KIO 144/19 WYROK dnia 8 lutego 2019 roku

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 144/19 

WYROK 

z dnia 8 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Katarzyna Poprawa 

Protokolant:              

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2019 roku 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2019 roku przez wykonawcę M. K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  K.  DAJK  P.H.U.  z  siedzibą  w 

Lublinie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Gminę  Łaziska  z  siedzibą  

w Łaziskach 

przy udziale: 

wykonawcy 

Solartime Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 144/19 po 

stronie Z

amawiającego

orzeka: 

oddala odwołanie 

2.  kosztam

i postępowania obciąża wykonawcę  M. K. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą M. K. DAJK P.H.U. z siedzibą w Lublinie  

2.1.  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr.  

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę  M. K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  K.  DAJK  P.H.U.  z 

siedzibą w Lublinie  

zasądza  od  wykonawcy    M.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą M. K. DAJK P.H.U. z siedzibą w Lublinie, na rzecz Zamawiającego Gminy 

Łaziska  z  siedzibą  w  Łaziskach  kwotę  3.600  zł  00  gr.  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. 


3.  Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 144/19  

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Łaziska  z  siedzibą  w  Łaziskach  prowadzi  postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż instalacji solarnych 

w  Gminie  Łaziska".  Postępowanie  prowadzone  jest  pod  nadanym  przez  Zamawiającego 

numerem  referencyjnym  PPI.271.7.2018. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  20  października  2018  r.  pod  numerem 

2018/S  203-461780

.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  

o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 

n

a podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

zwaną dalej „ustawą” lub „Pzp”. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem procedury, 

o której mowa w art. 24aa Pzp. 

W dniu 28 stycznia 2019 roku do Prezesa Krajowe

j Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie 

przez 

wykonawcę 

M. 

K. 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą  

pod firmą M. K. DAJK P.H.U. z siedzibą w Lublinie (zwany dalej Odwołującym) od niezgodnej 

z  przepisami  prawa  zamówień  publicznych  czynności  Zamawiającego  podjętych  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  polegających  na  odrzuceniu  oferty 

odwołującego jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zaskar

żonym czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,  

poprzez uznanie, że oferta Odwołującego jest niezgodna z treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  SWIZ),  ponieważ  nie  spełnia 

minimalnych  wymagań  dotyczących  łącznej  mocy  zainstalowanej  minimalnej  wszystkich 

zest

awów  kolektorów  słonecznych  (1,9  MW),  podczas  gdy  zaoferowany  przez 

Odwołującego zestaw kolektorów słonecznych posiada moc zainstalowaną minimalną na 

poziomie 2 MW, a tym samym spełnia wymagania SIWZ; 

2.  art.  7  ust.  1  Pzp 

poprzez  wyprowadzenie  z  treści  SIWZ (w  części  dot.  opisu przedmiotu 

zamówienia)  wymogu,  który  nie  został  w  niej  wskazany,  tj.  obowiązku  wyliczenia  mocy 

zainstalowanej  minimalnej  kolektorów  przy  różnicy  temperatur  dT=30K,  oraz  dokonanie 

oceny oferty Odwołującego z uwzględnieniem tego wymogu. 

W konsekwencji powyższego Odwołujący wniósł o:  

uwzględnienie odwołania; 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 

nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert; 


zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  kosztów

postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odwołujący wskazał, iż posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz 

może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp.  

W  sytuacji,  gdyby  Zamawiający  nie  naruszył  przepisów  ustawy  Pzp  -  nie  odrzuciłby  oferty 

Odwołującego  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ,  jego  oferta  zostałaby  sklasyfikowana  jako 

pierwsza  w  rankingu  ofert,  zaś  on  sam  -  jako  podmiot  spełniający  warunki  udziału  

w postępowaniu oraz niepodlegający wykluczeniu - uzyskałby przedmiotowe zamówienie. 

W uzasadnieniu, Odwołujący przedstawił następującą argumentację: 

Zgodnie z treścią SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

3.2.1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną zestawu kolektorów 

do przygotowywania cw.u. waz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu. 

W  ramach  przedmiotu  zamówienia  wykonawca  będzie  zobowiązany  do  dostarczenia  444 

instalacji  składających  się  z  dwóch  kolektorów  (do  5  użytkowników  instalacji)  oraz  128 

instalacji 

składających się z trzech kolektorów (powyżej 5 użytkowników instalacji). 

Zamawiający wskazał, że szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  

nr 1 - 

dokumentacja techniczna oraz załącznik nr 2 - wzór umowy. 

Zasadniczą część dokumentacji technicznej stanowi opracowany w czerwcu 2016 r. projekt 

budowlano-wykonawczy  - 

w  wersji  do  5  użytkowników  instalacji  oraz  w  wersji  powyżej  5 

użytkowników instalacji (z

 uwagi na fakt, że w zakresie istotnym dla zarzutów odwołania treść 

obydwu projektów jest jednakowa, w dalszej części pisma Odwołujący traktuje w/w projekty 

jako jedno opracowanie). 

Zgodnie  z  treścią  projektu  parametr  w  postaci  mocy  zainstalowanej  instalacji,  na  który 

Zamawiający wskazał w pkt. 3.1 SIWZ, powinien zostać obliczony w następujący sposób: 

Q

= n 

 G 

η

o

gdzie: 

n - 

ilość kolektorów 

G - 

natężenie promieniowania słonecznego (założono G

1000 [W/m2) 

η

o

sprawność optyczna kolektora  

A - powierzchnia apertury 


Z

  podanych  w  projekcie  parametrów  (str.  9-10  projektu  „do  5  osób”  i  str.  10  projektu 

„powyżej 5 osób”) wynika, że wskazany przez Zamawiającego produkt referencyjny to kolektor 

Hewalex  KS2100  TLP  ACR.  Niezależnie  od  przedstawionych  parametrów,  w  szczególności 

przyjętej powierzchni apertury A = 1,82 [m

] oraz s

prawności optycznej kolektora ηo = 82,7 %, 

w/w produkt identyfikują użyte w opisie oznaczenia: TLP AC, TLP ACR,

 właściwe dla produktu 

producenta HEWALEX Sp. z o. o. Sp. k. Mając na uwadze fakt, że wskazany produkt został 

uznany za

referencyjny

, należy stwierdzić, że osiągane przez niego parametry mocy minimalnej 

gwarantują osiągnięcie wymaganej w treści SIWZ minimalnej mocy zainstalowanej wszystkich 

instalacji  - 

1,9  MW. Gdyby  kolektor, który  został  dobrany  przez  Zamawiającego jako  produkt 

referencyjny,  nie  spełniał  wymagań  SIWZ,  to  niewątpliwie  nie  zostałby  wskazany  w  opisie 

przedmiotu zamówienia. Potwierdzają to obliczenia, które zostały zawarte w projekcie. Zgodnie 

z nimi całkowita uzyskana przy zastosowaniu referencyjnego kolektora Hewalex KS2100 TLP 

ACR moc zainstalowana wszystkich instalacji wynosi: 

Qk = 2 

3,01 [kW] (zestaw 2 kolektorów -do 5 osób) 

Qk = 3 

 1,82 = 4,51 [kW]  (zestaw 

3 kolektorów - powyżej 5 osób) 

Moc całkowita całej instalacji

• 3,01 kW 128

 4,51 kW

1336,44 kW 577,28 kW = 1,91 

MW. 

Niezależnie  od  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  zawartego  w  nim  wymogu,  

by zaoferowane kolektory (cała instalacja) osiągały moc zainstalowaną minimalną na poziomie 

1,9  MW,  Zamawiający,  oprócz  ceny  (60  %)  oraz  czasu  reakcji  serwisowej  (20  %),  ustalił 

dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci mocy jednostkowej kolektora słonecznego (20 %). 

Zgodnie  z  treścią  SIWZ  (pkt  17.3)  na  potrzeby  ustalenia  punktacji  w  w/w  kryterium  moc 

jednostkowa kolektora słonecznego miała zostać obliczona w następujący sposób: 

P

Pb/Pmax x 20 pkt  

Gdzie: 

Pb -  

moc jednostkowa z metra kwadratowego powierzchni czynnej kolektora słonecznego z oferty 

badanej, wyrażona w W/m2 powierzchni czynnej, dla różnicy temperatury dT 

30K oraz 

nasłonecznienia G

1000 W/m2, 

Pmax  - 

najwyższa  moc  jednostkowa  z  metra  kwadratowego  powierzchni  czynnej  kolektora 

słonecznego  spośród  ofert  nieodrzuconych,  wyrażona  w  W/m2  powierzchni  czynnej,  dla 

różnicy temperatury dT 30K oraz nasłonecznienia G

1000 W/m2. 


Wynika stąd, że dla obliczenia - na potrzeby kryterium oceny ofert - parametru w postaci mocy 

jednostkowej kolektora należało przyjąć różnicę temperatur na poziomie dT = 30K. Już w tym 

miejscu należy zauważyć, że analogicznego wymogu, polegającego na przyjęciu do obliczeń 

łącznej mocy zainstalowanej instalacji różnicy temperatur na poziomie dT = 30K, nie zawierała 

dokumentacja projektowa (wzór, który został podany w projekcie, nie posługuje się wartością 

różnicy  temperatur,  lecz  powierzchnią  apertury  i  sprawności  optycznej  kolektora). 

Zamawiający wymagał zatem, by inaczej obliczyć moc kolektora na potrzeby ustalenia mocy 

całej instalacji, a inaczej (przy użyciu parametru różnicy temperatury) na potrzeby kryterium 

mocy jednostkowej. 

II.  Zarzut  naruszenia  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.  poprzez  odrzucenie  oferty 

Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

Odwołujący  złożył  ofertę,  której  przedmiotem  jest  dostarczenie  i  montaż  kolektorów 

GALMET KSG 21 GT. Podana przez Odwołującego na potrzeby kryterium oceny ofert moc 

jednostkowa  kolektora  słonecznego  wynosi  700,52  W/m

.  Odwołujący  wyliczył  tę  wartość 

zgodnie  z  wytycznymi  SIWZ 

(17.3),  tj.  jako  moc  jednostkową  z  metra  kwadratowego 

powierzchni  czynnej  kolektora  słonecznego  wyrażoną  w  W/m

  powierzchni  czynnej,  

dla różnicy temperatury dT = 30K oraz nasłonecznienia G = 1000 W/m

1359 W / 1 , 9 4  m

 = 700,52 W/m2 

gdzie: 

1359 W - 

moc kolektora przy różnicy temperatur dt = 30 K oraz nasłonecznienia G = 1000 W/m

1,94 m

 - powierzchnia apertury 

Natomiast  całkowitą  moc  zainstalowaną,  która  zgodnie  z  treścią  SIWZ  powinna  wynosić 

minimalnie 1,9 MW, Odwołujący obliczył zgodnie z wzorem przedstawionym w dokumentacji 

technicznej: 

Q

k

• 1000 •  0,829 • 1,94 = 3,21 [kW]   (zestaw 2 kolektorów- do 5 osób) 

Q

k

= 3 • 1000 •  0,829 •1,94 = 4,82 [kW]   (zestaw 3 kolektorów - powyżej 5 osób) 

Moc całkowita całej instalacji = 444 •3,27 kW + 128 • 4,82 kW = 1425,24 kW + 616,96 kW = 

2,04 MW 

Pismem  z  dnia  17  stycznia  2019  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  

o  odrzuceniu  jego  oferty  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ.  Zdaniem  Zamawiającego  oferta  


nie  spełnia  minimalnych  wymagań  dotyczących  mocy  minimalnej  wszystkich  zestawów 

kolektorów słonecznych.

 Dodatkowo Zamawiający wskazał: 

„(…)  W  dokumentacji  technicznej,  dodatkowo  wyjaśnionej  w  związku  z  udzielonymi 

wyjaśnieniami w dniach 23.11.2018 r, 27.11.2018 r. oraz 03.12.2018 r., Zamawiający wskazał, 

że moc kolektora powinna zostać wyliczona dla różnicy temperatur dT = 30K. 

W trakcie oceny złożonych ofert ustalono, że w ofercie nr 1 złożonej przez DAJK P.H. U. 

M. K.

, wyliczenia dla mocy maksymalnej zostały przygotowane przy różnicy temperatur dT = 

0K  a  nie  dT 

=  30K  (jak  wymagał  Zamawiający).  Powyższe  spowodowało,  

że  oferta  na  zaoferowane  kolektory  nie  osiąga  wymaganej  mocy  minimalnej  1,9  MW  przy 

różnicy  temperatur  dT  =  30K,  co  jest  niezgodne  z  wymogami  technicznymi  opisanymi  

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zaoferowane  kolektory  słoneczne  osiągają 

moc  minimalną  wynoszącą  1,9  MW  jedynie  przy  różnicy  temperatur  dT  =  0K,  co  stoi  

w  sprzeczności  z  dokumentacją  techniczną  z  dodatkowymi  wyjaśnieniami/odpowiedziami 

udzielonym

i w przedmiotowym postępowaniu. 

Wbrew  stanowisku, które zostało zawarte w  piśmie z  dnia 17  stycznia 2019  r.,  oferta 

Odwołującego jest zgodna z  SIWZ. Czynność odrzucenia oferty została oparta na błędnym 

założeniu, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w treści dokumentacji technicznej 

(wyjaśnionej  w  dniach  23.11.2018  r.,  27.11.2018  r.  oraz  03.12.2018)  wymagał,  by  moc 

zainstalowana (łączna moc wszystkich kolektorów) została obliczona dla różnicy temperatur 

dT = 30 K. 

Obowiązek przyjęcia do obliczeń różnicy temperatur na poziomie dT = 30 K został przez 

Zamawiającego zawarty wyłącznie w treści opisu kryteriów, którymi będzie się kierował przy 

wyborze  oferty  (17.3)  - 

kryterium  mocy  jednostkowej  kolektora  słonecznego,  a  nie  mocy 

zainstalowanej 

całej instalacji, która zgodnie z treścią opisu przedmiotu powinna wynosić nie 

mniej  niż  1,9  MW  i  która  powinna  zostać  obliczona  w  sposób  wskazany  w  dokumentacji 

technicznej (str. 9 obydwu projektów). 

Żadne  z  postanowień  załączonej  do  SIWZ  dokumentacji  technicznej  (projektów 

budowlano- 

wykonawczych)  nie  wskazuje,  że  w  celu  obliczenia  całkowitej  mocy 

zainstalowanej kolektorów wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia różnicy temperatur na 

poziomie dT = 30 K. Znamiennym jest również to, że sam Zamawiający - dokonując odrzucenia 

oferty  Odwołującego  -  nie  wskazał  konkretnie  z  którego  postanowienia  dokumentacji 

technicznej  wywodzi  w/w  obowiązek.  Należy  przy  tym  ponownie  zauważyć,  że  w  treści 

dokumentacji  technicznej  Zamawiający  zawarł  odrębny  wzór,  za  pomocą  którego  należy 

obliczyć całkowitą moc zainstalowaną: 

Q k   =   n   .   G   .   η o   .   A    


         gdzie: 

n

ilość kolektorów 

G - 

natężenie promieniowania słonecznego (założono G

1000 [W/m2]) 

η

sprawność optyczna kolektora  

A - powierzchnia apertury 

w  którym  to  wzorze  nie  używa  się  parametru  różnicy  temperatur,  lecz  parametrów 

powierzchni apertury i sprawności optycznej kolektora. Z treści SIWZ wynikało, że posłużenie 

się  tą  wartością  (różnicą  temperatur)  było  przez  Zamawiającego  wymagane  jedynie  do 

wyliczenia mocy jednostkowej kolektora na potrzeby kryterium oceny ofert. 

W  tym  miejscu  należy  przypomnieć,  że  jako  produkt  referencyjny  (zgodny  

z  oczekiwaniami  Zamawiającego)  w  treści  dokumentacji  technicznej  wskazano  kolektor 

Hewalex KS2100 TLP ACR. Analizując parametry tego kolektora, a w szczególności osiąganą 

przez niego moc przy różnicy temperatur na poziomie dT = 0 K (1505 W) oraz na poziomie dT 

= 30 K (1295 W), należy dojść do wniosku, że gdyby SIWZ rzeczywiście zawierała wymóg, by 

w celu obliczenia mocy zainstalowanej całej instalacji wykonawca przyjął różnicę temperatur 

na  poziomie  dT  =  30  K,  to  wskazany  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji  produkt 

referencyjny  -  kolektor  Hewalex  KS2100  TLP  ACR  - 

byłby  niezgodny  z  treścią  SIWZ.  Tym 

samym  wszelkie  oferty,  których  przedmiotem  byłoby  dostarczenie  w/w  urządzeń 

(referencyjnych), powinny zostać odrzucone na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Przyjmując,  że  do  obliczeń  należałoby  przyjąć  różnicę  temperatur  na  poziomie  dT  =  30  K, 

instalacja  oparta  o  referencyjny  kolektor  Hewalex  KS2100  TLP  ACR  cechowałaby  się 

następującą całkowitą mocą zainstalowaną: 

• 2   +   1 2 8 • 3 )   1295 W

1,65 MW 

Wynika  z  tego,  że  całkowita  moc  zainstalowana  nie  tylko  nie  spełniałaby  wymogów  SIWZ 

(minimum  1,9  MW),  ale  byłaby  również  niższa  niż  liczona  w  ten  sposób  moc  instalacji 

zaoferowanej  przez  Odwołującego.  Powyższe  w  ocenie  Odwołującego  świadczy  o  tym,  

że  badanie  oferty  z  perspektywy  osiągnięcia  przez  oferowaną  instalację  mocy  minimalnej  

(1,9 MW) powinno nastąpić za pomocą wzoru przedstawionego w dokumentacji technicznej, 

a  nie  tego,  który  został  powołany  jedynie  w  części  dot.  punktacji  oferty  w  kryterium  „Moc 

jednostkowa kolektora słonecznego". 

Po  raz  kolejny  należy  wskazać,  że  przyjęcie  argumentacji  Zamawiającego 


powodowałoby niezgodność z treścią SIWZ urządzenia, które sam opisał jako referencyjne. 

Pomijając  to,  że  w/w  działanie  powinno  zostać  zakwalifikowane  jako  rażące  naruszenie 

ustawy,  które  skutkuje  wprowadzeniem  wykonawców  w  błąd,  to  analizując  tę  kwestię  

z  perspektywy  zasad  logicznego  rozumowania  i  dążenia  Zamawiającego  do  spełnienia 

istniejących  po  jego  stronie  potrzeb,  należy  stwierdzić,  że  byłoby  to  działanie  całkowicie 

nieracjonalne. 

Z  treści  SIWZ  wynika  bowiem  jednoznacznie,  że  Zamawiający  traktuje  urządzenie 

opisane w dokumentacji technicznej jako referencyjne - 

spełniające wymogi opisu przedmiotu 

zamówienia: 

„3.8.2. W przypadku, gdy w  SIWZ lub załącznikach  zostały użyte znaki towarowe, oznacza  

to,  że  są  podane  przykładowo  i  określają  jedynie  minimalne  oczekiwane  parametry 

jakościowe  oraz  wymagany  standard

.  Wykonawca  może  zastosować  materiały  

l

ub  urządzenia  równoważne,  lecz  o  parametrach  technicznych  i  jakościowych  podobnych  

lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe 

funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej”. 

W niniejszym przypadku mamy do czynienia z pośrednim wskazaniem przez Zamawiającego 

na  urządzenie  Hewalex  KS2100  TLP  ACR,  które  -  zgodnie  z  w/w  postanowieniem  SIWZ  - 

określa minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Skoro zatem 

inst

alacja  oparta  o  w/w  kolektor  spełnia  oczekiwane  przez  Zamawiającego  parametry 

jakościowe  oraz  wymagany  standard,  to  uzyskana  przez  nią  całkowita  moc  zainstalowana 

musiała  zostać  obliczona  za  pomocą  wzoru  wskazanego  w  dokumentacji  technicznej  (bez 

odwoływania się do parametru różnicy temperatur na poziomie dT = 30 K. na która wskazano 

wyłącznie w części SIWZ dot. kryteriów oceny ofert). W przeciwnym razie instalacja opisana 

w dokumentacji technicznej byłaby jednocześnie niezgodna z wymaganiami Zamawiającego - 

opisem przedmiotu zamówienia, który sama stanowi. 

Odnosząc się zaś do podanej przez Zamawiającego w uzasadnieniu odrzucenia oferty 

Odwołującego okoliczności, że wymóg, by moc kolektora - na potrzeby ustalenia łącznej mocy 

zainstalowanej - 

została obliczona dla różnicy temperatur dT = 30 K wynikał również z treści 

udzielonych przez Zamawiającego w dniach 23, 27 listopada oraz 3 grudnia 2018 r. wyjaśnień, 

należy  zauważyć,  że  podobnie  jak  w  przypadku  odwołania  się  w  treści  uzasadnienia  do 

dokumentacji tech

nicznej Zamawiający również w tym miejscu w żaden sposób nie wskazuje, 

którym 

konkretnie 

dniu 

odpowiedzi 

na 

jakie 

pytanie 

stwierdził,  

by  w/w  parametr  miał  zostać  obliczony  odmiennie  niż  zostało  to  przedstawione  w  treści 


projektu. 

Dokonując  analizy  udzielonych  przez  Zamawiającego  odpowiedzi  koniecznym  jest 

wskazać, że kwestii obliczenia łącznej mocy zainstalowanej dotyczyło wyłącznie pytanie nr 1, 

na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 27 listopada 2018 r.: 

„Zamawiający  opisuje:  przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa  wraz  

z montażem 572 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 1,9 

MW lecz mniejszej niż 2 MW prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis należy traktować 

jako parametr minimalny zrealizowany pr

zy różnicy temperatur minimum 30K. 

Odpowiedź: 

Wyjaśniamy, iż zapis o maksymalnej mocy instalacji nie ogranicza konkurencyjności, gdyż 

zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  podane  parametry  są  parametrami  minimalnymi.  

Tak należy również rozumieć moc kolektora przy róż- nicy temperatur 30 K. Zapis o mocy 

max  wynika  z  zapisów  konkursu,  a  jego  nie  spełnienie  może  w  przyszłości  skutkować 

korektami. Właściwa interpretacja tego zapisu powoduje, iż wszystkie kolektory, które przy 

co najmniej 30K spełniają wymagania mocy są dopuszczone do udziału w postępowaniu. 

Podniesiony  zarzut  jest  więc  całkowicie  bezzasadny  Jednocześnie  zwracamy  uwagę,  

iż do oceny mocy na m2 Wykonawca ma wpisać moc kolektora przy 30K. Ważnym jest też 

by  ni

e  dokonywać  przewymiarowania  instalacji

  -  brak  maksymalnej  mocy  nie  oznacza,  

że nie musi ona odpowiadać zapotrzebowaniu na energię cieplną." 

Po  pierwsze  - 

odpowiedź  Zamawiającego  dotyczyła  przede  wszystkim  kwestii  podanego  

w  treści  SIWZ  wymogu,  by  łączna  zainstalowana  moc  nie  przekraczała  2  MW,  o  czym 

świadczy  zdanie:  „Wyjaśniamy,  iż  zapis  o  maksymalnej  mocy  instalacji  nie  ogranicza 

konkurencyjności,  gdyż  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  podane  parametry  

są parametrami minimalnymi." 

Po drugie - zdania 

„Tak należy również rozumieć moc kolektora przy różnicy temperatur 30 

K." 

nie należy rozumieć w ten sposób, że wynika z niego, by wykonawcy zostali, wbrew treści 

dokumentacji  technicznej,  zobowiązani  do  obliczenia  łącznej  mocy  instalacji  przy  różnicy 

temperatur dT = 30 K. Uwagę zwraca przy tym fakt, że Zamawiający wyraźnie odniósł się do 

jednostkowej mocy  kolektora, 

która miała znaczenie jedynie z perspektywy kryteriów oceny 

ofert, a nie do łącznej mocy kolektorów, branej pod uwagę z perspektywy wymogu całkowitej 

minimalnej  mocy  zainstalowanej.  Jednocześnie nawet  gdyby  z  jakichś  względów  uznać,  że 

odpowiadając 

na 

w/w 

pytanie 

Zamawiający 

zamierzał 

wyjaśnić 

zawarty  


w dokumentacji technicznej sposób obliczenia łącznej mocy zainstalowanej w sposób, który 

doprowadziłby tak naprawdę do jego zasadniczej zmiany, to - biorąc pod uwagę treść całej 

odpowiedzi - 

nie powinno ulegać wątpliwości, że nie zostało to wyartykułowane w sposób jasny 

i  zrozumiały,  a  wyłącznie  takie  postanowienie  SIWZ  (w  tym  przypadku  opisu  przedmiotu 

zamówienia)  może  stanowić  podstawę  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  jako  niezgodnej  z 

treścią SIWZ. 

Po trzecie - 

udzielając odpowiedzi na pytanie Zamawiający stwierdził: „Jednocześnie zwracamy 

uwagę, iż do oceny mocy na m

Wykonawca ma wpisać moc kolektora przy 30K,”

 Wynika 

stąd, że Zamawiający odwołał się w tym względzie do kryterium oceny ofert, które stanowiła 

moc jednostkowa kolektora z metra kwadratowego powierzchni czynnej. Gdyby, jak twierdzi 

obecnie, 

treść  SIWZ  rzeczywiście  należałoby  interpretować  w  ten  sposób,  że  różnica 

temperatur  dT =  30  K  powinna była zostać  uwzględniona zarówno  przy  ustaleniu punktacji 

ofert,  jak  i  osiągnięcia  wymaganej  minimalnej  mocy  całej  instalacji,  to  Zamawiający  

nie podkr

eślałby w treści odpowiedzi, że to do oceny mocy na m

wykonawcy powinni przyjąć 

różnicę  temperatur  dT  =  30  K.  Z  treści  tego  zdania  wynika  pośrednio,  że  łączna  moc 

zainstalowana  kolektorów  powinna  zostać  wyliczona  inaczej.  W  ocenie  Odwołującego  -  

w sposób wskazany w dokumentacji technicznej

Temu,  że z  udzielonej  przez  Zamawiającego odpowiedzi  nie wynika,  by wykonawcy  zostali 

zobowiązani  do  obliczenia  łącznej  mocy  zainstalowanej  kolektorów  w  sposób  wskazany  

w  uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego,  przeczy  również  przywołana w  odwołaniu 

okoliczność,  że  taka  interpretacja  wyjaśnień  prowadziłaby  do  niezgodności  z  treścią  SIWZ 

wskazanego przez Zamawiającego urządzenia referencyjnego (Hewalex KS2100 TLP ACR). 

Podsumowując  należy  stwierdzić,  że  z  żadnego  postanowienia  SIWZ  -  w  tym  z  treści 

udzielonych  wyjaśnień  -  nie  wynika,  by  wykonawcy  byli  zobowiązani  do  obliczenia  łącznej 

mocy zainstalowanej kolektorów przy różnicy temperatur dT = 30 K. W ocenie Odwołującego 

przedmiotowy parametr powinien był zostać obliczony za pomocą wzoru, który Zamawiający 

wskazał w dokumentacji technicznej. Wyłącznie ten sposób obliczeń powoduje, że dokonany 

przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia może zostać uznany za zgodny z ustawą, 

zaś Zamawiający, w sposób racjonalny, poprzez udzielenie zamówienia dąży do spełnienia 

istniejących  po  jego  stronie  potrzeb.  Zaprezentowana  przez  Zamawiającego  w  treści 

uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego  argumentacja  prowadzi  w  istocie  

do 

wewnętrznej sprzeczności treści opisu przedmiotu zamówienia, w której powołane przez 

niego urządzenie referencyjne jest niezgodne z SIWZ. 


Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako „KIO”) 

Zamawia

jący jest uprawniony do odrzucenia oferty wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ 

wyłącznie w przypadku, gdy niezgodność ta ma charakter jednoznaczny - zostaje stwierdzona 

na  podstawie  konkretnego  i  precyzyjnego  postanowienia  SIWZ

.  Jednocześnie  wszelkie 

w

ątpliwości, które mogą wynikać z treści opisu przedmiotu zamówienia, należy rozpatrywać 

na korzyść wykonawców. Odrzucanie oferty wykonawcy na podstawie przesłanek, które nie 

zostały jednoznacznie wskazane w treści SIWZ, stanowi również przejaw naruszenia zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców: 

• 

„Tym  niemniej  zawsze  należy  wykazać  na  czym  konkretnie  ta  niezgodność  polega,  poprzez 

jednoznacznie wskazanie w ofercie co nie jest zgodne i w jaki sposób ta niezgodność występuje, 
w  konfrontacji  z  klarownie  wskazanymi  i  ustalonymi  fragmentami  SIWZ, 

dotyczącymi 

kwantyfikowalnych 

właściwości 

przedmiotu 

zamówienia, 

ewentualnie 

również  

z  uzupełniającymi  treść  SIWZ  modyfikacjami  i  wyjaśnieniami  zamawiającego."

(wyrok  KIO  

z dnia 15 stycznia 2018 r., sygn. KIO 2736/17) 

 
•  „Zamawiający  nie  może  obciążać  wykonawców  negatywnymi  skutkami  nieprecyzyjnych, 

ogólnych, czy wadliwych sformułowań SIWZ w części odnoszącej się do istotnego elementu, 
jakim są jego wymagania i oczekiwania co do przedmiotu zamówienia”

(wyrok Zespołu Arbitrów 

przy  Urzędzie  Zamówień  Publicznych  z  dnia  10  października  2007  r.,  sygn.  UZP/ZO/O- 

• 

„Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO, gdy z danego postanowienia SIWZ można wywieść 
więcej  niż  jedno  logiczne,  zgodne  zasadami  gramatyki  i  składni  jego  rozumienie,  należy  je 
zaakceptować i nie jest dopuszczalne odrzucenie oferty z powodu niegodności z treścią SIWZ. 
Wykonawcy nie mogą bowiem ponosić negatywnych konsekwencji braku precyzji sformułowań 
SIWZ

,  ponieważ  nie  mają  oni  obowiązku  ustalać,  co  było  intencją  Zamawiającego,  o  ile  ta 

intencja nie  została  jasno  i  czytelnie wyrażona."

(wyrok  KIO  z  dnia  21  października 2011  r., 

sygn. KIO 2154/11) 

• 

„Badanie i ocenę ofert powinien zamawiający prowadzić z uwzględnieniem zasady, 

iż  wszelkiego  rodzaju  niedopowiedzenia,  niejasności,  niedoprecyzowania,  zawarte  

w  postanowieniach  SIWZ

,  należy  interpretować  na  korzyść  wykonawców  ubiegających  

się o udzielenie zamówienia"

(wyrok KIO z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. KIO 643/12) 

• 

„Wykonawcy  nie  mogą  bowiem,  w  wykonaniu  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia snuć domysłów ani dokonywać dedukcji celem ustalenia intencji Zamawiającego. 
(...)  Jeśli  zatem  Zamawiający  tak  ukształtował  postępowanie,  że  zapisy  opracowanej  przez 
Niego specyfikacji is

totnych warunków zamówienia wprowadzały wykonawców w błąd i dawały 

możliwość  różnej  interpretacji  jej  postanowień,  czego  następstwem  mogło  być  odrzucenie 
oferty, winien podjąć starania w celu zniwelowania skutków takiego działania i przyjąć na siebie 
konse

kwencje  własnej  niestaranności.  W  przeciwnym  bowiem  wypadku  skutkami 

nieprecyzyjnego opisu zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie dającego 
możliwości naprawienia zostaliby obciążeni wykonawcy. Przenoszenie ciężaru i skutków braku 


precy

zji  Zamawiającego  na  wykonawców,  przejawiające  się  odrzuceniem  oferty  stanowiłoby 

nadużycie prawa, które nie zasługuje na ochronę."

(wyrok KIO z dnia 28 marca 2014 r., sygn. 

KIO 473/14). 

Żadne  z  postanowień  SIWZ  nie  zawiera  jasnego  i  konkretnego  wymogu,  który 

nakazywałby obliczenie łącznej mocy zainstalowanej kolektorów przy użyciu wzoru podanego 

na potrzeby kryterium oceny ofert - 

mocy jednostkowej kolektora, a nie w sposób, który został 

użyty  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji  technicznej.  Dodatkowo  działanie 

Zamawiającego, które ujawniło się w treści uzasadnienia odrzucenia oferty, powinno zostać 

również  zakwalifikowane  jako  naruszenie  zasady  obowiązku  prowadzenia  postępowania 

zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Zamawiający wyprowadził z treści  SIWZ wymóg, 

który  nie  został  w  niej  wskazany,  tj.  obowiązek  wyliczenia  mocy  zainstalowanej  minimalnej 

kolektorów  przy  różnicy  temperatur  dT=30K.  Został  on  również  ujawniony  post  factum  

po upływie terminu składania ofert. 

Jak  wskazano  w  treści  odwołania  nie  można  również  zgodzić  się  z  twierdzeniem,  

że ten wymóg wynikał z treści wyjaśnień z dnia 27 listopada 2018 r. 

Istotnym przy tym jest fakt, że czym innym jest wyjaśnienie treści SIWZ, a czym innym 

zmiana jej treści. Gdyby odpowiedź, której Zamawiający udzielił w dniu 27 listopada 2018 r., 

interpretować w ten sposób, że na jej podstawie wykonawcy zostali zobowiązani do obliczenia 

całkowitej zainstalowanej mocy kolektorów inaczej, niż zostało to wskazane w dokumentacji 

technicznej, to byłaby to jej istotna zmiana, a nie wyjaśnienie, do którego Zamawiający odwołał 

się  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Z  tego  względu  z  treści  odpowiedzi 

Zamawiającego nie można wyprowadzić wymogu niezawartego w treści SIWZ, który stanowił 

przyczynę  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Zgodnie  z  orzecznictwem  KIO  wyjaśnienia  nie 

może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania niż zawarte w treści SIWZ: 

„Wyjaśnienia  treści  SIWZ,  o  których  mowa  w  art.  38  ust.  2  ustawy,  stanowią 

uszczegółowienie,  ewentualnie  doprecyzowanie  opisu  zawartego  w  SIWZ  w  zakresie 

przedstawionym  przez  wykonawców  występujących  z  zapytaniami.  Zatem,  wyjaśnienie  nie 

może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania niż zawarte w treści SIWZ, w tym 

przypadku  wyeliminowania  możliwości  stosowania  urządzenia  dopuszczonego  pierwotnie, 

jako dowolne elementy, ewentualnie inne urządzenia (wyrok KIO z dnia 6 maja 2011 r., KIO 

„Dodanie w wyjaśnieniach do SIWZ iż obudowa kolektorów może być również oprócz 

tworzywa sztucznego wykonana ze stali nierdzewnej nie może być uznana za wyjaśnienie lecz 

zmianę  postanowień  SIWZ.  Wyjaśnić  można  treść  czegoś  co  istnieje,  dodanie  nowej 

możliwości  zastosowania  stali  nierdzewnej  nie  jest  wyjaśnieniem  lecz  zmianą  SIWZ  która 


winna powodować zmianę jego postanowień." (wyrok KIO z dnia 28 marca 2011 r., sygn. KIO 

„Na tym  tle należy  wyrazić  pogląd,  że częstą  praktyką zamawiających jest  udzielanie 

wyjaśnień  bez  zmiany  treści  SIWZ.  Praktyka  ta  może  być  aprobowana,  jeśli  wyjaśnienia  

nie pozostawiają wątpliwości, co do treści zmiany, natomiast nie mogą być wykorzystywane 

do dowolnej interpretacji SIWZ

” (wyrok KIO z dnia 22 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2593/14). 

Dnia 31 

stycznia 2019 roku do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosili  przystąpienie  wykonawca  Solartime  Sp.  o.o.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  (zwany  dalej 

Przystępującym) wnosząc o oddalenie odwołania. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  uczestnika  postępowania,  

na  podstawie  zgromadzonego  w  sprawie  materi

ału  dowodowego  oraz  oświadczeń  

i stanowisk Stron i uczestnika post

ępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

Izb

a ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. dalej: „Pzp”  

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej 28 stycznia 2019 roku wobec czynności Zamawiającego z dnia 17 

stycznia 2019 roku, zatem z zachowaniem terminu do wniesienia odwołania. Kopia odwołania 

została  przekazana  w  ustawowym  terminie  Zamawiającemu,  co  zostało  potwierdzone  na 

posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu, 

a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

możliwości poniesienia szkody.  

Izba stwierdziła także skuteczność wniesionego przez wykonawcę Solartime Sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Rzeszowie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego.  Zgłoszenie  przystąpienia  nastąpiło  z  zachowaniem  terminu  określonego  

w  art.  185  ust.  2  Pzp.  Kopia  przystąpienia  została  przekazana  Zamawiającemu  oraz 

Odwołującemu  –  co  również  zostało  potwierdzone  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  

i uczestnika postępowania. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną  


do akt sprawy, dowody złożone na rozprawie, a także stanowiska i oświadczenia Stron złożone 

ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu. 

Izba ust

aliła co następuje: 

Zama

wiający – Gmina Łaziska prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie 

„Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Łaziska”.  

Zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia – pkt 3 SIWZ: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz  z montażem 572 instalacji 

kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 1,9 MW lecz mniejszej niż 2 

MW realizowana w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie 

Łaziska”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Osi 

Priorytetowej IV, Działanie – Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania 

OZE. 

(…) 

Szczegółowy  opis  i  zakres  przedmiotu  zamówienia  stanowi  Załącznik  nr  1  – 

doku

mentacja techniczna oraz Załącznik nr 2 – wzór umowy. 

Elementem dokumentacji technicznej był Projekt Budowlano-Wykonawcy, w którym w pkt   

3.2.6. Obliczenia mocy zainstalowanej instalacji 

wskazano następujący zwór: 

Qk=n

⋅G⋅ηo⋅ A 

gdzie: 

n- 

ilość kolektorów n=2 

G- 

natężenie promieniowania słonecznego założono G=1000 

wiper-pixel