KIO 101/19 POSTANOWIENIE dnia 1 lutego 2019 roku

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 101/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 1 lutego 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  1  lutego  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  21  stycznia  2019  roku  przez  wykonawcę  Althea  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Miłkowie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Szpitale  Pomorskie  spółka  

z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 

przy  udziale  wykonawcy  Siemens  Healthcare 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt KIO 101/19 po stronie Zam

awiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Althea  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Miłkowie  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:        …………………………………. 


Sygn. akt KIO 101/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający,  Szpitale  Pomorskie  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Gdyni,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod 

nazwą  Świadczenie  usług  serwisowych  tomografu  komputerowego  Somatom  Definition 

AS64 firmy Siemens. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 10 stycznia 2019 roku pod numerem 2019/S 007-012003. 

W  postępowaniu  tym,  Odwołujący  wykonawca  Althea  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Miłkowie  w  dniu  21  stycznia  2019  roku  złożył  odwołanie  

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Za

mawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  24  stycznia  2019  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  dniu  25  stycznia  2019,  informację  o  wniesieniu 

odwołania  wraz  z  treścią  odwołania  i  wezwaniem  do  złożenia  przystąpień  zamieścił  

na  stronie  internetowej 

Zamawiającego  oraz  opublikował  za  pomocą  Platformy  Zakupowej  

w dniu 22 stycznia 2019 roku.  

W dniu 24 stycznia 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  od  wykonawcy  

Siemens Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

W  dniu  31  stycznia  2019  roku  (oryginał)  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

pismo Zamawiającego z dnia 29 stycznia 2019 roku – Odpowiedź na odwołanie. 

W dniu 31 grudnia 2019 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego, które w swej treści  zawiera oświadczenie wykonawcy o cofnięciu odwołania 

wniesionego  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  roku,  (sygn. 

akt KIO 101/19) 

złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą  Świadczenie  usług  serwisowych  tomografu  komputerowego  Somatom  Definition 

AS64  firmy  Siemens. 

Oświadczenie  to  zostało  złożone  przez  umocowaną  do  działania  

w  imieniu  wykonawcy  Pana  M.  G. 

działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  

z dnia 21 stycznia 2019 roku załączonego do odwołania.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  


w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:        …………………………………. 


wiper-pixel