KIO 103/19 WYROK dnia 1 lutego 2019 r.

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 103/19 

WYROK 

z dnia 1 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski  

Protokolant: Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  1  lutego 

2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Mega  System  Z.  D.,  ul.  10  Lutego  15,  08-110  Siedlce  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej, 

ul. 

Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-Usługowo-  Handlowego 

Technet  T.  B.,  u

l.  Ząbkowska  17A,  08-300  Sokołów  Podlaski  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  103/19  po  stronie 
Zamawiającego 

orzeka: 

1.    oddala odwołanie, 

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Mega System Z. D., ul. 10 Lutego 15, 

08-110 Siedlce i:  

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Mega 

System Z. D., ul. 10 Lutego 15, 08-110 Siedlce 

tytułem wpisu od odwołania, 

2.2. zasądza od wykonawcy Mega System Z. D., ul. 10 Lutego 15, 08-110 Siedlce na 

rzecz Zamawiającego Centrum Obsługi Administracji Rządowej, 

ul. Powsińska 69/71, 02-903 

Warszawa

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  zwrotu  kosztów 
wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:…………………………….. 


Sygn. akt: KIO 103/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej, 

ul. Powsińska  69/71,  02-903 

Warszawa 

wszczął 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup foteli obrotowych i krzeseł dla Centrum Obsługi 
Administracji Rządowej”, nr postępowania: 82/2018/WASK.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 14 grudnia 2018 r. pod nr 662198-N-2018. 

W dniu 16 stycznia 2019 r. 

Odwołujący: Mega System Z. D., ul. 10 Lutego 15, 08-110 

Siedlce został zawiadomiony o czynności wyboru oferty Technet T. B. jako najkorzystniejszej 
w powyższym przetargu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący  w  dniu  21 

stycznia 2019r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnych z 
przepisami ustawy czynności Zamawiającego, polegających na: 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Usługowo- Handlowe Technet T. B., ul. Ząbkowska 17A, 08-300 Sokołów Podlaski, zwanego 
dalej  „Technet  T.  B.”,  jako  niezgodnej  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ; 

wyborze oferty Technet T. B. 

jako najkorzystniejszej w Postępowaniu; 

zaniechaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. 

Zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp: 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy  Technet  T.  B. 

wobec  faktu,  iż  złożona  oferta  nie  odpowiada  treści  SIWZ, 

ponieważ  oferowany  fotel  nie  spełnia  wymogu  zakreślonego  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia  (część  dot.  fotela  biurowego  obrotowego],  tj.  nie  posiada  funkcji  regulowania 

po

dparcia lędźwiowego góra/dół oraz uwypuklenia; 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy 

Technet T. B. 

pomimo przedłożenia dokumentu wprowadzającego Zamawiającego w błąd - 

rzekomo potwierdzającego spełnienie przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego, 
gdy  produkty  te  nie  mają  możliwości  faktycznej  regulacji  podparcia  lędźwiowego  góra/dół 


oraz uwypuklenia; 

art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  oferty  Technet  T.  B.  jako 

najkorzystniejszej  pomi

mo  wystąpienia  przesłanek  odrzucenia  oferty  i  wykluczenia  tegoż 

Wykonawcy; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  naruszenie  zasady  równego  traktowania 

wykonawców. 

Z uwagi na powyższe zarzuty, wnosił o: 

1) uwzględnienie odwołania; 

            2)  nak

azanie  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

Technet T. B. 

jako najkorzystniejszej w Postępowaniu; 

3) nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Technet T. B.; 

4)  nakazanie  Zamawiającemu  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

W  pierwszej  kolejności  zwrócił  uwagę,  że  Odwołujący  na  etapie  oceny  ofert 

zasygnalizował w piśmie z dnia 4 stycznia 2019 r. Zamawiającemu niezgodność treści oferty 

Wykonawcy Technet T. B. 

z treścią SIWZ. 

Odwołujący  stwierdził,  że  we  wskazanym  piśmie  powiadomił  Zamawiającego  o 

zaoferowaniu  przez  Technet  T.  B. 

produktu  nie  spełniającego  warunków  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  ponieważ  nie  posiada  on  funkcji  regulowania  podparcia  lędźwiowego  fotela 
góra/dół oraz uwypuklenia.  

Zauważył,  że  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (część  dot.  fotela 

biurowego  obrotowego) 

wymagał,  aby  fotel  posiadał  funkcję  regulowania  podparcia 

lędźwiowego góra/dół oraz uwypuklenia.  

Tym  samym 

–  zdaniem  Odwołującego  -  oferta  firmy  Technet  T.  B.  nie  odpowiada 

treści SIWZ, w związku z czym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp powinna ona 
podlegać odrzuceniu. 

Zaznaczył  również,  że  Wykonawca  Technet  T.  B.  w  złożonych  przez  siebie 

wyjaśnieniach z dnia 10 stycznia 2019 r. zadeklarował wykonanie foteli biurowych zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego.  

Wskazał,  że  na  okoliczność  wyjaśnień  konkurenta,  że  jako  producent  tychże 

produktów  ma  on  możliwość  łączenia  poszczególnych  elementów,  z  których  wykonane  są 


fotele, ze sobą dostosowując je do wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  zarzucił,  że  powyższe  wyjaśnienia  nie  znajdują  potwierdzenia  w 

rzeczywistości,  a  wyjaśnienia  złożone  Zamawiającemu  dotyczące  konkretnego  szczegółu 
podanego  przez  Wykonawcę  nie  wyjaśniają  esencji  sprawy,  ponadto  generują  kolejne 
niejasności i powody do odrzuceń. 

Według  Odwołującego  -  Zamawiający,  poprzez  słowa  „fotel  biurowy  obrotowy”  oraz 

wskazanie  jednego  wiersza  dla  tego  produktu  w  formularzu  c

enowym,  wymagał  od 

oferentów  zaproponowania  jednego  (tego  samego)  modelu  produktowego,  mającego 
możliwość zatapicerowania oparcia zarówno w siatce jak i w tkaninę.  

Stwierdził,  że  krzesło  oferowane  przez  Wykonawcę  Technet  T.  B.  tapicerowane  na 

oparciu  siatką  bazuje  konstrukcyjnie  na  komponentach  firmy  WARS  /  Włochy,  model 

PASSION, 

co 

znajduje 

potwierdzenie 

na 

stronie 

internetowej: 

https://www.ivars.it/KitSedie.php? 

Id=180620299A,  zaś  krzesło  oferowane  przez  firmę 

Technet  tapicerowane  na  oparciu  tkaniną  bazuje  konstrukcyjnie  na  komponentach  firmy 
BRADO / Włochy, model GOBLIN, co znajduje potwierdzenie na stronie  internetowej: 

httDs://www.bradooffice.it/en/products/lines/GOBLIN~GOBLIN(wydruk ze strony internetowej 

w załączeniu). Zauważył, iż dwa różne produkty różniące się od siebie kształtem.  

Ponadto, na podstawie dostępnego na stronie internetowej katalogu firmy Technet T. 

B. 

wskazał,  że  produkt  tapicerowany  siatką  ma  pierwotną  nazwę  FU-18  (strona  13  w 

załączonym katalogu).  

Podniósł, że Wykonawca Technet T. B. na czas postępowania zmienił nazwę wyrobu, 

jednak  zmiana  samej  nazwy  nie  spowodowała  zmiany  stanu  faktycznego.  Oba  produkty 
różnią się od siebie kształtem i nie mogą być traktowane jako ten sam model produktu.  

W  dalszej  części  zauważył,  że  oba  z  oferowanych  produktów  nie  mają  możliwości 

faktycznej regulacji podparcia lędźwiowego góra / dół oraz uwypuklenia. 

Odwołujący  poinformował,  że  produkt  oferowany  przez  Technet  T.  B.  (krzesło 

siatkowe)  jest  oferowany  również  przez  innych  producentów  dostępnych  na  rynku  polskim, 
między innymi przez niego, jak i przez firmę Nowy Styl. 

Podniósł,  że  w  załączniku  na  karcie  produktu  firmy  Nowy  Styl  nie  została 

scharakteryzowana  możliwość  uwypuklenia  lędźwi,  ponieważ  takiej  funkcji  ten  produkt  nie 


ma.  

Na  potwierdzenie  powyższego  stwierdzenia  Odwołujący  wskazał  na  film 

instruktażowy  Włoskiego  Producenta  komponentów  dotyczący  podanego  krzesła,  tj. 
wspomnianej firmy WARS, co znajduje potwierdzenie w filmie znajdującym się pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=TJInlouT8VA. 

Wyjaśnił,  że  w  filmie  w  czasie  3:30  -  3:32  pokazane  są  pełne  możliwości  regulacji 

lędźwi w danym modelu krzesła. Lędźwie można regulować tylko góra/dół. 

Powołał  się  na  zapytanie  Odwołującego  skierowane  bezpośrednio  do  firmy  IVARS 

będącej  producentem  komponentów  (części)  do  tego  modelu  i  odpowiedź  zwrotną 
wskazującą, iż model oparcia Passion posiada tylko regulację góra/dół, bez uwypuklenia.  

Jednocześnie  zwrócił  uwagę,  że  producent  komponentów  potwierdził,  iż  oferowany 

przez Odwołującego model ma właśnie tą funkcję, na której zależy Zamawiającemu. 

Zaznaczył  przy  tym,  iż  elementy  konstrukcyjne  obu  wyrobów  wykonywane  są  z 

granulatu  plastikowego  i  wtryskiwane  w  formach,  które  raz  opracowane  nie  podlegają 
modyfikacji.  Tym  samym  jeśli  w  pierwotnym  założeniu  producent  nie  uwzględnił  regulacji 
lędźwi przód/tył, nie będzie możliwości zamontowania takowej funkcji. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  wydaje  się  Odwołującemu  być  oczywistym,  iż 

Wykonawca  Technet  T.  B. 

potwierdził  posiadanie  w  swoich  produktach  funkcji  regulacji 

lędźwi  góra/dół  i  jej  uwypuklenia  tylko  i  wyłącznie  w  celu  odniesienia  korzyści  poprzez 
wygranie  postępowania  przetargowego,  jednak  oferowany  przez  dostawcę  produkt  nie  ma 
rzeczywistej właściwości deklarowanych regulacji.  

Dalej,  uzasadniał,  że  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Technet T. B. 

wobec faktu, iż złożona oferta nie 

odpowiada  treści  SIWZ,  ponieważ  oferowany  fotel  nie  spełnia  wymogu  zakreślonego  w 

opisie 

przedmiotu  zamówienia  (część  dot.  fotela  biurowego  obrotowego),  tj.  nie  posiada 

funkcji regulowania podparcia lędźwiowego góra/dół oraz uwypuklenia. 

Wskazał,  że  stosownie  do  treści  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  Zamawiający 

zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.  

Podkreślił  przy  tym,  iż  w  świetle  przytoczonego  powyżej  przepisu,  zarówno  treść 


SIWZ, jak i treść oferty stanowią merytoryczne postanowienia oświadczeń woli odpowiednio: 
zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia precyzuje, jakiego 
świadczenia  oczekuje  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  oraz 
wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia w razie wyboru złożonej 

przez niego oferty jako najkorzystniejszej.  

Wobec  tego  -  co  do  zasady  - 

porównanie  zaoferowanego  przez  wykonawcę 

świadczenia  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  przesądza  o  tym,  czy  treść  złożonej  oferty 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jest z nią zgodna.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Zamawiający  wyraźnie  wskazał  w  dokumentacji 

postępowania  (w  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia  dot.  fotela  biurowego  obrotowego) 
funkcje jakie powinny spełniać produkty oferowane przez Wykonawców. 

Wyjaśnił, że jedną z tych funkcji był wymóg „regulacji podparcia lędźwiowego góra/dół 

oraz jego uwypuklenia”.  

Zarzucił,  ze  fotel  zaoferowany  przez  Wykonawcę  Technet  T.  B.  nie  posiadał 

wymaganej  przez  Zamawiającego  funkcji,  a  wyjaśnienia  przez  niego  złożone  w  dniu  10 
stycznia 2019 r. nie były wystarczające dla uznania zaoferowanego produktu za posiadający 
funkcje określone w SIWZ.  

Odwołujący wyraził przekonanie, iż treść złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień nie 

znajduje  potwierdzenia  w  rzeczywistości.  Tak  jak  zostało  to  wskazane  we  wcześniejszej 
części  odwołania,  z  informacji  uzyskanej  od  firmy  IVARS,  jednoznacznie  wynika,  iż  model 
oparcia Passion posiada tylko regulację góra/dół, bez uwypuklenia.  

Przekonywał,  że  Zamawiający  w  niniejszym  przypadku  odstąpił  od  rzetelnego 

badania zgodności treści oferty z treścią SIWZ, a taka interpretacja i prowadzenie czynności 
badania oferty jest niezgodne z założeniami przyjętymi w ustawie Pzp.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  stwierdził,  że  oferta Wykonawcy  winna  być  odrzucona 

na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Kolejny  zarzut  dotyczył  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  pomimo  przedłożenia  dokumentu  wprowadzającego 
Zamawiającego  w  błąd  -  rzekomo  potwierdzającego  spełnienie  przez  oferowane  produkty 
wymagań  Zamawiającego,  gdy  produkty  te  nie  mają  możliwości  faktycznej  regulacji 


podparcia lędźwiowego góra/dół oraz uwypuklenia 

Wskazał, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub 
niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

Argumentował, że dla możliwości stwierdzenia zaistnienia przesłanki określonej w art. 

24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp koniecznym jest nie tylko podanie informacji wprowadzających w 
błąd  -  zatem  niezgodnych  ze  stanem  rzeczywistym,  ale  także  stwierdzenie,  że  mogły  one 
wprowadzić  zamawiającego  w  błąd,  wpłynąć  na  jego  wyobrażenie  o  rzeczywistości  oraz 
mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego decyzje. 

W  ocenie  Odwołującego  -  w  niniejszym  stanie  faktycznym,  przedstawione  przez 

Wykonawcę Technet T. B. w wyjaśnieniach z dnia 10 stycznia 2019 r. informacje nie mające 
potwierdzenia  w  rzeczywistości  (w  szczególności  w  dokumentach  producentów 
komponentów  krzeseł),  wprowadziły  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełniania  wymogów 
przez  niego  określonych,  w  skutek  czego  oferta  Technet  T.  B.  uznana  została  za 
najkorzystniejszą. 

Odwołujący wskazał również, iż Wykonawca Technet T. B. w skutek wezwania go do 

złożenia  wyjaśnień  przedstawił  nieprawdziwe  informacje  dotyczące  zaoferowanych  foteli 
biurowych,  które  w  konsekwencji  doprowadziły  do  uznania  oferty  tegoż  Wykonawcy  za 
najkorzystniejszą.  

Zauważył,  iż  ma  on  możliwość  łączenia  różnych  elementów  składowych  w  celu 

wytworzenia wymaganych przez klient

ów foteli.  

Podkreślił fakt, iż jak najbardziej możliwe jest takie łączenie elementów, jednakże nie 

w opisywanym przypadku, gdy jednym z wymogów jest możliwość regulacji podparcia lędźwi 
góra/dół oraz jej uwypuklenie.  

Z  informacji  pozyskanych  od  produce

ntów  jednoznacznie  wynika,  iż  skonstruowanie 

fotela  czyniącego  zadość  wszystkim  wymaganiom  Zamawiającego  (tak  jak  chce  to  uczynić 

Wykonawca Technet T. B.

) jest niemożliwe. 

Zgłosił  również  zarzut  naruszenia  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór 

oferty  Technet  T.  B. 

jako  najkorzystniejszej  pomimo  wystąpienia  przesłanek  odrzucenia 


oferty i wykluczenia tegoż Wykonawcy. 

Zarzucił,  że  oferta  Wykonawcy  Technet  T.  B.  została  uznana  za  najkorzystniejszą 

pomimo  wystąpienia  przesłanek  odrzucenia  oferty  i  wykluczenia  tegoż  Wykonawcy. 
Zamawiający  sklasyfikował  ofertę  powyżej  wskazanego Wykonawcy  na pierwszej  pozycji  w 
rankingu,  pomimo  wystąpienia  przesłanki  jej  odrzucenia,  tj.  niezgodność  oferty  z  treścią 

SIWZ  (art.  89  ust.  1  pkt 

2  ustawy  Pzp),  jak  również  przesłanki  wykluczenia  Wykonawcy  z 

postępowania zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Zdaniem Odwołującego - Zamawiający uznał treść wyjaśnień złożonych na wezwanie 

za przekonujące, nie weryfikując ich prawdziwości.  

Według  Odwołującego  -  załączone  przez  Odwołującego  informacje  dot.  przedmiotu 

zamówienia  uzyskane  od  producentów  stanowią  niepodważalny  dowód,  iż  złożone  przez 

Technet  T.  B. 

wyjaśnienia  były  nieprawdziwe,  zaoferowane  przez  owego  Wykonawcę 

p

rodukty nie spełniają bowiem wymagań określonych przez Zamawiającego. 

W opinii Odwołującego - zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert 

doprowadziły  do  wadliwego,  niezgodnego  z  przepisami  ustawy  Pzp  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej,  w  tym  za

niechania  wykluczenia  wykonawcy,  którego  zamawiający 

zobowiązany  był  wykluczyć,  jak  również  zaniechania  odrzucenia  oferty,  która  winna  być 

przez niego odrzucona. 

Ostatecznie, Odwołujący podniósł zarzut naruszenia art. 7 ust, 1 ustawy Pzp poprzez 

naruszeni

e  zasady  równego  traktowania  wykonawców,  gdyż  Zamawiający  dopuścił  się 

naruszenia zasady równego traktowania wykonawców poprzez uznanie przedłożonych przez 
Wykonawcę Technet T. B. wyjaśnień obejmujących opis produktów z dnia 10 stycznia 2019 

r. 

za  wyczerpujące  i  wystarczające  do  uznania  ich  za  spełniające  wymogi  określone  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ,  pomimo  tego,  iż  fotele  oferowane  przez  Wykonawcę  w 
rzeczywistości nie posiadają funkcji regulacji lędźwi góra/dół oraz uwypuklenia.  

W  przekonaniu  O

dwołującego  Technet  T.  B.  potwierdził  posiadanie  w  swoich 

produktach  wskazanej  powyżej  funkcji  wymaganej  przez  Zamawiającego  jedynie  w  celu 
uzyskania  przedmiotowego  zamówienia,  odniesienia  korzyści  z  tym  związanych,  natomiast 

faktycznie oferowan

e produkty nie czynią zadość wymaganiom określonym w dokumentacji 

postępowania. 

Pismem  z  dnia  25  stycznia  2019r.  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 


odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  Technet  T.  B.,  zwany  dalej 
Przystępującym. 

W tym  samym  dniu  zgłosił  takie  przystąpienie  wykonawca  Tronus  Polska  sp.  z  o.o. 

nie wskazując strony do której przystępuje i interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony do której przystępuje. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  SIWZ,  oferty  Odwołującego,  pisma 
Zamawiającego  z  dnia  10  stycznia  2019r.  wzywającego  do  wyjaśnień  treści  oferty  w  trybie 

przepisu  art.87  ust.1  ustawy  Pzp,  pisma 

Przystępującego  z  dnia 10  stycznia 2019r.  wraz  z 

załącznikami,  odpowiedzi  Zamawiającego  na  odwołanie  z  dnia  31  stycznia  2019r.,  jak 
również  na  podstawie  złożonych  na  rozprawie  wyjaśnień  i  dowodów  Izba  postanowiła 
odwołanie oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Izba  nie  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  zgłaszającego 

przystąpienie  wykonawcę  Tronus  Polska  sp.  z  o.o.,  który  nie  wskazując  strony  do  której 
przystępuje  i  interesu  w  uzyskaniu rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony  do  której  przystępuje, 
nie spełnił tym samym przesłanek z art.185 ust.2 i 3 ustawy Pzp. 

Po  przeprowadzeniu  pos

tępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w 

działaniach Zamawiającego naruszenia przepisów art.7 ust.1, art.24 ust.1 pkt 17, art.89 ust.1 

pkt 2, art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.  

Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
miał  dostateczne  podstawy  prawne  do  odrzucenia  oferty  Przystępującego  z  powodu  jej 
niezgodności z treścią SIWZ, a także wykluczenia tego wykonawcy ze skutkiem odrzucenia 
jego  oferty  z  powodu  przedstawienia  Zamawiającemu  nieprawdziwych  informacji  w  wyniku 
lekkomyślności  lub  niedbalstwa  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 
przez Zamawiającego.  


Izba ustaliła, że Zamawiający w  załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja podał opis 

fotela  obrotowego  biurowego  wymagając,  aby  fotel  ten  w  kolorze  czarnym  lub  grafitowym 
posiadał funkcję regulacji podparcia lędźwiowego góra dół i ponadto jej uwypuklenie. 

Nadto, Izba stwierdziła, że Zamawiający w rozdziale X ust.9 pkt 6 SIWZ postanowił, 

że  wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć…,  następujące  dokumenty:  specyfikację 
zaoferowanych  siedzisk  zawierającą  zdjęcie  i  nazwę  i  /  lub  nr  modelu,  producenta 
oferowanego produktu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

Dodatkowo,  Izba  ustaliła,  że  na  stronie  9  oferty  Przystępującego  załączył  on  kartę 

produktu,  gdzie  pod  poz.1  zaoferował  fotel  biurowy  FU-22  w  wersji  z  oparciem  siatka  i  w 

wersji tapicerowanej. 

Pismem z dnia 10 stycznia 2019r. Zamawiający w trybie przepisu art.87 ust.1 ustawy 

Pzp 

zwrócił się o wyjaśnienie treści złożonej oferty w zakresie fotela biurowego obrotowego 

model FU-

22, gdzie powziął on wątpliwość czy spełnia on wymagania SIWZ między innymi w 

zakresie  regulacji  podparcia  lędźwiowego  góra  dół  i  ponadto  jej  uwypuklenie,  bowiem  na 
stronie internetowej Przystępującego fotel o tym oznaczeniu nie posiada tej funkcjonalności. 

W  odpowiedzi  na  to  zapytanie  Przystępujący  pismem  z  dnia  10  stycznia  2019r. 

udzielił Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie jego wątpliwości potwierdzając istnienie spornej 
funkcjonalności,  informując  go  o  możliwości  dostosowania  każdorazowo  asortymentu  do 
potrzeb i oczekiwań odbiorcy. 

Przechodząc  do  rozpoznania  przedmiotowej  sprawy  -  według  zapatrywania  Izby  -

Odwołujący  nie  udowodnił  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  zaoferowany  przez 
Przystępującego  produkt  jest  niezgodny  z  SIWZ,  to  jest  nie  posiada  regulacji  podparcia 
lędźwiowego góra dół i ponadto jej uwypuklenie. 

Z  wyjaśnień  Przystępującego  wynika,  że  oznaczenie  FU-22  jest  jego  własnym 

oznaczeniem  zmodyfikowanego  dla  potrzeb  Zamawiającego  produktu,  w  którym  będzie 
umieszczona funkcjonalność umożliwiająca uwypuklenie lędźwi podczas siedzenia.    

W ocenie Izby - 

Odwołujący wykazał jedynie, że oparcia foteli obrotowych włoskiego 

producenta nie mogą być modyfikowane o sporną funkcjonalność, jednak nie dowiódł on, że 
właśnie te rozwiązania zastosuje Przystępujący. 


Natomiast, 

Przystępujący wyjaśnił, że jeżeli chodzi o fotele, które zaoferował, to jest 

możliwe  dodanie  do  komponentu  włoskiego  mechanizmu  zapadkowego  regulacji 
uwypuklenia lędźwi za pomocą pokrętła umieszczonego na dole oparcia.  

Oświadczył  również,  że  zdjęcie,  które  jest  w  ofercie  oznaczone  jako  fotel  biurowy 

FU22,  w  wersji  z  oparciem  siatkowym  posiada  z  tyłu  mechanizm  regulacji  uwypuklenia 
lędźwi, jak na przedłożonym na rozprawie rysunku nr 8. Stwierdził przy tym, że regulacja w 

wersji  tapicerowanej  polega  za  zainstalowaniu  w  formatce  oparcia  mechanizmu  regulacji 

uwypuklenia lędźwi opartej o system zapadkowy. 

Izba 

wzięła również pod uwagę, że Przystępujący do oferty załączył kartę produktu ze 

zdjęciem krzesła(oparcia) obrazującym przód fotela, a nie jego tył, gdzie znajduje się sporny 
mechanizm  uwypuklenia.  W  tej  mierze  Zamawiający  nie  uczynił  żadnych  zastrzeżeń 

od

nośnie załączonych do oferty zdjęć foteli. 

Dodatkowo,  wymaga  również  wskazania,  że  wymagania  Zamawiającego  dotyczące 

badania  przedmiotu  zamówienia  na  etapie  oceny  ofert  miały  charakter  dosyć  ogólny, 
przykładowo nie żądał on przedstawienia próbki w postaci krzesła. 

Zamawiający  oczekiwał  od  wykonawców  jedynie  załączenia  do  oferty  specyfikacji 

zaoferowanych  siedzisk  zawierającą  zdjęcie  i  nazwę  i/lub  nr  modelu,  producenta 
oferowanego produktu, przy czym powyższe zdjęcia, z karty produktu – w przekonaniu Izby 
– z uwagi na mały ich rozmiar w dokumentacji ofertowej nie pozwalały na identyfikację detalu 
jakim jest regulacja podparcia lędźwiowego góra dół i ponadto jej uwypuklenie. 

Należy jednak zauważyć, że wykonawcy na etapie przygotowania SIWZ nie zgłaszali 

w  t

ym  zakresie  żadnych  uwag,  zatem  zasadnym  jest  przyjęcie,  że  są  oni  związani  tymi 

postanowieniami. 

Jeżeli  zatem  wykonawcy  nie  zakwestionowali,  tego  mało  szczegółowego  sposobu 

prezentacji 

fotela w ofercie, to trudno w chwili obecnej oczekiwać od Przystępującego takiej 

treści  oferty,  która  zawierałaby  zdjęcia  fotela  o  stopniu  szczegółowości  rysunku 

technicznego. 

Izba  uznała  za  nieprzydatne  do  rozpoznania  meritum  sprawy  dowody 

Przystępującego  w  postaci  dwóch  krzeseł,  w  celu  zademonstrowania  różnic  pomiędzy 

fotelem 

z  oparciem  z  regulacją  lędźwi  (regulacja  uwypuklenia)  i  takim,  który  takiej 

funkcjonalności nie posiada. 


W powyższej  kwestii  nie  było pomiędzy  stronami  sporu,  że jeden fotel  posiada taką 

regulację, zaś drugi jej nie ma. 

Natomiast,  Odwołujący  nie  udowodnił,  że  to  właśnie  jeden  z  tych  okazanych  foteli 

został przez Odwołującego zaoferowany. 

Mając powyższe na uwadze, Izba nie znalazła podstawy prawnej do uznania zarzutu 

Odwołującego naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.1  pkt  2  ustawy  Pzp  stosownie, 
do  którego  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

W  rozpoznawanej  sprawie  taka  sprzeczność  –  w  ocenie  Izby  -  pomiędzy  treścią 

złożonej oferty a SIWZ nie zaistniała. 

Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 
przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zdaniem Izby - 

Przystępujący w swojej ofercie nie przedstawił takich informacji, które 

mogłyby mieścić się w przesłankach powołanego wyżej przepisu prawa.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  postanowiła 

oddalić odwołanie.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:……………………………..  


wiper-pixel