KIO 107/19 POSTANOWIENIE dnia 5 lutego 2019 r.

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 107/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Szymanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  postępowania  odwoławczego 

w dniu  5  lutego  2019  r.  w Warszaw

ie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę  Data  Techno  Park  Sp.  z  o.  o. 

restrukturyzacji we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum 

eCone  Consulting  Sp.  z  o.  o.  w  Poznaniu  i  ITTI  Sp.  z  o.  o.  w  Poznaniu  oraz  wykonawcy 

SIMPLE  Technology  Sp.  z  o.  o.  w  Warszawie, 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz  

wykonawcy 

„PROMED” S.A. w Warszawie kwoty 6750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy 

siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący: 

………………………… 


Uzasadnienie 

do postanowienia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt: KIO107/19 

Zamawiający  –  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Lubuskiego  z  siedzibą  przy 

ul. 

Podgórnej  7  w  Zielonej  Górze,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.: 

„Świadczenie  usługi  nadzoru  sprawowanego  w  imieniu  Zamawiającego 

zakresie prawidłowości realizacji projektu pod nazwą „Lubuskie e-zdrowie", w charakterze 

Inżyniera  Kontraktu",  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  opublikowanym  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2018 r. pod numerem 614524-N-2018, o numerze 

nadanym przez zamawiającego DA.1II.2721.2.49.2018, zwane dalej jako „postępowanie”.  

Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

o  wartości  poniżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

art. 11 ust. 8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dalej zwanej 

jako „p.z.p.” 

W  dniu 

17  stycznia  2019  r.  zamawiający  przekazał  wykonawcy  Data  Techno  Park 

Sp. z  o.  o.  w restrukturyzacji 

z  siedzibą  przy  ul.  Borowskiej  283b  we  Wrocławiu  (dalej 

zwanemu jako „odwołujący”), zawiadomienie o wyniku postępowania.  

Od tej czynności zamawiającego odwołujący w dniu 22 stycznia 2019 r. wniósł środek 

zaskarżenia, w którym postawił zamawiającemu zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. 

w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  p.z.p.,  poprzez  bezpodstawne  wykluczenie  odwołującego 

udziału  w  postępowaniu  i  odrzucenie  złożonej  przez  niego  oferty,  mimo  iż  odwołujący 

przedłożył  polisę  OC,  która  w  świetle  obowiązujących  przepisów  prawa  potwierdzała 

sposób należyty spełnianie warunku udziału w postępowaniu.  

Wobec  powyższego  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu i odrzucenia złożonej przez 

odwołującego  oferty,  jak  również  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

powtórzenia  czynności  oceny  złożonych  ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego.

W  uzasadnieniu  odwołania  odwołujący  przedstawił  okoliczności  faktyczne  i prawne 

uzasadniające, w jego ocenie, wniesienie środka ochrony prawnej. 

Ponadto,  w

obec  spełnienia  przesłanek  art.  185  ust.  2  i  3  p.z.p.,  Izba  dopuściła  do 

udziału  w postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  SIMPLE  Technology  Sp.  z  o.  o. 

siedzibą  przy  ul.  Włościańskiej  15  lok.  26  w  Warszawie  i  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  eCone  Consulting  Sp.  z  o.  o. 

siedzibą  przy  ul.  Wołkowyskiej  17  w  Poznaniu  i  ITTI  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  przy 

ul. 

Rubież 46  w  Poznaniu,  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego. 


W  dniu  4  lutego  2019 

r.  do  Izby  wpłynęło  oświadczenie  odwołującego  o cofnięciu 

odwołania, złożone przez osobę  właściwie umocowaną do składania oświadczeń w imieniu 

strony. 

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  p.z.p.  „Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.” 

W  dniu  4  lutego  2019 

r.  odwołujący  przekazał  Izbie  skuteczne  oświadczenie 

wycofaniu odwołania, co nastąpiło przed wyznaczonym terminem posiedzenia i rozprawy – 

5  lutego  2019  r. 

Cofnięcie odwołania jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy,  które  znosi  wszelkie  skutki  prawne  związane  z jego 

wniesieniem. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  dyspozycji  art.  187  ust.  8 

p.z.p.  i  zobligowana  była  postępowanie  umorzyć, 

związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy. 

Zatem zgodnie z art. 187 ust. 8 

zd. 2 p.z.p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  Izba  nakazała  dokonanie  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel