., recypowanego do postępowania w sprawach zamówień publicznych poprzez art. 14 p.z.p.  

ciężar  wykazania  zasadności  odwołania  spoczywa  na  Odwołującym  (por.  wyrok  SO  w 

Katowicach z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt XIX Ga 223/09; por, wyrok SO w Łodzi z dnia 13 

marca 2014 r., sygn. akt III Ca 1772/13). Tylko z tego powodu niniejsze odwołanie zasługuje 

na oddalenie.  

Ustosunkowując  się  do  treści  zarzutów,  Zamawiający  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  treścią 

klauzuli  7.2  pkt  2)  lit,  b)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  SIWZ) 

Wykonawca  musi  wskazać  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 

legitymu

jące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie 

zostaną im  powierzone.  Wykonawca dla każdej funkcji  wymienionej  poniżej  wskaże osoby, 

które  musi  mieć  dostępne  na  etapie  realizacji  zamówienia,  spełniające  następujące 

wymagania: 

Osoba  proponowana  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Robót:  (…)  Doświadczenie 

zawodowe: 1 zadanie polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy obiektu 

inżynierskiego  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  lub  Kierownika  budowy. 

Kwalifikacje: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej 

mostowej bez ograniczeń 

Osoba przeprowadzająca kontrolę obiektów inżynieryjnych: (…) Kwalifikacje: uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń* 

Na końcu przedstawionej powyżej klauzuli Zamawiający dookreślił, że za obiekty  inżynierskie 

uzna obiekty wskazane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 

30  maja  2000  r.  w  sprawie  warunków  technicznych.  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (dalej  drogowe”). Stosownie natomiast do treści ś 1 ust. 

2  rozporządzenia  drogowego  do  obiektów  inżynierskich  zalicza  się:  1)obiekty  mostowe,  2) 

tunele,  3)  przepusty,  4)  konstrukcje  oporowe.  Przez  obiekt  mostowy  na  gruncie 

rozporządzenia rozumieć należy natomiast budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, 

samodzielnego  ciągu  pieszego  lub  pieszorowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko 

żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji  gospodarczej  nad  przeszkodą  terenową,  a  w 

szczególności: most, wiadukt,  estakadę, kładkę (Ś 3 pkt 1). Jednocześnie tunelem na gruncie 

rozporządzenia  drogowego  jest  budowla  przeznaczoną  do  przeprowadzenia  drogi, 

samodzielnego  ciągu  pieszego  lub  pieszo-rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko 

żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub pod przeszkodą terenową, a 

w szczególności: tunel. przejście podziemne (§ 3 pkt 2). Przystępujący złożył oświadczenie o 


treści  zgodnej  z  wymogami  SIWZ.  W  rzeczonym  oświadczeniu  Przystępujący  wskazał  do 

pełnienia funkcji Kierownika Robót Pana P. J., a jako doświadczenie tej osoby wskazał szereg 

inwestycji  (m.in.  wiadukt  kolejowy,  przejście  podziemne)  potwierdzających,  że  ww.  osoba 

dysponuje doświadczeniem zawodowym wymaganym przez Zamawiającego. Na stanowisko 

przeprowadzającego kontrolę obiektów inżynieryjnych Przystępujący wskazał Pana M. K. . Do 

oświadczenia Przystępujący załączył dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w osoby 

wymaganych  kwalifikacji  (uprawnień).  Przystępujący  wykazał  zatem,  że  posiada  zdolność 

techniczną  w  zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  a  w 

konsekwencji, że spełnia warunki udziału w postępowania określone w SIWZ. Podkreślił, że: 

(a)  wbrew  zarzutom,  na  etapie  składanie  oferty,  Przystępujący  nie  był  zobowiązany  do 

dysponowania osobami Pana J. oraz Pana K

. Zgodnie z treścią klauzuli 7.2. SIWZ obowiązek 

ten dotyczył  dopiero etapu realizacji zamówienia, Na etapie składania oferty Przystępujący 

zobowiązany był natomiast wyłącznie do wykazania że na etapie realizacji umowy będzie miał 

dostępne  wymagane  osoby.  Nie  ma  zatem  żadnego  znaczenia  gdzie  na  etapie  składania 

oferty  zatrudnione  były  ww.  osoby  bowiem  obowiązek  dysponowania  nimi  przez 

Przystępującego  aktualizuje  się  dopiero  po  wyborze  jego  oferty,  której  skutkiem  będzie 

zawarcie  umowy.  Gdyby  przyjąć  za  prawdziwe  twierdzenia  Odwołującego,  że  wskazanie 

innych  osób  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust  3  Pzp  jest  niedopuszczalne  i  oznacza  że 

wykonawca nie dysponował zasobem na dzień składania ofert to przepis art. 26 ust. 3 byłby 

przepisem  martwym.  Podkreślił,  że  z  żadnego  postanowienia  SIWZ,  ani  z  obowiązujących 

przepisów  nie  wynika,  że  wykonawca  ma  wykazać,  iż  wskazane  osoby  wykonawca  ma 

dostępne już  w  momencie składania oświadczenia. Tym  samym  działanie Przystępującego 

jest prawidłowe, zgodne z prawem i jak najbardziej racjonale. Trudno bowiem oczekiwać od 

wykonawcy, aby ponosił on nieuzasadnione koszty zatrudnienia (w jakiejkolwiek formie) w/w 

osób, w przypadku w którym nie jest pewny wybrania jego oferty w postępowaniu. Ponadto, 

zgodnie  z  treścią  §  11  umowy  stanowiącej  element  SIWZ  na  etapie  realizacji  umowy 

Wykonawca  ma  możliwość  zmiany  zadeklarowanych  osób,  wskazując  Zamawiającemu 

propozycję  innych  osób  o  tożsamych  kwalifikacjach.  Celem  tego  warunku  jest  zatem 

powiązanie  wykonawcy  z  osobą  o  konkretnej  tożsamości,  lecz  z  osobą  o  konkretnych 

kwalifikacjach  i  doświadczeniu;  (b)  żaden  przepis  ustawy  prawo  budowlane,  a  przy  tym 

ukształtowana  praktyka  nie  nakłada  obowiązku  dokonania  zgłoszenia  organowi  nadzoru 

budowlanego kierownika robót branżowych, w sytuacji gdy na budowie znajduje się kierownik 

budowy.  Obowiązek  taki  zgodnie  z  treścią  art.  41  ust,  1  pkt  4)  ustawy  prawo  budowlane 

spoczywa bowiem w pierwszej kolejności na kierowniku budowy, a dopiero w przypadku jego 

braku aktualizuje się w stosunku do kierowników robót branżowych. Zarzucanie zatem przez 

Odwołującego,  że  Pan  J.  nie  posiada  doświadczenia  na  stanowisku  kierownika  robót 

mostowych przy modernizacji linii kolejowej Warszawa-

Łódź Etap II LOT A z uwagi na brak 


takiego  zgłoszenia,  a  przy  tym  wyłącznie  na  podstawie  subiektywnego  przeświadczenia 

Odwołującego, uznać należy za oczywiście niezasadne;  (c) na gruncie przywołanego powyżej 

rozporządzenia  drogowego  obiektem  inżynierskim  jest  również  obiekt  mostowy,  na  którym 

znajduje  się  linia  kolejowa.  Nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  że  jest  to  budowla  służąca 

przeprowadzaniu  innego  rodzaju  komunikacji  gospodarczej,  stosownie  do  treści  5  3  pkt  1 

rozporządzenia drogowego. Niezrozumiałym jest zatem powoływanie się przez Odwołującego 

na  definicje  wynikające  z  innych  rozporządzeń  skoro  służą  one  wyłącznie  właściwemu 

stosowaniu  tych  konkretnych  rozporządzeń,  a  przy  tym  co  najistotniejsze  -  nie  znajdują 

zastosowania w warunkach niniejszego SIWZ

. Jeżeli zatem Zamawiający na gruncie SIWZ, 

określił  obiekt  inżynierski  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  rozporządzeniu  drogowym,  to 

niewątpliwie  jest  nim  m.in.:    wiadukt  na  którym  znajduje  się  linia  kolejowa  stanowiąca  inny 

rodzaj  komunikacji  gospodarczej;  t

unel  w  postaci  przejścia  podziemnego  stanowiący  inny 

rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub pod przeszkodą terenową, w szczególności, że w 

rozporządzeniu  drogowym,  nie  ma  definicji  kolejowego  obiektu  inżynierskiego,  na  bazie 

którego  swoją  argumentację  zdaje  się  opierać  Odwołujący.  Wskazując  więc  do  realizacji 

zamówienia P. J. dysponującego doświadczeniem w realizacji remontu obiektów inżynierskich, 

określonych  w  SIWZ,  w  ocenie  Zamawiającego  zrealizowany  został  warunek  określony  w 

klauzuli 7.2 pkt 2) b) siwz. 

W ocenie Zamawiającego, za niezasadny uznać należy również zarzut Odwołującego 

w  postaci  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  bowiem  nie  zostały 

zrealizowane przesłanki w nim określone. Innymi słowy nie powstał po stronie Zamawiający 

obowiązek  wykluczenia  z  postępowania  Przystępującego  wobec  spełnienia  przez  niego 

warunku udziału w postępowaniu określonego w siwz. 

Odnosząc się do zarzutów naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 w zw. z art. 7 

ust. 1 Pzp

. Zamawiający stwierdził, że akceptuje przywołaną przez Odwołującego wykładnię 

przedmiotowych  przepisów,  jednakże  w  jego  ocenie  zarówno  rzeczone  przepisy  jak  i  ich 

wykładnia nie może znaleźć zastosowania w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy. 

Pod

kreślił,  że Przystępujący  złożył  oświadczenie,  w którym  wskazał,  że na etapie  realizacji 

zamówienia będzie korzystał z usług Pana J., który pełnił funkcję kierownika robót mostowych 

na  poszczególnych  inwestycjach  szczegółowo  wymienionych  w  tym  oświadczeniu.  Jego 

zdaniem,    nie  tylko  na  etapie  postępowania  przetargowego,  lecz  również  wobec  treści 

wywiedzionego  odwołania  nie  zostało  chociażby  uprawdopodobnione  aby  złożone 

oświadczenie  Przystępującego  było  niezgodne  z  rzeczywistością.  Podkreślił,  że  sam 

Odwołujący zdaje się nie być w pełni przekonany, co do wywodzonych twierdzeń, wskazując 

w treści odwołania jedynie na możliwość wprowadzenia Zamawiającego w błędne przekonanie 


(1 akapit, s. 9 odwołania) złożenia przez Przystępującego przedmiotowego oświadczenia. Co 

zatem  istotne,  w  toku  postępowania  odwoławczego  to  Odwołujący  jest  stroną  ofensywną  i 

winien przedstawić argumenty, przemawiające za uznaniem oferty przeciwnika za niezgodną 

z SIWZ i obowiązany jest niezgodność tę udowodnić, Zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ust. 

1  to  na  Odwołującym  spoczywa  ciężar  dowiedzenia,  że  stanowisko  Zamawiającego  jest 

nieprawidłowe. Ciężar dowodu rozumieć należy z jednej strony jako obarczenie strony procesu 

obowiązkiem  przekonania  Krajowej  Izbie  Odwoławczej  dowodów  o  słuszności  swoich 

twierdzeń,  a  z  drugiej  konsekwencjami  zaniechania  realizacji  tego  obowiązku  lub  jego 

nieskuteczności,  którymi  jest  zazwyczaj  niekorzystny  d/a  strony  wynik  postępowania  (por. 

wyrok  KIO  786/18).  Jeżeli  zatem  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów 

pozwalających  na  zakwestionowanie  prawdziwości  oświadczenia  Przystępującego,  a 

wywodzona  argumentacja  znajduje  oparcie  wyłącznie  na  jego  subiektywnych 

przypuszczeniach  i  domniemaniach,  to  niewątpliwie  brak  jest  podstaw,  pozwalających 

zakwestionować  prawdziwość  oświadczenia  złożonego  przez  Przystępującego.  Natomiast 

aby  dokonać  wykluczenia  z  powodu  podania  nieprawdziwych  informacji,  występuje 

konieczność  ustalenia  nieprawdziwości  informacji  lub  nierzetelności  w  ich  przedstawianiu, 

Pojęcie  prawdy  na  gruncie  prawa  zamówień  publicznych  należy  rozumieć  tak,  jak  to  ma 

miejsce w języku potocznym, a więc jako zgodność myśli (wypowiedzi) z rzeczywistością, tj. z 

„faktami” i „danymi"'. Nie jest wystarczającym dla uznania złożenia nieprawdziwych informacji 

w ofercie 

zaistnienie pewnego stanu niepewności, czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być 

może podane informacje nie są ścisłe lub błędne, a/e niezbędne jest wykazanie tej kwestii (por 

wyrok  KIO  421/18).  Zatem  wobec  zupełnej  indolencji  dowodowej  Odwołującego  również 

zarzuty naruszenia art, 24 ust, 1 pkt 16 oraz pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp uznać należy za 

nieuzasadnione. 

Reasumując stwierdził, że Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, aby czynnością 

Zamawiającego  polegającą  na  wyborze  oferty  Przystępującego  doszło  do  naruszenia 

któregokolwiek z przepisów powołanych w odwołaniu. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca: M. 

B. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą proKoncept. Budownictwo i Architektura 

M. B. 

[Przystępujący] wnosząc także o oddalenie odwołania.  

Odnośnie pierwszego zarzutu (pkt 1) podał: 


(a) 

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie 

zostaną im  powierzone.  Wykonawca dla każdej funkcji  wymienionej  poniżej  wskaże osoby, 

które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia. Oferent zatem musi dysponować 

przedmiotowymi osobami ale dopiero po podpisaniu umowy, wówczas kiedy rozpocznie się 

realizacja umowy. Bezzasadne byłoby podjęcie stosunku pracy przez P. J. oraz P. K. w jego 

firmie,  w  chwili,  kiedy  nie  doszłoby  do  podpisania  umowy  pomiędzy  moją  firmą  a 

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu. 

(b) 

Na  potwierdzenie  doświadczenia  zawodowego  osób,  a  konkretnie  Kierownika  Robót, 

należało  wskazać:  "zadanie  polegające  na  wykonaniu  remontu,  przebudowy  lub  budowy 

obiektu inżynierskiego na stanowisku Kierownika robót mostowych lub Kierownika budowy". 

W  złożonym  w  dniu  18.01.2019  r.  formularzu  „Zdolność  zawodowa  -  Osób  (Wykaz  osób)” 

poprawnie  i  zgodnie  z  prawdą  wskazano  I  zadanie  o  nazwie:  "Modernizacja  linii  kolejowej 

Warszawa - 

Łódż, Etap II. LOT A, Odcinek Warszawą Zachodnia – Skierniewice, Żyrardów  - 

Radziwiłłów  oraz  na  odcinku  Radziwiłłów  -  Miedniewice” gdzie na jednym  z  odcinków  P.  J. 

pełnił rolę kierownika robót mostowych, na czego dowód złożył stosowne oświadczenie oraz 

dodatkowo  potwierdzenie  tego  faktu  przedłożył  na  piśmie  wydanym  przez  realizującą 

ówcześnie kontrakt firmę PRB Wysowa T., G. i D.D. Sp. J. z siedzibą przy ul. Marywilskiej 36 

w  Warszawie.  W  związku  z  tym  twierdzenie  Odwołującego,  jakoby  Pan  J.  nie  pełnił  roli 

kierownika robót mostowych na wskazanym w formularzu zadaniu jest nieprawdziwe. Podał, 

że P. J. nieprecyzyjnie wskazał pikietaż (nr kilometra) obiektów z uwagi na brak dostępu do 

dokumentacji technicznej z uwagi na odległy czas jaki minął od pracy na wskazanym zadaniu 

oraz  podjęcie  stosunku  pracy  w  innej  firmie  i  niemożności  weryfikacji  wskazanych  liczb 

pikietażowych w dokumentacji technicznej. Jednakże fakt pełnienia funkcji kierownika robót 

mostowych  przy  wskazanym  w  formularzu  zadaniu  jest  rzeczywisty  i  prawdziwy.  Na 

potwierdzenie swojego  oświadczenia oraz  spełnienia wymogów  stawianych w  SiWZ  Pan  J. 

wyraził  chęć  złożenia  dowodu  w  postaci  zeznań  z  przesłuchania  świadka  w  dniu  rozprawy 

przed Krajową Izba Odwoławczą, gdzie wskaże precyzyjnie obiekty inżynierskie przy których 

remoncie, przebudowie czy budowie uczestniczył pełniąc funkcję kierownika robót mostowych 

na  wskazanym  zadaniu.  Należy  pamiętać,  że  kluczowym  dla  postępowania  przetargowego 

było  wskazanie  osoby  z  odpowiednimi  kwalifikacjami  zawodowymi  i  z  doświadczeniem 

zawodowym  na  jednym  zadaniu,  co  uczyniono.  Pikietaż  obiektów,  choć  nieprecyzyjnie, 

podano dobrowolnie i przede wszystkim fakultatywnie (dodatkowo) co nie było wymagane w 

SiWZ (wszakże brak zapisu o obligatoryjnym podaniu pikietażu obiektu) i należy traktować ten 

fakt jako omyłkę. która nie ma znaczenia w sprawie, a która to zostanie sprostowana w dniu 

posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiotowej sprawie. 


(c) 

Zamawiający  nie  wskazał  jakiego  typu  obiekty  inżynierskie  mają  być  ów  dowodem.  W 

związku  z  tym,  możliwe  jest  przedstawienie  dowolnego  obiektu  inżynierskiego,  czy  to 

drogowego

,  mostowego,  lotniskowego,  aż  w  końcu  kolejowego  uwzględniając  obiekty 

inżynierskie wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze 

zm.).   

Odwołujący  formułuje  zarzut  nieprawdziwy,  niemający  swojego  odzwierciedlenia  w 

wymogach SiWZ stawianych przez Zamawiającego. Zatem wskazanie 1 zadania, które to było 

zadaniem mieszczącym w swoim zakresie kolejowe obiekty inżynierskie, było jak najbardziej 

dopuszczalne. Z uwagi na powyższe wyjaśnienie wymogu stawianego w SiWZ podpunkty i. 

oraz ii. przytoczone przez Odwołującego stają się bezzasadne. 

Odnośnie  drugiego  zarzutu  (pkt  2)  zaniechania  wykluczenia  ProKoncept  z 

Postępowania  z  powodu  niewykazania  spełnienia  przez  niego  warunku  udziału  w 

Postępowaniu  podał,  że  wykonawca  spełnia  warunki.  Odnośnie  pkt  2.2.  uzasadnienia 

odwołania, że (…) osoba pełniąca funkcję Kierownika Robót winna zostać zgłoszona zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego (…) podał, że obowiązek zgłoszenia kierownika robót jest 

nieobligatoryjny  zgodnie  z  art.  41  ust.  4  pkt  1  i2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1997  r.  -  Prawo 

Budowlane, zgodnie z którym inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia  robót  budowlanych,  na  które  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę,  właściwy 

organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 

co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika 

budowy  (robót),  stwierdzające  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz 

przyjęcie  obowiązku kierowania  budową  (robotami  budowlanymi),  a także  zaświadczenie  o 

którym  mowa  w  art.  12  ust.  7.  W  przypadku  ustanowienia  nadzoru  inwestorskiego  - 

oświadczenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  stwierdzające  przyjęcie  obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 12 ust. 7. Zgodnie z art. 17 Prawa Budowlanego uczestnikami procesu 

budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub 

kierownik  robót.  Przepis  ten  zawiera  zamknięty  katalog  podmiotów  będących  uczestnikami 

procesu  budowlanego,  na  których  z  tego  tytułu  spoczywają  konkretne  określone  dalszymi 

przepisami  powołanej  ustawy  obowiązki.  W  szczególności  art.  42  ust.  4  tej  ustawy,  który 

stanowi,  iż  przy  prowadzeniu  robót  budowlanych,  do  których  kierowania  jest  wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno - budowalnej innej niż posiada kierownik 

budowy,  inwestor 

jest  obowiązany  zapewnić  kierownika  robót  w  danej  specjalności.  W 

przypadku kiedy na budowie, działa zarówno kierownik budowy, jak i kierownik robót, to ten 

pierwszy  obowiązany  jest  do  poinformowania  właściwego  organu  o  objęciu  swojej  funkcji  i 

realizacja 

tego obowiązku wyłącza konieczność takiego informowania ze strony kierowników 


poszczególnych robót. Potwierdza to już sama redakcja powołanej wyżej regulacji, wskazująca 

na subsydiarną (posiłkową, ewentualną) aktualizację obowiązku kierownika robót, w sytuacji 

kiedy nie jest ustanowiony kierownik budowy: „oświadczenie kierownika budowy (robót)". A 

zatem  obowiązek  złożenia  oświadczenia  po  stronie  kierownika  robót  nie  powstaje,  jeśli  na 

budowie jest także kierownik budowy. Skoro przedmiotowe oświadczenia kierownika budowy 

ma charakter obligatoryjny, to oświadczenie poszczególnych kierowników robót branżowych 

nie jest niezbędne, co potwierdza 'wykładnia językowa wskazanego przepisu wraz z użytą w 

niej  liczbą  pojedynczą:  „oświadczenie  kierownika”.  Również  względy  celowościowe 

nawiązujące  do  usprawnienia  procesu  budowy  wskazują,  że  wyprowadzenie  z  powołanej 

regulacji  wymogu  dodatkowego  oświadczenia  kierowników  robót  branżowych  byłoby 

niecelowe. Kierownik budowy odpowiada za koordynację pracy kierowników robót branżowych 

i  to  objęcie  przez  niego  funkcji  podlega  zgłoszeniu  właściwemu  organowi.  W  związku  z 

powyższym bezpodstawne jest twierdzenie odwołującego, iż brak zgłoszenia kierownika robót 

branżowych  (w  tym  przypadku  kierownika  robót  mostowych)  nie  świadczy  o  fakcie,  że 

wskazana osoba takiej funkcji nie pełniła. 

Odnośnie trzeciego  i czwartego  zarzutu  (pkt  3 i  pkt  4) stwierdził,  że wykonawca nie 

wprowadził w błąd Zamawiającego przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunek udziału 

w  Postępowaniu  dotyczący  posiadania  zdolności  technicznej  w  zakresie  dysponowania 

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.  Wykonawca  spełnia  warunek  udziału  w 

postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej w zakresie dysponowania osobami 

zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia    o  którym  mowa  w  punkcie  7.2.3).b).  Podane 

informacje, były zgodne z wymogami i zakresem określonym w SiWZ dotyczącym zdolności 

technicznej  odnośnie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia,  były 

prawdziwe:  wskazana  osoba  posiadała  wymagane  uprawnienia  zawodowe  oraz  podano  I 

zadanie potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót mostowych 

na kontrakcie o nazwie: "Modernizacja linii kolejowej Warszawa-

Łódź, Etap Il, LOT A. Odcinek 

Warszawa Zachodnia - 

Skierniewice, Żyrardów - Radziwiłłów oraz na odcinku Radziwiłłów - 

Miedniewice". 

Rozpoznając odwołanie Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie podlega uwzględnieniu. 


Pierwszy z zarzut

ów naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 

4,  art.  22  ust.  1  pkt  2  oraz  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  Pzp  Odwołujący  oparł  na 

twierdzeniu,  że  dokonanie  wyboru  oferty  ProKoncept  jako  oferty  najkorzystniejszej  narusza 

wskaz

ane  przepisy,  albowiem  ten  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w 

Postępowaniu  dotyczącego  posiadania  zdolności  technicznej  w  zakresie  dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Odnośnie podnoszonego zarzutu wskazał, że 

na etapie sk

ładania oferty wykonawca nie dysponował osobami na stanowiskach: kierownika 

robót (…) oraz do przeprowadzania kontroli obiektów inżynieryjnych (p. P. J. oraz p. M. K.), 

gdyż w tym czasie te osoby były zatrudnione przez zupełnie inne podmioty, co oznacza, że 

proKoncept  dopiero  w  trakcie  postępowania  uzyskał  zgodę  wskazanych  kandydatów  na 

współpracę w ramach zamówienia udzielanego w niniejszym Postępowaniu. Stwierdził także, 

że  dedykowany  na  stanowisko  Kierownika  robót  p.  J.,  wbrew  treści  przedłożonego  przez 

proKoncept  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  wykazu  osób  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia, nie pełnił funkcji kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów (kładka dla 

pieszych w km 42+962, przepust w km 42+972, przejście pod torami w km 43+097, wiadukt 

kolejowy w km 43+474) na kontrakcie: Modernizacja linii kolejowej Warszawa-

Łódź, Etap II, 

LOT A, Odcinek Warszawa Zachodnia - 

Skierniewice, Żyrardów - Radziwiłłów oraz na odcinku 

Radziwiłłów - Miedniewice, co oznacza, że osoba ta nie spełnia wymagań określonych przez 

Zamawiającego  w  zakresie  warunku  udziału  w  Postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej  i  zawodowej  wykonawcy.  Stwierdził  ponadto,  że  proKoncept  nie  wykazał,  aby 

dedykowany na stanowisko Kierownika robót p. J. posiadał wymagane przez Zamawiającego 

doświadczenie w remoncie, przebudowie lub budowie obiektu inżynierskiego wskazanego w 

rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.), bowiem powołał się na pełnienie przez 

ww. osobę funkcji kierownika robót przy: (i.) kładce dla pieszych w km 42+962, która nie była 

drogowym obiektem inżynierskim w rozumieniu ww. rozporządzenia, lecz kolejowym obiektem 

inżynieryjnym, a nadto kładka ta w ramach wskazanej w wykazie inwestycji została rozebrana, 

nie była zaś remontowana,  budowana ani  przebudowywana,  (ii.)  przepuście w  km  42+972, 

przejściu pod torami w km 43+097 oraz wiadukcie kolejowym w km 43+474, które to obiekty 

nie  są  drogowymi  obiektami  inżynierskim  w  rozumieniu  przywołanego  rozporządzenia,  lecz 

kolejowymi obiektami inżynieryjnymi. 

Izba, 

mając    na  uwadze  warunek  według  punktu  7.2.2  lit.  b)  specyfikacji  istotnych 

warun

ków  zamówienia  (siwz)  i  stan  faktyczny  niniejszej  sprawy  oraz  uwzględniając  także 

okoliczności  podnoszone  w  odwołaniu,  stwierdziła,  że  zarzut  nie  jest  zasadny.  Przede 

wszystkim  Izba 

podzieliła  pogląd  Zamawiającego  i  Przystępującego  wykonawcy,  że  zarzut 

klu

czowy skierowany do oferty Przystępującego (niespełnienie warunku udziału dotyczącego 


posiadania zdolności technicznej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia)  jest  skutkiem  nieuzasadnionej  interpretacji  wymagań  i  klauzul  zawartych  w 

punkcie  7. 2.3 pkt 2) lit. b) specyfikacji.  

Zgodnie  z  klauzulą  punktu  7.2.3  pkt  2)  lit.  b)  siwz  kandydaci  proponowani  o 

wymaganych kwalifikacjach) 

– wskazane osoby: (1) do pełnienia funkcji Kierownika robót oraz 

(2)  do  przeprowadzenia  kontroli  obiekt

ów  inżynieryjnych)  -  mają  być  dostępne  na  etapie 

realizacji zamówienia. Tym samym wskazywany w odwołaniu i na rozprawie fakt zatrudnienia 

tych kandydatów na etapie składania oferty w innych jednostkach (przez inne podmioty) nie 

oznacza, że proKoncept nie spełniał – w świetle argumentacji Odwołującego - warunku udziału 

w  postępowaniu  w  chwili  składania  oferty.  Izba  zwraca  uwagę,  że  zmiana  kandydatów  jest 

skutkiem zastosowania procedury z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.  Zdaniem Izby ujawniony 

brak 

posiadania wymaga

nego doświadczenia przez wskazywanego przez wykonawcę kandydata 

na stanowisko, czy ujawniony po upływie terminu składania ofert brak dysponowania (tak jak 

w tym przypadku w okresie realizacji zamówienia) przez wykonawcę osobą o odpowiednim 

doświadczeniu, wymaga wezwania wykonawcy do uzupełnienia tych braków w trybie 

26 ust.3 

ustawy Pzp

Zgodnie z klauzulą punktu 7.2.3 pkt 2) lit. b) pkt 1) siwz osoba proponowana do 

pełnienia funkcji Kierownika robót m.in. miała wykazać się na potwierdzenie Doświadczenia 

zawodowego 1 (jednym) zadaniem polegającym (…) na wykonaniu remontu, przebudowy lub 

budowy  obiektu  inżynierskiego  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  lub  Kierownika 

budowy. W tym przypadku Odwołujący wskazując na przepisy Prawa budowlanego odnoszące 

się do  samodzielnych funkcji technicznych  w  budownictwie stwierdził,  że kandydat   ten  nie 

pełnił funkcji kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów wskazanych na kontrakcie 

w  ramach  zadania:  „Modernizacja  linii  kolejowej  Warszawa-Łódź,  Etap  II,  LOT  A,  Odcinek 

Warszawa Zachodnia - 

Skierniewice, Żyrardów - Radziwiłłów oraz na odcinku Radziwiłłów – 

Miedniewice”.  Wskazał na dowód tego brak stosownego  zgłoszenia zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, (także inwestorowi odpowiedzialnemu za modernizację linii kolejowej, o 

której  mowa  w  Wykazie),  stwierdzając  że  dla  pełnienia  funkcji  na  zadaniu  realizowanym 

zgodnie  z  warunkami  kontraktowymi  Fidi

c,  konieczna  jest  wcześniejsza  akceptacja 

zamawiającego, wyrażana przed przystąpieniem do pełnienia funkcji.  

Izba  wskazuje

,  że  w  opisie  warunku  Zamawiający  nie  odwołuje  się  do    pełnionych 

funkcji  na  zadaniu  realizowanym  zgodnie  z  warunkami  kontraktowymi  Fidic. 

Przystępujący 

przedłożył natomiast na rozprawie oświadczenie PRB „Wysowa” T. D., G.i D.D. Sp. Jawna, w 

którym  firma  ta  potwierdza  wykonywanie  przez  P.  J.  robót  na  stanowisku  kierownika  robót 

mostowych na kontrakcie w firmie PRB „Wysowa ” dotyczącym  zadania: „Modernizacja linii 


kolejowej Warszawa 

— Łódź, Etap Il, LOT A, odcinek Warszawa Zachodnia — Skierniewice, 

Żyrardów  —  Radziwiłłów  oraz  na  odcinku  Radziwiłłów  —  Miedniewice  przy  robotach  na 

obiektach inżynieryjnych. Uczestnictwo wykonawcy PRB Wysowa na tym zadaniu w realizacji 

robót  nie  jest  kwestionowane.  Także  nie  była  kwestionowana  prawdziwość  złożonego 

oświadczenia  i  fakt  uczestnictwa  tego  kandydata  (P.  J.)  w  realizacji  tego  zadania. 

Przystępujący  na  potwierdzenie  doświadczenia    kandydata  przedłożył  także  Umowę  o 

współpracę  z  dnia  21.10.2013  r.  która  została  zawarta  przez  PRB  „Wysowa”  (….)  z  P.  J. 

prowadzącym  działalność  gospodarczą  pn.:  Estakade-Żelbety  P.  J..  W  tej  umowie  m.in.  w 

paragrafie 1 ust.1 pkt 1 wskazano, że jej „przedmiotem było kierowanie robotami budowlanymi 

jako  kierownik  robót  mostowych”,  a  w  jego  ust.3    w  pkt  1  wskazano  na  „prace  z  zakresu 

kierowania  i  realizacji  robót  budowlanych  na  obiektach  inżynieryjnych”  na  zadaniach:  w 

punkcie 2. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, Etap II, LOT A, Odcinek Warszawa 

Zachodnia - 

Skierniewice, Żyrardów - Radziwiłłów oraz na odcinku Radziwiłłów – Miedniewice” 

oraz w punkcie 3. „Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 na odcinku od 

Węzła  Augustów  do  Węzła  Szkocja”.  W  dalszej  Części  tego  dokumentu  wskazano  na 

obowiązki  świadczenia  pracy  m.in.  1.  (…)  przy  kierowaniu  robotami  budowlanymi  branży 

mostowej przy kierowaniu robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją projektową poprzez 

bezpośredni nadzór (…).  Izba dodatkowo zwraca uwagę, że prace w ramach pierwszego z 

zadań  były wykonywane w roku 2015 (a po korekcie Przystępującego w roku 2016) a zatem 

już po uzyskaniu stosownej decyzji o przyznanych uprawnieniach budowlanych (decyzja z 30 

grudnia  2014  r.)

.   Izba  podkreśla,  że zgodnie z opisem  wymagania należało  wskazać tylko 

nazwę zadania i ta okoliczność, co do samego zadania, nie jest w odwołaniu kwestionowana. 

Z kolei,  co  do  opisu  obiektów  i  ich  pikietażu  niewątpliwie  dane  takie  nie  były  wymagane  w 

specyfikacji, zostały podane dodatkowo, a popełnione omyłki wskazywane i prostowane przez 

Przystępującego  m.in.  także  złożonym  oświadczeniem  przez  PRB  Wysowa    należało 

traktować  jako  omyłki,  które  nie  miały  znaczenia  w  niniejszej  sprawie  dla  oceny  faktu 

rzeczywistego uczestnictwa kandydata przy wykonywaniu prac na tym zadaniu na stanowisku 

kierownika robót mostowych.  

Reasumując,  Izba    (za  orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  -  przykładowo: 

wyrok KIO 1414/18) stwierdza, że w

przypadku uznania, że warunek udziału w postępowaniu 

został  sformułowany  na  tyle  nieprecyzyjnie  (lub  wieloznacznie),  że  możliwa  jest  (z 

uwzględnieniem celu, jakiemu ten warunek ma służyć) jego różna interpretacja – to powstała  

wątpliwość  powinna  zostać  rozstrzygnięta  na  korzyść  wykonawcy.  Wówczas  uznaje  się 

warunek  za  spełniony  nawet  wtedy,  gdy  taka  interpretacja  może  prowadzić  w  danym 

postępowaniu do obniżenia wymagań. 


W  punkcie  7.2.3  pkt  2)  Zamawiający  wskazał,  że  „Za  obiekty  inżynierskie 

Zamawiający  uzna  obiekty  wskazane  rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (…)”. Zamawiający zatem w przypadku tego 

Postępowania  określił  w  specyfikacji  obiekt  inżynierski  zgodnie  z  definicją  zawartą  w 

„rozporządzeniu drogowym”, i zgodnie z tą definicją obiektem inżynierskim jest m.in.:  wiadukt 

na którym  znajduje  się  linia kolejowa stanowiąca  inny  rodzaj komunikacji gospodarczej czy 

tunel  w  postaci  przejścia  podziemnego  stanowiący  inny  rodzaju  komunikacji  gospodarczej 

przez  lub  pod  przeszkodą  terenową.  Powoływanie  się  przez  Odwołującego  na  definicje 

wynikające  z  innych  rozporządzeń  nie  znajdują  zastosowania  w  warunkach  tego 

Postępowania. 

Powyższe ustalenia tym samym powodują, że pozostałe zarzuty z pkt 2, pkt 3 i pkt 4 

odwołania odnoszące się do podstaw wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 

ust. 1 pkt 16 i art. 24 ust. 1 pkt 17 - 

w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp podlegają oddaleniu.  

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp 

stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

……………………………….. 


wiper-pixel