KIO 155/19 POSTANOWIENIE dnia 12 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 155/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron  w  dniu  12  lutego  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

28 stycznia 2019 r. przez 

wykonawcę Eneris Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 

Kielce

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Strzegom,  Rynek  38,  58-150 

Strzegom,  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

.  dokonać  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Eneris  Surowce 

S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce stanowiącej 90% uiszczonego od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 155/19 

U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający  -  Gmina  Strzegom,  Rynek  38,  58-150  Strzegom,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom”. 

Postępowanie 

prowadzone 

jest 

trybie 

przetargu 

nieograniczonego  

o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało opublikowane w  Dzienniku Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod nr 2019/S 013-026486 w dniu 18.01.2019 

r. Postępowanie prowadzone jest 

z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych  

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”. 

W  dniu 

18.01.2019  r.  Zamawiający  opublikował  ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Od jej zapisów  wykonawca  Eneris Surowce 

S.A.,  ul.  Zagnańska  232A,  25-563  Kielce  (dalej  jako  Odwołujący)  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  zarzucając  dokonania  nieprawidłowego,  sprzecznego  

z  przepisami  ustawy 

Pzp  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  ustanowienia  kryteriów  oceny 

ofert sprzecznych z przepisami ustawy Pzp, 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący, w dniu 11 stycznia 2019 roku, przed otwarciem rozprawy przed Krajową 

Izbą Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  

pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  


Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wys

okości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel