KIO 104/19 WYROK dnia 4 lutego 2019 r.

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 104/19 

WYROK 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:             

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 1 lutego 2019 

r. odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę  –  Impel 

Facility Services Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 (53-111 Wrocław) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Sąd  Rejonowy  w  Piasecznie  

z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 (00-500 Piaseczno) 

przy udziale wykonawcy 

– A. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą AGNUS A. 

S. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Białostockiej  9  (03-741  Warszawa)  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu:  

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

1.2.  unieważnienie  czynności  wykluczenia  odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu,  w  tym 

uznania jego oferty za odrzuconą; 

powtórzenie  czynności  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  z 

zastosowaniem 

wobec odwołującego art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.); 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu.  

2. Kosztami pos

tępowania obciąża zamawiającego – Sąd Rejonowy w Piasecznie i: 

2.1.  z

alicza  w  poczet kosztów  postępowania odwoławczego kwotę  7  500 zł  00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  –  Impel  Facility 

Services Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania; 

2.2. z

asądza od zamawiającego – Sądu Rejonowego w Piasecznie na rzecz wykonawcy Impel 

Facility Services Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu kwotę 11 701 zł 77 gr (słownie: jedenaście 


tysięcy  siedemset  jeden  złotych  siedemdziesiąt  siedem  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia 

pełnomocnika oraz dojazdu na wyznaczone posiedzenie i rozprawę. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy  wyrok  - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….…………. 


Sygn. akt KIO 104/19 
 
 

UZASADNIENIE 

Sąd Rejonowy w Piasecznie zwany dalej „zamawiającym” prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  Wykonywanie 

usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne 

Sadu  Rejonowego  w  Piasecznie

(znak  postępowania  nr  ZP-3/18).  Postępowanie  zostało 

wszczęte ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 grudnia 

2018  r.  pod  numerem  658722-N-2018. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego 

przedmiotem  są  usługi  jest  niższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej

: „Pzp”. 

W dniu 22 stycznia 2019 r. 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wniósł 

wykonawca  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  we  Wrocławiu,  zwany  dalej 

„odwołującym”.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania w

ykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany 

zgodnie z przepisami Pzp; 

2. art. 24 ust 1 pkt 12 oraz 24 ust. 4 Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie o

dwołującego z 

postępowania  oraz  bezpodstawne  odrzucenie  złożonej  przez  niego  oferty,  mimo  że 

o

dwołujący  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  wykazał,  że  w  okresie  ostatnich  3 

(trzech)  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  wykonał  należycie  co  najmniej  3  (trzy) 

usługi sprzątania obiektów o powierzchni co najmniej 2 500 m

każdy; 

3.  art.  91  ust  1  Pzp 

poprzez  nieuzasadniony  i  bezpodstawny  wybór  jako  najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  wykonawcę  –  A.  S.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

AGNUS A. S. 

z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej: „przystępującym”; 

ponadto z ostrożności procesowej odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

4.  art.  26  ust.  3  Pzp 

poprzez  zaniechanie  jego  zastosowania  polegające  na  niewezwaniu 

o

dwołującego do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w 

post

ępowaniu - wiedza i doświadczenie - w zakresie poświadczającym, że ww.  wykonawca 

zrealizował  lub  realizuje  należycie  co  najmniej  3  (trzy)  usługi  sprzątania  obiektów  o 

powierzchni co najmniej 2 500 m

każdy. 

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty przystępującego; 


unieważnienia czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu oraz uznania 

jego oferty za odrzuconą; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu; 

-  wyboru  jako  najkorzystniejszej  w  p

ostępowaniu,  niepodlegającej  odrzuceniu  oferty 

przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, złożonej przez wykonawcę 

niewykluczonego z udziału w postępowaniu tj. oferty odwołującego; 

ewentualnie, 

z ostrożności procesowej: 

-  nakazanie  z

amawiającemu  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  odwołującego  do 

uzupe

łniania  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  – 

wiedza  i  doświadczenie  –  w  zakresie  poświadczającym,  że  odwołujący  zrealizował  lub 

realizuje należycie usługi wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dale

j: „SIWZ”. 

Jeśli chodzi o interes we wniesieniu odwołania, odwołujący wyjaśnił, że ma interes w 

złożeniu  odwołania,  gdyż  jest  wykonawcą  ubiegającym  się  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia, a ponadto, w razie uwzględnienia odwołania, jego oferta w postępowaniu jako 

przedstawiająca  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  pozostałych  kryteriów  oraz  nie  podlegająca 

odrzuceniu i złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu będzie 

ofertą najkorzystniejszą. 

Odwołujący  w  uzasadnieniu  odwołania  wskazał,  że  w  dniu  17  stycznia  2019  r.,  na 

podstawie przekazanego przez z

amawiającego zawiadomienia, powziął informację, że został 

wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz 

24  ust.  4  Pzp.  Ponadto  o

dwołujący  wyjaśnił,  że  na  podstawie  ww.  zawiadomienia 

z

amawiającego dowidział się, że za najkorzystniejszą w postępowaniu uznano ofertę złożoną 

przez 

przystępującego.  

W  ocenie  odwołującego  czynności  dokonane  przez  zamawiającego  były  wadliwe, 

gdyż  odwołujący  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu  a  złożona  przez  niego  oferta 

przedstawia

ła  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny  ofert.  Odwołujący 

wskaz

ał,  że  zgodnie  z  utrwalonym  poglądem  orzecznictwa  i  doktryny,  uważa  się  że  z 

ob

owiązujących przepisów prawa nie sposób wywieść, że w treści dokumentów składanych 

na potwierdzenie należytego wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych, bezwzględnie 

wymagane  jest  użycie  zwrotu  „należyte  wykonanie”  lub  zwrotów  podobnych.  Odwołujący 

po

dnosi, że kluczowe znaczenie dla kwalifikacji i rozpoznania treści oświadczenia złożonego 

przez 

Uniwersytet  Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we  Wrocławiu  ma  fakt  potwierdzenia 

wykonania zamówienia wyrażony w treści "referencji". W ocenie odwołującego sprzecznym z 

zasadami elementa

rnej logiki jest wywód, że skoro dokument wystawiony przez Uniwersytet 


Medyczny im, Piastów Śląskich we Wrocławiu nie zawiera wprost sformułowania, że usługa 

została  wykonana  należycie,  pomimo,  że  cały  dokument  został  nazwany  referencjami,  to 

należy domniemywać, iż nie potwierdza on prawidłowego wykonania usługi. Doświadczenie 

życiowe  wskazuje,  iż  podmiot,  który  ma  zastrzeżenia  do  sposobu  spełnienia  świadczenia 

przez swojego dłużnika albo w ogóle odmawia mu wydania dokumentu tego rodzaju, albo też 

w  jego  treści  umieszcza  wzmiankę  wskazującą  na  aspekt  nienależytego  wykonania 

zobowiązania. Tymczasem w referencjach - poświadczeniu wystawionym przez Uniwersytet 

Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nie było takiego zastrzeżenia, a literalna treść 

dokumentu potwierdza

ła wykonanie dostawy przez odwołującego. 

Odwołujący  podniósł  również,  że  dla  interpretacji  dokumentu  poświadczenia 

wystawionego  przez 

Uniwersytet  Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we  Wrocławiu  istotne 

znaczenie ma również kontekst sytuacyjny, w którym doszło do złożenia tego oświadczenia 

oraz zatytułowanie tego dokumentu nazwą "referencje". Zwrot ten jednoznacznie nawiązuje 

do postanowień § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 

r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz 

form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane  (Dz.  U.  2016.1126  z  dnia  2016.07.27). 

Zgodnie z przywołanym aktem prawnym dokument nazywany "referencją" stanowi dokument 

potwierdzający  wykonanie  usług  wykazywanych  przez  wykonawców  w  wykazie  usług 

przedkładanym na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Skoro zatem 

podmiot będący zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Pzp (w tym przypadku Uniwersytet 

Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we  Wrocławiu)  wystawia  dokument,  który  zgodnie  z 

przepisami prawa obowiązującymi tego zamawiającego ma stanowić dowód potwierdzający 

wykonanie dostaw, to trudno uznać, iż wystawia go w innym celu niż potwierdzenie wykonania 

dostawy, o której mowa w tym dokumencie. Odwołujący zaznacza, że do tak jednoznacznego 

wniosku skłania również treść art. 65 § 1 k.c., który stanowi, że oświadczenie woli należy tak 

tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady 

współżycia  społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje.  W  tym  przypadku  kontekst  sytuacyjny 

wystawiania  "referencji"  przez 

Uniwersytet  Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we  Wrocławiu 

jednoznacznie wskaz

ał, iż podmiot ten chciał potwierdzić wykonanie dostaw, o których pisał w 

poświadczeniu. 

Odwołujący stwierdził ponadto, że podkreślenia również wymaga, że nie istnieje ani 

żaden normatywny wzorzec referencji, ani też nie ma żadnych ugruntowanych zwyczajów w 

zakresie wywodzenia skutków prawnych z faktu wystawienia przez poprzedniego kontrahenta 

dokumentu  zatytułowanego  "referencje".  Dokument  ten,  jak  każde  inne  oświadczenie  woli 

musi podlegać wykładni. W tym przypadku rezultat tej wykładni, dokonywanej w kontekście 

faktu,  iż  wystawcą  dokumentu  był  zamawiającym  w  rozumieniu  Pzp  i  z  pewnością  znał 


przepisy P

zp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, prowadzi do jednoznacznego wniosku, 

że  dokument  wystawiony  przez  Uniwersytet  Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we Wrocławiu 

potwierdza fakt wykonania dostaw przez o

dwołującego na rzecz tego zamawiającego. Wobec 

powyższego odwołujący podniósł, że wykluczenie go z postępowania na podstawie przyczyn 

i okoliczności opisanych w zawiadomieniu o wykluczeniu z postępowania stanowiło naruszenie 

przepisów Pzp. 

Niezależnie od powyższego, odwołujący wskazał, że przyjmując nawet, że referencja 

wystawiona przez 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nie potwierdzała 

należytego wykonania, to zamawiający i tak uchybił przepisom Pzp i dokonał wybory oferty 

najkorzystniejszej z rażącym naruszeniem ustawy, gdyż zaniechał wezwania Odwołującego 

do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp. W tym zakresie odwołujący 

przytoczył fragment wyroku Izby z dnia 1 października 2018 r. o sygn. akt: KIO 1848/18. Wobec 

powyższego, mając na względzie, że w postępowaniu nie zachodziły przesłanki umożliwiające 

z

amawiającemu  odstąpienie  do  stosowania  procedury  opisanej  w  art.  26  ust.  3  Pzp, 

zaniechanie ww. czynności stanowiło w jego ocenie naruszenie Pzp. Odwołujący podkreślił, 

że nie został wezwany do uzupełnienia dokumentów poświadczających należyte wykonanie 

usług  wymaganych  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  w  zakresie  posiadanej  wiedzy  i 

doświadczenia, mimo że, przedstawione przez niego dokumenty zostały przez zamawiającego 

sklasyfikowane  i  ocenione  negatywnie.  Odwołujący,  zaznaczył  ponadto,  że  złożona  przez 

niego oferta nie została również odrzucona ani nie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 

P

zp. Wobec powyższego odwołujący wskazał, że zamawiający istotnie naruszył przepisy Pzp, 

w  konsekwencji  czego  niezasadnie  i  z  naruszeniem  przepisów  wykluczył  odwołującego  z 

postępowania  a  nadto  doprowadził  do  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty,  która  nie 

przedstawia  najkorzystniejszeg

o  bilansu  ceny  i  innych  kryteriów  odnoszących  się  do 

przedmiotu zamówienia. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  w  dniu  1 

lutego 

2019 r. zamawiający złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie wraz z załącznikami, w 

której  wniósł  o  oddalenie  odwołania  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  swojego 

stanowiska.  

W uzasadnieniu tym zamawiający wskazał, że postawione zarzuty opierają się na mylnym 

stwierdzeniu, iż przedstawione przez odwołującego „referencje” Uniwersytetu Medycznego 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu spełniają wymóg zamawiającego określony w Rozdziale 

XI ust.6 SIWZ tj. stanowi 

„wykaz wykonanych usług… w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  wraz  z  podaniem  ich  przedmiotu,  dat  wykonania  i 

podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów 

określających,  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie...”.  W  tym 


miejscu 

zamawiający  wskazał,  że  odwołujący  pismem  z  dnia  19  grudnia  2018  r.  został 

zgodnie  z  art.  26  ust.  2  P

zp  wezwany  do  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu, w tym właśnie do wykazania wykonania należycie ww. usług. W odpowiedzi 

na  przedmiotowe  wezwanie  w  dniu  20  grudnia  2018  r. 

odwołujący  przedstawił  m.in.  List 

Referencyjny wystawiony w dniu 4 kwietnia 

2018 r. przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich  we  Wrocławiu.  Przedmiotowy  list  w  przeciwieństwie  do  przedstawionych 

równocześnie  Listu  Referencyjnego  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie  z 

dnia  17  stycznia  2018  r.  oraz  referencji  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu 

Ośrodka Zamiejscowego w Pile nie zawierał informacji o należytym wykonaniu umowy. Na 

skutek  podjętych  wątpliwości  oraz  stwierdzonych  różnic  zamawiający  skontaktował  się  z 

Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie uzyskał informację, iż 

usługi  wykonywane  przez  odwołującego  nie  były  wykonywane  należycie,  zostały  mu 

naliczone  dwukrotnie  kary  umowne,  zaś  treść  referencji  dotyczy  jedynie  zakresu 

zrealizowanej umowy. W związku z otrzymaną uprzednio informacją, zamawiający uzyskał 

pisemnie potwierdzenie wskazanej informacji w dniu 23 stycznia 2019 r. 

Zdaniem zamawiającego jak wynika z bogatej linii orzecznictwa KIO, przedstawionej, 

również  w  przystąpieniu  (wbrew  twierdzeniom  odwołującego)  dokumenty  poświadczające 

doświadczenie  zawodowe  i  właściwe  wykonanie  robót,  dostaw  lub  usług  muszą  zawierać 

wprost informacje o „właściwym wykonaniu umowy”. Przykładowo wskazał np. wyrok z dnia 

13  czerwca  2011  r.  o  sygn.  akt  KIO  1156/11  gdzie  stwierdzono 

„Dokument  mający 

poświadczać  należyte  wykonanie  robót,  dostaw  lub  usług,  nie  musi  przybrać  konkretnej 

określonej postaci np. referencji. Na okoliczność należytego wykonania umowy świadczenia 

usługi  referencyjnej  mógłby  być  złożony  dowolnie  nazwany  dokument  lub  dokumenty, 

wystawione  przez  osobę  upoważnioną  ze  strony  inwestora,  z  których  jednak  wprost 

wynikałoby  potwierdzenie  akceptacji  i  pozytywnego  wyniku  zrealizowanych  przez 

wykonawcę  usług,  ujętych  w  wykazie  doświadczenia  zawodowego,  stanowiący  przy  tym 

oświadczenie wiedzy podmiotu zlecającego”

Wobec  powyższego  zamawiający  stwierdził,  że  słusznie  uznał,  iż  odwołujący  nie 

przedstawił właściwych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, a zatem 

nie  spełnił  warunku  w  zakresie  wymaganej  wiedzy  i  doświadczenia,  w  związku  z  czym 

wykluczenie  o

dwołującego  z  przedmiotowego  postępowania  było  w  pełni  zasadne  oraz 

zgodne  z  zapisami  dokumenta

cji  postępowania  i  przepisami  prawa.  Ponadto  wyjaśnił,  że 

należy  wziąć  pod  uwagę  okoliczność,  iż  zamawiający  posiadał  wiedzę  o  nienależytym 

wykonaniu  usługi  przez  odwołującego  na  rzecz  Uniwersytetu  Medycznego  im.  Piastów 

Śląskich we Wrocławiu oraz literalną treścią przedstawionych referencji, brak było podstaw 

do wezwania w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp. W tym miejscu wskazał, że ewentualne wezwanie 


o

dwołującego, w ww. trybie w żaden sposób nie zmieniłoby wyników postępowania. Z uwagi 

na  naliczone  kary  umowne,  oraz  zastrzeżenia  w  zakresie  świadczonej  usługi  przez 

o

dwołującego  na  rzecz  Uniwersytetu  Medycznego  im.  Piastów  Śląskich  we  Wrocławiu, 

odwołujący nie mógł wykazać się należytym wykonaniem umowy. W związku z powyższym 

decyzja  z

amawiającego  o  niewzywaniu  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  odwołującego  była 

racjonalna i zgodna z ekonomiką postępowania, w żaden sposób nie naruszając zarazem 

praw  o

dwołującego  się.  Dodatkowo  wskazał,  że  odwołujący  złożył  dokumenty  wymagane 

przez z

amawiającego, zaś dodatkowe oświadczenia nie były konieczne, z uwagi na fakt, że 

z  przedstawionych  „referencji”,  wynikał  brak  właściwie  wykonanej  usługi  na  rzecz 

Uniwersytetu Medyczneg

o we Wrocławiu. Zdaniem zamawiającego dyspozycja art. 26 ust. 3 

Pzp  zwalnia z

amawiającego z obowiązku wzywania do złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. 

W  związku  z  powyższym  zamawiający  stwierdził,  iż  odwołanie  powinno  zostać  w 

całości oddalone. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  –  A.  S.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

AGNUS A. S. z 

siedzibą w Warszawie, który już piśmie o zgłoszeniu przystąpienia przedstawił 

uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska i 

wniósł o oddalenie odwołania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach 

sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony  i 

uczestnika postępowania, ustaliła i zważyła co następuje. 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a 

naruszenie przez z

amawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została  wypełniona 

także żadna z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z 

art. 189 ust. 2 Pzp. 

Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym,  jako  uczestnika  wykonawcę  –  A.  S.  prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą AGNUS A. S. z siedzibą w Warszawie, zwanego nadal: 

„przystępującym” 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  nadesłanej  przez 

zamawiającego  do  akt  sprawy  w  wersji  elektronicznej  zapisanej  na  płycie  CD  w  dniu  30 


stycznia 2019 r. w tym w szczególności z treści: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej nadal 

„SIWZ”), pisma z dnia 4 kwietnia 2018 r. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu stanowiącego „referencje” złożone przez odwołującego oraz pismo z 

dnia  10  stycznia  2019  r.  stanowiące  informację  w  sprawie  wykluczenia  oraz  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu,  a  także  dowody  załączone  do  odpowiedzi  na 

odwołanie tj. pismo zamawiającego z dnia 22 stycznia 2019 r. skierowane do  Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i pismo z dnia 23 stycznia 2019 r. stanowiące 

odpowiedź ww. podmiotu oraz złożone na rozprawie przez przystępującego pismo z dnia 28 

stycznia 2019 r. skierowane do niego z Uniwersytetu Medycznego im

. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów 

podniesion

ych w odwołaniu Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

W zakresie podniesionych zarzutów Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zamawiający  w  rozdziale  X  ust.  3  pkt  3  SIWZ  postawił  następujący  warunek  w  zakresie 

zdolności  technicznej  i  zawodowej  –  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem  składania ofert, a 

jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonał  lub  należycie 

wykonuje, co najmniej 3 usługi sprzątania obiektów o powierzchni co najmniej 2500 m2 każdy

Ponadto zgodnie z rozdziałem XI  ust.  6  pkt  1  lit.  a)  SIWZ  zamawiający  wskazał,  że  w  celu 

potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu,  może  w 

określonym tam terminie wezwać wykonawcę,  którego oferta  została najwyżej  oceniona do 

złożenia  wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich 

przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem  dowodów  określających,  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 

należycie  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o 

obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  – 

oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal 

wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie 

powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 

Wzór wykazu stanowił Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający  pismem  z  dnia  19  grudnia  2018  r.  na  podstawie  art.  26  ust.  2  Pzp  wezwał 


odwołującego m. in. do złożenia ww. dokumentów. W odpowiedzi na to odwołujący pismem z 

dnia  20  grudnia  2018  r.  złożył  stosowne  –  w  jego  ocenie  –  dokumenty,  w  tym  także  na 

p

otwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale X ust. 3 

pkt  3)  SIWZ,  list  referencyjny  z  dnia  4  kwietnia  2018  r.  wystawiony  przez  Uniwersytet 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który dotyczył umowy nr UMW/AZ/PN-74/14 

z dnia 22 lutego 2015 r. obowiązującej od dnia 22 lutego 2015 r. do 21 lutego 2018 r. 

Następnie zamawiający pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. (przekazanym odwołującemu 17 

stycznia 2019 

r.) poinformował odwołującego o wykluczeniu go z postępowania. W piśmie tym 

znalazła  się  też  informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  przedmiotowym 

postępowaniu.  W  piśmie  tym  zamawiający  poinformował,  że  wykluczył  odwołującego  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12)  Pzp  i  zgodnie  z  art.  24  ust  4  Pzp  ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W uzasadnieniu faktycznym wykluczenia 

odwołującego stwierdził, że: 

Zamawiający  w  prowadzonym  postępowaniu  ZP-3/18  dot.  usługi  sprzątania  zastosował 

procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ust.1 pzp i najpierw dokonał oceny ofert. Następnie 

wyniku wyboru oferty najwyżej ocenionej wezwał w dniu 19.12.2018 r. Wykonawcę którego 

oferta otrzymała największą ilość punktów do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których 

jest  mowa  w  SIWZ  rozdział  XI  ust.  6  „aktualnych  na  dzień  złożenia,  potwierdzających 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia”. 

Wykonawca  w  dniu  20.12.2018  r.  złożył  dokumenty  mieszcząc  się  tym  samym  w  terminie 

podanym przez Zamawiającego. Złożona przez Wykonawcę dokumentacja nie potwierdziła, 

że wszystkie trzy usługi wykonywane na innych obiektach są realizowane w sposób należyty. 

Wykonawca  przedstawił  trzy  poświadczenia  wykonywanych  usług.  Dwa  poświadczenia 

Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu  Ośrodek  zamiejscowy  w  Pile  jaki  i 

Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  w  Olsztynie  posiadają  informację  o  prawidłowym  i 

terminowym  (należytym)  wykonywaniu  usługi  o  co  wnosił  Zamawiający.  Natomiast  trzecie 

poświadczenie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zawiera tylko 

informacje o wykonywaniu usługi natomiast brakuje potwierdzenia, że usługa jest realizowana 

w  sposób  należyty.  Powyższy  dowód  nie  potwierdził  należytej  realizacji  przedmiotu 

zamówienia.  

Trzeba  zauważyć,  że  Zamawiający  w  SIWZ  w  prowadzonym  postępowaniu  na  usługę 

sprzątania  w  rozdziale  XI  ust.  6  zwrócił  się  do  Wykonawcy,  którego  oferta  była 

najkorzystniejsza  o  złożenie  minimum  trzech  referencji,  które  miały  potwierdzać  należyte 

wykonanie  usługi.  Z  przedstawionych  referencji  tylko  dwie  zawierały  potwierdzenie 

prawidłowej (należytej) realizacji umowy. Dlatego Zamawiający zgodnie z art. 24.1 (12) pzp 

wykluczył Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 


został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw  wykluczenia  podlega  wykluczeniu,  i  tym  samym  na  podstawie  art.  24  ust.4  pzp 

Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy za odrzuconą

Izba zważyła co następuje. 

Na wstępie należy wskazać, że dokument z dnia 4 kwietnia 2018 r. określony jako list 

referencyjny,  wystawiony  przez  Uniwersytet  Medyczny  im.  Piastów  Śląskich  we  Wrocławiu 

złożony  przez  odwołującego  na  okoliczność  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  wskazywał,  że  odwołujący  wykonywał  prace 

wskazane w tym dokumencie natomiast nie potwierdzał, że zostały one wykonane należycie, 

tak  jak  wymagał  tego  zamawiający.  Ponadto  z  dokumentu  dołączonego  do  odpowiedzi  na 

odwołanie tj. pisma Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 23 

stycznia 2019 r. 

dotyczącego realizacji umowy nr UMW/AZ/PN-74 z dnia 22 lutego 2015 r., na 

którą powoływał się odwołujący na okoliczność spełnienia ww. warunku wynika, że w okresie 

obowiązywania ww. umowy na odwołującego zostały naliczone kary umowne w październiku 

2015  r  oraz  w  styczniu  2018  r.  Podobnie  z  dowodu  złożonego  na  rozprawie  przez 

przystępującego  tj.  pisma  Uniwersytetu  Medycznego  im.  Piastów  Śląskich  we Wrocławiu  z 

dnia 28 stycznia 2019 r. wynika, że w okresie obowiązywania umowy nr UMW/AZ/PN-74/14 

cz. A wystawca tego dokumentu naliczył odwołującemu kary umowne. W ocenie Izby zebrany 

materiał dowodowy potwierdzający okoliczność naliczenia kar umownych na odwołującego w 

związku z realizacją wskazanej usługi potwierdza w sposób niepodważalny, że podana przez 

odwołującego usługa wykonywana na rzecz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we  Wrocławiu  nie  została  wykonana  należycie.  Warto  także  dodać,  że  odwołujący  w 

przedmiotowej  materii  zachował  się  biernie  tj.  nie  przedstawił  żadnych  dowodów 

potwierdzających  należyte  wykonanie  ww.  usługi,  poprzestając  wyłącznie  na  gołosłownych 

twierdzeniach.  Tym  samym  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  nie  spełnił  postawionego  w 

rozdziale  X  ust.  3  pkt  3  SIWZ 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej i zawodowej, ponieważ nie wykazał się należytym wykonaniem trzech usług.  

Niemniej w przedmiotowym stanie sprawy ustalenie poczynione przez zamawiającego 

nie 

mogło  zdaniem  Izby  skutkować  automatycznym  wykluczeniem  odwołującego  z 

postępowania. Zamawiający powinien mieć na uwadze w przedmiotowej sprawie dyspozycje 

zawartą w art. 26 ust. 3 Pzp. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli wykonawca nie złożył 

o

świadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  (o  spełnianiu  warunków  udziału  w 

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

k

ryteriów selekcji, braku podstaw wykluczenia, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 


roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego), oświadczenia lub dokumenty 

są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia,  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Tym samym zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający 

zobowiązany  jest  do  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  brakujących  oświadczeń  lub 

dokumentów,  uzupełnienia  lub  poprawienia  dokumentów  i  oświadczeń  złożonych  fizycznie, 

lecz  nieodpowiadających  wymaganiom  określonym  przez  zamawiającego  zarówno  co  do 

treści,  jak  i  formy,  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  co  do 

których zamawiający powziął wątpliwości. Ponadto zdaniem Izby relacja pomiędzy art. 24 ust. 

1  pkt  12  Pzp,  a  art.  26  ust.  3  Pzp  została  słusznie  przedstawiona  w  wyroku  z  dnia  1 

października 2018 r. o sygn. akt KIO 1848/18, na który powołał się odwołujący. W wyroku tym 

Izba  wskazała,  że  czynność  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  wymaga 

wcześniejszego zastosowania przez zamawiającego procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 

Pzp.  Przepis  ten  stanowi  bowiem,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym 

mowa w art. 2

5a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zam

awiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta 

wykonawcy  podleg

a  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania. 

Dokonanie  wezwania  do  uzupełnienia  jest  zatem  obowiązkiem  wykonawcy,  od  wykonania 

którego  może  on  odstąpić  jedynie  w  dwóch  przypadkach.  Po  pierwsze,  kiedy  już  takiego 

wezwania  dokonał,  a  uzupełnione  oświadczenia  i  dokumenty  nie  potwierdzają  spełniania 

warunków  udziału  w  postepowaniu,  gdyż  czynności  tak  co  do  zasady  może  być wykonana 

tylko raz.  Po drugie,  gdy  mimo  uzupełnienia oferta wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu lub 

postępowanie podlegałoby unieważnieniu.  

W  informacji  o  wykluczeniu  wykonawcy  oraz  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

opublikowanej w dniu 17 stycznia 2019 r. oraz w trakcie postępowania odwoławczego przed 

I

zbą, zamawiający nie wskazał innych podstaw wykluczenia odwołującego, ani innych podstaw 

odrzucenia  jego  oferty  określonych  w  art.  89  Pzp,  a  także  żadna  ze  stron  ani  uczestnik 

postępowania  nie  sygnalizowali  konieczności  unieważnienia  postępowania  na  podstawie 

jednej  z  przesłanek  określonych  w  art.  93  Pzp,  zatem  w  ocenie  Izby  nie  ma  przeszkód  do 

zastosowania 

przez zamawiającego wobec odwołującego art. 26 ust. 3 Pzp.  


Izba nie wzięła także pod uwagę argumentacji zamawiającego podanej na rozprawie 

wskazującej, że w stanie przedmiotowej sprawy zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp stanowiłoby 

nieuzasadnione przedłużenie postępowania oraz, że odwołujący na wezwanie zamawiającego 

mógł  przedstawić  wykaz,  który  mógł  zawierać  większą  liczbę  usług  jak  i  referencji 

potwierdzających należyte wykonanie usług spełniających warunek udziału w postępowaniu. 

Jeśli  chodzi  o  pierwsze  stanowisko  należy  wskazać,  że  zamawiający  przy  prowadzeniu 

procedury przetargowej powinien kierować się przede wszystkim przepisami Pzp i zawartymi 

w niej zasadami, szczególnie określonymi w art. 7 ust. 1 Pzp zasadami uczciwej konkurencji i 

równego  traktowania  wykonawców,  a  nie  względami  ekonomiki  i  szybkości  prowadzenia 

procedury  przetargowej.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  drugą  kwestię  to  Izba  wyjaśnia,  że 

odwołujący oczywiście mógł podać więcej usług w wykazie usług i złożyć odpowiednią liczbę 

referencji na ich poświadczenie, ale absolutnie nie miał takiego obowiązku i z tego względu 

nie  może  spotykać  go  ze  strony  zamawiającego  dolegliwość  w  postaci  wykluczenia  go  z 

postępowania,  ponieważ  to  zamawiający  dokonując  czynności  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania  powinien  postępować  zgodnie  z  przepisami  Pzp  i  poprzedzić  tę  czynność 

wezwaniem z art. 26 ust. 3 Pzp. 

W  związku  z  powyższym  Izba  uznała,  że  zamawiający  w  przedmiotowej  sprawie 

naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  ponieważ  przedwcześnie  wykluczył  odwołującego  z 

postępowania oraz art. 26 ust. 3 Pzp ponieważ nie zastosował go w przedmiotowej sprawie w 

stosunku  do  odwołującego  do  czego  –  w  ocenie  Izby  –  był  zobowiązany.  Tym  samym 

zamawiający  w  przedmiotowej  sprawie  powinien  powtórzyć  czynność  oceny  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  z 

zastosowaniem wobec odwołującego treści art. 26 ust. 3 Pzp.

Natomiast co do naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 

91 ust. 1 Pzp należy wskazać, że 

w  ocenie  Izby 

zostały  one  sformułowane  jako konsekwencja  zarzutów  przedstawionych  we 

wcześniejszym  akapicie. W  związku  z  tym  zarzuty  te  znalazły  potwierdzenie  w  związku  ze 

stwierdzonymi naruszeniami art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 26 ust. 3 Pzp. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji.  Zgodnie  bowiem  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli 

stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy, które miało wpływ  lub  może mieć  istotny  wpływ  na 

wyn

ik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenie  ziszczenia  się  zarzutu 

postawionego 

w  odwołaniu  powoduje,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  została 

wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp tj. stosownie 

do  wyniku  sprawy 

oraz  zgodnie z  § 3  pkt.  1  i  2 lit.  b  oraz  § 5  ust.  2  pkt.  1 rozporządzenia 


Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972) 

zaliczając  na  poczet  niniejszego  postępowania 

odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony przez odwołującego oraz zasądzając od 

z

amawiającego  na  rzecz  odwołującego  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia  pełnomocnika  oraz  dojazdu  na  wyznaczone 

posiedzenie i rozprawę na podstawie rachunku złożonego przez odwołującego na rozprawie. 

Izba nie uwzględniła kosztów w wysokości 138,41 zł z tytułu wartości podatku VAT w 

wysokości  23%  od  rozliczenia  kosztów  dojazdu  ujętych  na  fakturze  złożonej  przez 

pełnomocnika odwołującego, gdyż nie wykazał on, że w zakresie działalności gospodarczej 

prowadzonej  przez  pełnomocnika  mieści  się  usługa  transportowa  i  w  tym  stanie  rzeczy 

powyższe koszty Izba uznała za nieuzasadnione.  

Przewodniczący:      ………………….………… 


wiper-pixel