KIO 151/19 POSTANOWIENIE dnia 5 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 151/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  5  lutego  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 

stycznia 2019 r. przez POLLIGHT Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Ożarów

orzeka: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego  

kwoty  15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach

Przewodniczący:      …………….……… 


Sygn. akt KIO 151/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Gmina  Ożarów 

  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

na 

terenie Gminy Ożarów. 

W dniu 28 stycznia 2019 r. wykonawca POLLIGHT Sp. z o.o. 

wniósł odwołanie wobec 

treści SIWZ, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4 w zw. z art. 

22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy Pzp, art. 30 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 29 ust. 1 

i 2 ustawy Pzp 

W aktach sprawy znajduje się przekazana przez Zamawiającego informacja, że kopię 

odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  zamieścił 

na swojej stronie internetowej w dniu 30 stycznia 2019 r. T

ermin na zgłoszenie przystąpienia 

do postępowania odwoławczego upłynął 4 lutego 2019 r. (art. 185 ust. 2 w zw. z art. 185 ust. 

8  ustawy  Pzp).  W 

powyższym  terminie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.  

W  dniu  31  stycznia  2019  r.  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  Zamawiającego  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu.  Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć,  stosownie 

do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  w sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.  

Przewodniczący:      …………….……… 


wiper-pixel