KIO 150/19 WYROK dnia 18 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 150/19 

WYROK 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska 

                                                     Protokolant: 

Dominik Haczykowski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

w  dniu  28  stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Abbot  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Szpital 

Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy  

przy  udziale  wykonawcy 

Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

2.  Ko

sztami postępowania obciąża wykonawcę Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  

Abb

ot Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu 

od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Abbot  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w 

Warszawie 

kwotę  4.250  zł  82  gr.  (słownie:  cztery  tysiące  dwieście  pięćdziesiąt 

złotych  osiemdziesiąt  dwa  grosze)  na  rzecz  Zamawiającego:  Szpitala 

Uniwersyteckiego  nr  1  im.  dr  A.  Jurasza  w  Bydgoszczy 

stanowiącą  koszty 

strony 

poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika,  koszty  poniesione  z 

tytułu  dojazdu  na  rozprawę  oraz  koszty  poniesione  z  tytułu  uiszczenia  opłat 

skarbowych od udzielonych pełnomocnictw.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.  

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 150/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący – Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy 

prowadzi  w   trybie  przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  pn.  :  „Dostawa  odczynników  do  badań  diagnostycznych  wraz  z 

d

zierżawą  analizatora  pn.  Dzierżawa  aparatów  oraz  analizatorów  dla  Zakładu  Diagnostyki 

Laboratoryjnej wraz z zakupem materiałów zużywalnych, innych materiałów zużywalnych na 

potrzeby Zak. Diag. Lab. oraz inne odczyn, chem.- 

lab.” 

Wykonawca  A

bbot  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (zwany 

dalej:  „Odwołującym”)  w  dniu  28  stycznia  2019  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej)  odwołanie  na  zaniechanie  wykluczenia  oraz  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Siemens  Healthcare  S

p.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12, 17 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu  nakazanie 

Zamawiającemu  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego; 

ewentualnie,  w  razie  nieuwzględnienia  zarzutu  wskazanego  w  pkt.  II.l.  powyżej  (wnioski  II 

2a„ III.2b„ III.2c. oraz III.2d.): nakazanie 

Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności 

wyboru oferty Siemens jako najkorzystniejszej; nakazanie Zama

wiającemu 

wykluczenia 

Siemens z postępowania 

udzielenie 

zamówienia; 

nakazanie 

Zamawiającemu 

odrzucenia oferty Siemens; 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru oferty 

z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  przez  Abbott;  ewentualnie,  w  razie  nieuwzględnienia 

zarzutów wskazanych w pkt. II.l., II.2a., II.2b„ II 2c. oraz II.2d. powyżej (wnioski III.3a., III.3b. 

oraz III.3c.): nakazanie 

Zamawiającemu, unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Siemens 

jako  najkorzystniejszej; 

nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  Siemens;  nakazanie 

Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  wyboru  oferty  z  uwzględnieniem  oferty  złożonej 

przez  Abbott; 

ewentualnie,  w  razie  nieuwzględnienia  zarzutów  wskazanych  w  pkt.  II.  1., 

II.2a.. II.2b.. II.2c.

, II.2d., II.3a. oraz II.3b. powyżej (wnioski III.4a., III.4b., III.4c. oraz III.4d.): 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Siemens  jako 

najkorzystniejszej; 

nakazanie  Zamawiającemu  poprawienia  omyłek  w  ofercie  Siemens  w 

trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

postanowienia  SIWZ

,  ofertę  wykonawcy  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 


Warszawie, 

jak  również  oświadczenia  i  stanowiska  stron  oraz  uczestnika 

postępowania  złożone  w trakcie  rozprawy,  skład  orzekający  Izby  ustalił  i  zważył,  co 

następuje:  

Odwołanie,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz 

w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu 

na  brak  przesłanek  uzasadniających  odrzucenie  odwołania  Izba  przeprowadziła  rozprawę 

merytorycznie je rozpoznając.  

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  korzystania  

ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  potwie

rdziła  skuteczność  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie  Zamawiającego  wykonawcy    Abbot  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie (zwanego dalej 

również: „Przystępującym”).  

Izba  nie  zgodziła  się  Odwołującym  wnoszącym  o  niedopuszczenie  Przystępującego 

do  postępowania,  z  uwagi  na  złożenie przystąpienia za pomocą  podpisu elektronicznego  z 

zastosowaniem  funkcji 

skrótu  SHA-I.  Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  że  z  treści 

przepisów ustaw wynika, że skrót SHA-I może być stosowany do dnia 1 lipca 2018 r., chyba 

że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych do Rozporządzenia 910/2014 

wyłączają  taką  możliwość.  Żadne  z  przepisów  nie  zawierają  w  swej  treści  zakazu 

posługiwania  się  skrótem  SHA-I,  brak  jest  również  sankcji  np.  w  postaci  podważenia 

ważności  takiego  podpisu.  Z  przepisów  ustaw  nie  wynika  zatem,  aby  wykonawca  — 

składający  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  —  nie  mógł  się 

posłużyć skrótem SHA-I. Jak słusznie zauważył Zamawiający podpis elektroniczny złożony z 

zastosowaniem  skrótu  SHA-I  w  dalszym  ciągu  pozostaje  ważny  a  zaprzestanie  używania 

skrótu  SHA1  przez  podmioty  publiczne  nie  oznacza,  że  Zamawiający  ma  podstawy  do 

nieuznania 

podpisów  elektronicznych  utworzonych  przy  zastosowaniu  SHA-I  przez 

wykonawców. Jak zauważył Przystępujący oraz Zamawiający brak jest w przepisach sankcji, 

wiążącej  się  z  zastosowaniem  skrótu  SHA-I.  Zatem  nie  można  zgodzić  się,  że  zaistniały 

podstawy do niedopuszczenia Przystępującego do postępowania odwoławczego. W ocenie 

izby  zgłoszone  przystąpienie  –  wobec  przedstawionej  argumentacji  –  było  skuteczne  w 

świetle art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  


Krajowa Izba O

dwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  

stanowiska  stron  oraz  uczestnika  postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba 

uznała, iż  odwołanie podlega oddaleniu.  

Nie potwi

erdził się w ocenie Izby zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 93 ust. 

1  pkt  7  ustawy  Pzp. 

W  ocenie  Odwołującego  postepowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do 

usunięcia  wadą,  uniemożliwiającą  zawarcie  umowy,  co  winno  skutkować  unieważnieniem 

postępowania  na  podstawie  art.  93  ust  1  pkt  7  Pzp.  W  ocenie  Odwołującego  wadliwa 

konstrukcja 

formularza  ofertowego  spowodowała,  iż  cena  jednostkowa  zaoferowana  w  tym 

formularzu  odnosi

ła  się  do  ceny  badania  próbek  pacjentów,  a  powinna  się  odnosić  do 

zaoferowanego  opakow

ania  danego  materiału  zużywalnego.  Z  tego  powodu  zdaniem 

Odwołującego  nie  było  wiadomo,  jakie  powinny  być  ceny  jednego  opakowania 

poszczególnych  materiałów  zużywalnych  -  towaru,  który  ma  być  dostarczany 

Zamawiającemu.  Odwołujący  twierdził,  że  nie  da  się  ustalić  ceny  tego  towaru  ani  na 

podstawie  wzoru umowy ani na podstawie formularza cenowego. 

Nie ulega wątpliwości, że 

aby  Zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  93 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp muszą zostać spełnione następujące przesłanki: postępowanie musi 

obarczone  być  niemożliwą  do  usunięcia  wadą,  następnie  wada  ta  musi  uniemożliwiać 

zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W 

ocenie Izby nie spełniły się przesłanki wynikające z tego przepisu.  

Nie  można  zgodzić  się  z  Odwołującym,  że  postanowienie  SIWZ  zawierały  wady, 

których nie można było usunąć a specyfikacja w swej treści była niejednoznaczna. Przedmiot 

zamówienia został opisany jako dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno-

immunochemicznych wraz z z

akupem materiałów zużywalnych. Specyfikacja wskazywała na 

asortyment  materiałów  zużywalnych,  który  ma  być  przedmiotem  dostaw  tj.:  odczynniki, 

kalibratory,  kontrole  oraz  pozostałe  płyny  systemowe  i  akcesoria  określone  w  formularzu 

cenowym  (Załącznik  nr  2a  do  SIWZ).  Każdy  z  wykonawców  zobowiązany  był  wypełnić 

poszczególne pola formularza, dokonując przy tym przeliczeń ilości materiałów zużywalnych 

niezbędnych  do  wykonywania  pojedynczego  badania  oraz  całkowitej  zaplanowanej  ilości 

badań  prowadzonych  przez  Zamawiającego,  przy  jednoczesnym  podaniu  danych  na  temat 

opakowań  zbiorczych  danego  asortymentu  i  ich  ilości  niezbędnej  do  wykonania 

zaplanowanej  liczby  badań.  Ponadto  formularz  cenowy  zawierający  pola  wypełniane  przez 

Odwołującego podlegał weryfikacji w zakresie ilości zaoferowanego asortymentu — zgodnie 

z  danymi  prz

edstawionymi  przez  wykonawcę  w  tym  Odwołującego.  Zamawiający  słusznie 


zauważył, że zostały przez niego sprecyzowane wymagania dotyczące przygotowania przez 

wykonawców  formularza  cenowego  tj.:  Wartości  netto  w  powyższej  tabeli  powinna  być 

iloczynem: ceny jednostkowej netto (kolumna 7) oraz ilości badań (kolumna 4) tabeli w pkt. 

B.  Suma  ta  powinna  uwzględniać  terminy  stabilności  odczynnika  po  otwarciu  nawet,  jeśli 

będzie to wymagało zwiększenia ilości zaoferowanych testów); Ilość opakowań musiała być 

bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń oraz trwałości odczynnika po 

otwarciu

.  Zamawiający  wymagał  ilości  opakowań  zapewniającej  ciągłość  wykonywania 

badań  w  trakcie  trwania  umowy.  Ilość  opakowań  miała  być  przedstawiona  w  postaci  liczby 

całkowitej. Zamawiający dopuszczał przechowywanie materiałów zużywalnych zamiennie w 

analizatorze  oraz  urządzeniu  chłodniczym  (chłodzenie  oraz  mrożenie)  o  ile  producent 

dopuszc

za  takie  rozwiązanie  w  ulotkach  -  cena  jednego  opakowania  zależy  od  jego 

jednostkowej  wielkości  oraz  ceny  jednostkowej  danego  materiału  zużywalnego  dla  danego 

rodzaju badania.  P

rzykładowo — dla pierwszej pozycji tabeli, tj. oznaczenia alfa amylazy w 

surow

icy  i  moczu  zaoferowana  cena  jednostkowa  odczynnika  niezbędnego  do  wykonania 

badania  wynosiła  netto  0,52  zł,  a  opakowanie  zbiorcze  zawiera  ilość  niezbędną  do 

wykonania  1050  oznaczeń,  to  cena  pojedynczego  opakowania  zbiorczego  będzie  wynosiła 

netto 546 zł. Przy założeniu, iż do wykonania 62 000 oznaczeń w formularzu ofert/ wskazano 

konieczność  zakupu  71  takich  opakowań  zbiorczych,  łączna  wartość  netto  dostaw 

oferowanych  odczynników  do  tego  celu  wynosić  powinna  38  766  zł,  brutto:  41  867,28  zł 

Powyższe  zostało  to  uwzględnione  w  formularzu  ofertowym.  W  konsekwencji  nie  można 

zgodzić  się  z  Odwołującym,  że  nie  istniała  możliwość  ustalenia  jednego  opakowania 

poszczególnych materiałów zużywalnych, a sam Odwołujący był wstanie wycenić ofertę i ją 

złożyć.  

Jak  wska

zał  zamawiający  obecna  umowa,  jest  właśnie  w  taki  sposób  rozliczana,  na 

podstawie  podobnie  przygotow

anej  oferty,  a  Odwołujący  nie  zgłaszał  jakichkolwiek 

wątpliwości  w  tym  zakresie.  Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  że  formularz  cenowy 

odnosi

ł się tylko i wyłącznie do materiałów niezbędnych do wykonywania badań, testów czy 

oznaczeń.  Odniesienie  się  w  formularzu  cenowym  do  ilości  oznaczeń,  które  mają  zostać 

wykonane 

przy  użyciu  dostarczanych  odczynników  oraz  ich  ceny  jednostkowej,  pozwalało 

na  wyliczenie 

wartości  dostaw  i  należności  za  odczynniki  w  przypadku  zmiany.  W 

konsekwencji w ocenie Izby nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp.  

Odnosząc  się  jeszcze  do  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  t.j. 

wprow

adzenia  Zamawiającego  w  błąd  zgodzić  należało  się  również  z  Zamawiającym,  że 

Przystępujący  przedstawił  w  swojej  ofercie  informacje  wprowadzające  Zamawiającego  w 


błąd  co  do  zgodności  oferty  z  SIWZ.  Postanowienia  specyfikacji  wskazywały  docelową 

lokalizację  urządzeń  będących  przedmiotem  dzierżawy,  jak  też  obecny  sposób 

zagospodarowania  i  przeznaczenie  funkcjonalne  tych  pomieszczeń.  Wymagania 

Zamawiającego  wskazywały,  że  aby  oferowane  urządzenia  nie  wywierały  wpływu  na 

działanie  innych  urządzeń,  szczególnie  służących  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych, 

miały  stanowić  gwarancję,  aby  oferowane  urządzenia  nie  wywierały  żadnego  wpływu  na 

pozostałe  analizatory  pracujące  w  laboratorium  tj.  w  szczególności  stanowiska 

hematologicznego  określonego  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  które  pracuje  w  tej  samej 

lokalizacji. 

Nie  chodziło  Zamawiającemu  w  postawionych  wymaganiach,  aby  oferowane 

urządzenia  nie  mogły  wywierać  wpływu  na  jakiekolwiek  wyroby  medyczne  takie  jak  np. 

implanty kardiologiczne, które są aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji i nie służą 

do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  innym  osobom.  Gdyby  Zamawiający  oczekiwał,  iż 

oferowane  urządzenia  nie  będą  wywierać  wpływu  na  działanie  wszystkich  wyrobów 

medycznych,  z  pewnością  odwołałby  się  do  odpowiedniej  definicji  i  zakresu  wyrobów, 

określonych  w  ustawie  o  wyrobach  medycznych.  Izba  zgodziła  się  z  Zamawiającym,  że 

w

skazywany  przez  Odwołującego  zapis  z  instrukcji  aparatu  Przystępującego  nie  stanowi 

informacji  o  możliwym  wywieraniu  przez  oferowane  urządzenie  negatywnego  wpływu  na 

urządzenia  służące  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  a  stanowi  jedynie  informację 

bezpieczeństwa dla użytkownika z uwagi na charakterystyczne rozwiązania technologiczne. 

Zatem nie można zarzucić Zamawiającemu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  (niezgodności 

treści oferty z SIWZ z pkt 3.12 SIWZ). Zgodzić należało się z Zamawiającym, że Odwołujący 

nie  wykazał,  aby  analizatory  oferowane  przez  Przystępującego  wywierały  wpływ  na  pracę 

innych  urządzeń  służących  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  pomieszczeniach 

Zamawiającego. Zgodzić należało się z Zamawiającym,  że wykazanie niekwestionowanego 

przez  strony  wpływu  na  pracę  aktywnych  wyrobów  medycznych  do  implantacji  (implantów 

kardiologicznych),  nie  może  być  uznane  za  tożsame  z  zakłócaniem  pracy  urządzeń  za 

pomocą których Zamawiający udziela świadczeń zdrowotnych. Zatem zarzut naruszenia art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp,  t.j.  że  Przystępujący  dołączył  do  swojej  oferty  niekompletne  ulotki,  w  wyniku  czego 

rzekomo 

un

iemożliwił  zweryfikowanie  przez  Zamawiającego  poprawności  ilości 

zaoferowanego asortymentu, w ocenie Izby zarzut ten n

ie potwierdził się w zebranym przez 

Izbę  materiale dowodowym.  Zamawiający  wymagał  wraz  z  ofertą  aby  wykonawcy  dołączyli 

ulotki  lub  inne  równoważne  dokumenty  mające  służyć  weryfikacji  poprawności  ilości 


zaoferowanego  asortymentu

,  zawierających  informacje  odnośnie  konfekcjonowania 

(wielkości  opakowania  oraz  ilości  opakowania  zbiorczego),  terminów  ważności  oraz 

planowanego zużycia ze wskazaniem sposobu jego oszacowania. Materiały informacyjne na 

kt

óre powołał się Odwołujący były wystarczające i umożliwiały całościową weryfikację ilości 

zaoferowanego  asortymentu  co  zostało  przez  Zamawiającego  uczynione  w  przypadku  obu 

ofert.  

Ponadto    - 

na  co  zwrócił  uwagę Zamawiający  zastrzeżenia  Odwołującego dotyczyły 

również  oferty  Odwołującego  —  bowiem  obydwaj  wykonawcy  zaoferowali  i  dołączyli  ulotki 

tz

w. kontroli firmy BIORAD również Odwołujący (składając je na płycie CD w postaci plików 

pdf) 

w kilku przypadkach nie zawarł pełnej informacji w nich zawartej. Niemniej jednak ulotki 

te  zawi

erały  odesłanie  (link)  do  kompletnych  materiałów  informacyjnych  producenta 

BIORAD.  Odesłanie  to,  jako  część  załączonego  przez  oferentów  materiału  informacyjnego 

dostarczanego  produktu,  pozwala

ła  na  uzyskanie  pełnej  informacji  o  produkcie,  koniecznej 

do zweryfikowania ofert wykonawców. 

Odnosz

ąc  się  jeszcze  do  zarzutu  niedoszacowania  przez  Przystępującego  złożonej 

oferty, t.j. odczynnika 

do oznaczania jonów tj. sodu, potasu i chlorków w surowicy i moczu. 

Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny  wskazał,  że  wszystkie  trzy  wymienione  oznaczenia 

należy  traktować  nierozłącznie  (każdy  analit)  oraz  zaoferować  odczynniki  niezbędne  dla 

wykonania  liczby  takich  nierozłącznych  oznaczeń  w  ilości  380  000.  Jak  wskazał 

Zamawiający należało zaoferować 380 000 oznaczeń łącznych sodu, potasu oraz chlorków. 

W  ulotce  załączonej  przez  samego  Odwołującego  dotyczącej  powyższego  oznaczenia,  na 

stronie 4, znajduje się konkretna informacja o konfekcjonowaniu odczynnika i ilości oznaczeń 

możliwych  do  wykonania.  Wskazane  informacje  w  tabeli  wskazują,  że  pojemność  jednego 

opakowani

a  testów  wynosi  traktując  anality  łącznie,  tj.  zgodnie  z  wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz 4x 15 000 traktując anality rozdzielnie (20 000 Na, 

20 000 K oraz 20 000 Cl). Powyższe potwierdza, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonych w SIWZ należało przyjąć konfekcjonowanie 20 000 testów i stosownie do tego 

obliczyć  oferowaną  cenę  w  tej  pozycji,  co  zostało  przez  Zamawiającego  uwzględnione. 

Ponadto wska

zane przez Przystępującego pozycje nr 4, 7, 11, 13, 21, 28, 63 oraz 77 zostały 

wylic

zone w sposób prawidłowy zgodnie z ulotkami odczynnikowymi załączonymi do oferty. 

Dodatkowo  Przystępujący  potwierdził  bez  uwag  prawidłowy  sposób  weryfikacji  ich  przez 

Zamawiającego. Do wyliczenia niezbędnej ilości materiałów zużywalnych, które wykonawca 

wi

nien  uwzględnić  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego,  określonymi  w  SIWZ  były:  - 

stabilność  (czas  jaki  producent  gwarantuje  powtarzalność  wyników,  po  którym  należy 

bezwzględnie wymienić odczynnik na nowy nawet w przypadku jego niewyczerpania) oraz - 


sposób  konfekcjonowania.  W  przypadku  gdy  pomimo  wystarczającej  ilości  materiałów 

zużywalnych  wynikających  ze  sposobu  konfekcjonowania  (ilość  materiałów  zużywalnych 

zgodna z ilością wymaganą przez Zamawiającego) stabilność odczynnika jest na tyle krótka, 

że należy go wymieniać szybciej winno się wtedy zaoferować ilość wynikająca ze stabilności. 

Zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  ulotk

ach  odczynnikowych  firmy  Przystępującego 

pakiety podzielone zostały na studzienki, które zgodnie z zapisami ulotek posiadają odrębne 

czasy stabilności.  

Zamawiający  wskazał  na  ulotki  odczynnika  na  temat  przykładowego  sposobu 

konfekcjonowania  oraz  stabilności  z  poz.  7  „utajona  zdolność  wiązania  żelaza”  (pozostałe 

ulotki  posiadają  analogiczne  zapisy),  które  jednoznacznie  wskazują  że  konfekcjonowanie 

obejmuje  w  tym  wypadku  4  (podwójne)  pakiety  po  2  studzienki,  które  posiadają  odrębne 

stabilności  w  związku  z  czym  dopiero  po  wyczerpaniu  ilości  wynikających  z  pojemności 

studzienki  lub  jej  okresu  stabilności,  oznaczenia  wykonywane  są  na  drugiej  studzience  i 

dopiero  wtedy  należy  wymienić  odczynnik  na  nowy.  Odczynniki  z  jednej  studzienki 

znajdujące  się  w  analizatorze  są  stabilne  przez  7  dni.  Po  upływie  okresu  stabilności  w 

urządzeniu odczynniki należy usunąć. Nie używać produktów po terminie ważności podanym 

na  ich  etykietach. 

Liczba wymaganych oznaczeń zgodnie z SIWZ (uwzględniając kontrole i 

kalibracje): 14 853. 

Liczba testów w opakowaniu:  4  x  200  800  testów.  Wymagana  liczba 

opakowań  uwzględniając  konfekcjonowanie:  14  853  oznaczenia  /  800  testów  18,56  z  19 

opakowań.  Wymagana  liczba  testów  uwzględniając  stabilność:  1  461  dni  umowy  /  7  dni 

stabilności  /  4  pakiety  x  2  studzienki  26,08  z  27  opakowań.  Zatem  w  przypadku  poz.  7 

f

ormularza  cenowego  Przystępujący  winien  policzyć  27  opakowań  uwzględniając  okres 

stabilności,  pomimo  że  zgodnie  z  wymaganą  liczbą  testów  wystarczyłoby  19  opakowań. 

Analogicznie policzono wszyst

kie pozostałe pozycje.  

Zatem 

zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  że  Odwołujący  wadliwie  odczytuje 

zapisy  zawarte  w  ulotkach  odczynnikow

ych  Przystępującego,  a  tym  samym  niesłusznie 

zarzuca  mu  n

iedoszacowanie  oferty.  Zamawiający  słusznie  zauważył,  że  załączone 

materiały  posiadają  wszystkie  wymagane  informacje,  umożliwiające  zweryfikowanie  czasu 

stabilności dla każdego odczynnika. Odwołujący podając brakującą ilość opakowań kontroli 

wynosząca  jego  zdaniem  1  569  opakowań,  opiera  swe  obliczenia  na  błędnym  i  nie 

znaj

dującym  poparcia  w  dokumentach  założeniu,  że  stabilność  odczynnika  wynosi  jeden 

dzień,  gdzie  w  rzeczywistości  w  znacznej  większości  wynosi  ona  30  dni.  W  związku  z 

powyższym, ostateczna kwota ceny ofertowej nie wymaga poprawy.  


Odnosząc  się  jeszcze  do  zarzutu  Odwołującego  co  do  niezgodności  treści  oferty  z 

SIWZ co do wymagań dotyczących pomieszczeń zgodzić należało się z Zamawiającym, że 

twierdzenia  Odwołującego  są  niezasadne.  Zamawiający  jasno  sprecyzował  swoje 

wymagania  wskazując,  że  wykonawca  winien  zainstalować  analizatory  tj.  m.in.  z 

zachowaniem  istniejącego stanowiska hematologicznego oraz  stanowiska pracy  manualnej 

we  wskazanych  pomieszczeniach. 

Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  że  SIWZ  nie 

zawiera

ła  żadnego  wymogu  aby  wspomniane  stanowiska  nie  mogły  zmienić  pierwotnej 

lokalizacji,  a  celem  zapisów  SIWZ  było  wyłącznie  zachowanie  bieżącej  organizacji  pracy 

poprzez  utrzymanie  ich  we  wskazanych  pomieszczeniach. 

Zamawiający  nie miała żadnych 

podstaw  do  przyjęcia  że  analizatory  Przystępującego  zostaną  zainstalowane  w  sposób 

niezgodny z przepisami.  

Ponadto 

SIWZ  nie  wymagała  przedstawienia  wiążącej  lokalizacji  urządzeń  w 

pomieszczen

iach.  Zamawiający  nie  wymagał  takiego dokumentu  od  wykonawców.  Złożony 

przez  Zamawiającego  dokument  (sporządzony  przez  Przystępującego)  wiązał  się  z 

przygotowaniami do realizacji oraz wniesionym odwołaniem, ale jak wskazano jest to jeden z 

wariantów.  Zarzuty  Odwołującego  odnosiły  się  dopiero  do  etapu  realizacji.  Zamawiający 

przeprowadził  wizję  lokalną,  wykonawca  w  trakcie  wizji  mógł  dokonać  pomiarów.  Złożone 

rysunki  i  zdjęcia  maja  charakter  poglądowy  nie  maja  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  sporu. 

Zamawiający  nie  wprowadził  zakazów  odnoszących  się  do  braku  możliwości  zmiany 

konfiguracji urządzeń w pomieszczeniu.  

Ponadto  zauważyć  należy,  że  niewywiązanie  się  przez  wykonawcę  z  zobowiązania 

zawartego  w  treści  oferty  skutkuje  innymi  konsekwencjami  w  postaci  np.  zapłaty  kar 

umownych czy też innymi sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa. Czym innym jest 

etap  badania  i  oceny  ofert,  którego  to  Zamawiający  dokonuje  w  oparciu  o  wymagane 

oświadczenia  czy  też  dokumenty,  a  czym  innym  jest  etap  realizacji  zamówienia.  Krajowa 

Izba Odwoławcza badając czynności podjęte przez Zamawiającego pod kątem ich zgodności 

z  przepisami  ustawy  Pzp  dokonuje  oceny  tych  czynności  w  granicach  przedmiotowego 

postępowania  oraz  postawionych  w  nim  wymagań,  co  do  żądanych  dokumentów  oraz 

składanych oświadczeń. Izba nie może dokonywać oceny zgodności treści oferty z SIWZ w 

oparciu  wymagania  postawione  przez  Zamawiającego  w  innym  prowadzonym  przez  niego 

postępowaniu.  Uwzględnienie  niniejszego  odwołania  –  przy  takiej  konstrukcji  zarzutów  – 

doprow

adziłoby  do  stwierdzenia  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  że  to  co  zaoferował 

wykonawca  w  swojej  ofercie 

–  i  co  jest  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  –  w 

rzeczywistości  nie  będzie  tym,  czego  Zamawiający  oczekiwał.  Weryfikacji  powyższego 

Zamawiający dokona na etapie odbioru zamówienia (analogicznie wyrok KIO 2251/13).  


Wobec  tak  zaistniałego  stanu  faktycznego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  znalazła 

podstaw  do  uwzględnienia  niniejszego  odwołania.  W  konsekwencji  mając  na  względzie 

okoliczności  niniejszej  sprawy,  orzeczono  jak  w  sentencji,  na  podstawie  przepisu  art.  192 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Zatem, odwołanie podlega oddaleniu.  

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący: 

……………………. 


wiper-pixel