KIO 147/19 Sygn. akt: KIO 147/19 POSTANOWIENIE dnia 1 luty 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 147/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 luty 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  1  luty  2019r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  stycznia  2019  r.  przez 

odwołującego  Baxter  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Kruczkowskiego  8;  00-380  Warszawa  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. J. Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 zł 

00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez Baxter Polska 

Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8; 00-380 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P

rawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz. 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Odwołujący złożył odwołanie na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

dostawę produktów leczniczych pod numerem referencyjnym: DZP.341.62.2018. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 26.12.2018 roku pod numerem 2018/S 248-572604. 

W  odwołaniu  zaskarżono  modyfikację  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w 

następujący sposób: 

Działając w imieniu i na rzecz Baxter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-380), przy 

ul. Kruczkowskiego 8, zgodnie z art. 180 ust. 1 w związku z art. 182 ust. 2 pkt 1 oraz art. 182 

ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., 

poz.  1986,  dalej:  „ustawa  PZP"),  wnoszę  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego 

polegającej  na  ukształtowaniu  w  Postępowaniu  treści  SIWZ  w  sposób  sprzeczny  z 

obowiązującymi przepisami prawa poprzez: 

dokonanie  modyfikacji  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  Postępowaniu  w  pakiecie  nr  14 

poprzez  wydzielenie  z  pakietu  nr  14  pozycji  nr  2  do  pakietu  nr  218  i  jednoczesne  dodanie 

wymogu  dotyczącego  konieczności  zaoferowania  preparatu  sewofluran  w  przezroczystej 

nietłukącej się butelce z fabrycznie zamontowanym adapterem, czyli w sposób naruszający 

uczciwą  konkurencję,  przez  to,  że  Zamawiający  udzielając  w  dniu  16  stycznia  2019  r. 

wyjaśnień  w  trybie  art.  38  ust.  1  i  2  ustawy  PZP  do  treści  SIWZ,  wykluczył  w  sposób 

nieuzasadniony  swoimi  dodatkowymi  wymaganiami  produkt

y  innych  producentów, 

dopuszczając jedynie jednego wykonawcę do realizacji zamówienia, 

co w efekcie stanowiło naruszenie przepisu art 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, art 29 ust 2 i 3 ustawy 

PZP. 

W związku z opisanymi naruszeniami oraz zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 3 ustawy PZP, 

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu: 

zmiany postanowień SIWZ w następujący sposób: 

I. 

zmianę  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  treści  SIWZ  w  aktualnym  pakiecie  nr  218 

(pierwotnie pakiet nr 

14 pozycja nr 2) w ten sposób, że Zamawiający usunie wymóg dotyczący 

materiału, z którego jest wykonana butelka na preparat sewofluran, tj. wymóg, aby butelka była 

przezroczysta  i  nietłukąca,  tj.  w  ten  sposób,  że  Zamawiający  powróci  do  pierwotnego 

brzmienia SIWZ w pakiecie nr 14 pozycja nr 2, 

ewentualnie 


II. 

Odwołujący  wnosi  o  dopuszczenie  przez  Zamawiającego  możliwości  oferowania  w 

Postępowaniu preparatu sewofluran w butelce nieprzezroczystej.  

Pismem  z  dnia  29 

stycznia    2019  r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu.  W  związku  z  powyższym 

Zamawiający  w  pakiecie  218  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  preparatu  sewofluran  w 

butelce nieprzezroczystej.  

Do postępowania odwoławczego, w myśl art.185 ust.2 ustawy Pzp to jest w terminie 3 dni od 

daty 

zamieszczenia kopii odwołania na platformie Marketplanet One Place w dniu 28.01.2019 

roku  

nikt nie przystąpił. Bowiem z informacji od zamawiającego uzyskanej w dniu 30.01.2019r. 

wynika, że zamawiający poinformował potencjalnych wykonawców w sposób jak powyżej. Do 

dnia  upływu  terminu  na  wniesienie  przystąpienia  to  jest  do  dnia  31  stycznia  2019  r.  żaden 

wykonawca nie zgłosił przystąpienia w sprawie. 

W związku z powyższym, na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, orzeczono jak w 

sentencji  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania  odwoławczego.  Bowiem  wystąpiły 

przesłanki z art. 186 ust.2 ustawy Pzp. w związku z nie przystąpieniem w terminie po stronie 

zamawiającego żadnego wykonawcy. 

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1 ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. z 

dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i  dokonując  zwrotu 

odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 złotych. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel