KIO 102/19 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2019 r.

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 102/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow 

Członkowie:  

Magdalena Grabarczyk 

Ernest Klauziński 

Protokolant:  

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niej

awnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  11.02.2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21.02.2019  r.  przez  wykonawcę  FBSerwis  S.A.  z  sie-

dzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 

przy  udziale  wykonawcy 

Zakład  Projektowo-Usługowo-Produkcyjny  POWER  K.  J.  z 

siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o 

sygn. akt: 102/19 po stronie 

zamawiającego  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

FBSerwis  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście  tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 500 zł 00 gr (słownie: pięćset 

złotych zero groszy), nadpłatę uiszczonego wpisu;  

zasądza  od  wykonawcy  FBSerwis  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz 

zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddział  w  Krakowie  kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero 


groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i poz. 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1669 i 1693) na 

niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:   ……………  

……………  

……………  


Sygn. akt: KIO 102/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z 16.10.2018 r. pod nrem 2018/S 199-452003.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  i  poz.  2018  oraz  z  2018  r.  poz. 

1560, 1669 i 1693), 

zwanej dalej w skrócie »Pzp«.  

Izba 

ustaliła, że 21 stycznia 2019 r. wykonawca FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie 

złożył  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  pod  nazwą  »Konserwacja  i  bieżące  utrzymanie  urządzeń  oświetlenia 

drogowego  wybranych  skrzyżowań  (węzłów  drogowych)  i  odcinków  dróg  krajowych 

zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego w podziale na 3 części« 

odwołanie dotyczy części 1.  

Odwołanie  w  imieniu  odwołującego  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika,  którym  jest 

M.  S. 

.  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informację  odpowiadającą 

odpisowi  aktualnemu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmio

towe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed 

otwarciem  rozprawy  11.02.2019  r. 

na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania.  Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie  odwołanie,  Izba 

stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unor-

mowaniem  art.  197  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp

,  wobec czego  odwołującemu zwraca  się 90% 

wpisu  uiszczonego  przez 

odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  czyli 

wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy).  

Jednocześnie  –  wobec  stwierdzenia  wpłaty  przez  odwołującego  wpisu  od  odwołania  

w wysokości 15 500 zł na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych Izba nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy FBSerwis 

S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 500 zł 00 gr (słownie: pięćset złotych zero groszy), jako 

nadpłatę uiszczonego wpisu.  

Ponadto  Izba  stwier

dza,  że  zamawiający  wniósł  o  zaliczenie  do  kosztów  postępowania 

odwoławczego kosztów wynagrodzenia pełnomocnika i złożył fakturę VAT na kwotę 3 600 zł 

00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy). W związku z tym Izba zasądza od 


wykonawcy FBS

erwis S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz zamawiającego Skarb Państwa 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie kwotę 3 600 zł 00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.    

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 w 

zw.  z  art.  187  ust.  8 zdanie drugie Pzp oraz  § 5 ust.  1 pkt  3 lit.  a  rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. Nr 41, poz. 238 i z 2017 r. poz.47).  

Przewodniczący:   ……………  

……………  

……………  


wiper-pixel